„თეოდორე პერგელის წამების“
ნუსხათა ურთიერთმიმართებისათვის

`თე­ო­დო­რე პერ­გე­ლის წა­მე­ბის~ ტექ­სტი ოთ­ხ ხელ­ნა­წერ კრე­ბულ­შია და­ცუ­ლი. ამათ­გან უძ­ვე­ლე­სი XI სა­უ­კუ­ნით თა­რიღ­დე­ბა (A-1103), ხო­ლო მომ­დევ­ნო­ე­ბი _ XI-XII (H-1347), XII-XIII (A-128) და XV სა­უ­კუ­ნე­ე­ბით (A-382). A-1103 ნუს­ხას აღ­ვნიშ­ნავთ A ლი­ტე­რით, H-1347 ნუს­ხას _ B ლი­ტე­რით, A-128 ნუს­ხას C და A-382 ნუს­ხას _ D ლი­ტე­რით.

ნუს­ხა­თა სიმ­რავ­ლის პი­რო­ბებ­ში, ცხა­დია, ბუ­ნებ­რი­ვად ის­მის მა­თი ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბის სა­კით­ხი. სამ­წუ­ხა­როდ, სა­ა­ნა­ლი­ზო ჰა­გი­ოგ­რა­ფი­უ­ლი ძეგ­ლის ბერ­ძნუ­ლი ვერ­სია გა­მო­ცე­მუ­ლი არ არის და სა­კით­ხის შეს­წავ­ლა გვი­წევს მხო­ლოდ ქარ­თუ­ლი ხელ­ნა­წე­რე­ბის შე­და­რე­ბის სა­ფუძ­ველ­ზე.

`ევ­სტა­თის ცხოვ­რე­ბი­სა და წა­მე­ბის~ ზე­მოთ გან­ხი­ლულ ნუს­ხა­თა შე­და­რე­ბამ ბერ­ძნულ ტექ­სტთან გა­არ­კვია, რომ XVIII სა­უ­კუ­ნის ხელ­ნა­წე­რი უფ­რო მეტ თან­ხვედ­რას ავ­ლენ­და მას­თან, ვიდ­რე XI სა­უ­კუ­ნი­სა. ანუ, ამ ტექ­სტის შემ­თხვე­ვა­ში და­დას­ტურ­და, რომ ად­რინ­დე­ლი თა­რი­ღი ყო­ველ­თვის არ მიგ­ვა­ნიშ­ნებს ძველ ვი­თა­რე­ბა­ზე. ამ შე­საძ­ლებ­ლო­ბას `თე­ო­დო­რე პერ­გე­ლის წა­მე­ბის~ ტექ­სტის შემ­თხვე­ვა­ში მოკ­ლე­ბულ­ნი ვართ.

უძ­ვე­ლე­სი, XI სა­უ­კუ­ნის, ნუს­ხა, რო­მე­ლიც A-1103</ემ> კრე­ბულ­ს წარ­მო­ად­გენს, ათო­ნუ­რი წარ­მო­მავ­ლო­ბი­საა და გან­სა­კუთ­რე­ბით ფა­სე­უ­ლია ჩვენ­თვის. სხვა ნუს­ხებ­თან შე­და­რე­ბის გზით გა­მო­ირ­კვა, რომ აღ­ნიშ­ნულ ნუს­ხას, რო­მელ­შიც ჩვე­ნი ტექ­სტი, ფურ­ცლობ­რი­ვი პა­გი­ნა­ცი­ის მი­ხედ­ვით, 279v-285r გვერ­დებ­ზეა გან­თავ­სე­ბუ­ლი, ერ­თი ფურ­ცე­ლი აკ­ლია. ხელ­ნა­წერს ასო­ებ­რი­ვი და­ნომ­ვრაც აქვს (ნუს­ხუ­რად), სა­ვა­რა­უ­დოდ, ათონ­ზე გა­კე­თე­ბუ­ლი, რო­მე­ლიც თან­მიმ­დევ­რუ­ლია და გვი­დას­ტუ­რებს, რომ ფურ­ცე­ლი ათონ­ზე­ვეა და­კარ­გუ­ლი. თბი­ლის­ში ჩა­მო­ტა­ნის შემ­დეგ ხელ­ნა­წერს რიც­ხობ­რი­ვი და­ნომ­ვრაც და­ურ­თეს, რო­მე­ლიც ერ­თი ერ­თე­უ­ლით უს­წრებს ასო­ებ­რივს. მაგ., ასო­ებ­რი­ვი ნუ­მე­რა­ცი­ის მი­ხედ­ვით, სა­ა­ნა­ლი­ზო ტექ­სტი იწ­ყე­ბა 278ვ-ზე და არა 279ვ-ზე, რო­გორც ეს მი­წე­რი­ლი აქვს არ­ქი­ვა­რი­უსს, და რო­გორც არის მო­ცე­მუ­ლი ხელ­ნა­წე­რის აღ­წე­რი­ლო­ბა­ში. გვერდს, რო­მელ­საც ნუს­ხუ­რი ასო­ე­ბით აწე­რია სოთ (279), ფან­ქრით აწე­რია 280, რო­მელ­საც ასო­ე­ბით აწე­რია სპ (280), ფან­ქრით აწე­რია 281 და ა. შ.

ხელ­ნა­წე­რის 280ვ გვერ­დი მთავ­რდე­ბა ფრა­ზით: `მა­შინ ბრძა­ნა გან­რთხმაჲ მი­სი და გუ­ე­მაჲ ზრო­ხის ტყა­ვე­ბი­თა, ვიდ­რემ­დე აღუთ­ქუ­ას…~ რის შემ­დე­გა­ცაა და­კარ­გუ­ლი ის 1 ფურ­ცე­ლი, თუმ­ცა მომ­დევ­ნო გვერდს აწე­რია არა 282, არა­მედ 281. ანუ ასო­ებ­რივ და­ნომ­ვრა­შიც არ ირ­ღვე­ვა გვერ­დე­ბის თან­მიმ­დევ­რო­ბა. ამის გა­მო ხელ­ნა­წე­რის აღ­მწე­რე­ლი ერ­თი ფურ­ცლის დაკ­ლე­ბის ფაქტს, ცხა­დია, ვერ შე­ამ­ჩნევ­და, თუ ში­ნა­არსს არ ჩა­უღ­რმავ­დე­ბო­და. სა­ბედ­ნი­ე­როდ, მომ­დევ­ნო პე­რი­ო­დის სა­მი­ვე ნუს­ხა ამ და­კარ­გულ ტექსტს შე­ი­ცავს, რა­მაც სა­შუ­ა­ლე­ბა მოგ­ვცა, ის გა­მო­ცე­მა­ში შეგ­ვე­ტა­ნა.

ძი­რი­თა­დი ნუს­ხის დაკ­ლე­ბუ­ლი ტექ­სტის შე­სავ­სე­ბად, ცხა­დია, ქრო­ნო­ლო­გი­უ­რად მას­თან ყვე­ლა­ზე ახ­ლოს მდგო­მი ნუს­ხა გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა. ჩვენს შემ­თხვე­ვა­ში ეს არის H-1347. ამ ხელ­ნა­წე­რის ტექ­სტზე დაკ­ვირ­ვე­ბამ გვიჩ­ვე­ნა, რომ იგი ენობ­რი­ვად შე­და­რე­ბით მდა­რე ხა­რის­ხი­საა _ გვხვდე­ბა და­მა­ხინ­ჯე­ბუ­ლი სა­კუ­თა­რი არ­სე­ბი­თი სა­ხე­ლე­ბი და ზედ­სარ­თა­ვი სა­ხე­ლე­ბი: დე­­დო­რე (დი­ო­დო­რე _ და­ნარ­ჩენ სამ ნუს­ხა­ში); ტჳრი­ფონ _ ტრი­ფონ (და­ნარ­ჩენ ნუს­ხებ­ში); უმ­წყსთა (D-შიც ასეა) _ უმ­წყთა და სხვ. გარ­და ამი­სა, აღ­ნიშ­ნულ ხელ­ნა­წერ­ში ხში­რად სიტ­ყვე­ბია გა­მორ­ჩე­ნი­ლი; გვხვდე­ბა არას­წო­რი გრა­მა­ტი­კუ­ლი ფორ­მე­ბიც; ზოგ­ჯერ გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია კონ­ტექ­სტის­თვის შე­უ­სა­ბა­მო ლექ­სი­კა. მაგ., აქ იკით­ხე­ბა ჭა­ბუკ­ნი და მჴედარ­ნი. სხვა ხელ­ნა­წე­რებ­ში გვაქვს ჭა­ბუკ­ნი მჴნე­ნი; `ღირს არს წი­ნა­შე მე­ფი­სა მდგო­მე­ლად~ _ `… დგო­მა­სა~ (სა­მი­ვე ნუს­ხა­ში); `უზო­მოდ წარ­წყმდეს სი­ჭა­ბუ­კე შე­ნი~ _ `უჟა­მოდ…~ (სა­მი­ვე ნუს­ხა­ში); `ით­ხო­ვა მარ­ტო­­ბაჲ~ _ `ით­ხო­ვა დრო­­ბაჲ~ (სა­მი­ვე ნუს­ხა­ში); `ნუ…. შე­ას­მენ დე­და­სა მას ღვთი­სა­სა~ _ `…. დიდ­სა მას ღმერ­თსა (სა­მი­ვე ნუს­ხა­ში) და სხვ.

გარ­და ამი­სა, H-1347 კრე­ბუ­ლი გარ­კვე­უ­ლი გრა­მა­ტი­კუ­ლი მოვ­ლე­ნე­ბით არ ტო­ვებს XI-XII სს-ების ნუს­ხის შთა­ბეჭ­დი­ლე­ბას, მაგ., გვხვდე­ბა ზმნის­წი­ნის გა­მარ­ტი­ვე­ბის (`გა­ავ­ლინ­ნა მჴედარ­ნი~ _ `გა­ნავ­ლინ­ნა…~ (სა­მი­ვე ნუს­ხა­ში)), ზე­და თან­დე­ბულ­ის მი­ერ პი­რის ნაც­ვალ­სა­ხე­ლის მი­ცე­მით ბრუნ­ვა­ში მარ­თვის (ბრძა­ნა მას ზე­და _ ბრძა­ნა მის ზე­და (სა­მი­ვე ნუს­ხა­ში)), კით­ხვით ნაც­ვალ­სა­ხელ­თან ორი -ს ხმა­რე­ბის (`ვის­სა მიბ­რძა­ნებ ზორ­ვად~ _ `ვი­სა… (სა­მი­ვე­ში)), უარ­ყო­ფით ნა­წი­ლაკ­თან იო­ტას გა­მო­ყე­ნე­ბის (`სა­ტან­ჯველ­თა­გან არაჲ გე­ში­ნის~ _ `… არა გე­ში­ნის~)) მა­გა­ლი­თე­ბი.

ყვე­ლა­ფე­რი ეს გვაძ­ლევს სა­ფუძ­ველს ვი­ვა­რა­უ­დოთ, რომ H-1347 ნუს­ხის ანო­ნიმ გა­დამ­წერს ხელთ ჰქო­ნია მდა­რე ხა­რის­ხის დე­და­ნი, ან თა­ვად ყო­ფი­ლა არაპ­რო­ფე­სი­ო­ნა­ლი, რო­მე­ლიც გა­და­წე­რი­სას არ აკ­ვირ­დე­ბო­და დედ­ნის ტექსტს და უშ­ვებ­და შეც­დო­მებს, შე­საძ­ლე­ბე­ლია, სიჩ­ქა­რის გა­მოც.

აქ­ვე აღ­ვნიშ­ნავთ, რომ არ­ცთუ იშ­ვი­ა­თად ძვე­ლი ქარ­თუ­ლი ტექ­სტე­ბი, რომ­ლე­ბიც მორ­ფო­ლო­გი­უ­რი თუ სინ­ტაქ­სუ­რი მყა­რი წე­სე­ბით გა­მო­ირ­ჩე­ვა, მოგ­ვი­ა­ნო სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის კვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი გა­დამ­წე­რე­ბის მი­ერ უც­ვლე­ლად არის გა­და­სუ­ლი ახალ ნუს­ხებ­ში. ასეთ შემ­თხვე­ვებ­ში, თუ კა­ლიგ­რა­ფი­აც მიმ­სგავ­სე­ბუ­ლია ძვე­ლი სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის რო­მე­ლი­მე ხელ­თან, ჭირს გა­და­წე­რის დრო­ის გან­საზ­ღვრა. ხდე­ბა პი­რი­ქი­თაც: არაკ­ვა­ლი­ფი­ცი­უ­რი გა­დამ­წე­რი გა­და­წე­რის პრო­ცეს­ში ისე ამა­ხინ­ჯებს ენობ­რი­ვად კარ­გი ხა­რის­ხის ტექსტს, რომ შე­უძ­ლე­ბე­ლი ხდე­ბა დედ­ნის ავ­კარ­გი­ა­ნო­ბის ამოც­ნო­ბა. შე­საძ­ლე­ბე­ლია, ასე­თი ვი­თა­რე­ბა გვქონ­დეს H-1347 ნუს­ხის შემ­თხვე­ვა­შიც.

ეს ისე არ უნ­და გა­ვი­გოთ, თით­ქოს ხელ­ნა­წე­რი მთლი­ა­ნად გა­მო­უ­სა­დე­გა­რია. რა­საკ­ვირ­ვე­ლია, არა. ამი­ტომ ძი­რი­თა­დი ხელ­ნა­წე­რის დაკ­ლე­ბულ ტექსტს, უმ­თავ­რე­სად, ამ ნუს­ხი­დან ვავ­სებთ, თუმ­ცა გარ­კვე­ულ ად­გი­ლებს მომ­დევ­ნო (C) ნუს­ხი­დან ვი­ღებთ.

ტექ­სტის და­კარ­გულ ნა­წილ­ში C ნუს­ხა­შიც გვხვდე­ბა სიტ­ყვის დაკ­ლე­ბის, და­მა­ტე­ბის, ან სი­ნო­ნი­მით შეც­ვლის შემ­თხვე­ვე­ბი. ასე რომ, ის ოდ­ნავ გან­სხვა­ვე­ბულ სუ­რათს გვიჩ­ვე­ნებს B ხელ­ნა­წე­რის­გან. იშ­ვი­ა­თად D ხელ­ნა­წე­რი C-ს ჩვე­ნე­ბას იმე­ო­რებს, თუმ­ცა ის, ძი­რი­თა­დად, B ნუს­ხას მიჰ­ყვე­ბა. მაგ., თუ B ხელ­ნა­წერ­ში გვაქვს: `რო­მელ­მან მი­ხედ­ნა ქუ­ე­ყა­ნა­სა და შე­აძ­რწუ­ნა იგი~, CD ხელ­ნა­წერ­ში არის მო­ხედ­ნი; C-ში _ შე­აძ­რწუ­ნი; D-ში _ შე­აძ­რწუნ­ვი. სხვა მა­გა­ლი­თი: B: `დაშ­რი­ტა ცეც­ხლი~ // CD: `დაშ­რტა ცეც­ხლი.~

გან­სხვა­ვე­ბე­ბი შე­ი­ნიშ­ნე­ბა ტექ­სტის სხვა ნა­წი­ლებ­შიც. მაგ., ABD ხელ­ნა­წე­რე­ბი ზევ­დი­ოსს ერთ კერ­პად წარ­მოგ­ვიდ­გენს, `ზევ­დი­ოს კერ­პი არს~, C ნუს­ხა კი _ ცალ-ცალ­კე კერ­პე­ბად: `ზევ და დი­ოს კერ­პნი არი­ან~; ასე­ვე: `ზევ­დი­ოს აღი­ღე~ // `ზევ და დი­ოს აღი­ღე.~

ზო­გა­დად კი, ნუს­ხა­თა ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბის შეს­წავ­ლის შე­დე­გად გა­ირ­კვა, რომ CD ნუს­ხე­ბი XI სა­უ­კუ­ნის ხელ­ნა­წერ­თან უფ­რო ახ­ლოს დგა­ნან, ვიდ­რე B ნუს­ხას­თან. ეს ზო­გა­დი სუ­რა­თია, თუმ­ცა არის კონ­კრე­ტუ­ლი სა­კით­ხე­ბი, სა­დაც BCD ნუს­ხე­ბი ერ­თად ჯგუფ­დე­ბა და სა­მი­ვე კი A-ს უპი­რის­პირ­დე­ბა. გვაქვს სხვა­დას­ხვა კომ­ბი­ნა­ცი­ე­ბი ნუს­ხე­ბის ურ­თი­ერ­თმი­მარ­თე­ბის კუთ­ხით, რა­საც ქვე­მოთ გან­ვი­ხი­ლავთ.

სა­თა­ურ­ში­ვე თე­ო­დო­რე პერ­გე­ლის წა­მე­ბის დროდ A ნუს­ხა­ში 21 აპ­რი­ლია და­სა­ხე­ლე­ბუ­ლი, BC ნუს­ხებ­ში _ 17 თე­ბერ­ვა­ლი, ხო­ლო D ნუს­ხა­ში _ 21 სექ­ტემ­ბე­რი. თხზუ­ლე­ბის და­სას­რულს თე­ო­დო­რეს, მი­სი დე­დი­სა და მხედ­რე­ბის აღ­სრუ­ლე­ბის დროდ ABC ხელ­ნა­წე­რებ­ში 20 აგ­ვის­ტოა მო­ცე­მუ­ლი, ხო­ლო D ხელ­ნა­წერ­ში _ 21 სექ­ტემ­ბე­რი. ანუ, სა­თა­ურ­სა და ნა­წარ­მო­ე­ბის და­სას­რულს მხო­ლოდ D ნუს­ხა ინარ­ჩუ­ნებს თან­მიმ­დევ­რო­ბას, და­ნარ­ჩენ სა­მი­ვე ნუს­ხა­ში სხვა­დას­ხვა მო­ცე­მუ­ლო­ბა გვაქვს.

D ხელ­ნა­წე­რი ავ­ლენს `იო­ტა­მე­ტო­ბის~ მა­გა­ლი­თებს რო­გორც სიტ­ყვის ბო­ლოს, ისე შუ­ა­ში:

აჲ = : ცნო­ბაჲმი­ღე­ბულ; აღ­სრუ­ლე­ბაჲდ; მა­მაჲკა­ცი; სრბაჲსა; გნე­ბაჲვს; შეგ­რძნი­ბაჲ; სხუაჲთა­ცა; ჰნე­ბაჲვს; ით­ხო­ვაჲ; სხუაჲნი; შთაგ­ზნე­ბაჲდ; ფი­ცაჲ;

ჲ = : მი­გავ­ლი­ნოჲ; ბო­რო­ტოჲ; იხი­ლოჲს; გან­გი­ტეოჲ; უსუ­ლოჲთა;

ერ­თგან ეს მოვ­ლე­ნა B ნუს­ხა­შიც ვლინ­დე­ბა: `არა გე­ში­ნის~ // `არაჲ…~

D ნუს­ხა გრა­ფე­მის ნაც­ვლად გრა­ფე­მას გვიჩ­ვე­ნებს: განჴრწნა // გან­ხრწნა; მოგჳჴსე­ნენ // მოგჳხსე­ნენ.

BCD ნუს­ხე­ბის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლია უჱ და­წე­რი­ლო­ბა, გან­სხვა­ვე­ბით A-ს­გან. ის გვხვდე­ბა შემ­თხვე­ვა­თა აბ­სო­ლუ­ტურ უმ­რავ­ლე­სო­ბა­ში, B-ში მხო­ლოდ 12 მა­გა­ლით­შია უე და­წე­რი­ლო­ბა და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლი, C-ში _ 3-ში და D-ში _ 14-ში.

უჱ და­წე­რი­ლო­ბის მა­გა­ლი­თე­ბი: თქუჱნი­სა; ქუჱშე; ში­შუჱლი; გა­ნი­სუჱნებ­და და სხვა მრა­ვა­ლი.

ე.წ. შებ­რუ­ნე­ბუ­ლი და­წე­რი­ლო­ბის მა­გა­ლითს გვიჩ­ვე­ნებს D ხელ­ნა­წე­რი, სა­დაც გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლია -ს ნაც­ვლად: `მე­უფჱ მე­უფჱთაჲ.~

ნუს­ხე­ბის მი­ხედ­ვით შე­ი­ნიშ­ნე­ბა უმარ­ცვლო -სა და თან­ხმოვ­ნის მო­ნაც­ვლე­ო­ბის ფაქ­ტე­ბი. მაგ., ზოგ­ჯერ AC ნუს­ხე­ბი თან­ხმო­ვან­სა და ხმო­ვანს შო­რის პო­ზი­ცი­ა­ში გვიჩ­ვე­ნე­ბენ უმარ­ცვლო -ს (შე­ყუ­­ნე­ბაჲ; შე­­ყუ­­ნეს), BD ნუს­ხე­ბი კი _ თან­ხმო­ვანს (შეყ­ვა­ნე­ბაჲ; შე­იყ­ვა­ნეს). ზოგ­ჯერ B ხელ­ნა­წე­რი გვიჩ­ვე­ნებს უმარ­ცვლო -ს (იყუ­ნენ) და ყვე­ლა და­ნარ­ჩე­ნი _ თან­ხმო­ვანს (იყ­ვნეს).

ხა­ნაც ACD ხელ­ნა­წე­რე­ბში თან­ხმოვ­ნებს შო­რის პო­ზი­ცი­ა­ში გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა უმარ­ცვლო ბგე­რა, გან­სხვა­ვე­ბით B ნუს­ხის­გან: ჯუ­არ­ცუ­მუ­ლი­სა­სა // ჯუ­არ­ცმუ­ლი­სა­სა; ჯუ­არ­ცუ­მულ­სა // ჯუ­არ­ცმულ­სა; B ხელ­ნა­წერს ზოგ­ჯერ D-ც უბამს მხარს: ჯუ­არ­ცუ­მუ­ლი­სა // ჯუ­არ­ცმუ­ლი­სა. საჴუმილ­სა // საჴმილ­სა.

ორ­გან B ნუს­ხა­ში ხმოვ­ნის ხმოვ­ნით შეც­ვლის მა­გა­ლი­თი დას­ტურ­დე­ბა: ათ­მეტ­თა // ათ­მეტ­თა; უტ­ყ // უტ­ყ.

ნუს­ხა­თა მი­ხედ­ვით ოო, ოა და ოე ხმოვ­ნებს შო­რის პო­ზი­ცი­ა­ში კბილ-ბა­გის­მი­ე­რი თან­ხმოვ­ნის და­კარ­გვი­სა თუ შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბის მხრივ მრა­ვალ­ფე­რო­ვა­ნი სუ­რა­თი გვაქვს. მაგ., ის ხან ABC ნუს­ხებ­ში იკარ­გე­ბა და D-ში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლია: `პო­ონ ჭა­ბუ­კი მჴნე~ // `პო­ვონ…~; ვპოე // ვპო­ვე; ჰპოე // ჰპო­ვე; იპო­ოს // იპო­ვოს. ხან AC ნუს­ხებ­შია და­კარ­გუ­ლი და BD-ში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი: ახო­ან­მან // ახო­ვან­მან; მო­ით­ხო­ეს // მო­ით­ხო­ვეს; ხან AB-შია და­კარ­გუ­ლი და CD-ში შე­ნარ­ჩუ­ნე­ბუ­ლი: პო­ეს // პო­ვეს; ხან მხო­ლოდ A-შია და­კარ­გუ­ლი: ით­ხოა; ახო­ან­მან; მო­ედ; ხა­ნაც _ მხო­ლოდ B-ში: პოა.

აო ხმოვ­ნებს შო­რის და­კარ­გუ­ლია AD ნუს­ხებ­ში, ხო­ლო და­ცუ­ლია BC-­ში: `წმი­დაო უკუ­დაო~ // `წმი­დაო უკუ­და­ვო.~ ბგე­რის მე­ზობ­ლად თან­ხმოვ­ნის და­კარ­გვის ფაქ­ტე­ბი დი­სი­მი­ლა­ცი­ის ფო­ნე­ტი­კუ­რი პრო­ცე­სით აიხ­სნე­ბა.

რა­­დენ ზმნი­ზე­დას რავ­დენ ვა­რი­ან­ტით იყე­ნებს C ხელ­ნა­წე­რი: `რა­­დენ სურ­ვი­ელ ვარ~ // შდრ. ყვე­ლა და­ნარ­ჩე­ნი ნუს­ხა: `რავ­დენ…~

სჯ, ან რჩ ბგე­რათ­კომ­პლექსს D ნუს­ხა შჯ ბგე­რათ­კომ­პლექ­სით წარ­მო­ად­გენს:[1] `დას­ჯად ხარ~ // `დაშ­ჯად ხარ~; `ურ­ჩუ­ლო­­ბაჲ შე­ნი~ // `უშ­ჯუ­ლო­­ბაჲ…~; `კარ­სა ურ­ჩუ­ლოჲსა~ //: `…უშ­ჯუ­ლო­სა;~ `ურ­ჩუ­ლო­სა მას~ // `უშ­ჯუ­ლო­სა…~ `ვაჲ შენ­და, ურ­ჩუ­ლოო~ // `… უშ­ჯუ­ლოო.~ BC ხელ­ნა­წე­რებ­ში ბო­ლო სამ მა­გა­ლით­ში პირ­ვე­ლა­დი ფორ­მე­ბია: უს­ჯუ­ლოჲსა, უს­ჯუ­ლო­სა, უს­ჯუ­ლოო.

გვხვდე­ბა სჭ > შჭ ასი­მი­ლა­ცი­ის მა­გა­ლი­თი: `დამ­შჭუ­­ლეს იგი ჯუ­არ­სა~ (D).

AC ნუს­ხებ­ში დას­ტურ­დე­ბა დი­სი­მი­ლა­ცი­ის მა­გა­ლი­თე­ბი: `პი­ღა­სე ების­კო­პო­სი~ // `…ეპის­კო­პო­სი~ (BD); `ების­კო­პო­სი შე­უვ­რდა~ // `ეპის­კო­პო­სი…~ (BD);

სა­ურ­თი­ერ­თო მე­ტა­თე­ზი­სის ნი­მუ­ში იძებ­ნე­ბა A ნუს­ხა­ში: ძრი­­ლე­ბაჲ; ძრი­­ლე­ბი­საო.

სა­ხე­ლის მორ­ფო­ლო­გი­ის სა­კით­ხე­ბი.

D ნუს­ხა­ში ზოგ­ჯერ გვხვდე­ბა – ხმო­ვან­ზე და­ბო­ლო­ე­ბუ­ლი სა­ხე­ლებ­ის სა­ხე­ლო­ბით ბრუნ­ვა­ში: `შენ ხარ მე­უფჱ მე­უფჱთაჲ~; `ჩუ­ენ ზე­და მე­უფჱ არს ქრის­ტე~; პირ­ველ შემ­თხვე­ვა­ში სუბ­სტან­ტი­უ­რი მსაზ­ღვრე­ლი გა­დამ­წერს სა­ხე­ლო­ბით ბრუნ­ვა­ში აქვს გა­ფორ­მე­ბუ­ლი, რაც საზ­ღვრულ­ში -ს ეჲ დიფ­თონ­გად მიჩ­ნე­ვის სა­შუ­ა­ლე­ბას გვაძ­ლევს, სა­დაც სა­ხე­ლო­ბი­თი ბრუნ­ვის ნი­შა­ნია. მე­ო­რე შემ­თხვე­ვა­ში ყვე­ლა სხვა ხელ­ნა­წერ­ში მე­­ფე იკით­ხე­ბა. მე­უფჱთაჲ ფორ­მა­ში რომ შებ­რუ­ნე­ბუ­ლი და­წე­რი­ლო­ბის ნი­მუ­შია, ამა­ზე ზე­მოთ უკ­ვე მი­ვუ­თი­თეთ.

D ნუს­ხა ზოგ­ჯერ ამ­ჟღავ­ნებს -ზე უა­რის თქმის ტენ­დენ­ცი­ას იქ, სა­დაც სხვა ხელ­ნა­წე­რებ­ში ის გა­მო­ი­ყე­ნე­ბა და გა­მო­ხა­ტავს სა­ხე­ლო­ბით ბრუნ­ვას: `უფა­ლი უფ­ლე­ბა­თა~; შდრ.: `უფა­ლი უფ­ლე­ბა­თაჲ~; `ეტ­ლი ცეც­ხლი­სა~; შდრ.: `ეტ­ლი ცეც­ხლი­საჲ~ და სხვ. ასე­ვე გვაქვს: ჴსნა; ჩე­მი­სა; სა­­კუ­ნე­თა; სივ­ლტო­ლა და ა. შ. სხვა ხელ­ნა­წე­რებ­ში არის: ჴსნაჲ; ჩე­მი­საჲ; სა­­კუ­ნე­თაჲ; სივ­ლტო­ლაჲ. რო­გორც ვხე­დავთ, ასე­თი შემ­თხვე­ვე­ბი და­დას­ტუ­რე­ბუ­ლია რო­გორც საზ­ღვრუ­ლებ­ში, ისე მსაზ­ღვრე­ლებ­ში.

იშ­ვი­ა­თად შე­იძ­ლე­ბა ამა­ვე ნუს­ხა­ში აღ­მოჩ­ნდეს სა­ხე­ლო­ბით­ში სრუ­ლი შე­თან­ხმე­ბის ნი­მუ­ში: `გა­ნა­გე მოს­ლვაჲ დე­დი­სა ჩე­მი­საჲ.~

D ნუს­ხა­ში­ვე ვინც() მი­მარ­თე­ბი­თი ნაც­ვალ­სა­ხე­ლი განვ­რცო­ბი­ლია () ნა­წი­ლა­კის წი­ნაც: `ვი­ნა­ცა პო­ვონ.~ სხვა ხელ­ნა­წე­რე­ბი ხმა­რო­ბენ ვინ­ცა ფორ­მას. გავ­რცო­ბის მხრივ სხვა ხელ­ნა­წე­რე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბულ სუ­რათს D ნუს­ხა სხვა შემ­თხვე­ვებ­შიც გვიჩ­ვე­ნებს: `სა­ხე­ლით თე­ო­დო­რე~ (ABC) // `სა­ხე­ლი­თა თე­ო­დო­რე~ (D); ზოგ­ჯერ სხვა ნუს­ხებ­შიც გვაქვს გავ­რცო­ბის მა­გა­ლი­თე­ბი: `ზრო­ხის ტყა­ვე­ბი­თა~ (AC) // `ზრო­ხი­სა ტყა­ვე­ბი­თა~ (BD); `საპ­ყრო­ბი­ლეს შეწ­ყუ­დე­ვაჲ~ // `საპ­ყრო­ბი­ლე­სა შეწ­ყუ­დე­ვაჲ~ (BCD); `შე­იყ­ვა­ნა სი­ხა­რუ­ლი­თა~ (A) / `შე­იყ­ვა­ნა სი­ხა­რუ­ლით~ (BCD). ქა­ლა­ქი­სა­თა (ABC) // ქა­ლა­ქის­თა (D).

ვი­თა­რე­ბით ბრუნ­ვა­ში –მდე თან­დე­ბუ­ლი ჩანს ABD ნუს­ხებ­ში, ხო­ლო –მდის თან­დე­ბუ­ლი _ C-ში: `ვიდ­რემ­დე აღუთ­ქუ­ას~ // `ვიდ­რემ­დის აღუთ­ქუ­ას.~

ზმნის მორ­ფო­ლო­გი­ის სა­კით­ხე­ბი.

III სუ­ბი­ექ­ტუ­რი პი­რი­სა და რიც­ხვის ნიშ­ნად B ნუს­ხა­ში –ნენ სუ­ფიქ­სია წარ­მოდ­გე­ნი­ლი: `იყუ­ნენ იგი­ნი.~ და­ნარ­ჩენ­ში –ეს სუ­ფიქ­სი: „იყ­ვნეს იგი­ნი.“

ABC ნუს­ხებ­ში ე.წ. `დაჰ­ბა­და~ ტი­პის ზმნებ­თან ფუ­ძი­სე­უ­ლი თან­ხმოვ­ნის წინ ობი­ექ­ტუ­რი პი­რის პრე­ფიქ­სი იხ­მა­რე­ბა: `შეჰ­მზა­დოს და­სი მჴედ­რე­ბი­საჲ~; D ნუს­ხა­ში კი ის არ ჩანს: `შემ­ზა­დოს.~ და­მარ­ხვა ზმნის შემ­თხვე­ვა­ში პი­რის ნი­შა­ნი ოთ­ხი­ვე ხელ­ნა­წერ­ში გვაქვს: `დაჰ­მარ­ხნეს პა­ტი­ოს­ნად.~

ირი­ბი ობი­ექ­ტის ნიშ­ნად ამა­ვე თან­ხმოვ­ნის წინ – პრე­ფიქ­სი ყვე­ლა ნუს­ხა­შია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი: `მე ღმერ­თთა შენ­თა არა ვჰმსა­ხუ­რებ.~

დამ­სჭუ­ალ­ვა ზმნა­ში BC ხელ­ნა­წე­რე­ბი – პი­რის ნი­შანს ასა­ხა­ვენ: `დაჰ­მსჭუ­­ლეს იგი ჯუ­არ­სა~ (B) // `დაჰ­მჭუ­­ლეს…~ (C). შდრ.: დამ­შჭუ­­ლეს (D) // დამ­სჭუ[]ლეს (A).

– პრე­ფიქ­სი­ვეა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი ირი­ბი ობი­ექ­ტის მარ­კე­რად D ხელ­ნა­წერ­ში შემ­დეგ მა­გა­ლით­ში: `აღვჰჴედ გო­დოლ­სა.~

D ნუს­ხის გა­დამ­წე­რი ბრძა­ნე­ბით კი­ლო­ში ერ­თგან II სუ­ბი­ექ­ტუ­რი პი­რის ნი­შანს წარ­მო­ად­გენს, გან­სხვა­ვე­ბით სხვა ხელ­ნა­წე­რე­ბის­გან: `გე­ვედ­რე­ბი, სრულ­ჰყავ სრბაჲ შე­ნი~ // შდრ.: `…სრულ­ყავ…~ (ABC). სხვა­გან ანა­ლო­გი­ურ შემ­თხვე­ვა­ში პი­რის ნი­შანს ყვე­ლა ხელ­ნა­წე­რი იყე­ნებს, A-ს გარ­და: `ვი­თა­რი გნე­ბავს სი­კუ­დი­ლი, გან­ჰმზა­დე~ // `…გან­მზა­დე~ (A).

AD ნუს­ხებ­ში აო­რის­ტის II სუ­ბი­ექ­ტურ პირს ერ­თგან ნი­შა­ნი არ და­ერ­თვის, გან­სხვა­ვე­ბით სხვა ხელ­ნა­წე­რე­ბის­გან: `სა­სუ­მე­ლი… სუ შენ~ // `… ჰსუ~ (BC).

B ნუს­ხა ერ­თპი­რი­ან ზმნა­ში უფუნ­ქციო პი­რის ნი­შანს იყე­ნებს: წარ­სწყმდეს, სხვა და­ნარ­ჩენ­ში კი გვაქვს წარ­წყმდეს; ასე­ვე აქ არის სცხოვ­ნდენ; სხვა­გან გვაქვს ცხონ­დენ.

BD ნუს­ხებ­ში ზოგ­ჯერ პირ­და­პი­რი ობი­ექ­ტის ნი­შა­ნია ასა­ხუ­ლი III პირ­ში: ჰბრძა­ნა (D); ჰზიდ­ვი­დეს (BD).

II კავ­ში­რე­ბი­თის მწკრი­ვის ნიშ­ნად CD ნუს­ხე­ბი AB ნუს­ხე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით ზოგ­ჯერ – სუ­ფიქსს გვიჩ­ვე­ნებს: `რაჲთა იქ­მნა~ // `რაჲთა იქ­მნე.~

AD ხელ­ნა­წე­რე­ბი გან­ტე­ვე­ბა ფორ­მას დი­ა­ლექ­ტუ­რი გან­ტე­­ბა სა­ხით იყე­ნე­ბენ: `მი­ქა­დებ გან­ტე­­ბა­სა~; შდრ. `…გან­ტე­ვე­ბა­სა~ (BC).

მცა ნა­წი­ლა­კის შემ­ცველ წი­ნა­და­დე­ბა­ში C ნუს­ხა ხმა­რობს II კავ­ში­რე­ბი­თის ფორ­მას: `ნუ ჰგო­ნებ, თე­ო­დო­რე, თუმ­ცა ცოც­ხა­ლი გა­ნე­რე ჴელ­თა­გან ჩემ­თა~, გან­სხვა­ვე­ბით სხვა ნუს­ხე­ბის­გან, სა­დაც აო­რის­ტია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი (გა­ნე­რი).

C ხელ­ნა­წერ­ში –ოდ სავ­რცო­ბი­ან ზმნა­ს უწ­ყვეტ­ლის მწკრი­ვის ნიშ­ნად – სუ­ფიქ­სი და­ერ­თვის: `… ვივ­ლტო­დი…~, ნაც­ვლად ძვე­ლი ქარ­თუ­ლის­თვის და­მა­ხა­სი­ა­თე­ბე­ლი – სუ­ფიქ­სი­სა, რო­გორც არის ყვე­ლა და­ნარ­ჩენ ნუს­ხა­ში: `შევ­ძრწუნ­დი და ვივ­ლტო­დე მის­გან.~

ოდ სავ­რცო­ბი­ა­ნი ზმნა­ვე I ბრძა­ნე­ბით­ში – მწკრი­ვის ნი­შანს და­ირ­თავს D ხელ­ნა­წერ­ში: `არა­მედ ესე­რა მე ვგა­ლობ, თქუ­ენ იტ­ყო­დით ალი­ლუჲასა~, რაც, ერ­თი მხრივ, –ოდ სავ­რცო­ბი­ა­ნი ზმნე­ბის – სავ­რცო­ბი­ა­ნებ­თან გა­თა­ნაბ­რე­ბის ტენ­დენ­ცი­ას გვიჩ­ვე­ნებს, ხო­ლო, მე­ო­რე მხრივ, ბრძა­ნე­ბი­თე­ბის სის­ტე­მის და­სუს­ტე­ბა­ზე მიგ­ვა­ნიშ­ნებს. სხვა ნუს­ხებ­ში აქ იტ­ყო­დეთ ფორ­მა გვაქვს,

ძვე­ლი ქარ­თუ­ლის ნორ­მას მიჰ­ყვე­ბა D ნუს­ხა, რო­დე­საც II ბრძა­ნე­ბით­ში იყე­ნებს მა­ცუთ ფორ­მას, გან­სხვა­ვე­ბით სხვა ხელ­ნა­წე­რე­ბის­გან: `თავ­დაქ­ცე­ვით ჯუ­არს მა­ცუთ~ // `…მაცჳთ~ (ABC).

ზოგ­ჯერ გვხვდე­ბა ზმნა­თა არ­ქა­უ­ლი და ახა­ლი ფორ­მე­ბის შე­ნაც­ვლე­ბის მა­გა­ლი­თე­ბი: `მთა­ვა­რი გი­წესს შენ~ D) // `…გი­წოდს…~; ჰრქუ­ეს ურ­თი­ერ­თას~ // `თქუ­ეს ~ (D); შე­იძ­ლე­ბა პი­რი­ქი­თაც იყოს: D ნუს­ხამ ჰრქუა // ჰრქუ­ეს ფორ­მე­ბი გვიჩ­ვე­ნოს და სხვა ნუს­ხებ­მა _ თქუა // თქუ­ეს: `მთა­ვარ­მან ჰრქუა~ // `… თქუა.~

უფ­რო ხში­რად კი D ხელ­ნა­წე­რი ზმნა­თა პა­რა­ლე­ლურ ფორ­მა­თა­გან ახალ ვა­რი­ანტს ირ­ჩევს, გან­სხვა­ვე­ბით სხვა ხელ­ნა­წე­რე­ბის­გან: `მირ­ბო­და იგი.~ სხვა­გან გვაქვს მირ­ბი­­და.

გვაქვს გვარ­ში მო­ნაც­ვლე­ო­ბის შემ­თხვე­ვაც: მოს­წყდეს (ACD) // მოსწყჳდნეს (B).

სინ­ტაქ­სის სა­კით­ხე­ბი.

D ნუს­ხა­ში შედ­გე­ნი­ლი შე­მას­მენ­ლის სა­ხე­ლა­დი ნა­წი­ლი სა­ხე­ლო­ბი­თის ფორ­მი­თაა მო­ცე­მუ­ლი: `არა­რაჲ არს შე­უძ­ლე­ბე­ლი.~ სხვა ნუს­ხებ­ში აქ წრფე­ლო­ბი­თია გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი: შე­უძ­ლე­ბელ.

B ხელ­ნა­წერ­ში შე­იძ­ლე­ბა პრე­პო­ზი­ცი­უ­რი წყო­ბის მარ­თულ მსაზ­ღვრელ­თა­ნაც და­დას­ტურ­დეს სრუ­ლი შე­თან­ხმე­ბის ნი­მუ­ში: `რო­მელ­თაჲ სა­ხე­ლე­ბი.~

BCD ნუს­ხე­ბი ხში­რად მსაზ­ღვრელ-საზ­ღვრუ­ლის წყვილ­ში ხმო­ვან­ფუ­ძი­ა­ნი მსაზ­ღვრე­ლის ფუ­ძის სა­ხით შეწ­ყო­ბის მა­გა­ლითს გვიჩ­ვე­ნე­ბენ:: `წმი­და თე­ო­დო­რეს.~ შდრ.: A ნუს­ხა: `წმი­და­სა თე­ო­დო­რეს.~

საწ­ყი­სით გად­მო­ცე­მუ­ლი პირ­და­პი­რი და­მა­ტე­ბა A ნუს­ხა­ში ვი­თა­რე­ბი­თი ბრუნ­ვი­თაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი, BCD ნუს­ხებ­ში _ სა­ხე­ლო­ბი­თით: `გა­ნა­გე მოს­ლვად დე­დი­სა ჩე­მი­სა~ // `… მოს­ლვაჲ …~

D ნუს­ხა­ში, ზო­გა­დად, ზმნებ­ში არ გა­მო­ი­ხა­ტე­ბა პირ­და­პი­რი ობი­ექ­ტის მრავ­ლო­ბი­თო­ბა: `და­იფ­ხუ­რა თმა­ნი თჳსნი.~ შდრ.: და­იფ­ხურ­ნა (AB), აიფ­ხურ­ნა (C).

ლექ­სი­კის სა­კით­ხე­ბი.

ხში­რია შემ­თხვე­ვე­ბი, რო­დე­საც რო­მე­ლი­მე ნუს­ხა­ში სიტ­ყვა ან სიტ­ყვე­ბი და­მა­ტე­ბუ­ლი ან დაკ­ლე­ბუ­ლია. ამ ნა­წილ­ში არა­ერ­თგვა­რო­ვა­ნი სუ­რა­თი გვაქვს: შე­იძ­ლე­ბა ერთ მა­გა­ლით­ში რო­მე­ლი­მე ნუს­ხა­ში ფრა­ზას სიტ­ყვა აკ­ლდეს და მას მხარს უჭერ­დეს კონ­კრე­ტუ­ლი ნუს­ხა თუ ნუს­ხე­ბი და სხვა შემ­თხვე­ვა­ში მას სიტ­ყვა ჰქონ­დეს და­მა­ტე­ბუ­ლი და ეს ვი­თა­რე­ბა გა­მე­ო­რე­ბუ­ლი იყოს სულ სხვა ნუსხ(ებ)ში ან იყოს მხო­ლოდ მო­ცე­მუ­ლი ნუს­ხის ჩვე­ნე­ბა.

ნუს­ხე­ბის მი­ხედ­ვით გვაქვს სიტ­ყვა­თა მო­ნაც­ვლე­ო­ბის ნი­მუ­შე­ბიც. მაგ., A ხელ­ნა­წერ­ში იკით­ხე­ბა `წა­მე­ბულ­თა მო­წა­მე­თაჲ~; B ნუს­ხა ამ ად­გი­ლას იყე­ნებს სიტ­ყვას წმი­და­თა, ხო­ლო მომ­დევ­ნო პე­რი­ო­დის ნუს­ხე­ბი A ნუს­ხის იკით­ხვისს იმე­ო­რებს. ასე­ვე A ნუს­ხა­ში გვაქვს: `სურ­ვი­ელ ვი­ყავ.~ B ნუს­ხა სურ­ვი­ელ-ს ცვლის სიტ­ყვით მოს­წრა­ფე, მაგ­რამ C და D ნუს­ხე­ბი მხარს უჭერს A ნუს­ხას და არა B-ს. სხვა მა­გა­ლი­თე­ბი: `ჭა­ბუკ­ნი მჴნე­ნი~ (ACD) // `და მჴედარ­ნი~ (B); პერ­გე (ACD) // პერ­გი (B); დი­­დო­რე (ACD) // დე­­დო­რე (B); უჴმს (ACD) // უნ­დეს (B); დგო­მა­სა (ACD) // მდგო­მე­ლად (B) და ა. შ.

არის ისე­თი მა­გა­ლი­თე­ბიც, რო­დე­საც C და D ნუს­ხე­ბი B-ს მიჰ­ყვე­ბა და არა A-ს: ათა­სის­თა­ვი (A) // // ასის­თა­ვი (BCD).

ზოგ­ჯერ ასე­თი თან­ხვედ­რე­ბიც გვაქვს: AD  // BC. ანუ რო­დე­საც გვი­ა­ნი პე­რი­ო­დის ხელ­ნა­წე­რი იმე­ო­რებს უად­რე­სი პე­რი­ო­დის ხელ­ნა­წე­რის იკით­ხვისს და არა მათ შო­რის პე­რი­ოდ­ში შექ­მნი­ლი ნუს­ხე­ბის მო­ნა­ცემს. მაგ.: ყო­ვე­ლი (AD) // ყო­ვე­ლი­ვე (BC); `შე­ემთხჳნეს ჭა­ბუკ­სა შუ­ე­ნი­ერ­სა, სა­ხე­ლით თე­­დო­რე, მო­ნაჲ ქრის­ტე­სი~ // `… თე­­დო­რეს, მო­ნა­სა ქრის­ტეს­სა~ (BC). შუა პე­რი­ო­დის ხელ­ნა­წერ­თა გა­დამ­წე­რებ­მა წი­ნა­და­დე­ბის გა­უ­მარ­თა­ვი წყო­ბა გა­ას­წო­რეს, ხო­ლო D ხელ­ნა­წე­რის გა­დამ­წერ­მა პირ­ვე­ლი ხელ­ნა­წე­რის ჩვე­ნე­ბა უც­ვლე­ლი და­ტო­ვა.

შე­იძ­ლე­ბა ნუს­ხე­ბის მი­ხედ­ვით ზოგ­ჯერ 3 სხვა­დას­ხვა ვა­რი­ან­ტიც და­ფიქ­სირ­დეს: ჴურელ­თა (A) // ჴმელ­თა (BC) // ჴევ­თა (D); წონ­წო­ბა­სა (AB) // წუნ­წო­ბა­სა (C) // წუმ­წუ­ბა­სა (D); მი­გიშჳ (A) // მი­გი­შუჱბ (B) // მი­გი­შუ (CD).

მა­სა­ლა­ზე დაკ­ვირ­ვე­ბა გვიჩ­ვე­ნებს, რომ ყო­ვე­ლი მომ­დევ­ნო პე­რი­ო­დის გა­დამ­წერს ხელთ ჰქონ­და წი­ნა პე­რი­ო­დის ნუს­ხე­ბი და სარ­გებ­ლობ­და მა­თით. CD ნუს­ხე­ბი უფ­რო ძველ ენობ­რივ მო­დელს არ­ჩე­ვენ და მხარს არ უბა­მენ B ნუს­ხას ახა­ლი ფორ­მე­ბის გა­მო­ყე­ნე­ბა­ში. ასეთ შემ­თხვე­ვებ­ში ისი­ნი, ძი­რი­თა­დად, A ხელ­ნა­წე­რის ჩვე­ნე­ბას მიჰ­ყვე­ბი­ან.

ძი­რი­თად ტექ­სტად, ცხა­დია, შე­ვარ­ჩი­ეთ A-1103 ნუს­ხა, რო­გორც ყვე­ლა­ზე ძვე­ლი და, ამა­ვე დროს, ათო­ნუ­რი წარ­მო­შო­ბი­სა. მას­ში და­კარ­გუ­ლი ერ­თი ფურ­ცლის ტექ­სტი კი, რო­გორც ზე­მოთ აღ­ვნიშ­ნეთ, შე­ვავ­სეთ, ძი­რი­თა­დად, B და ცალ­კე­ულ შემ­თხვე­ვებ­ში _ C ნუს­ხი­დან.

გა­მო­ცე­მის ენობ­რივ პრინ­ცი­პებს აქ აღარ გა­ვი­მე­ო­რებთ. ისი­ნი ახ­სნი­ლი გვაქვს ზე­მოთ, წი­ნა თხზუ­ლე­ბის ენობ­რივ მი­მო­ხილ­ვა­ში. რაც შე­ე­ხე­ბა ტექ­სტთან და­კავ­ში­რე­ბულ სა­კით­ხებს, შევ­ნიშ­ნავთ შემ­დეგს:

გა­მო­ცე­მა­ში გა­ვას­წო­რეთ გა­დამ­წე­რის უნებ­ლიე შეც­დო­მე­ბი, რო­გო­რიც არის:

ასოს დაკ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბი. მაგ., ხელ­ნა­წერ­ში წე­რია (ცხა­დია, ვგუ­ლის­ხმობთ ძი­რი­თა­დი ტექ­სტის შემ­ცველ ნუს­ხას): კმო­დი­ან. ჩვენ გა­ვას­წო­რეთ და დავ­წე­რეთ: კუ­მო­დი­ან, რო­გორც არის CD ნუს­ხებ­ში.

ასოს დაკ­ლე­ბის სხვა მა­გა­ლი­თე­ბია: ჭე[]მა­რი­ტად; კუ[]ლსა; გე­შინ[ინ]; იტყ[]დეთ; გა­მო­მეცხ[]და; დამ­სჭუ[]ლეს; მოწყ[]ლე­ბი­საო; შემ­დგო[მა].

გა­ვას­წო­რეთ აგ­რეთ­ვე არას­წო­რი და­წე­რი­ლო­ბე­ბი. მაგ., სა­კუ­თა­რი სა­ხე­ლი დი­ოს­კო­რე ერ­თგან წე­რია, რო­გორც დი­უს­კო­რე: `დი­უს­კო­რე თქუა.~ ჩვენ, ცხა­დია, ის სწო­რი ფორ­მით შევ­ცვა­ლეთ. სხვა მა­გა­ლით­ში სა­პი­რის­პი­რო ფაქ­ტი შე­ი­ნიშ­ნე­ბა: ხმოვ­ნის ად­გი­ლას გვაქვს ხმო­ვა­ნი: `მოვ­ლი­ნე­ბოლ­ნი მთავ­რი­სა მი­ერ~, რო­მე­ლიც ასე­ვე ჩას­წორ­და.

სიტ­ყვა ხუ­ეშ­ნა ერ­თგან ასე­თი სა­ხი­თაა მო­ცე­მუ­ლი: `სიტ­ყუაჲ ხუ­­იშ­ნი­საჲ~, რო­მე­ლიც მე­ორ­დე­ბა B ხელ­ნა­წერ­შიც. C-ში იკით­ხე­ბა ხუ­­იშ­ნი­საჲ, ხო­ლო D-ში ხუ­ეშ­ნი­სა. ჩვენ ავ­სა­ხეთ D ნუს­ხის მო­ნა­ცე­მი, ოღონდ და­ვურ­თეთ, რა­თა ძი­რი­თა­დი ხელ­ნა­წე­რის გრა­მა­ტი­კუ­ლი მო­დე­ლი შეგ­ვე­ნარ­ჩუ­ნე­ბი­ნა.

გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი სა­ხე­ლი ჰრო­მი ვი­თა­რე­ბით ბრუნ­ვა­ში გა­ფორ­მე­ბუ­ლია ედ ნიშ­ნით _ `მი­ავ­ლინ­ნეს ჰრო­მედ~ (ამას იმე­ო­რებს მომ­დევ­ნო სა­მი­ვე ხელ­ნა­წე­რი), ნაც­ვლად ან ად ნიშ­ნე­ბი­სა. ცნო­ბი­ლია, რომ ძველ ქარ­თულ­ში ერთ-ერთ სო­ნორ თან­ხმო­ვან­ზე და­ბო­ლო­ე­ბუ­ლი გე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი სა­ხე­ლე­ბი ვი­თა­რე­ბით­ში – მორ­ფე­მას და­ირ­თავ­დნენ და, შე­სა­ბა­მი­სად, აქ მო­სა­ლოდ­ნე­ლი იყო ჰრომდ, რაც დავ­წე­რეთ კი­დეც. იმის გათ­ვა­ლის­წი­ნე­ბით, რომ ედ ნი­შა­ნი ვი­თა­რე­ბით ბრუნ­ვას არას­დროს აწარ­მო­ებ­და, გან­ხი­ლუ­ლი შემ­თხვე­ვა უნებ­ლიე შეც­დო­მე­ბის კა­ტე­გო­რი­ა­ში უნ­და ჩა­ით­ვა­ლოს, რო­მე­ლიც მე­ქა­ნი­კუ­რად გან­მე­ორ­და სხვა ნუს­ხებ­შიც.

გა­ვას­წო­რეთ `იო­ტა­მე­ტო­ბის~ ამ­სახ­ვე­ლი ნი­მუ­ში _ სხუ­­თაჲცა _ და შევ­ცვა­ლეთ სწო­რი ფორ­მით: `რო­მელ­სა ძალ-უც სხუ­­თა­ცა ჴსნაჲ.~

ვნე­ბი­თი გვა­რის ზმნის II კავ­ში­რე­ბითს სუ­ბი­ექ­ტი მოთ­ხრო­ბი­თი ბრუნ­ვის ფორ­მით შე­ეწ­ყო­ბა _ `გა­მო­ირ­ჩიე ტა­რი­გი წმი­დაჲ, რო­მელ­მან წა­რუძ­ღუ­ეს ყო­ველ­სა მას სამ­წყსო­სა.~ BC ნუს­ხებ­ში სა­ა­ნა­ლი­ზო სიტ­ყვა სა­ხე­ლო­ბით­შია მო­ცე­მუ­ლი, რაც ჩვენს ტომ­შიც ავ­სა­ხეთ.

ერ­თგან ძი­რი­თად ტექ­სტში ასე­თი ენობ­რი­ვი შე­უ­სა­ბა­მო­ბა შე­ი­ნიშ­ნე­ბა: `შე­ემთხჳნეს ჭა­ბუკ­სა შუ­ე­ნი­ერ­სა, სა­ხე­ლით თე­­დო­რე, მო­ნაჲ ქრის­ტე­სი.~ და­ნარ­ჩენ ნუს­ხებ­ში და, შე­სა­ბა­მი­სად, ჩვენს გა­მო­ცე­მა­შიც ეს ად­გი­ლი სწო­რა­დაა მო­ცე­მუ­ლი: `…თე­­დო­რეს, მო­ნა­სა ქრის­ტეს­სა.~

ძი­რი­თად ნუს­ხა­ში დრო­ის ზმნი­ზე­და დღი­თი-დღე არას­წო­რი ფორ­მი­თაა გა­მო­ყე­ნე­ბუ­ლი: „რომ­ლი­სათჳს სურ­ვი­ელ ვი­ყავ და დღი­თიდ-დღე მო­ვე­ლო­დე~, რო­მე­ლიც ყვე­ლა სხვა ნუს­ხა­ში იკით­ხე­ბა, რო­გორც დღი­თი-დღე, რაც ავ­სა­ხეთ კრი­ტი­კულ ტექ­სტში.

AD ნუს­ხებ­ში იკით­ხე­ბა გან­ტე­­ბა: `მი­ქა­დებ გან­ტე­­ბა­სა.~ ჩვენ მხა­რი და­ვუ­ჭი­რეთ BC ნუს­ხე­ბის ჩვე­ნე­ბას: გან­ტე­ვე­ბა­სა.

გა­მოვ­ლინ­და მა­გა­ლი­თი, სა­დაც I პი­რის ფორ­მას არა აქვს დარ­თუ­ლი – პრე­ფიქ­სი: `სარ­წმუ­ნო­ე­ბაჲ არა­ო­დეს მქო­ნე­ბია, არა­მედ ნაკ­ლუ­ლე­ვა­ნე­ბი­სა­გან და სიგ­ლა­ხა­კი­სა მსა­ხუ­რებ ნაყ­როვ­ნე­ბისთჳს.~ ვერ და­ვუშ­ვებთ, რომ გა­დამ­წერს I და II პი­რის ფორ­მე­ბი ერ­თმა­ნეთ­ში არე­ო­და. უფ­რო სა­ვა­რა­უ­დოა, რომ მას უნებ­ლი­ეთ გა­მორ­ჩა პი­რის ნი­შა­ნი, რაც უყუ­რად­ღე­ბოდ არ და­უ­ტო­ვე­ბი­ათ მომ­დევ­ნო პე­რი­ო­დის გა­დამ­წე­რებს. შდრ.: B: ვჰმსა­ხუ­რებდ; C: ვჰმსა­ხუ­რებ. D: ვმჰსა­ხუ­რებდ. ჩვენ უპი­რა­ტე­სო­ბა მი­ვა­ნი­ჭეთ B ნუს­ხის იკით­ხვისს.


[1] ამ ფაქტის ახსნა იხ. ზემოთ წარმოდგენილ სტატიაში: `ევსტათის ცხოვრებისა და წამების~ ნუსხათა ენისა და ძირითადი ტექსტის საკითხები.~