ლექსიკონი

ამ­ბო­რის­ყო­ფა – კოც­ნა

არ­გა­ნი – მსხვი­ლი ჯო­ხი

არ­გნო­სა­ნი – არ­გნით შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი

არ­მუ­რი ­- ალ­მუ­რი

აღ­ბეჭ­დუ­ლი – დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი

აღ­ტყი­ნე­ბა – ან­თე­ბა

აღ­ქუ­მა – აქ: აყ­ვა­ნა

აღ­ხუ­მა – აყ­ვა­ნა

აწ­ვე – ახ­ლა­ვე

ახო­ვა­ნი – მხნე, მა­მა­ცი

აჰა ესე­რა – აი

ბარ­ბა­რო­ზი – არა­ბე­რძე­ნი, უც­ხო­ე­ლი

ბე­ჭე­დი – ნი­შა­ნი

ბეჭ­დის და­დე­ბა – და­ბეჭ­დვა, და­ნიშ­ვნა

ბილ­წე­ბა – უწ­მინ­დუ­რე­ბა

ბო­მო­ნი – წარ­მარ­თუ­ლი სა­კურ­თხე­ვე­ლი, კერ­პშე­წირ­ვის ტაბ­ლა

ბორ­გვა – აქ: შფოთ­ვა, მღელ­ვა­რე­ბა, გაშ­მა­გე­ბა

გა­მო­ხუ­მა – გა­მოყ­ვა­ნა

გა­მოჴუე­ბა – გა­მოკ­ლე­ბა

გან­ვლი­ნე­ბა – გაგ­ზავ­ნა, მივ­ლე­ნა; დევ­ნით გაყ­ვა­ნა

გან­კუ­­თა – გაჭ­რა

გან­რო­მა – თა­ვის დაღ­წე­ვა

გან­სუ­­ნე­ბა – მოს­ვე­ნე­ბა, დას­ვე­ნე­ბა

გან­ჩი­ნე­ბა – დად­გე­ნი­ლე­ბა, გა­დაწ­ყვე­ტი­ლე­ბა

გან­ცდა – აქ: ნახ­ვა

გარ­და­მოჴდო­მა – აქ: მოვ­ლე­ნა (გარ­და­მოვჴედ – მო­ვევ­ლი­ნე); ჩა­მოს­ვლა

გე­ბა – აქ: შეძ­ლე­ბა

გზე­ბა – ნთე­ბა, ალე­ბა

გმო­ბა – გი­ნე­ბა, შე­უ­რაც­ხყო­ფა

გრძნე­ბა – ჯა­დოქ­რო­ბა, მის­ნო­ბა

გუ­­მა – ცე­მა, ტან­ჯვა

გუ­ლარ­ძნი­ლი – მრუ­დი, ფლი­დი, ბო­რო­ტი

გუ­ლის­თქუ­მა – სურ­ვი­ლი 7

გუ­ლის­სიტ­ყვა – ფიქ­რი, ზრახ­ვა

გუ­ლისჴმის­ყო­ფა – მიხ­ვედ­რა, გა­გე­ბა, გა­აზ­რე­ბა

დაბ­ძარ­ვა – დაფ­ლე­თა

და­გუ­რე­მა – დაჭ­რა

დათ­რგუნ­ვა – დაძ­ლე­ვა, და­ჯაბ­ნა, გა­ნად­გუ­რე­ბა

დათ­ხე­ვა – დაღ­ვრა

და­პე­ბა – დაგ­ლე­ჯა, და­ხეთ­ქვა

და­­სა­ბა­მო – და­საწ­ყი­სის არ­მქო­ნე, მა­რა­დი­უ­ლი

დაფ­ხუ­რა – დაგ­ლე­ჯა (აქ: თმის)

და­ღა­ცა­თუ – თუმ­ცა

დაშ­თო­მა – დარ­ჩე­ნა

დაშ­რე­ტა – ჩაქ­რო­ბა (დაშ­რო­ბა)

და­შუ­რო­მა – დაღ­ლა

დაც­ხრო­მა – დამ­შვი­დე­ბა, დაწ­ყნა­რე­ბა, გა­ნავ­ლე­ბა, გაქ­რო­ბა

დრკუ – მრუ­დი, უკე­თუ­რი

დღი­თიდღე – ყო­ველ­დღე

ეს­რე სა­ხედ – ამ სა­ხით, ამ­გვა­რად

ვი­ნაჲცა – სა­ი­და­ნაც

ვლტო­ლა – გაქ­ცე­ვა

ზე­და კერ­ძო // ზე­მო კერ­ძო – ზე­მო­დან, ზე­მო მხა­რეს

ზი­­რე­ბა – უფ­ლის სის­ხლი­სა და ხორ­ცის მი­ღე­ბა; თა­ნამ­ყო­ფო­ბა, თა­ნა­ზი­ა­რო­ბა, ხორ­ცი­ე­ლი ერ­თო­ბა

ზო­გად – ერ­თად

ზორ­ვა – წირ­ვა (წარ­მარ­თუ­ლი მსხვერ­პლშე­წირ­ვა)

ზრახ­ვა – ჩა­ნა­ფიქ­რი, ფიქ­რი, გან­ზრახ­ვა

ზრდა – გაზ­რდა, გა­მოკ­ვე­ბა

ზრდი­ლო­ბა – აღ­ზრდა

ზუ­­­ბა – ამ­პარ­ტავ­ნო­ბა

თავ­სდე­ბა – თავ­ზე აღე­ბა, კის­რე­ბა

თა­ნა­და­­სა­ბა­მო – უსაწ­ყი­სო

თა­ნამ­ყო­ლე­ლი – თან­მხლე­ბი

თა­ნა­წარ­სლვა – აქ: არი­დე­ბა, აცი­ლე­ბა

თი­თო­ფე­რი – სხვა­დას­ხვა

კერ­ძო – მხა­რე, მხა­რეს

კიცჳ – კვი­ცი

კმა­­ბა – საკ­მა­რი­სო­ბა

კომ­სი – სა­მე­ფო კა­რის მოღ­ვა­წე, სა­ხელ­მწი­ფო მო­ხე­ლე, მთა­ვა­რი

კუ­რო – სპი­ლენ­ძის ხა­რის­გან გა­კე­თე­ბუ­ლი გა­სა­ხუ­რე­ბე­ლი მოწ­ყო­ბი­ლო­ბა

ლანძჳ – ქვა­ბი

ლმო­ბა – ტკი­ვი­ლი

ლმო­ბი­­რე­ბა – შემ­წყნა­რებ­ლო­ბა, თა­ნაგ­რძნო­ბა 7

ლმო­ბი­­რი – შემ­წყნა­რე­ბე­ლი, შემ­ბრა­ლე­ბე­ლი, თა­ნამ­გრძნო­ბი; ამ­ტა­ნი

ლმო­ბი­ერ­ყო­ფა – თა­ნაგ­რძნო­ბა

მად­ლი – წყა­ლო­ბა, უნა­რი (ღვთის ძა­ლა, ენერ­გია), მად­ლო­ბა

მან­ქა­ნე­ბა – ვე­რა­გო­ბა, ეშ­მა­კო­ბა, ხერ­ხი

მა­­ტე­ბე­ლი – გან­მდევ­ნე­ლი

მაღ­ნა­რი – მა­ღა­ლი ტყე

მგზე­ბა­რე – ან­თე­ბუ­ლი

მე­პუ­რის­მტე – თა­ნა­მე­სუფ­რე

მეჴრმლე – ჯა­ლა­თი

მეყ­სე­­ლად – მა­შინ­ვე

მეც­ნი­­რე­ბა – ცოდ­ნა, მიხ­ვედ­რა, გა­გე­ბა

მეც­ნი­­რი – ნაც­ნო­ბი, მცნო­ბი, მცოდ­ნე, ბრძე­ნი

მი­გე­ბა – პა­სუ­ხის გა­ცე­მა

მი­­რით­გან – იმ დრო­ი­დან

მიზ­დუ­რი – და­ქი­რა­ვე­ბუ­ლი

მიმ­თხუ­­ვა – შეხ­ვედ­რა, მი­ახ­ლო­ე­ბა

მი­რუ­ლე­ბა – და­ძი­ნე­ბა, მი­ძი­ნე­ბა

მი­წი­სა­გა­ნი – მი­წი­ე­რი

მკრეხ­ვე­ლი – აქ: შე­მა­გი­ნე­ბე­ლი, შემ­ბილ­წვე­ლი

მო­მად­ლე­ბა – მო­ნი­ჭე­ბა, ბო­ძე­ბა

მო­ნა­გე­ბი – ქო­ნე­ბა

მო­ნა­დი­რე­ბა – მო­პო­ვე­ბა

მო­რეწ­ვა – შოვ­ნა

მორ­ჩი – ყლორ­ტი, შტო

მოს­რვა – მოს­პო­ბა, გა­ნად­გუ­რე­ბა

მოს­წრა­ფე – გულ­მოდ­გი­ნე, მო­წა­დი­ნე, მოჩ­ქა­რე

მო­ქა­დუ­ლო­ბა – კვეხ­ნა, ტრა­ბა­ხი

მო­ქა­ლა­ქო­ბა – მოღ­ვა­წე­ო­ბა

მოქ­ცე­ვა – მობ­რუ­ნე­ბა

მო­ღე­ბა – მი­ღე­ბა, მო­ტა­ნა

მოღ­ვა­წე­ბა – აქ: ღვაწ­ლი

მო­ყუ­ას­ყო­ფა – და­მე­გობ­რე­ბა

მოწ­ყუ­­და – ამოწ­ყვე­ტა

მოჴდო­მა – მი­ვარ­დნა, თავ­დას­ხმა

მტი­ლი – ბა­ღი, ბოს­ტა­ნი

მუჴლი – მუხ­ლი; ტექ­სტის ნა­წი­ლი

მცი­რედმცი­რედ – ნე­ლა-ნე­ლა, თან­და­თან

მწუხ­რი – შე­ღა­მე­ბუ­ლი

მხო­ლოდ­შო­ბი­ლი – ერ­თა­დერ­თი (შვი­ლი)

ნას­ხმა­ნი – სხე­უ­ლის ნა­წი­ლი: თა­ვი, სახ­სა­რი, ძარ­ღვი…

ნაყ­რო­ვა­ნე­ბა – გა­უ­მაძ­ღრო­ბა

ნი­ავ­ქა­რი – აქ: ძლი­ე­რი ქა­რი

ორ­კერ­ძო – ორ­მხრივ

ოტე­ბა – აქ: გან­დევ­ნა

პა­რე­ხი – მი­უ­ვა­ლაი ად­გი­ლი, კლდე

პი­რადპი­რა­დი – სხვა­დას­ხვა

პირ­ველ – ად­რე; ჯერ

პირ­ვე­ აღ­წე­რი­ლი – ად­რე აღ­წე­რი­ლი

პყრო­ბა – აქ: და­ჭე­რა (თმის)

ჟამ­თა პირ­ველ­თა – ად­რე­ულ დრო­ში

ჟა­მის­წირ­ვა – ლი­ტურ­გი­ა

სა­ბას­რო­ბე­ლი – და­სა­ცი­ნი

საგ­დე­ბე­ლი – თო­კი

სად­გუ­რი – სად­გო­მი

სა­კუ­ერ­თხი – შე­სა­წი­რა­ვი

სალ­მო­ბა – ტკი­ვი­ლი

სამ­შჭუ­­ლი – ლურ­სმა­ნი

სამ­შჯავ­რო – სა­სა­მარ­თლო

სა­ნა­ხე – მხა­რე

სა­სო – იმე­დი, სა­ი­მე­დო

სა­სო­­ბა – იმე­დოვ­ნე­ბა

სას­ყი­დე­ლი – გა­სამ­რჯე­ლო

სას­წა­­ლი – ღვთი­უ­რი ძა­ლით გა­მოწ­ვე­უ­ლი მოვ­ლე­ნა, საქ­მე, რო­მე­ლიც ბუ­ნებ­რივ წეს­რიგ­ზე მაღ­ლა დგას; ნი­შა­ნი (სას­წა­უ­ლი წყლუ­ლე­ბი­საჲ)

სა­ფა­სე – სიმ­დიდ­რე, ქო­ნე­ბა, სა­ფა­სუ­რი, გა­სამ­რჯე­ლო

სა­შუ­­ბე­ლი – სა­სი­ხა­რუ­ლო

სა­წა­დელ­ჩე­ნა – სა­სურ­ვე­ლად მი­ღე­ბა, მიჩ­ნე­ვა

სა­ხა­რე­ბა – ოთ­ხთა­ვი, სა­სი­ხა­რუ­ლო ამ­ბა­ვი

სა­ხი­­რი – კე­თი­ლი

საჴმა­რი – სა­ჭი­რო, გა­მო­სა­ყე­ნე­ბე­ლი, ქო­ნე­ბა

სიგ­ლა­ხა­კე – სი­ღა­რი­ბე, გა­ჭირ­ვე­ბა

სიმ­დაბ­ლე – თავ­მდაბ­ლო­ბა

სიტყჳსგე­ბა – პა­სუ­ხის გა­ცე­მა

სი­ქა­დუ­ლი – სი­ა­მა­ყე

სიწ­რფო­­ბა – გულ­წრფე­ლო­ბა, სი­მარ­თლე

სიჩ­ჩოე – ჩვი­ლო­ბა

სკო­რე – ნა­კე­ლი

სრბა – რბე­ნა, სირ­ბი­ლი; ღვაწ­ლი, მი­სია

სულ­თქუ­მა – ოხ­ვრა

სულ­მოკ­ლე – აქ: უნე­ბის­ყო­ფო, მხდა­ლი

სურ­ვი­­ლი – მო­სურ­ნე

ტაბ­ლა – სუფ­რა

ტა­ლა­ვა­რი – კა­რა­ვი

ტა­ლან­ტი – გან­ძი, ფუ­ლის ერ­თე­უ­ლი, ნი­ჭი

ტა­რი­გი – კრა­ვი

უაღ­რე­სი გო­ნე­ბი­სა – გო­ნე­ბის­თვის მი­უწ­ვდო­მე­ლი

უბად­რუ­კი – უბე­დუ­რი, სა­ცო­და­ვი

უგუ­ლის­ხმო – მი­უხ­ვედ­რე­ლი, უგუ­ნუ­რი

უდებ­ყო­ფა – და­ზა­რე­ბა, უგუ­ლე­ბელ­ყო­ფა, უარ­ყო­ფა, არაფ­რად ჩაგ­დე­ბა

უზეშ­თა­­სი – აღ­მა­ტე­ბუ­ლი

უკე­თუ­რე­ბა – ბო­რო­ტე­ბა

უკე­თუ­რი – ეშ­მა­კი, ბო­რო­ტი, ცუ­დი

ულ­მო­ბე­ლი – აქ: მშვი­დი, ტკი­ვი­ლის­გან, ტან­ჯვის­გან თა­ვი­სუ­ფა­ლი

უმ­რწე­მე­სი – უმ­ცრო­სი

უმ­წყი – გა­უ­ხედ­ნა­ვი

ურ­ჩუ­ლო – ურ­ჯუ­ლო

ურ­ჩუ­ლო­­სი – მე­ტის­მე­ტად ურ­ჯუ­ლო

ფე­რადფე­რა­დი – სხვა­დას­ხვა, მრა­ვალ­გვა­რი

ფიც­ხე­ლი – სას­ტი­კი, მკაც­რი

ფიც­ხლე­ბი – სა­წა­მე­ბე­ლი ია­რა­ღე­ბი

ფუც­ხუ – დი­დი ჩან­გა­ლი, სა­წა­მე­ბე­ლი ია­რა­ღი

ქა­დე­ბა – აქ: და­პი­რე­ბა

ქე­დი – კი­სე­რი

ქვე­ლის­მოქ­მე­დი – კე­თი­ლი

ქუ­­შე კერ­ძო – ქვე­და მხრი­დან

ქცე­ვა (ურ­მის თვლის) – ტრი­ა­ლი

ღმერ­თშე­მო­სი­ლი – ღრმად მორ­წმუ­ნე

ღუ­აწ­ლი – საღ­ვთო საქ­მის­თვის გა­წე­უ­ლი შრო­მა; სიძ­ნე­ლე

შე­გი­ნე­ბა – აქ: შე­ბილ­წვა

შეგ­რძნიბ­ვა – მო­ჯა­დო­ე­ბა, მო­ნუს­ხვა

შევ­რდო­მა – და­ვარ­დნა, და­მორ­ჩი­ლე­ბა

შემ­თხუ­­ვა – შეხ­ვედ­რა

შე­მურ­ვა – მუ­რის წას­მა

შე­მუს­რვა – დამ­ტვრე­ვა, მოს­პო­ბა

შე­მუს­რვი­ლი – დამ­სხვრე­უ­ლი, მოს­პო­ბი­ლი

შემ­წე – დამ­ხმა­რე

შემ­წუხ­რე­ბა – შე­ღა­მე­ბა

შეტ­კბო­ბა – მოხ­ვე­ვა

შე­­რაც­ხი – უბ­რა­ლო, არად მი­საჩ­ნე­ვი

შექ­ცე­ვა – მიბ­რუ­ნე­ბა

შექ­ცე­­ლი – აქ: მი­ყო­ლი­ლი, აყო­ლი­ლი, შე­ყო­ლი­ე­ბუ­ლი, გარ­თუ­ლი

შე­ყე­ნე­ბუ­ლი – შეგ­დე­ბუ­ლი

შე­წევ­ნა – დახ­მა­რე­ბა

შეწ­ყნა­რე­ბა – მი­ღე­ბა

შეწ­ყნა­რე­ბუ­ლი – პა­ტი­ე­ბუ­ლი, შენ­დო­ბი­ლი

შეჴდო­მა – შეს­ვლა

შუ­­ბუ­ლი – გა­ხა­რე­ბუ­ლი, დალ­ხი­ნე­ბუ­ლი

ცნო­ბა – შეც­ნო­ბა, ამოც­ნო­ბა

ცნო­ბა­მი­ღე­ბუ­ლი – ცნო­ბა­მიხ­დი­ლი, უგო­ნოდ მყო­ფი

ცხო­­ლი – აქ: ცოც­ხა­ლი, მა­რა­დი­უ­ლი

ცხო­ველ­სმყო­ფე­ლი – მა­ცოც­ხლე­ბე­ლი, სი­ცოც­ხლის მიმ­ნი­ჭე­ბე­ლი

ძვი­რის­მოქ­მე­დი – ბო­როტ­მოქ­მე­დი

ძჳირძჳრად – სას­ტი­კად

ძნვა (უძ­ნავს) – ეძ­ნე­ლე­ბა

წა­დი­­რე­ბა – სურ­ვი­ლი

წა­დი­­რი – მო­სურ­ნე

წა­მყო­ფა – მი­ნიშ­ნე­ბა, თვა­ლით ნიშ­ნე­ბა

წარ­ტყუ­ენ­ვა – დატ­ყვე­ვე­ბა, დაპ­ყრო­ბა

წარ­ტყუ­­ნუ­ლი – დატ­ყვე­ვე­ბუ­ლი, დაპ­ყრო­ბი­ლი

წარ­წყდო­მა // წარ­წყმე­და – და­ღუპ­ვა

წე­სი­­რე­ბა ჰა­სა­კი­სა – სხე­უ­ლის სიმ­წყობ­რე, სიმ­შვე­ნი­ე­რე

წი­აღ კერ­ძო – გაღ­მა, იქით, იმ მხა­რეს

წი­აღ­სვლა – წყალ­ზე გა­დას­ვლა

წი­ნა­დე­ბა – წინ დე­ბა (წი­ნა­გიც)

წმი­დით მი­სით – აქ: მი­სი სიწ­მინ­დით

წუმ­წუ­ბა – გო­გირ­დი

წყლუ­ლე­ბა – ჭრი­ლო­ბა

ჭირ­ვე­­ლი – გა­ჭირ­ვე­ბუ­ლი, ჭირ­ში მყო­ფი

ხა­და/ხდა – და­ძა­ხე­ბა, წო­დე­ბა, მო­წო­დე­ბა

ხუ­ეშ­ნა – შუ­ამ­დგომ­ლო­ბა, თა­ნაგ­რძნო­ბა, გა­მო­სარ­ჩლე­ბა

ჴელის აღპ­ყრო­ბა – შე­წევ­ნა, დახ­მა­რე­ბა

ჴელოვ­ნე­ბა – ხერ­ხი

ჴელ­ყო­ფა – ხე­ლის მო­კი­დე­ბა

ჴნდუ­რი – მსხვი­ლი ცერ­ცვი (ლო­ბიო)

ჯერ­ჩი­ნე­ბა – სა­ჭი­როდ მიჩ­ნე­ვა

ჯი­ნი­ბი – სა­მარ­ქა­ფო ცხე­ნი