ბასილი კესარიელის ცხოვრება (შედარება)

120r 120v 121r 121v 122r 122v 123r 123v 124r 124v 125r 125v 126r 126v 127r 127v 128r 128v 129r 129v 130r 130v 131r 131v A-1103 [119v-131v] [119v] თუესა იანვარსა ა, წმიდისა ბასილისი საკითხავი, თქუმული წმიდისა ამფილოქეს მთავარეპისკოპოსისა იკონიელისაჲ, ცხორებისათჳს და საკჳრველთმოქმედებისა წმიდისა მამისა ჩუენისა ბასილი მთავარეპისკოპოსისაჲ, კესარიელ კაბადუკიელისჲ1 საყუარელნო, არა უცხო არს ერთგულთა შვილთაგან მამისა […]

თეოდორე სტრატილატის წამება(შედარება)

167-9r 167-9v 170r 171v 172r 172v 173v 174r 174v 175r 175v 176r 176v 177r 177v 178r 178v 179r 179v [A-1769] [cod. Ivir. georg-79] [წამებაჲ წმიდისა ფებრონიაჲსი] [167-9r]თუესა ივნისსა ჱ, წამებაჲ წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა თეოდორე სტრატელატისაჲ1 ვითარცა მზჱ განანათლებს მხილველთა მისთა, ეგრეთვე თხრობაჲ მოწამეთა წამებისაჲ – მსმენელთა მისთა. და ვითარცა-იგი ცაჲ შემკობილ არს ვარსკულავითა, ეგრეთვე […]

ფებრონიას წამება შედარება(ტექსტი)

[A-1769: 2r] 2v 7V Ir IIr Iv IIv 1r 1v 2r 2v    3v  3r      4r 4V [A-1769] [cod. Ivir. georg-79] [წამებაჲ წმიდისა ფებრონიაჲსი] [A-1769: 2r] …ტანჯვად ქრისტეანეთა, რომელნიმე ცეცხლად მისr>ცნის, რომელნიმე მახჳლითა მოსრნის და ჴორცნი მათნი მჴეცთა საჭმლად მიუყარნის. და დაეცა დიდი შიში და ძრწოლაჲ აღმოსავალისა კერძოთა უკეთურებისაგან უწყალოჲსა მის სელინოსისა, რამეთუ იყო იგი […]

გამოყენებული ლიტერატურა

გამოყენებული ლიტერატურა აბუ­ლა­ძე, ი. (1949). `ქარ­თუ­ლი წე­რის ნი­მუ­შე­ბი, პა­ლე­ოგ­რა­ფი­უ­ლი ალ­ბო­მი~, თბი­ლი­სი. ათო­ნის ივი­რო­ნის მო­ნას­ტრის ქარ­თულ ხელ­ნა­წერ­თა ქარ­თულ-ინ­გლი­სუ­რი ონ­ლა­ინ კა­ტა­ლო­გი და სრუ­ლი აღ­წე­რი­ლო­ბა (ხელ­ნა­წე­რი ვერ­სია. შემ­დგენ­ლე­ბი: ხევ­სუ­რი­ა­ნი, ლ., კიკ­ნა­ძე, ლ., გრი­გო­ლია ც., ქავ­თა­რია მ., ასა­თი­ა­ნი, ქ.). ბე­ზა­რაშ­ვი­ლი, ქ., მა­ჭა­ვა­რი­ა­ნი, მ. (1995). გრი­გოლ ღვთის­მეტ­ყვე­ლის II და III ჰო­მი­ლი­ე­ბის ეფ­თვი­მე ათო­ნე­ლი­სე­უ­ლი თარ­გმა­ნე­ბის თა­ვი­სე­ბუ­რე­ბა­ნი და ეფ­რემ მცი­რის ერ­თი ან­დერძ-მი­ნა­წე­რი. […]

ლექსიკონი

ლექსიკონი ამ­ბო­რის­ყო­ფა – კოც­ნა არ­გა­ნი – მსხვი­ლი ჯო­ხი არ­გნო­სა­ნი – არ­გნით შე­ი­ა­რა­ღე­ბუ­ლი არ­მუ­რი ­- ალ­მუ­რი აღ­ბეჭ­დუ­ლი – დამ­ტკი­ცე­ბუ­ლი აღ­ტყი­ნე­ბა – ან­თე­ბა აღ­ქუ­მა – აქ: აყ­ვა­ნა აღ­ხუ­მა – აყ­ვა­ნა აწ­ვე – ახ­ლა­ვე ახო­ვა­ნი – მხნე, მა­მა­ცი აჰა ესე­რა – აი ბარ­ბა­რო­ზი – არა­ბე­რძე­ნი, უც­ხო­ე­ლი ბე­ჭე­დი – ნი­შა­ნი ბეჭ­დის და­დე­ბა – და­ბეჭ­დვა, და­ნიშ­ვნა ბილ­წე­ბა – უწ­მინ­დუ­რე­ბა ბო­მო­ნი […]

გეოგრაფიულ სახელთა ანოტირებული საძიებელი

გეოგრაფიულ სახელთა ანოტირებული საძიებელი ბი­ზან­ტია _ აქ: პა­ტა­რა და­სახ­ლე­ბა ბი­ზან­ტი­ო­ნი, სა­დაც შემ­დგომ­ში კონ­სტან­ტი­ნე­პო­ლი და­არ­სდა. ბითჳნია (ბით­ვი­ნია) _ ერთ-ერ­თი უძ­ვე­ლე­სი სა­ხელ­მწი­ფო, რო­მის იმ­პე­რი­ის პრო­ვინ­ცია, რო­მელ­საც მცი­რე აზი­ის ჩრდი­ლო-და­სავ­ლე­თი ნა­წი­ლი ეკა­ვა. ეგჳპტე (ეგ­ვიპ­ტე) _ უძ­ვე­ლე­სი ცი­ვი­ლი­ზა­ცი­ის სა­ხელ­მწი­ფო ახ­ლო აღ­მო­სავ­ლეთ­ში. ედას­პი _ სა­ვა­რა­უ­დოდ, იგო­ვე ჯა­ლა­მი _ მდი­ნა­რე ინ­დო­ეთ­სა და პა­კის­ტან­ში. მი­სი არ­ქა­უ­ლი სა­ხე­ლია ჰი­დას­პი (ძვე­ლი ქარ­თუ­ლით `ედას­პი~). ვა­დი­სო­ნი […]

პირთა და მითოლოგიურ პერსონაჟთა ანოტირებული საძიებელი

  პირთა და მითოლოგიურ პერსონაჟთა ანოტირებული საძიებელი აბ­რაჰ­ა­მი (აბ­რა­ა­მი) _ ძვე­ლაღ­თქმი­სე­უ­ლი მა­მამ­თა­ვა­რი. ათი­ნა _ ბერ­ძნუ­ლი მი­თო­ლო­გი­ის თა­ნახ­მად, ზევ­სის (ძვე­ლი ქარ­თუ­ლით, დი­ო­სის) ერთ-ერ­თი ქა­ლიშ­ვი­ლი, სიბ­რძნის, სა­ო­მა­რი სტრა­ტე­გი­ი­სა და ტაქ­ტი­კის ქალ­ღმერ­თი. აკა­კი _ მის შე­სა­ხებ ცნო­ბე­ბი გვხვდე­ბა მხო­ლოდ `ევ­სტა­თის ცხოვ­რე­ბა­სა და წა­მე­ბა­ში.~ თხზუ­ლე­ბის მი­ხედ­ვით, ჯა­რის­კა­ცი, წმინ­და ევ­სტა­თის მე­გო­ბა­რი, რო­მე­ლიც იმ­პე­რა­ტორ­მა გაგ­ზავ­ნა მის მო­სა­ძებ­ნად. აკჳლი­ნე (აკჳლი­ა­ნე) _­ `თე­ო­დო­რე […]

ანთიმოზ ნიკომიდიელის წამება

`ანთიმოზ ნიკომიდიელის წამება~ გვ.: 72, 1-2. `თუ­ე­სა სეკ­ტემ­ბერ­სა g̃̃ წა­მე­ბაჲ წმი­დი­სა და ნე­ტა­რი­სა ან­თი­მოს ნი­კო­მი­დი­ელ მთა­ვა­რე­პის­კო­პო­სი­საჲ~ _ წმინ­და ან­თი­მო­ზი _ III-IV სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მოღ­ვა­წე, ქა­ლაქ ნი­კო­მი­დი­ის ეპის­კო­პო­სი, მო­წა­მებ­რი­ვად აღეს­რუ­ლა 302 წლის 3 სექ­ტემ­ბერს. გვ.: 72, 4-5. `ქუ­ე­ყა­ნა­სა ბითჳნი­ი­სა­სა, წი­აღ კერ­ძო ბი­ზან­ტი­ი­სა, ქა­ლა­ქი არს, სა­ხე­ლით ნი­კო­მი­დიაჲ~ _ ბით­ვი­ნია, ერთ-ერ­თი უძ­ვე­ლე­სი სა­ხელ­მწი­ფო, რო­მის იმ­პე­რი­ის პრო­ვინ­ცია იყო, რო­მელ­საც მცი­რე […]

თეოდორე პერგელის წამება

`თეოდორე პერგელის წამება~ გვ.: 50, 1-4. `წა­მე­ბაჲ წმი­დი­სა და დი­დე­ბუ­ლი­სა მო­წა­მი­სა თე­ო­დო­რე­სი და მის თა­ნა წა­მე­ბულ­თა მო­წა­მე­თაჲ, რო­მელ­ნი იწამ­ნეს პერ­გე ქა­ლაქ­სა~ _ თე­ო­დო­რე პერ­გე­ლი ჯვარ­ზე გაკ­ვრით მო­წა­მებ­რი­ვად აღეს­რუ­ლა II სა­უ­კუ­ნის შუა წლებ­ში. გარ­დაც­ვა­ლე­ბის ზუს­ტი თა­რი­ღი უც­ნო­ბია. გვ.: 50, 5. `მათ ჟამ­თა იყო ჰრომს მე­ფე ან­ტო­ნი­ნე~ _ სა­უ­ბა­რია ან­ტო­ნი­ნე­ზე (86-161 წწ.) _ რო­მის იმ­პე­რა­ტორ­ზე 138-161 წლებ­ში. […]

ევსტათის ცხოვრება და წამება

`ევსტათის ცხოვრება და წამება~ გვ.: 25, 1-3. `ცხო­რე­ბაჲ და წა­მე­ბაჲ წმი­და­თა მო­წა­მე­თა _ ევ­სტა­თი­სი და მე­უღ­ლი­სა მი­სი­სა თე­ო­პის­ტი­სი და შვილ­თა მათ­თა _ აღა­პი­სი და თე­ო­პის­ტე­სი. კი­რი­ე­ლე­ი­სონ!~ _ ევ­სტა­თი _ I-II სა­უ­კუ­ნე­ე­ბის მოღ­ვა­წე, მო­წა­მებ­რი­ვად აღეს­რუ­ლა 118 წელს რო­მა­ე­ლი იმ­პე­რა­ტო­რის, ად­რი­ა­ნეს, ბრძა­ნე­ბით. გვ.: 25, 4-7. `არს კაც­თა თა­ნა წი­ნამ­დე­ბა­რე ბუ­ნე­ბი­თი­ცა სწავ­ლაჲ გა­მო­სარ­ჩე­ვე­ლად კე­თი­ლი­სა და ქმნად სათ­ნო­ე­ბა­თა, რო­მე­ლი […]