ანთიმოს ნიკომიდიელის(ტექსტი)

23r 23v 24r 24v 25r 25v 26r 26v 27r 27v 28r 28v 29r 29v 30r Georgian 2. Lives of Saints. 11th cent. 269 f. Pg. 45 ft. (Jer-2) [23r] თუესა ფებერვალსა ი˜ზ წამებაჲ წმიდისა და დიდებულისა მოწამისა თეოდორესი და მის თანა წამებულთა წმიდათაჲ, რომელნი იწამნეს პერგი ქალაქსა, ქუჱყანასა პანფილისასა. გუაკურთხენ! ქუეყანასა ბითჳნიისასა, წიაღ კერძო ბიზინტიისა, ქალაქი არს, […]

ანთიმოს ნიკომიდიელის წამება(ტრანსკრიპტს)

Georgian 2. Lives of Saints. 11th cent. 269 f. Pg. 45 ft. (Jer-2) თუესა სეკტემბერსა გ̃ წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა ანთიმოს ნიკომიდიელ მთავარეპისკოპოსისაჲ გუაკურთხენ, უფალო! 23r 23v 24r 24v 25r 25v 25v 26v 27r 27v 28r 28v 29r 29v 30r [23r] Ⴇ˜Ⴀ : სეკტ˜მბრსა : გ˜ : წმბ˜ჲ წ˜ისა და ნტ˜რისა ანთი მოს ნიკომიდიელ მთვ˜რ ეპ˜სკპ˜სისაჲ […]

7r

HENRICUS : dei gratia Rex anglie Dominus hybernia Dux Normannie et Aquitanie . comes andigavie archiepiscopis . episcopis .abbatibus . prioribus . Comites . Barones . Vicecomites . prepositis ministris et omnibus Baillivis . et fidelibus suis presentemcartam inspecturis salutem . Sciatus quod nos intuitu dei et pro salute anime nostre et animarumantecessorum et sucecssorum nostrorum […]

7v

 ROVNEMEDEJohannes dei gratia rex anglie . Dominus hybernie . Dux Normannie et Aquitannie . Comes AndigavieArchiepiscopis . Episcopis . Abbatibus . Comitibus . Baronibus . Justiciariis . vicicomitibus prepositis . ministris . Ballivis et omnibusfidelibus suis salutem . Sciatis nos intuitu dei et pro salute nostre . et omnium antecessorum nostrorumad honorem dei et ad […]