`ან­თი­მოზ ნი­კო­მი­დი­­ლის წა­მე­ბის~

ტექ­სტის სა­კით­ხე­ბი

ისე­ვე, რო­გორც წი­ნა ტექ­სტე­ბის შემ­თხვე­ვა­ში, აქაც გა­ვას­წო­რეთ:

კალ­მის­მი­ე­რი ლაფ­სუ­სე­ბი, კერ­ძოდ:

ხელ­ნა­წერ­ში წე­რია ბი­ზინ­ტი­­სა ნაც­ვლად ბი­ზან­ტი­­სა; შო­რო­შა­ნი ნაც­ვლად შრო­შა­ნი­სა.

ასოს დაკ­ლე­ბის შემ­თხვე­ვე­ბია: და­ემ[[კი­ცე­ბო­და; წარ­თქუნ[]; წარ­მოთ­ქუნ[].

ასო(ები)ს ზედ­მე­ტო­ბის მა­გა­ლი­თე­ბია: მწყე­მი­სი­სა­გან; მზრახ­ვა­ვალ­მან.

გა­დამ­წე­რი და­უ­ქა­რაგ­მე­ბელ ვა­რი­ან­ტებ­ში ხმა­რობს მღდელ­თმოძ­ღუ­რე­ბას და და­ქა­რაგ­მე­ბუ­ლიც, ცხა­დია, ამ სა­ხით გავ­ხსე­ნით.

ენობ­რი­ ნა­წილ­ში, წი­ნა თხზუ­ლე­ბე­ბის­გან გან­სხვა­ვე­ბით, ნაკ­ლე­ბი ცდო­მი­ლე­ბა და­ფიქ­სირ­და _ მხო­ლოდ ორი­ო­დე მა­გა­ლი­თი, კერ­ძოდ:

შე­წირ­ვა ზმნას­თან III პი­რის ნაც­ვალ­სა­ხე­ლი არას­წო­რა­დაა წარ­მოდ­გე­ნი­ლი ორი -თი, რაც მიგ­ვა­ნიშ­ნებს, რომ გა­დამ­წერ­მა ის აღიქ­ვა, რო­გორც კუთ­ვნი­ლე­ბი­თი და არა პი­რის ნაც­ვალ­სა­ხე­ლი. `მე ნე­ბი­თა ჩე­მი­თა მსხუ­ერ­პლი შევ­წი­რო მის­სა.~ გა­მო­ცე­მა­ში ფორ­მა გას­წორ­და (შევ­წი­რო მი­სა). ასე­ვე, ორი ერ­თით შევ­ცვა­ლეთ შემ­დეგ ფორ­მებ­ში: `წა­რავ­ლი­ნა მაქ­სი­მი­ა­ნე ოცი ცხე­ნო­სა­ნი ძი­ე­ბად და მოყ­ვა­ნე­ბად მის­სა~; `გა­ნამ­რავ­ლებ­და ტა­ლან­ტსა მას, რო­მელ რწმუ­ნე­ბულ იყო მისს­.~

და­ბო­ლოს, უნ­და აღი­ნიშ­ნოს, რომ ხელ­ნა­წე­რის ბო­ლო ორ გვერ­დზე მე­ლა­ნი გა­და­სუ­ლია და ტექ­სტი საკ­მა­ოდ ცუ­დად იკით­ხე­ბა. ჩვენ­მა სა­მეც­ნი­ე­რო ჯგუფ­მა მაქ­სი­მა­ლუ­რი გა­ა­კე­თა ხელ­ნა­წე­რის გა­შიფ­ვრის­თვის. აღ­დგე­ნი­ლი სიტ­ყვე­ბი კვად­რა­ტულ ფრჩხი­ლებ­ში მო­ვა­თავ­სეთ.