A-1103
[წამებაჲ წმიდისა ფებრონიაჲსი]

A-1769  2r  2v 

cod. 79 7r   7v   Ir   Iv   IIr   IIv   1r   1v   2r   2v   3r   3v   4r   4v   5r   5v   6r   6v  

[A-1769] 2r

 1. ტანჯვად ქ˜ეანეთა რ˜ნიმე ცეცხლად მისცნის :
 2. რ˜ნიმე მახჳლითა მოსრნის : და ჴორცნი მათნი
 3. მჴეცთა საჭმლ˜დ მიუყარნის : და დაეცა
 4. დიდი შიში და ძრწოლაჲ აღმოსავალისა
 5. კერძოთა უკეთურებისაგ᷃ნ უწყალოჲსა მის
 6. სელინოსისა : რ᷈ იყო იგი მჴეცებრ მძჳნვარე :
 7. და მტერ ქე᷈ნეთა : ხ᷈ ლჳსიმახოს ქე᷉ანისა : დე
 8. დისა შვილი იყო : და სწყალობდა ქე᷉ანეთა :
 9. ამისთჳსცა ღამესა ერთსა მოუწოდა პრი
 10. მოს კომსსა და ჰქ᷉ა მას: შ᷉ნ უწყი ო˜ო ჩემო
 11. პრიმოს : რ᷉ დაღაცათუ მმ᷉ჲ ჩემი წარმართო
 12. ბასა შ˜ა და მონებასა კერპთასა მოკუდა : ა˜დ
 13. დედაჲ ჩემი ქ˜ეანე იყო : და დიდი მოსწრაფე
 1. ბჲ᷉ : აქუნდა რ῀ამცა მეცა ქ῀ეანე მყო : ა῀დ
 2. შიშისაგ᷉ნ მეფისა : და რიდობისაგ᷉ნ მმ᷉ისა
 3. ჩემისა ვერ აღასრულა ნებ˜ჲ მისი : ხ᷉ მრავალ
 4. გზის მეტყჳნ ქ˜ესთჳს და მცნებასა მომცემნ
 5. რ˜ა არაოდეს ვტანჯო ქ˜ეანე : ად᷉ რ˜ა მეცა
 6. ვისწრაფო ქ˜ეანეყოფად : და აწ ვხედა
 7. ვ ვ˜რ უწყალოდ მოსწყუედს ქ˜ეანეთა
 8. უღ˜თოჲ ესე და უწყალოჲ მამის ძმაჲ ჩემი
 9. და ელმის ფ˜დ სლ᷉სა ჩემსა : აწ უკუე მნებავს
 10. რ˜ა რავდენცა ძალგიც ფარულად გ᷉ნუტე
 11. ობდე ქ˜ეანეთა : და არა მოსწყდენ ყნ᷉ი ჴე
 12. ლითა ამის ურჩულოჲსაჲთა : ესე რაჲ
 13. ესმა პრიმოსს : არღარა მოსწრაფე იყო
 14. პყრობად ქ˜ეანეთა : ა˜დ უფრ᷉სდ მიუმცნე
 15.  ბდა

[A-1769] 2v

 1. მონასტერთა და ეკლესიათა რ˜ა ივლ
 2. ტოდინ პირისაგ֮ნ სელინოსისა : წარე
 3. მართნეს უკუე მესოპოტამით რ˜ლ არს
 4. შუამდინარე : და მიჰმართეს ნისიბი
 5. ქლ֮ქსა : რ˜ი იგი არს საზღვართა ასუ
 6. რასტანელთასა : და საბრძანებელსა
 7. ბერძენთასა იყო : ხ֮ იყო მას ქ˜ლქსა შ˜ა
 8. მონასტერი დედათაჲ რ˜ლსა შ˜ა იყვნეს
 9. ენკრატისნი მოწესენი ერგასისნი :
 10.  რლ֮თა უძღოდა დედაჲ ბრენი : სახელი
 11. თ : რ˜ი იგი მოწაფე ყოფილიყო პლატო
 12. ნია დედადიაკონისაჲ რ˜ი იყო პ˜ლ : მისა :
 13. და ყლ֮ივე წესი და კანონი მისი ვ˜ე აღსა
 1. სრულადმდე კეთ˜ლდ დაიმარხა : რ ֮ ესე
 2. იყო კანონი პლატონიაჲსი :
 3. დღესა პარასკევსა : არარას საქმესა
 4. შურებოდეს დანი იგი : ა˜დ შეკრბიან ეკ
 5. ლესიად : და ოდესმე გალობდეს და ოდესმე
 6. წიგნი ჴელ˜დ მიიღის დედადიაკონმან და
 7. საღთ᷉ოთა წერილთა უკითხავნ სხ֮ლთა მა
 8. თ : და ვ˜ე მესამედ ჟამადმდე იგი თავა
 9. დი იკითხავნ წიგნსა და მერმე მისცის
 10. ჴელთა ბრენისათა და უბრძანის კითხ
 11. ვად ვ˜ე მიმწუხრამდის : ეგრეთვე შე
 12. მდგომად მისა ბრენი აღასრულებდა
 13. ამას წესსა : ხ֮ ბრენსა აღეზარდნეს
 14. ორნი ქლ᷉წლნი კეთილად რნ˜ი იგი წურ

[cod. Ivir. georg-79] [7r]

 1. თილ იყვნეს ყ˜ლსა წესსა მოღუაწებისა
 2. სა: სახელი ერთისაჲ მის პროკლა : და მე
 3. ორისაჲ მის ფებრონია : იყო პროკლა
 4. ოცდახუთის წლის : და წლის : და იყო ფებრონია დისწული ბრე
 5. რასტანელთასა : და საბრძანებელსა
 6. ნისაჲ : და შუენიერ ხილვითა : ვ˜რღა
 7. მცა არასადა იპოებოდა დედათა შ˜ს
 8. ეგევ˜რი სახე : ჰასაკითა გუამისაჲ
 9. თა გრძელ და პირითა შეუენიერ : რ˜ლ
 10. არა შესაძლებელ იყო უმეტესობჲ֮ კ˜ც
 11. თა შ֮ს : ხ֮ ბრენსა დიდი მოღუაწებჲ֮ ა
 12. ქუნდა რ˜ამცა დაიცვა სიწმიდით და
 13. უბიწოდ ფებრონია : ხედვიდა რაჲ ფ˜დსა
 14. მას ქმნულკეთილობასა პირისა მისი
 1. სასა : და ყნ֮ი იგი დანი მწუხრითი მწუ
 2. ხრად მიიღებდეს საზრდელსა : ხ֮ ფებრო
 3. ნიას უბრძანა ბრენმან რა֮ ორ ორით
 4. მიიღებდეს ჭამადსა : ეგრეთვე უკუ
 5. ე ფებრონიაცა იღუწიდა და არცა
 6. პორითა არცა წყლითა გ֮ნა
 7. ძღებდა სადა თავსა თჳსსა :
 8. ხ֮ აქმნია სკამიცა მცირესა
 9. მისა წყრთისაჲ სიგრძე და სივრცე
 10. მტკაველი და ნახევარი : და მას ზა֮
 11. მიწვებოდა გ֮ნსუენებად : ხ֮ ოდესმე
 12. ჴმელსაცა ქ᷉ყნასა ზა᷉ დაწვის ჟამსა
 13. ძილისასა უმეტესისა ჴორცთა ტანჯვი
 14.  სათჳს :

[cod. Ivir. georg-79] [7v]

 1. ხ֮ მო რაჲ იწიის მის ზ˜ა : გ˜ნსაცდელი საეშმაკოჲ
 2. უცნებითა ღამისაჲთა : მეყსეულად აღდ
 3. გის და ევედრებინ ღ˜ა : ცრემლით ოტებად
 4. მისგ֮ნ გ֮ნსაცდელსა მას ეშმაკისასა : და აღა
 5. ღის წიგნი და იწურთინ საღ˜თოთა წერილ
 6. თა : რ֮ იყო იგი სწავლის მოყუარე და აღი
 7. ვსო ყლ֮ითავე სწავლულებითა : ვ˜ეღა
 8. გ֮ნკჳრვებულ იყო ბრენიცა სწავლულე
 9. ბასა მისსა : და დღესა პარასკევსა შემოკ
 10. რბიან რაჲ ყ֮ნი ეკლ˜ეს֮დ : მისციან წიგ֮ნი
 11. ფებრონიას და დღე ყ˜ლ უკითხავნ წთ֮ა მათ
 12. მოწესეთა : ხ֮ შემოკრბებოდეს ქლ֮ქისაგ֮ნცა
 13. დედანი სეფექალნი : სმენად სიტყ֮თა : სარგ
 14. ებლისათა : და ამისთჳს ბრძანა ბრენმან
 1. შინაგ֮ნ კრეტსაბმელისა დაჯდომაჲ ფებრო
 2. ნიაჲსი და ეგრეთ კითხვჲ֮ წიგნისჲ֮ : რ˜ა არ
 3. ცა სადა მამაკაცისა ხატი იხილოს არცა დედა
 4. კაკაცისა სოფლიოჲს˜ჲ : და გ˜ნისმა მოღუა
 5. წებისა და სიკეთისა მისისა სახელი ყლ᷉სა
 6. მას ქლ֮ქსა : ხ֮ იყო იგი მშჳდ ფ˜დ და მდაბა
 7. ლ უფროჲს ყლ֮თა მათ დათა : ეს
 8. მა მისთჳს სეფექალსა ვისმე სახე
 9. ლით იერია და სწადოდა ფ֮დ ხილვაჲ
 10.  ფებრონიაჲსი და სმენაჲ სიტ˜ყთა მისთაჲ :
 11. და იყო იგი წარმართ : რ˜ლსა დაეყო ქმრისა
 12. თანა მისისა ექუს თუე : და დაქურივებუ
 13. ლიყო : და ამისთჳს მოქცეულიყო თჳსადვე

[cod. Ivir. georg-79] [Iv]

 1. დედათა ერისკაცათა სახე : და არცათუ
 2. დედასა მისსა უხილავს აქამომდე პირი
 3. მისი : დაღაცათუ მრავალგზის ცრემლი
 4. თა მევედრა ხილვად მისა : და არა შე
 5. უნდევ ყ˜ლდვე ერისკაცთა აღრევად :
 6. ხ֮ აწ სურვილისა მაგისთჳს რ˜ლ გაქუს
 7. ღთ֮ისა მიმართ : შეგიყვანო ხილვად მი
 8. სა : გარნა სახე მოწესეთაჲ შეიმოსე :
 9. ესრეთ უკუე სახითა მოწესეთაჲთა შეი
 10. ყვანა ბრენმ˜ნ იერია სენაკად ფებრ
 11. ონიაჲსა : ხ֮ ფებრონია იხილა რაჲ იგი
 12. შემოსილი სახითა მოწესეთაჲთა : შეუ
 13. ვრდა ფერჴთა მისთა რ֮ ჰგონებდა ვ֮დ
 14. უცხოჲ ვინმე ენკრატისი არს : და ა
 1. მბორსუყვეს ურთიერთას : და უბრძა
 2. ნა ბრენმან ორთავე დაჯდომად : და
 3. იწყო ბრძანებითა მისითა ფებრონია
 4. კითხვად საღ֮თოთა წიგნთა :
 5. ხ֮ იერია ესოდენ ლმობიერ იქმნა სწავლ
 6. ისაგ֮ნ ფებრონიაჲსა ვ˜ეღა ღამე ყ˜ლ ო
 7. რთავე უძილად გარდავლეს : რ֮ არ
 8. ცა ფებრონია მოწყინე იქმნა სიტყუად :
 9. არცა იერია გ֮ნძღებოდა სმენითა :
 10. და ესოდენი ცრემლი დასთხია მან ვ˜ეღა
 11. ქყ᷉ნ᷉ჲ : იგი დაალტო ცრემლითა თჳსითა :
 12. და ვ˜ა გ֮ნთენა ძლით არწმუნა ბრენ
 13. მან იერიას წარსლვად სახედ თჳსად :

[cod. Ivir. georg-79] [IIr]

 1. მშ֮ნ მოიკითხნა იგ֮ნი ცრემლით და წარვიდა
 2. სახედ თჳსად : და მეყსეულად შეწევნითა
 3. ღ֮თისაჲთა დაარწმუნა1 მშობელთა თჳსთა და
 4. მიიღეს წ˜ჲ ნათლისღებ˜ჲ : და გ֮ნთავისუფლ
 5. დეს საცთურისაგ֮ნ კერპთაჲსა : და იცნეს
 6. მხოლოჲ ჭშრ֮იტი ღ῀ი : ხ֮ ფებრონია ჰკი
 7. თხვიდა თომაიდას შემდგოსა მას ბრე
 8. ნისასა და ეტყოდა : გევედრები დედაო ვინ
 9. იყო უცხოჲ იგი დაჲ : რ˜ლ ესრეთ აღივსო
 10. ცრემლითა ვ˜რმცა არაოდეს ასმიოდა
 11. სტყ֮ჲ ღ֮ჲ : მიუგო თომაიდა და ჰქ֮ა ფებრო
 12. ნიას ესე იყო იერია სეფექალი : ჰქ֮ა მას
 13. ფებრონია და რად არა მაუწყეთ ჭშრ֮ტი ა˜დ
 14. მაცთუნეთ და ვ˜ა დასა ვეუბნებოდე მას :
 1. ჰქ֮ა მას თომაიდა დედოფალმან ჩ˜ნმან და
 2. დედამან სლ֮იერმან ეგრეთ ბრძანა : და
 3. დასცხრა იგი სიტ˜ყდ : ხ֮ მათ დღეთა შ˜ა დას
 4. ნეულდა ფებრონია ვ˜ე სიკდ˜ლდმდე :
 5. ესმა რაჲ ესე იერიას მოვიდა მუნ და არ
 6. ა გ֮ნეშორა მას ყლ˜თა მათ დღეთა უძლუ
 7. რებისა მისისათა : ვ˜ე მოვიდა სიმრთელ
 8. ედ : დაწვა ფებრონია სკმსა ზ˜ა ხ֮ იგი ჯდა
 9. მის წ˜ე გ֮ნუშორებელ˜დ : და ჰმსახურებდა :
 10. ესრეთ აღსავსე იყო სიყრ֮ლითა მისითა
 11. და სურვილითა : და მათ დღეთა შ˜ა ისმა
 12. ქლ֮ქსა მას ვ˜დ სელინოს და ლჳსიმახოს
 13. შევლენ ტანჯვად ქ˜ეანეთა : მშნ ყ֮ნი

[cod. Ivir. georg-79] [IIv]

 1. ქ˜ეანენი რ˜ნი იყვნეს ქლ֮ქსა მას : მღდელ
 2. ნი და მოწესენი და ერისკაცნი : დაუტეობ
 3. დეს საყოფელთა თჳსთა და ივლტოდეს :
 4. ვ˜ეღა ებსკოპოსიცა დაიმალა შიში მისგ֮ნ
 5. მძლავრთაჲსა : ცნეს ესე დათა მათ რ˜ნი ი
 6. ყვნეს მას მონასტერსა შ˜ა : და მოუჴდეს
 7. დედადიაკონსა ბრენსა და ეტყოდეს : რაჲ
 8. მე ვყოთ დედაო რ֮ მჴეცნი ესე მოიწინეს ა
 9. ქა : და ყნ᷉ი ივლტიან შიშისაგ֮ნ მათისა :
 10. ჰქ֮ა მათ ბრენმან და რაჲ გნებავს რ˜ა
 11. გიყო თქ֮ნ : ჰქ֮ს მათ რ˜ა გჳბრძანო ჩ˜ნ
 12. ცა სილტოლად : და მცირედ დღე დამალვა
 13. დ რ˜ა გ֮ნვარინნეთ სლ᷉ნი ჩ˜ნნი მიუგო
 14. ბრენმან და ჰქ֮ა მათ არღა გიხილავს
 1. ბრძულაჲ და სილტოლად გნემზადებით
 2. ა : არღა შესრულხართ წყობასა : და
 3. აწვე მეოტ ხართ : ნუ შვილნო გევედრ
 4. ები ნუ ესრეთ : ა˜დ დავდგეთ და ვიღუა
 5. წოთ : მოვსწყდეთ ქ˜ესთჳს რ˜ნ ჩ˜ნთჳს გე
 6. მოჲ სიკდ֮ილის˜ჲ იხილა რ˜ა ვცხონდეთ მის
 7. თანა : ესე რაჲ ესმა დათა მათ დადუმნე
 8. ს : და ხვალისა დღე ერთმან მათგ֮ნმან
 9. სახელით ეთერია ჰქ֮ა სხ֮თა მათ დათა :
 10. უწყი მე რ֮ ფებრონიაჲსთჳს არა შემინ
 11. დობს დედაჲ ჩ֮ნი წარსლვად ამიერ :
 12. ა˜დ ჰნებავს მისთჳს ჩ˜ნ ყლ˜თა წარწყმ
 13. ედაჲ : ამისთჳს აჰა ესერა გეტყჳ თქ֮ნ :

[cod. Ivir. georg-79] [1r]

 1. ლოთა მათ მჴედართაგ֮ნი მივიდა ჰქ֮ა სე
 2. ლინოსს ვეხილეთ მონასტერსა მას ქალი
 3. დიდად შუენიერი და მისთჳს იტყჳს პრიმოს
 4. კომსი ო˜ლისა ჩემისა ლჳსიმახოსს ქორწინე
 5. ბისათჳს : ესე რაჲ ესმა სელინოსს აღივსო
 6. გლ֮ისწყრომითა და მეყსეულად წარავ
 7. ლინნა მჴედარნი მცველ˜დ რ˜ა ვერ გ֮ნერ
 8. ნენ იგ֮ნი : და გ֮ნავლინა ქადაგი ჴმობად
 9. ვ˜დ ხვალე ყლ֮ისა ერისა წ˜ე გ֮ნკითხვ˜ჲ
 10. იქმნების ფებრონიაჲსი : ესმა ესე არათუ
 11. ოდენ მკჳდრთა ქლ֮ქისათა ა˜დ გარეშეთაცა :
 12. და შემოკრბა სიმრავლე მამათა და დედა
 13. თ˜ჲ : ურიცხჳ ხილვად ღუარწლსა მას ფე
 14. ბრონიაჲსსა : ხ֮ გ֮ნთიად მივიდეს მჴედარ
 1. ნი მონასტრად : და დააკუეთეს ფებრო
 2. ნია სკამისა მისგ֮ნ რ˜ლსა ზ˜ა წვა ქ˜ყნად :
 3. და დასდვეს ჯაჭჳ ქედსა მისსა და ზიდვი
 4. დეს გ֮ნყვანებად მონასტრისაგ֮ნ : ხ֮ ბრენი
 5. და თომაიდა მოეხჳნეს ფებრონიას
 6. და მწარედ ვაებდეს : და ევედრებოდეს
 7. მჴედართა მათ რ˜ა დრო სცენ სიტ˜ყდ ფებრო
 8. ნიაჲსა : შეეწყალა მჴედართა მათ ფებრო
 9. ნია და ულხინეს მას : და ევედრებოდეს
 10. ბრენი და თომაჲდა რ˜ა წარჰყვენ იგ֮ნიცა
 11. ღუაწლსა მას ნუუკუე მხოლოჲ მივიდეს
 12. ფებრონია და შეშინდეს ხ֮ მჴედართა მათ
 13. თქ֮ს არა გუაქუს ბრძანებჲ֮ წარყვანებ˜დ

[cod. Ivir. georg-79] [1v]

 1. თქ᷉ნდა : ა˜დ ფებრონიაჲსა ხ֮ მაშ᷉ნ იწყო
 2. ბრენმან სიტ˜ყად ფებრონიაჲსა : აჰა
 3. ესერა შვილო ჩემო მიხუალ წამება
 4. დ : ეკრძალე რ֮ სიძე იგი ზეცისჲ֮ ხედავს
 5. ღუაწლსა შ֮ნსა : და ანგ˜ლზთა უპყ
 6. რიეს გჳრგჳნი ძლევისჲ֮ : აწ იხილე
 7. ნუ შეუშინდები სატანჯველთა რ˜ა ა
 8. რა იქმნე საკიცხელ ეშმ˜კთა : ნუ გშურ
 9. ან ჴორცნი შ֮ნნი : სატანჯველთათჳს :
 10. რ֮ ესე ჴორცნი გჳნდეს თუ არა საფლავად
 11. მიეცემიან და მიწად გარდაიქცევიან :
 12. აჰა ესერა მე ვზი და ვგოდებ მონა
 13. სტერსა შ˜ა : და მოველი ჰანბავსა შ֮ნ
 14. თჳს : გინათუ კეთილსა გინათუ ბოროტ
 1. სა : გევედრები შვილო სმენაჲმცა
 2. კეთილი მასმია შ֮ნთჳს : ვინმე მითხრას
 3. თუ ფებრონია მისცა თავი თჳსი ქ˜ესთჳს
 4. სატანჯველთა : ვინმე მახაროს თუ
 5. ფებრონია აღესრულა და მწ֮მთა შე
 6. ერთო : მიუგო ფებრონია და ჰქ֮ა მას
 7. მრწამს ღ˜ჲ : დედაო ჩემო ვ˜ა არასადა
 8. გარდავჰჴედ მცნებასა შ֮ნსა : არცა
 9. აწ გარდავჰჴდე ბრძანებასა შ֮ნსა :
 10. ა֮დ იხილონ ერთა და გ֮ნკჳრდენ და ჰ
 11. ნატრიდენ სიბერესა ბრენისასა და
 12. თქუან ჭშრ˜ტდ ნერგი ესე დიდისა ბრენი
 13. ს˜ჲ არს და ვაჩუენო ბუნებითა დედა

[cod. Ivir. georg-79] [2r]

 1. თაჲთა : გნბ֮ჲ მჴნე და ახოანი : შეწევ
 2. ნითა ქ˜ესითა : ლოცვა ყავთ უკუე და
 3. კურთხევით წარმგზავნეთ : ჰქ֮ა მას
 4. თომაიდა ცხოელ არს ო˜ი შვილო ფებრო
 5. ნია საერისკაცოჲ სამოსელი შევიმოსო
 6. და მოვიდე ხილვად ღუაწლისა1 შ֮ნისა :
 7. ხ֮ მჴედარნი ასწრაფობდეს მას : ჰქ֮ა
 8. კლ֮დცა ფებრონია გევედრები დედანო
 9. კრ֮თხ˜ლნო მომეცით საგზლად ლოც
 10. ვაჲ თქ֮ნი და წარვიდე : მშ֮ნ გ˜ნიპყრნა
 11. ბრენმან ჴელნი ზეცას და თქ֮ა ჴმითა
 12. მაღლითა : ო˜ო ი˜ჳ ქ˜ე რ˜ი გამოუჩნდი
 13. თეკლას ღუაწლსა შ˜ა სახითა პავლე
 14. სითა : მოედ აწცა შეწევნად მდაბლი
 1. სა ამის მჴევლისა შ֮ნისა : ესე თქ֮ა და
 2. შეიტკბო ფებრონია და ამბორსუყო
 3. ცრემლით და წარგზავნა : და თჳთ1 მოიქცა
 4. მონასტრად გოდებით : შევიდა ეკლ֮სდ
 5. დავარდა პირსა ზ˜ა და ევედრებოდა
 6. ღ˜ა ფებრონიაჲსთჳს : ხ֮ მჴედართა წა
 7. რიყვანეს იგი მძლავრისა : მშ֮ნ
 8. თომაიდა შეიმოსა სამოსელი საერის
 9. კაცოჲ : დაუტევა ბრენი ეკლესიასა შ˜ა
 10. და წარვიდა ხილვად ღუაწლსა მას :
 11. ესმა ესე ყლ֮თა მათ დედათა რ˜ნი შეკრბი
 12. ან დღესა პარასკევსა მონასტრად
 13. და ისმენდიან სწავლასა ფებრონიაჲსსა

[cod. Ivir. georg-79] [2v]

 1. იცემდეს მკერდთა მათთა და ცრემლით
 2. მირბიოდეს ხლ֮ვასა მას : ესმა იერიას
 3. ცა სეფექალსა ვ֮დ ფებრონია მიჰყავ
 4. ს მძლავრისა აღდგა და ჴმაყო ჴმითა
 5. დიდითა ვ˜ეღა გ֮ნკჳრდეს ყ˜ნი რ˜ნი იყვნეს
 6. სახლსა მას : ხ֮ მშობელნი მისნი ჰკითხვ
 7. იდეს თუ რაჲ ძი შეემთხჳა : მიუგო მან
 8. და ჰქ֮ა მათ : დაჲ ჩემი ფებრონია წარი
 9. ყვანეს მძლავრისა : მოძღუარსა ჩე
 10. მსა სატანჯველად მისცემენ : და იგ֮ნი
 11. ფ˜დ ევედრებოდეს დაცხრომად ტირილი
 12. საგ֮ნ ხ֮ იგი უმეტესად გოდებდა : და ევე
 13. დრებოდა მშობელთა თჳსთა წარსლ
 14. ვად ხილვასა მას ღუაწლისასა : ვ˜ე
 1. ღა იგ֮ნიცა აღივსნეს ცრემლითა
 2. მაშინ წარიყვანნა იერია მონანი და
 3. მჴევალნი მრავალნი და წარვიდა :
 4. ხ֮ მი რაჲ ვიდოდა მიეწია სხ˜თაცა მათ
 5. დედათა : მერმე მიეწია თომაიდასცა
 6. და იცნა იგი და იწყეს ორთავე ტირილ
 7. ად და ესრეთ მიიწინეს ყლ֮ნი იგი ადგი
 8. ლსა მას ღუაწლისასა : მშ֮ნ შეკრბა
 9. რაჲ ერი იგი დიდი ადგილსა მას გამოვი
 10. დეს მსაჯულნიცა იგი და დასხდეს ლჳსიმა
 11. ხოს და სელინოს : და ბრძანეს შემოყვა
 12. ნებ˜ჲ ფებრონიაჲსი : შემოიყვანეს უკუ
 13. ე შეკრული ჴელითა და ჯაჭჳ ქედსა მისა

[cod. Ivir. georg-79] [3r]

 1. და ვ˜ა იხილეს იგი ერთა ცრემლოდეს
 2. მის ზ˜ა : რ֮ ყლ˜თა ეწყალოდა იგი :
 3. მაშ֮ნ სელინოს ბრძანა ამბოხებისა
 4. მის დაცხრომაჲ : და ვ˜ა ყვეს1 დუმილი
 5. ჰქ֮ა სელინოს ლჳსიმახოსს : ჰკით
 6. ხევდ შ֮ნ და ისმენდე პასუხსა მისსა :
 7. ლჳსიმახოს თქ֮ა მითხარ დედაკაცო
 8. მონაჲ ხარ ანუ აზნაური : ფებრო
 9. ნია ჰქ֮ა მას მონაჲ ვარ : ლჳსიმა
 10. ხოს თქ֮ა ვისი ხარ მონაჲ : ჰქ֮ა მას
 11. ფებრონია : ქე֮სი რლ֮ი გ֮ნკაცნა ცხო
 12. რებისა ჩ᷉ნისათჳს : ლჳსიმახოს ჰ᷉ქა :
 13. რაჲ გეწოდების : მიუგო ფებრონია :
 14. და ჰქ֮ა : ქ˜ეანე მდაბალი : ლჳსი
 1. მახოს ჰქ֮ა : სახელსა შ˜ნსა ვიკით
 2. ხავ : მიუგო ფებრონია : გარქუ
 3. შ֮ნ ვდ֮ ქე֮ანე მდაბალი : უკთ˜უ კ˜ლა
 4. ჴორციელსა სახელსა იკითხავ ფე
 5. ბრონია მიწოდა დედუფალმან ჩემ
 6. მან : მშ֮ნ სელინოს დააცხრო ლჳსი
 7. მახოს : და თჳთ იწყო სიტყუად ფებრ
 8. ონიაჲსა და ჰქ֮ა მას ოჳწყიან
 9. ღ˜თთა ფებრონია ვ˜დ არა მენება
 10. ყლ֮დვე სიტყჳსა ღირსყოფად შ֮ნ
 11. და : ა˜დ სახისა შ˜ნისა სიმშჳდე
 12. მან და ხატისა შ˜ისა შუენიერებამ˜ნ
 13. დააცხრვეს რისხვისა ჩემისა ზარი :

[cod. Ivir. georg-79] [3v]

 1. და ამისთჳს არღარა ვ˜ა დასასჯელს
 2. ა გეტყჳ ა˜დ ვ˜ა ასულსა ჩემსა გევ
 3. ედრები : ისმინე შვილო : უწყიან
 4. ღ˜თთა რ֮ დიდითა საფასითა დაგჳწინდე
 5. ბია ცოლი ოლ֮ისა ჩემისა ლჳსიმახოჲსა :1
 6. მე და ანთიმოს ძმასა ჩემსა : ხ֮ აწ ზავი
 7. იგი რ˜ი გჳქმნია პროსფორო მთავრისა
 8. ასულსა ზ˜ა დავჰჴსნა : და შ֮ნ თ˜ნა და
 9. ვდვა აღთქუმაჲ : და იყო ცოლი ო֮ისა
 10. ჩემისა ლჳსიმახოსისა რლ֮ისა მარჯუე
 11. ნით ესერა ვზი მე : რლ֮სა ესე ხედავ
 12. რ֮ შუენიერ არს მსგავსად შ֮ნსა : ისმინე
 13. უკუე გ֮ნზრახვაჲ ჩემი მამისა შ˜ის˜ჲ : და
 14. გყო შ֮ნ დბ˜ლ ქ˜ყანასა ზ˜ა : და ნუ ორგუ
 1. ლ გყოფნ სიგლახაკე შ˜ი : რ֮ მე არცა
 2. ცოლი მივის არცა შვილნი : და ყლ֮ი მო
 3. ნაგები ჩემი შ֮ნ მიგანიჭო : და დედუფ
 4. ლად ყლ᷉ისა გყო შ֮ნ და იყოს იგი ყ˜ლი ზი
 5. თვად შ֮ნდა : და შ֮ნ ცოლ ო˜ისა ჩემისა
 6. ლჳსიმახოჲსა : და იდიდო ყლ֮სა ქყ˜ნსა
 7. ზ˜ა : და ყ֮ნი დედანი გნატრიდენ შ˜ნ დიდი
 8. სა მისთჳს პატივისა გ֮ნიხაროს
 9. კეთილად მძლემანცა მფ֮მან :
 10. და განიჭოს ფ֮დი : რ֮ მან აღგჳ
 11. თქუა დასუმად ო˜ისა ჩემისა ლჳ
 12. სიმახოჲსა საყდარსა ეპარხოსობი
 13. სასა რლ֮ არს უზეშთაეს ყლ֮ისა მთავ

[cod. Ivir. georg-79] [4r]

 1. რობისა : აჰა ესერა ყლ֮ი გასმიეს : მომეც
 2. სიტ˜ყჲ მმ˜სა შ֮ნსა რ˜ა ღ˜თნიცა მოიმადლნე
 3. და სლ֮სა ჩემსა ახარო : უკთ˜უ კლ֮ა ურჩ
 4. მექმნე სწავლ˜სა ჩემსა ვერ სცხონდე
 5. სამსაცა ჟამსა ჴელთა შ˜ა ჩემთა : მიუგო
 6. წ֮ნ ფებრონია და ჰქ֮ა მას : ისმინე მსაჯუ
 7. ლო სიტყ֮ჲ ჩემი : მე სასძლოჲ ჴელითუ
 8. ქმნელი მაქუს ც˜თა შ˜ა და სამკაული გ֮ნუ
 9. ხრწნელი : ზითვად აღთქუმულარს
 10. ჩემდა სსფ˜ვლი ცთ֮ჲ : და სიძე მომიგიეს
 11. უკუდავი : მეუფე და დამბადებელი
 12. ყლ˜თაჲ ვ˜რმცა უკუე შესაძლებელ იყო
 13. ამის ესევ˜რისა უარყოფაჲ : და შერთვ˜ჲ
 14. მოკუდავისა და გ֮ნხრწნადისა კც֮ისა :
 1. ამისთჳს გეტყჳ შ֮ნ მსაჯულო ნუ შურები :
 2. რ֮ ვერცა სიტყუატკბილობითა მი
 3. მიზიდო ვერცა შინებითა შემაძრწუ
 4. ნო : ესე რაჲ ესმა სელინოსს დიდად გ˜ნ
 5. რისხნა : და უბრძანა მტარვალთა :
 6. დააპეთ სამოსელი მისი და ძონძი მობ
 7. ლარდნეთ და ესრეთ შიშუელი და სირ
 8. ხჳლეული დაადგინეთ წ˜ე ყლ֮თა : რ˜ა იხი
 9. ლოს თავი თჳსი ესევ˜რსა უშუერება
 10. სა შ˜ა და იტყებდეს რ˜ლ იგი დიდისა მის წ˜ლ
 11. დბ֮ისა უკუანაჲსკნელსა მიეცა უპატი
 12. ოებასა : და მეყსეულად მტარვალთა
 13. მოსწრაფებითა დიდითა აღსრულეს

[cod. Ivir. georg-79] [4v]

 1. ბრძანებ˜ჲ მისი : მშ֮ნ სელინოს ჰქ֮ა მას
 2. რასა იტყჳ ფებრონია ჰხედავა ვ˜რისა
 3. კეთილისა˜გნ დააკლე თავი შ֮ნი : და რა
 4. ბ֮მსა უბადრუკებასა მიეცი : ფებრონია
 5. ჰქ֮ა მას : ისმინე მსაჯულო დაღაცათუ
 6. ყლ֮ითურთ სამოსელთაგ֮ნ გ֮ნმაშიშულ
 7. ო : მე ესე უშუერებად არა შემირაცხიე
 8. ს : რ֮ ერთი არს შემოქმედი მ֮მთა და დეთ˜ჲ :
 9. რ֮ არათუ გ֮ნშიშულებასა ოდენ მოვე
 10. ლი ა˜დ მახჳლისაცა და ცც˜ხლისა სატან
 11. ჯველთა : უკთ֮უ ნანდჳლვე და ღირს
 12. ვიქმნე ვნებად მისთჳს რ֮ნ ივნო ჩემ
 13. თჳს : სელინოს თქ֮ა : ურხჳნოო და ყლ֮ისა
 14. უპატიოებისა ღირსო : ვიცი ვ˜დ ჰზუა
 1. ობ ქმნულკეთილობისა შ˜ისათჳს და ამის
 2. თჳს არა სირცხჳლ გიჩნს ჴორცთა შ֮ნთა
 3. გ֮ნშიშულებ˜ჲ : ა֮დ საქებელად გიჩნს
 4. ესრეთ შიშულად დგომ˜ჲ : ფებრონია ჰქ֮ა
 5. მას : უწყის ქ˜ემან ვ˜დ არა მიხილავს აქამ
 6. ომდე ხატი მამაკაცისაჲ : და აწ1 მივეცი რაჲ
 7. ბოროტთა მაგათ ჴელთა შ֮ნთა ურცხჳნოდ
 8. შემრაცხეა : გლ˜ისჴმაყავ ცოფო და უგუნ
 9. ურო : ვინ არს ჴელოანი იგი მორკინალი
 10. რი֮ ეწყობინ წინააღმდგომსა თჳსსა და
 11. სამოსლითა შემოსილი შევიდის რკინობად :
 12. არა შიშუელი იღუწინა ვდ֮ს დასცის მბრ
 13. ძოლი თჳსი და გჳრგჳნი მიიღის : ეგრეთვ

[cod. Ivir. georg-79] [5r]

 1. ე მე შესრულ1 ვარ წყობად ეშმაკისა : ბრძო
 2. ლად ცც᷉ხლისა და მახჳლისა უწყი ვ֮დ არა
 3. ეგების თჳნიერ გ֮ნშიშულებისა ამათი
 4. ბრძოლაჲ : რ֮ არა სამოსელთა თ֮ნააც
 5. თავსდებ˜ჲ სატანჯველთ˜ჲ : ა˜დ ჴორცთა
 6. ჩემთა ვდ˜ს მძლე ვექმნა მმ˜სა შ֮ნსა ეშ
 7. მაკსა და მოვიღო გჳრგჳნი ძლევისაჲ :
 8. სელინოს თქ֮ა ვინაჲთგ֮ნ მომატყუებელ
 9. ექმნა თავსა თჳსსა ცც˜ხლისა და მახჳლი
 10. სა : გ˜ნართხით ეგე ოთხკერძო და ცც֮ხლი
 11. დაჰფინეთ ქუეშეთ : ხ֮ ზა֮ჲთ ოთხნი მჴე
 12. დარნი სცემდით ზურგსა მისსა არგნები
 13. თა მაგრიად : და მეყსეულად დიდითა
 14. მოსწრაფებითა ქმნეს ესე : ცც˜ხლი ქუეშეთ
 1. დაჰფინეს და ზა֮ჲთ უწყალოდ ჰგუემ
 2. დეს : ვდ֮ს ნაკადულნი სისხლისანი ორკერ
 3. ძოვე ქყ֮ნად დიოდეს : და ცცხ֮ლსა მას
 4. ზ˜ა ზეთსა ასხმიდეს რ˜ი იგი უმეტად აღე
 5. ტყინებოდა : და ყლ֮ითურთ შესწუვიდა
 6. მას : ესრეთ რაჲ იტანჯებოდა მყოარ
 7. ჟამ : იწყო ერმან მან ღაღადებად და
 8. ვედრებად მთავრისა : შეიწყალე სა
 9. ხიერო მსაჯულო შეიწყალე ქლ˜წლი
 10. ეგე : ხ֮ იგი უმეტესდ ბორგდა გლ֮ისწყ
 11. რომითა : და უფიცხესად უბრძანებდა
 12. გუემად : და იხილნა რაჲ ჴორცნი მისნი სდ֮
 13. გ֮ნლეულნი და დაჭრილნი უბრძანა

[cod. Ivir. georg-79] [5v]

 1. მტარვალთა დაცხრომად : ჰგონებდეს
 2. უკუე სიკ˜დლსა მისსა უპყრეს ჴელსა
 3. და გარდაზიდეს ცცხ᷉ლისა მისგ֮ნ : ჰხე
 4. დვიდა ამას თომაიდა და მეყსეულ֮დ
 5. სლ֮ი შეუმცირდა და დავარდა ფერხჴთ
 6. ა თ˜ნა იერიაჲსთა : ხ֮ იერია ჴმაყო
 7. ჴმითა დიდითა და თქ֮ა ვაჲმე ფებრო
 8. ნია დაო ჩემო : ვაჲმე დედუფალო
 9. და მოძღუარო ჩემო რ֮ დღესითგ֮ნ და
 10. ვაკლდი სწავლასა მოძღურებისა
 11. შ˜ისასა : და ესერა თომაჲდაცა შ᷉ნთ֮ს :
 12. მოსიკუდილად არს : ესმა ფებრონია
 13. ს ჴ˜ჲ იერიაჲსი და აღიხილნა თუალნ
 14. ი : და ევედრა მჴედართა სხურებ˜დ
 1. წყალი პირსა მისსა : მისცეს მჴედარ
 2. თა მათ წყალი და მოექცა გონება
 3. სა და ეძიებდა ხილვად იერიას :
 4. ხ֮ მთავარმან არა შეუნდო ა˜დ ბრ
 5. ძანა აღდგინებ˜ჲ მისი და წარდგინე
 6. ბ˜ჲ წ˜ე მისსა : და ვ˜ა წარადგინეს
 7. ჰქ֮ა მას : რასა იტყჳ ფებრონია ვ˜რ
 8. აღგიჩნდა პრ˜ვლი ესე წყობ˜ჲ? : მი
 9. უგო ფებრონია და ჰქ֮ა მას : და არა
 10. იხილეა პრ˜ვლსავე წყობასა ვ˜დ
 11. უძლეველ ვარ ქე֮ს ძალითა : და
 12. სატანჯველნი შ᷉ნნი შეურაცხ არ
 13. იან წ˜ე ჩემსა სელინოს ჰქ֮ა მტარვა

[cod. Ivir. georg-79] [6r]

 1. ლთა დაჰკიდეთ ეგე ძუძუთაგ֮ნ
 2. და გუერდთა მისთა სახუეტლითა
 3. ძრიელად ხუეტდით : და მერმე1 ცც֮ხლი
 4. მიუპყართ წყლულთა მათ რ˜ა მაგ
 5. რიად შეიწუნენ ჴორცნი მისნი :
 6. და მეყსეულად დაჰკიდეს ნეტარი იგი
 7. ძუძუთაგ֮ნ და ხუეტდეს გუერდთა
 8. მისთა ვ˜ე ძუალადმდე : და დაცჳოდეს
 9. ჴორცნი იგი სისხლითურთ ქყ˜ნსა ზა֮ : ხ֮
 10. ვ֮ა მყოარ ჟამ ხუეტეს მოიხუნეს ლა
 11. მპარნი ცც֮ხლისანი მოტყინარენი და მიუ
 12. პყრეს წყლულებათა მათ და უწყალო
 13. დ შესწუვიდეს : ხ֮ ფებრონია აღიხილ
 14. ნა თუალნი ზეც˜დ და თქ֮ა : მოედ ო˜ო შე
 1. წევნად ჩემდა და ნუ უგულებელს
 2. მყოფ ჟამსა ამას : ესე თქ֮ა და დადუმნა :
 3. რ֮ ძრიელად იწუებოდა ცც֮ხლისაგ֮ნ :
 4. ამას რაჲ ხედვიდეს ერნი იგი გ˜ნცჳბრე
 5. ბულ იყვნეს : ვ˜ეღა მრავალთა ვერ
 6. თავსიდვეს და ივლტოდეს ხილვისა მის
 7. გ֮ნ : მერმე ბრძანა ურჩულომან მან
 8. აღებ˜ჲ ცცხ֮ლის˜ჲ მისგ֮ნ და ვ˜ეღა ეკიდა
 9. ჰქ֮ა მას რასა იტყჳ ფებრონია : ხ֮ იგი
 10. ვერ შემძლებელ იყო სიტყჳს მიცემად :
 11. მშ֮ნ ბრძანა გარდამოჴსნაჲ მისი ძელი
 12. საგ֮ნ და სუეტსა აბმაჲ : მოუწოდა მკუ
 13. რნალსა და ჰქ֮ა მას : ჰხედავა ბოროტსა

[cod. Ivir. georg-79] [6v]

 1. ამას და შეჩუენებულსა ვ˜რ არა ჰნება
 2. ვს ზრახვ˜ჲ ჩ˜ნდა აწ უკუე მოჰკუეთე
 3. ენაჲ მისი და ცცხ֮ლსა შთააგდე : ესმა რაჲ
 4. ესე ფებრონიას გამოყო ენაჲ მისი პირისა
 5. გ֮ნ და წამუყოფდა მკურნალსა მას მოკ
 6. უეთად : ხ֮ ერთა ჴმაყვეს და აფუცებდეს
 7. სელინოსს ძალსა ღთ֮თასა რ˜ა არა ყოს ეს
 8. ე : მშ֮ნ სამგზის დაწყეულმან მან და ურჩ
 9. ულომან სელინოს ბრძანა კბილთა მისთა
 10. აღმოჴდაჲ : და მეყსეულად იწყო მკურნა
 11. ლმან აღმოჴდად კბილთა წ˜ისა მის ქლ˜წლი
 12. სათა და დაყრად ქ˜ყნსა ზ˜ა : და ვ˜ა აღმო
 13. ჰჴადა ათჩჳდმეტი კბილი და მდინერე
 14. სისხლის˜ჲ დიოდა უბრძანა უღ˜თომან მან
 1. მკურნალსა დაცხრომაჲ : ხ֮ ფებრონიას სლ֮ი
 2. შეუმცირდა სიმრავლისა მისგ֮ნ სისხლი
 3. სა : მშ֮ნ მკურნალმან წამალი დაასხა და
 4. სისხლი იგი დააყენა : და კლ᷉დ ჰკითხვიდა
 5. სელინოს და ეტყოდა : რასა იტყჳ ფებრონია
 6. არცა აწ მერჩია და აღიარებ ღ˜თთა ჩ˜ნთა :
 7. ჰქ֮ა მას ფებრონია : წყეულ იყავ შეჩუენ
 8. ებულო ბოროტო ბერო რ֮ დამაბრკოლებ გზ
 9. ისაგ֮ნ ჩემისა და არა შემინდობ წარსლვა
 10. დ სიძისა მის უკუდავისა : ისწრაფე უკუე
 11. გ֮ნყვანებ˜ჲ ჩემი ჴორცთა ამათგ᷉ნ თიჴისა
 12. თა რ֮ მიმელის : მეუფე ჩემი : ჰქ֮ა მას სელ
 13. ინოს : მე მცირედ მცირედ მახჳლითა და