პროექტის შესახებ

წინამდებარე გრძელვადიანი პროექტის მიზანია ათონის მწიგნობრულ-ლიტერატურული სკოლის ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიული მემკვიდრეობის ელექტრონული აკადემიური გამოცემის მომზადება. პროექტის I ნაწილის მიზანს კი შეადგენს ექვთიმე ათონელის მიერ ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიული შინაარსის შემცველი ხელნაწერების თავმოყრა-სისტემატიზაცია, მათი ტექსტოლოგიურ- ფილოლოგიური კვლევა და კრიტიკული გამოცემა.პროექტი (FR-19-4294) დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ფუნდამენტური კვლევებისათვის 2019 წლის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში.

About project

The goal of the presented long-term project is preparing the electronic scholarly edition of the Translated
Hagiographic Heritage of the Athos Scribal-Literary School, and the aim of the first part of the project is
gathering and systematizing the manuscripts, containing the hagiographic texts, translated by Euthymius
Atonely, fulfilling their scientific investigation and preparing critical edition.
Project (FR-19-4294) has been funded by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia in the
framework of the 2019 Call for Fundamental Researches.