A-1103
[წამებაჲ წმიდისა ფებრონიაჲსი]

244r

1. თ˜ა : ივნისსა : ჱ̃ : წამებ˜ჲ წ˜დი
2. სა და დიდებ῀ლისა : თ῀ე :
3. სტრატილატის῀ჲ : ქ῀ე : შ῀ე : მმ᷉ჲ
4. ოო̃ წარმიმართე : : ეფ˜თმე :
5. ვ˜ა მზე გ˜ნანათლებს მხი
6. ლველთა მისთა : ეგრე
7. თვე თხრობ˜ჲ მოწამე
8. თა წამების˜ჲ მსმენელ
9. თა მისთა : და ვ˜ა იგი
10. ცაჲ შემკობილ არს ვა
11. რსკულავითა : ეგრეთ
12. ვე ეკლესიაჲ ღ˜თისაჲ
13. ბრწყინავს მ˜წამეთა მ˜რ :
14. რ̃ ვ˜ა შროშანნი და
15. ყუავილნი ველთა
16. გ˜ნაშუენებენ : ეგრეთვე
17. მწ˜მნი შეამკობენ ეკლე
18. სიათა :
19. ჴსენებ˜ჲ მწ˜მთჲ მოტევე
20. ბ˜ჲ არს თნ᷉ამდებთ˜ჲ : ჴს
21. ენებ˜ჲ მწმ˜თჲ კორნებ˜ჲ
22. არს სენთაჲ : ჴსენებ˜ჲ
23. მწ˜მთჲ მომატყუებელი
24. არს სიმრთელისა და მშ
25. ჳდობის˜ჲ : დიდ არიან მო
26. ღუაწებანი წ˜თანი : ბრ
27. წყინვალე არიან გჳრ
28. გჳნნი მ˜წმთანი : რ̃ მისც
29. ნეს მ˜თ სატანჯველად
30. ჴორცნი მ˜თნი სიყრ˜ლისა

1. თჳს ქ˜ესისა : შეჰრაცხეს
2. ყ˜ი დბ̃ჲ და საშუებელი
3. სფ᷉ლის˜ჲ ნაგევად : სახე
4. ლისათ˜ს ო˜ისა : აღიარეს
5. ქ˜ე უშიშად წ˜ე მეფეთა
6. და მთავართა და არა
7. ჰრიდეს ჴორცთა 1 თჳსთა :
8. ა˜დ მისცნეს იგინი სატანჯ
9. ველად და სიკუდილად :
10. რ˜ა არა უარ ყონ ო˜ი :
11. ამისთ˜სცა მისცა მ˜თ ღ˜ნ მი
12. საგებელად სასფ̃ელი
13. ცათაჲ : და შუებაჲ მჴ
14. ედრობასა თ᷉ნა ანგ˜ლოზ
15. თასა :
16. რ̃ ჰგონებდა დასაბამით
17. გ˜ნი იგი მტერი ნათესავი
18. სა ჩ᷉ნისჲ : დაბრკოლებად
19. მთ᷉და გზისა მისგ˜ნ ცხ̃რე
20. ბისა და ვერ უძლო :
21. ა˜დ უფროჲსღა მკჳდრად
22. სამოთხისა გამოაჩინნა :
23. ამისთ˜ს არა დასცხრა უ
24. კეთური იგი აღდგინებად
25. მბრძოლთა ეკლესია
26. სა ზ˜ა ქ˜ესსა : ვ˜ა ესერა
27. ჩ˜ნ ზეცა აღადგინა მჴე
28. ცი იგი მძჳნვარე სამწყ
29. სოთა ზ˜ა ქ˜ესთა: უშჯუ
30. ლოჲ ლიკინიოზ : დისიძე

[244v]

1. დიდისა კოსტანტინე მეფი
2. სა ღ˜თისმსახურისაჲ :
3. რ̃ ოდეს იგი შემუსრა ო᷉ნ
4. უკეთური იგი ჰრომთა
5. მეფე მაქსენტი წ˜ე პირსა
6. ღ˜თისმსახურისა მეფისა
7. კოსტანტინესა : და დაუმ
8. ტკიცა მეფობ˜ჲ მონასა
9. თჳსსა კოსტანტინეს : მა
10. შინ ღ˜თისმსახურმ˜ნ მ˜ნ
11. მეფემ˜ნ : წარავლინა
12. დისიძე თჳსი ლიკინოზ მე
13. ფედ კერძოთა აღმო
14. სავალისათა : ბრძოლ
15. ად უღ˜თოჲსა მის მეფი
16. სა მაქსიმინესსა : რ˜ი იგი
17. იყო მეფე აღმოსავალი
18. საჲ : გ᷉ნდგომილი და მტ
19. ერი ჭეშმარიტისა მეუ
20. ფისა ქ˜ესი : და მომწყ
21. უედელი ქ˜ეანეთაჲ : ხ̃
22. მიიწია რაჲ ლიკინიოზ
23. აღმოსავალად იოტა
24. და მძლე ექმნა მაქსი
25. მინეს : რლ᷉ი იგი იძლია რ
26. აჲ და გ᷉ნიდევნა მძლ
27. ავრებისაგ˜ნ თჳსისა :
28. იწყლა ზეგარდამოჲ
29. თა მახჳლითა : და ყლ᷉ი
30. ვე ბილწი იგი გუამი

1. მისი საჭმელ მატლთა იქ
2. მნა და ესრეთ ბოროტად
3. აღმოჰჴდა ბილწი იგი
4. სლ᷉ი მისი ტანჯვითა დიდი
5. თა : რ̃ ვ˜დს არა აღია
6. რა და ცნა ვ˜დ ურჩუ
7. ლოთა საქმეთა მისთა
8. თჳს და ტანჯვისათჳს
9. ქ˜ეანეთაჲსა მოიწია
10. მის ზ˜ა რისხვაჲ იგი : არა
11. მოკუდა : ხ̃ ოდეს ურიც
12. ხუთა მ˜თ სალმობათაგ᷉ნ
13. შეჭირვებულმ˜ნ აღია
14. რა მიზეზი დაქცევისა
15. მისის˜ჲ : მაშინღა აღმოჰ
16. ჴდა უბადრუკი იგი
17. სლ˜ი მისი : ხ̃ ლიკინიოზ ძ
18. ლევითა და დიდებითა
19. მოვიდა ნიკომიდიად
20. ქლ̃ქდ : და მცირედ ჟამ
21. დრო სცა ბრძოლასა ქ˜ე
22. ანეთასა : და მეყსეულად
23. გამოაჩინა გესლი ბილ
24. წისა მის გ˜ლისა მისისაჲ :
25. ვ˜რ ზაკუვით ეცრუა
26. დიდსა კოსტანტინეს : და
27. უვარყო აღსაარებაჲ
28. მხოლოჲსა მის და ჭეშმა
29. რიტისა ყ˜ლთა ღთ᷉ისჲ : და
30. აღთქუმაჲ იგი რ˜ლ ექმნა

[245r]

1. ღ˜თისმოყუარისა მეფისა
2. კოსტანტინეს მიმართ შეუ
3. რაცხყო : რ̃ ღირსსა მას
4. მეფესა დიდნი ფიცნი მო
5. ეჴადნეს მისდა რ˜ა მიუ
6. დრეკელად ეგოს ქ˜ეანე
7. ნეთა სარწმუნოებისაგ˜ნ :
8. და რ˜ა იღუაწოს ძრიელ
9. ად დამტკიცებად ქ˜ეს აღ
10. საარებისა : ხ̃ ესე ყ˜ი დაი
11. ვიწყა გულარძნილმ˜ნ მ˜ნ
12. და დრკუმ˜ნ : და მიექცა
13. კლ᷉დ ზორვასა კერპთა
14. სა მსგავსად ურჩულო
15. ჲსა მის მაქსიმინესა : და
16. წარავლინა ბრძანებაჲ :
17. ყ˜ლთა ქლ̃ქთა და სფ˜ლ
18. თა ზორვად კერპთა მ˜თ
19. უსულოთა და მცბიერთა :
20. ამან უღ˜თომ˜ნ ლიკინიოზ 2
21. მოსწყჳდნა წ˜ნი ორმეოც
22. ნი მჴედარნი : ჴელითა
23. ბილწთა მ˜თ მთავართა
24. თჳსთაჲთა ლუსია და
25. აღრიკო ლაოზისითა : ამა
26. ნ მოსწყჳდნა სამეოცდა
27. ათნი იგი სპაჲპეტნი და
28. სამასნი იგი მჴედარნი მა
29. კედონიას : ამან ურჩუ
30. ლომან მოკლა დიდი ბა

 1. სილეოს ამასელ მთავარ
2. ებისკოპოსი : კაცი მიმსგა
3. ვსებული მციქ˜ლთჲ :
4. ხ̃ იხილა რაჲ ბილწმ˜ნ მ˜ნ ვ˜დ
5. სიმრავლე აურაცხელი
6. იყო ქ˜ეანეთ˜ჲ და არა
7. ერჩდეს ბრძანებასა მისსა :
8. ა˜დ მისცემდეს თავთა თჳს
9. თა სიკუდილად სახელი
10. სათ˜ს ქ˜ესისა : გ˜ნიზრახა
11. უფროჲსღა წარჩინებუ
12. ლთა ერისმთავართა და
13. ჴელმწიფეთა იძულებ˜დ
14. ზორვად კერპთა : რ˜ა
15. მთ᷉ითა მით მიქცევითა ერ
16. ნი და სპანიცა მიაქცინეს :
17. ხ̃ იყო მას ჟამსა წარჩინებ
18. ული უმეტეს ყ˜ლთა მთა
19. ვართა : დიდებ˜ლი და
20. სანატრელი თ˜ე : სტრატი
21. ლატი : რ˜ლ არს მჴედარ
22. თა მფლობელი შუენიე
23. რი ხილვითა : და სავსე
24. სიბრძნითა : და სიტყჳთა
25. გონიერად მეტყუელი :
26. ამისთ˜სცა წყარო სიბრძ
27. ნისა ეწოდებოდა მას : ჭა
28. ბუკ იყო ჰასაკითა : და
29. მოხუცებულ საღ˜თოჲთა
30. მოქალაქობითა რ˜ნ იგი

[245v]

 1. ვეშაპი : საშინელი : 3 მოკლა ევხა
 2. რინას : რ̃ მუნ მკჳდრ იყო
 3. ბოროტი იგი მჴეცი ვე
 4. შაპი : და ვერვის ეძ
 5. ლო წინააღდგომად მი
 6. სა : ანუ სლვად გზასა
 7. მას : რ̃ ოდეს გამოვი
 8. დის ბუდით თჳსით : იძრ
 9. ვინ ქყ̃ნაჲ იგი სლვასა
 10. მისსა და გინათუ კაცი
 11. გინათუ პირუტყჳ შეე
 12. მთხჳის : შთაინთქის მის მ˜რ :
 13. ესე რაჲ ესმა ახოვანსა
 14. მას მჴედარსა ქ˜ესსა
 15. თ˜ეს : არა ქმნა ამბო
 16. ხებ˜ჲ : მჴედრობასა შ˜ს
 17. თჳსსა არცა ვის აუწ
 18. ყა : ა˜დ მხოლოჲ წარ
 19. ვიდა : სიბრძნითა და
 20. ახოვნებითა თჳსითა :
 21. თ᷉ნა ჰყვა პატიოსანი
 22. ჯ˜ი ქ˜ესი : და საჭურ
 23. ველი მჴედრობისა
 24. თჳსისაჲ : და იტყოდა
 25. წარვიდე სახელითა
 26. ქ˜ესითა და გ˜ნვათავი
 27. სუფლო მამული იგი
 28. სფ̃ლი ჩემი ბოროტისა
 29. მის მჴეცისაგნ᷉ : ხ̃ მიიწი
 30. ა რაჲ ადგილსა მას ჩრ
 1. დილოჲთ კერძო ევხა
 2. ინისა : პოვა მწუან
 3. ვილი თივისაჲ : დაა
 4. ბა ცხენი თჳსი და თა
 5. ვადი მიწვა და დაიძ
 6. ინა : რ̃ არა უწყოდა
 7. თუ მას ადგილსა მკჳ
 8. დრ არს ვეშაპი იგი : ხ̃
 9. დედაკაცმ˜ნ ვინმე მსა
 10. ხურმ˜ნ ქ˜ესმ˜ნ : სახელ
 11. ით ევსევია : რ˜ლ გა
 12. მოითარგმანების კეთი
 13. ლად მორწმუნე : იხი
 14. ლა წ˜ჲ თ˜ე მძინარე :
 15. მივიდა შიშით და უპყ
 16. რა ჴელსა მისსა და
 17. გ˜ნაღჳძა : და ჰქ̃ა :
 18. აღდეგ ძმაო და წარ
 19. ვედ სწრაფით ადგი
 20. ლისა ამისგ˜ნ : რ̃ უმეცა
 21. რ ხარ რაბამი შიში არს
 22. ადგილსა ამას : წარვ
 23. ედ ამიერ გევედრები :
 24. მიუგო წ˜ნ თ˜ე და ჰ˜ქა
 25. მას : რაჲ არს შიში ამის
 26. ადგილისაჲ დედაო :
 27. ჰ˜ქა მას მჴევალმ˜ნ
 28. მ˜ნ ღთ᷉ისამ˜ნ: შვილო
 29. ვერვინ იკადრებს მო
 30. ახლებად ადგილსა

[246r]

 1. ამას : რ̃ ვეშაპი ბორ
 2. ოტი მკჳდრ არს აქა :
 3. და ოდეს გამოვიდეს
 4. გინათუ კაცი გინათუ
 5. პირუტყჳ პოოს შთან
 6. სთქამს : მიუგო წ˜ნ
 7. თ˜ე და ჰქ̃ა დედაკა
 8. ცსა მას წარვედ დედა
 9. ო შორს ამიერ და ილ
 10. ოცევდი ჩემთჳს ღ˜თისა
 11. მიმართ : და იხილო დი
 12. დებ˜ჲ მისი : ხ̃ დედაკაცი
 13. იგი გ˜ნეშორა მ˜რ : და
 14. დავარდა პირსა ზ˜ა და
 15. ცრემლით იტყოდა : ო˜ო
 16. ი˜ჳ ქ˜ე შემწე ეყავ მო
 17. ნასა მას შ˜ნსა :
 18. მაშინ წ˜ნ თ˜ე გამოსახა
 19. პირსა ზ˜ა თჳსსა სას
 20. წაული პატიოსნისა
 21. ჯ˜რისჲ და აღიპყრნა
 22. ზეცად ჴელნი თჳსნი
 23. და იტყოდა ო˜ო ი˜ჳ ქ˜ე
 24. ძეო ღ˜თისაო თ˜ნა არ
 25. სო და თ˜ნა დაუსაბამო
 26. ო მ˜მისაო : მოვედ შე
 27. წევნად ჩემდა და მო
 28. მმადლე თხოვაჲ ჩემი :
 29. რ˜ი შემწე მეყავ მ˜დს
 30. ბრძოლათა შ˜ნა და მო
 1. მეც ძლევაჲ მტერთა ზ˜ა :
 2. აწცა შ˜ნვე ხარ შემწე
 3. ჩემი ქ˜ე ღ˜ო მომეც მე 4 ძალი
 4. ძლევად ეშმაკისა : და
 5. მჴეცისა ამის ბოროტისა :
 6. და შემდგომად ლოცვი
 7. სა მოექცა და ჰ˜ქა
 8. ვეშაპსა მას : სახელითა
 9. ო˜ისა ჩემისა ი˜ჳ ქ˜ესითა :
 10. რ˜ი გარდამოჴდა ზეც
 11. ით და გ˜ნკაცნა ცხორე
 12. ბისათ˜ს ჩ˜ნისა და ჯ˜რ
 13. ცუმაჲ და სიკდ̃ილი თა
 14. ვსიდვა : შ˜ნ გეტყჳ და
 15. გიბრძანებ ვეშაპო
 16. ბოროტო გამოვედ
 17. ადგილით შ˜ნით და მო
 18. ვედ ჩემდა : მაშინ ეს
 19. მა ვეშაპსა მას და
 20. გამოვიდა და მოჰმა
 21. რთა წ᷉დასა თ˜ეს : ხ̃ სლ
 22. ვასა მისსა : ლოდ
 23. ნი მის ადგილისანი შე
 24. იმუსრვოდეს და ხე
 25. ნი ირყეოდეს : ხ̃ წ˜ნ თ˜ე
 26. იხილა რაჲ ვეშაპი
 27. იგი მომავალი გამო
 28. სახა სასწაული ჯ˜რი
 29. ს˜ჲ პირსა თჳსსა : და
 30. ცხენსა ზ˜ა თჳსსა : და

[246v]

 1. აღმჴედრდა : და მიჰმარ
 2. თა ვეშაპსა მას ახო
 3. ვნად : და სცა ჰორლი
 4. თა თავსა მისსა და მე
 5. ყსეულად შეიღულარჭ
 6. ნა იგი სასტიკად და და
 7. ეცა მკუდარი : ხ̃ ნეტარ
 8. მ˜ნ თ˜ე აღიხილნა ზეცად
 9. და თქ᷉ა გმადლობ შ˜ნ ო˜ო
 10. ი˜ჳ ქ˜ე ღ˜ო ჩ˜ნო რ̃ ისმინე
 11. ვედრებ˜ჲ ჩემი : და გ˜ნმა
 12. ძრიელე მე მონაჲ შ᷉ნი
 13. ძლევად ბოროტისა ა
 14. მის მჴეცისა : ეგრეთვე
 15. ო˜ო გ˜ნმაძრიელე ძლ
 16. ევად უხილავისა მის
 17. ვეშაპისა და აღსრულ
 18. ებად სრბ˜ჲ ჩემი წამები
 19. თა : ესე თქ˜ა და წარე
 20. მართა გზასა თჳსსა სი
 21. ხარულით : და მივიდა
 22. მჴედრობისა თჳსისა : და
 23. წარემართა მისლვად
 24. არაკლიად პონტოჲსა :
 25. რ̃ მუნ 5 იყო სამთავროჲ მისი 6
 26. გ˜ნითქუა სასწაული იგი
 27. ყ˜ლსა მას ქყ̃ნასა და
 28. რლ᷉თაცა ესმა ჰრწმე
 29. ნა ქ˜ე და იტყოდეს
 30. დიდ არს ღ˜ი ქ˜ეანეთაჲ :
 1. და მრავალმ˜ნ ერმ˜ნ ნა
 2. თელიღო სახელითა მ˜მი
 3. ს˜ჲთა და ძისაჲთა და
 4. სლ᷉ისა წ˜დისჲთა : ესმა
 5. ჰამბავი წ˜დისა თ˜ესი
 6. ლიკინიოზ 7 მეფესაცა და
 7. საქმენი ახოვნებისა მი
 8. სისანი ეუწყნეს მას : და
 9. მიავლინნა მისა მოცქ̃ლ
 10. ნი და მიუწერა მისლვა
 11. დ მის წ˜ე ნიკომიდიად ქა
 12. ლქ̃დ : ხ̃ წ᷉ნ თ˜ე წარიკილქ̃დ : ხ̃ წ᷉ნ თ˜ე წარიკი
 13. თხა რაჲ ებისტოლე იგი
 14. შეიწყნარნა მციქ̃ლნი მე
 15. ფისანი პატივით : და
 16. სამ დღე კეთილად იღუ
 17. აწნა იგინი : ხ̃ მისლვაჲ
 18. მეფისა არა სათნო იყო :
 19. ესე ამისთ˜ს რ˜ა თჳსი მა
 20. მული ქ˜ყნჲ შეამკოს
 21. წამებითა თჳსითა : ამის
 22. თჳს მიუწერა მეფსა ე
 23. ბისტოლე ესევი˜რი :
 24. ლიკინიოზ ძლევით შემო
 25. სილსა მეფესა თ˜ე სტრ
 26. ატილატი გახარებ : ბრ
 27. ძანა მპყრობელობამ˜ნ
 28. შ˜ნ მ˜ნ მოსლვაჲ ჩემი ნი
 29. კომიდიად წ˜ე მეფობი
 30. სა შ᷉ნისა : გ˜ნზრახვად

[247r]

 1. საქმეთათჳს საიდუმლ
 2. ოთა მეფობისა შ᷉ნისა
 3. თა : და არს ესე ნანდჳ
 4. ლვე შემსგავსებულ სა
 5. მეუფოჲსა სიბრძნისა წო
 6. დებაჲ მონათა შ᷉ნთაჲ შნ᷉
 7. წ˜ე : ვარ უკუე მეცა :˞ დიდად 8 წა
 8. დიერ თაყუანისცემად მე
 9. ფობისა შ᷉ნისა : ა˜დ ვიკა
 10. დრებ მოჴსენებასა ვ˜დ
 11. ჟამსა ამას არა ჯერარ
 12. ს ჩემი ამიერ ქყ̃ნით წა
 13. რმოსლვაჲ მრავალფ
 14. ერთა საქმეთათ᷉ს : რ˜ლ
 15. თა წიგნითა ვერ გაუწ
 16. ყებ : აწ უკუე ჰნებავ
 17. თუ მეფობასა შ᷉ნსა : მო
 18. ნისა ამის შ᷉ნისა გ˜ნზრახვ
 19. ისა სმენად : ინებენ მოსლ
 20. ვაჲ ქლ̃ქსა ამას და შე
 21. მკობად ქყ᷉ნაჲ ესე მოსლ
 22. ვითა დიდებისა შ᷉ნისაჲთა :
 23. რ̃ არიან აქა მრავალ
 24. ნი საქმენი რ˜ლთა უჴმს
 25. მოსლვაჲ შარავანდობ
 26. ისა შ᷉ნის˜ჲ რ˜ა იხილო და
 27. კეთილად გ᷉ნაგო თითო
 28. ეული : მეფეო დიდებ˜ლო :
 29. ესე ებისტოლე მისცა მო
 30. ციქ˜ლთა მ˜თ და წარავ
 1. ლინნა : ხ̃ ლიკინიოზ წარი
 2. კითხა რაჲ ებისტოლე ღი
 3. რსისა თ˜ესი არა ურჩ ექ
 4. მნა თხოვასა მისსა : რ̃
 5. დიდად პატივსცემდა მას :
 6. და სწადოდა ხილვაჲ მი
 7. სიცა და ქლ̃ქისა მის არ
 8. აკლიისა :
 9. მაშინ შეიკრიბა მჴედრე
 10. ბი და წარემართა არა
 11. კლიად : ხ̃ მოწამე ქ˜ესი
 12. თ˜ე ქ˜ეანეთა მშობელ
 13. თა შვილი იყო და სიყრმით
 14. გ˜ნვე ღ˜თისმსახურებასა
 15. შ᷉ნა აღზრდილი : და სწა
 16. დოდა მდ̃ს გჳრგჳნსა მას
 17. წამებისასა მიმთხუევად :
 18. ა˜დ არა ენება თავით
 19. თჳსით ჴელყოფად ღუ
 20. აწლსა მას : უკ˜თუ არა
 21. გ˜ლსავსე იქმნას ვ˜დ არს
 22. ამას ზ˜ა ნებ˜ჲ ღ˜ისჲ თ᷉ნა
 23. შემწედ მისა : ამისთჳს ყ˜ლდ
 24. ვე ევედრებინ ღ˜თსა გ˜ნ
 25. მარჯუებად მისდა :
 26. ხ̃ შემდგომად მიწერისა ები
 27. სტოლისა მის მეფისა მიმართ :
 28. ღამესა ერთსა : ევედრე
 29. ბოდა ღ˜თსა ცრემლითა
 30. მჴურვალითა რ˜ა აღუს

[247v]

 1. რულოს წადიერებ˜ჲ 9 მისი რ˜ი
 2. აქუნდა წამებისათჳს :
 3. და შემდგომად ფ˜დისა
 4. ლოცვისა და ვედრებ
 5. ისა : მცირედ მიერულა :
 6. და იხილა ვ˜დ სართუ
 7. ლი სახლისაჲ მის ორად
 8. გ˜ნიყო : და ნათელი დი
 9. დი ზეცით მოეფინა : და
 10. გ˜ნანათლა ყლ᷉ითურთ
 11. ჟამსა ამას არა ჯერარსახლი იგი : და ესმა ჴ
 12. მაჲ რ˜ი ეტყოდა მას :
 13. მჴნე იყავ თ˜ე რ̃ მე შ˜ნ
 14. თ˜ნა ვარ ღ˜ი შ˜ნი და მე
 15. უფე რ˜ი გრწამ სიყრმ
 16. ით შ᷉ნითგ˜ნ : ესე ჴ˜ჲ ეს
 17. მა რაჲ სავსე შიშითა
 18. და სიხარულითა აღდ
 19. გა და კლ̃დ ილოცვიდა
 20. და ჰმადლობდა ო˜ა
 21. ვ˜ე გ˜ნთიადმდე :
 22. ხ̃ ეუწყა რაჲ ვ˜დ მოა
 23. ხლებულ არს მეფე ლი
 24. კინიოზ : შევიდა საუ
 25. ნჯედ თჳსად და გ˜ნი
 26. პყრნა ჴელნი ზეცად
 27. და თქ᷉ა ღ˜ო და მეუ
 28. უფეო ცისა და ქ˜ყნის
 29. საო : შესავედრებე
 30. ლო ტკბილო მოსავ
 1. თა შ˜ნთაო მოხედენ სი
 2. მდაბლესა ზ˜ა ჩემსა
 3. თუალითა მოწყალი
 4. თა და ნუ დამიტეობ მე
 5. ა˜დ გ᷉ნმაძრიელე წი
 6. ნააღდგომად გ˜ლისწ
 7. ყრომასა და რისხვა
 8. სა მეფისა მის მოკუდა
 9. ვისასა : მეფისა დრკუ
 10. ჲსა და უკეთურისასა :
 11. რ˜ნ არა ინება მსახურ
 12. ებ˜ჲ შ˜ნი ყ˜ლთა ღ˜თისაჲ :
 13. და მეუფის˜ჲ : ჰე გევ
 14. ედრები ჩ˜ნ თ˜ნა იყავ
 15. რლ᷉თა გიცით შ˜ნ და აღ
 16. გიარებთ დამბადებელ
 17. ად და მპყრობელად
 18. ყლ᷈თა დაბადებულთა :
 19. აღმოეცენენ ჩემ შ˜ს
 20. წყალი იგი სამარადისოჲ
 21. მადლისა შ˜ნის˜ჲ : და მო
 22. მეც სიტყ᷈ჲ აღებასა პი
 23. რისა ჩემისასა : და გო
 24. ნებაჲ კეთილად დამყ
 25. არებული სარწმუნო
 26. ებასა ზ˜ა შ˜ნსა ლოდო
 27. საკიდურო : დამიცევ
 28. მეუფეო აღსაარება
 29. სა შ᷈ნა შ˜ნსა : ვ˜ე აღსა
 30. სრულადმდე : და ან

[248r]

 1. გელ᷈ზმ˜ნ ნათლისამ˜ნ შე
 2. იწყნარენ სლ᷈ი ჩემი და
 3. მოიყვანენ შ˜ნ წ˜ე გ᷈ნწ
 4. მედილი ყლ᷈ისაგ᷈ნ ბიწი
 5. სა სისხლითა მით წამე
 6. ბისაჲთა : რ̃ შ˜ნ ხ˜რ ღ˜ი
 7. ჩემი და შ᷈ნდა შევსწი
 8. რავ დიდებასა მ᷈მისა
 9. და ძისა და სლ᷈ისა
 10. წ˜დისა აწ და მდ̃ს და
 11. უკ˜თი უკ˜ე ა˜ნ :˞
 12. ესრეთ ილოცა და შეჰ
 13. ვედრა თავი თჳსი ო˜ა :
 14. მერმე შეიმოსა სამო
 15. სელი წ᷉ჲ და შუენიე
 16. რი : აღმჴედრდა ცხე
 17. ნსა თჳსსა და გ᷉ნვიდა
 18. ერითურთ თჳსით მიგე
 19. ბებად მეფისა : და ვ˜რ
 20. იგი შეემთხჳა მოიკით
 21. ხა მეფემ˜ნ სიყ˜რლითა
 22. დიდითა და პატივითა
 23. ფ˜დითა : ხ̃ ყლ᷉სა მას ერ
 24. სა და თჳთ მეფესაცა
 25. უკჳრდა სიკეთე იგი
 26. და ჰაეროვნებ˜ჲ წ˜დი
 27. სა თ˜ესი : რ̃ იყო პირი
 28. მისი ბრწყინვალე და
 29. სავსე მადლითა ღ˜თი
 30. საჲთა : და ჰასაკი მისი
 1. შუენიერ : და სიტყ᷉ჲ მი
 2. სი ტბილ და საწადელ :
 3. ხ̃ შევიდა რაჲ მეფე ქლ̃
 4. ქად წდ᷉ისა თ᷉ეს თ᷉ნა :
 5. გნ᷈უმზადეს მას დალი
 6. ჭი შს᷈ ქ˜ლქსა : და
 7. დაჯდა მას ზ˜ა და
 8. იწყო სიტ˜ყდ ერისა მის
 9. მიმართ მოქალაქისა
 10. და ეტყოდა : კეთილ არს
 11. ყლ᷉ით კერძო ქლ̃ქი
 12. ესე კაცნო : ქლ̃ქი
 13. რჩეული და სახელო
 14. ვანი : და ერი კეთილი
 15. მსახური ღ˜თთაჲ და
 16. მორჩილი მეფეთ˜ჲ : ა˜დ
 17. უმეტესად შემკობილ
 18. ხართ მჳვდრნო ამის
 19. ქლ̃ქისანო : რ῀ლ შუე
 20. ნიერი ესე და ახოვა
 21. ნი და ბრძენი თ˜ე მთა
 22. ვრობს თქ˜ნ ზ˜ა : რლ᷈ი
 23. სა ჰამბავიცა საკ
 24. ჳრველი მოვიდოდა
 25. ჳრველი მოვიდოდა
 26. უმეტეს ჰამბვისა ვი
 27. ხილე საქმე მისი :
 28. ესევ᷈რითა ქებითა
 29. პატივსცემდა ნეტა
 30. რსა მას და მოწლედ

[248v]

 1. ამბორს უყოფდა : მერმე ჰქ̃ა 10 : მო
 2. ვედ საყუარელო ზო
 3. გად შევწიროთ შესა
 4. წირავი ღ˜თთაჲ : და
 5. მერმე ვიღუაწოთ სა
 6. ქმენი ერისანი : მიუგო
 7. წ˜ნ თ˜ე და ჰქ̃ა მას :
 8. ჯეროვნად ჰბრძანე
 9. მეფეო : ა˜დ ერთი ხ̃ მა
 10. ქუს სავედრებელი
 11. შნ᷈ წ˜ე : ჰქ̃ა მას მეფე
 12. მნ᷈ ყ˜ი რაჲცა ითხოო
 13. მეფობისაგ᷈ნ ჩემისა უ
 14. შურველად მოგეცე
 15. ს : წ᷈ნ თ˜ე თქ᷈ა : მიბრძ
 16. ანე პივ˜ლდ თჳსაგ˜ნ
 17. ლოცვად ღ˜თთა წე᷈
 18. და მერმეღა ზოგად
 19. შ᷈ნთანა : ჰქ˜ა მას
 20. მეფემ˜ნ : და რაჲ დაყენე 11
 21. ბაჲ არს ორთაჲვე
 22. ზოგად ვედრებაჲ :
 23. მიუგო წ˜ნ თ˜ე და თქ᷈ა
 24. პირვლ᷈დ მწადის რ˜ა სა
 25. ხედ ჩემდა შევიყვან
 26. ნე ღ˜თნი და ჯერისაე
 27. ბრ პატივსცე : და მსხუ
 28. ერპლები შევწირო
 29. და ვ˜ა მწადის ვევე
 30. დრო : და მერმეღა შნ᷈
 1. წ˜ე ვყო ესე ზოგად ყ˜ლი
 2. სა ერისა :
 3. მაშინ ლიკინიოზ გამოი
 4. ყვანნა ღ˜თნი მისნი ოქ
 5. როჲთა და ვეცხლითა
 6. ქმნულნი და მისცნა წ˜ა
 7. თ˜ეს და ჰქ̃ა ყავ ვ˜ა
 8. გწადის და ჩემთჳსცა ე
 9. ვედრე : მიიხუნა დიდ
 10. მნ᷈ თ˜ე მცბიერნი იგი და
 11. საბასრობელნი კერპნი :
 12. და წარვიდა სახედ
 13. თჳსად : და შემუსრნა
 14. იგინი წრჳლ წრჳლად :
 15. და გ᷈ნუყო გლახაკთა :
 16. და უჴმარნი იგი კეთი
 17. ლად გ˜ნიჴმრნა : ხ̃ შე
 18. მდგომად ორისა დღი
 19. სა მოუწოდა მეფე
 20. მ˜ნ წ˜ა თ˜ეს და ჰ˜ქა :
 21. მოიყვანენ ღ˜თნი საყუა
 22. რელო თ˜ე რ˜ა ჩ˜ნთანა
 23. და ყ˜ლისა ერისა თ᷈ნა შე
 24. სწირო შესაწირავი :
 25. მიუგო წ᷈ნ თ˜ე და ჰქ̃ა
 26. მას : უკთ᷈უ ნანდჳლვე
 27. ღ˜თნი არიან თავით
 28. თჳსით მოვიდენ : ჰქ̃ა
 29. მას მეფემ˜ნ : არა თავ
 30. თა თჳსთა მსახურებად

[249r]

 1. უჴმს მ˜თ ა˜დ ჩ˜ნ მ˜რ რ̃ ღ˜თნი
 2. არიან : მიუგო წ᷈ნ თ˜ე : არ
 3. ცა თავით თჳსით იქმან
 4. რას : არცა სხ˜თა მ˜რ მსა
 5. ხურებასა აგრძნობენ :
 6. ჰქ̃ა მას მეფემ᷈ნ : ამათ ე
 7. სევ˜რთა საქმეთა გამო
 8. ძიებ˜ჲ ჩ˜ნ არა გჳღირს
 9. თ˜ე : რ̃ მიუწთომელ არი
 10. ან ჩ˜ნ მ˜რ : გარნა ესე ხ̃
 11. გჳჴმს ქმნად : მსახურე
 12. ბად ღ˜თთა და მსხუერპ
 13. ლთა და შესაწირავთა
 14. შეწირვად : წესისაებრ
 15. და ჩუეულებისა : ხ̃ წ˜ნ თ˜ე
 16. ნელიად გ᷈ნიღიმა და დუ
 17. მილით დადგა : ჰქ̃ა მას
 18. ლიკინიოზ 12 : რასა ჰყოვნი
 19. და სდროებ თ˜ე : ხ̃ მ˜ნ არ
 20. აჲ მიუგო : მაშინ მეფე
 21. მიექცა მუნ მდგომარე
 22. თა და ჰქ̃ა : რაჲ შეემთ
 23. ხჳა რად დადუმნა : გ˜ნ
 24. კჳრდეს ყ˜ლნი საქმესა
 25. მას ზ˜ა და გ˜ნიცდიდეს წ˜ა
 26. მას : მაშინ მაქსენტი ვი
 27. ნმე სახელით : პატივ
 28. ით ასისთავი წარდგა
 29. წ˜ე მეფისა და თქ᷈ა :
 30. მეფეო რაჲ იგი მიხილ
 1. ავს ვერ დაგიფარავ
 2. რ̃ დიდი ძჳრი შეამთხჳა
 3. ღ˜თთა ამან კაცმ˜ნ : ჰქ̃ა
 4. მას მეფემ˜ნ : მითხარ ყლ᷈ი
 5. ვე ჭეშმარიტებით : ასი
 6. სთავმ˜ნ თქ᷈ა : ესე კაცი
 7. ჵ მეფეო არცა შ᷈ნი ერ
 8. თგული არს არცა ღ˜თთჲ :
 9. რ̃ ვიხილე მე გუშინ თა
 10. ვი დიდისა არტემაჲსი
 11. შემუსრვილი და დაჭრი
 12. ლი და უბანთა ზ˜ა სას
 13. ყიდლად მდებარე : და
 14. ესე არს მოქმედი ამის
 15. საქმის˜ჲ :
 16. ესმა რაჲ ესე ლიკინიოზს
 17. აღივსო რისხვითა და
 18. მწუხარებითა და მიხე
 19. დნა წ˜დასა თ˜ეს მკსინ
 20. ვარითა თუალითა და
 21. ჰქ̃ა : რაჲ არს ესე რ˜ლ
 22. მესმის : სადა არიან ღ˜თ
 23. ნი რ˜ნი გარწმუნენ შ˜ნ
 24. შესწირეა მათდა შესაწი
 25. რავები ვ˜ა აღმითქჳ :
 26. მაშინ წ˜ნ თ˜ე გამოაჩი
 27. ნა ჭეშმარიტებ˜ჲ : რ̃ : 13 უწყო
 28. და ვ᷈დ არღარა არს
 29. ჟამი დაფარვის˜ჲ : არ
 30. ცა სანთლისა ჴჳმირსა

[249v]

 1. ქუეშე დადებისაჲ : ა˜დ
 2. სასანთლესა ზ˜ა რ˜ა გა
 3. მობრწყინდეს ნათელი
 4. მართლაღსაარებისა
 5. მისის˜ჲ : მიუგო ლიკინი
 6. ოზს და ჰ˜ქა : ნუ იყო
 7. ფინ : ძალმ˜ნ ჭეშმარი
 8. ტებისამ˜ნ არცა მიზორ
 9. ავს კერპთა შ˜ნთა და
 10. არცა უზორო : ა˜დ ძ
 11. რიელად შევჰნერწ
 12. ყუე ბილწთა მ˜თ პირ
 13. თა მთ᷈თა : და ცუდნი
 14. იგი და უჴმარნი საჴ
 15. მარ ვყვენ რ̃ დავა
 16. წრჳლენ იგინი და გლ
 17. ახაკთა გ˜ნუყავ აწ
 18. უკუე რაჲცა გ᷈ნებავს
 19. იქმოდე : რ̃ მე პირველ
 20. ითგ˜ნ უწყოდე უძრუ
 21. ლებ˜ჲ და ამაოებ˜ჲ მთ᷈ი :
 22. და ვსწყალობდ უგუ
 23. ნურებასა მთ᷈სა რ ˜ნი
 24. ჰმსახურებენ მ˜თ : და
 25. უმეტეს ყ˜ლთა შ˜ნ გწყა
 26. ლობ მეფეო რ̃ წინამ
 27. ძღუარი ხარ ბოროტი
 28. სა ამის საცთურის˜ჲ :
 29. აწ უკუე თავსიდევ
 30. სიტყ᷈ჲ ჩ˜მი და ისმინე კეთი
 1. ლი ესე გ˜ნზრახვ˜ჲ
 2. ჩ˜მი : რ̃ ამის ჯერისა მო
 3. ჴსენებად გიწოდე აქა :
 4. ნუღარა სცთები : ნუცა
 5. ჰმსახურებ ეშმაკთა :
 6. ა˜დ იცან ჭეშმარიტი იგი
 7. და სახიერი ღ˜ი ვ˜ა იცნა
 8. დიდმ˜ნ კოსტანტინე : გ˜ლი
 9. სჴმაყავ მეუფე იგი
 10. ყ˜ლთჲ და დამბადებელი :
 11. რლ᷈ისა მ˜რ ცხოელ ხარ :
 12. რლ᷈ისა მ˜რ ჰმეფობ გ᷈ნგე
 13. ბითა მიუწთომელითა : ხ̃
 14. შნ᷈ ჭეშმარიტი იგი ღ˜ი შეუ
 15. რაცხგიყოფიეს : და კერ
 16. პთა უუსულოთა მონე
 17. ბად არა გრცხუენის :
 18. რ˜ლთა იგი არცათუ თა
 19. ვთა თჳსთა ჴელეწიფე
 20. ბის შეწევნად არათუ
 21. მცა მსახურთა მთ᷈თა :
 22. არცა მაგინებელთა და
 23. შეურაცხისმყოფელთა
 24. მთ᷈თა ძალუც ვნებად :
 25. ვ˜ა ესერა მე რ᷈ნ შეუ
 26. რაცხვყვენ და შე
 27. ვჰნერწყუე და შევ
 28. მუსრენ იგინი : აწ შემძ

[250r]

 1. ლებელ თუ არიან მტა
 2. ნჯონ მე მაგინებელი
 3. და შემმუსრველი მათი :
 4. ხ̃ ვ˜ეღა იგი ენება წ˜და
 5. სა თ˜ეს სიტყ˜თა მ˜თ გ᷈ნ
 6. გრძობ˜ჲ მოუწყჳდა მე
 7. ფემ˜ნ სიტყ᷈ჲ მისი : და იწ
 8. ყო რისხვით და გ˜ლის
 9. წყრომით სიტ˜ყდ და თქ᷈ა :
 10. ჵ უგუნურებ˜ჲ ჩ˜მი ჵ
 11. ცთომილებ˜ჲ : რაბამისა
 12. პატივისა ჩემისა წილ
 13. რაბამი შეურაცხებ˜ჲ მო
 14. მაგო ბოროტმ˜ნ ამან :
 15. არა ხ̃ თუ მე ა˜დ ღ˜თნიცა
 16. გ˜ნკიცხნა : ა˜დ მე ვიძი
 17. ო შური ჩემისაცა ორგ
 18. ულების˜ჲ და ღ˜თთა შე
 19. ურაცხების˜ჲ და მეყსე
 20. ულად ჰქ̃ა მტარვა
 21. ლთა გ˜ნძუარცეთ გ˜ნდ
 22. გომილი ეგე და გ˜ნაში
 23. შულეთ პატივისაგ˜ნ
 24. ერისმთავრობისა მისისა :
 25. და შოლტებითა მწარედ
 26. გუემეთ : და სახუეტელე
 27. ბითა ხუეტენით ჴორც
 28. ნი მისნი : ნუმცა გიჩუენე
 29. ბიეს ყლ᷉დვე წყალობ˜ჲ
 30. და კუერებითა ბრპენისა
 1. ჲთა შემუსრეთ ქედი მისი :
 2. მაშინ გ᷉ნძუარცეს ნეტარი
 3. იგი და გ˜ნართხეს კაცთა
 4. ძრიელთა და ჰგუემდეს
 5. უწყალოდ : ხ̃ ურჩულ
 6. ოჲ იგი ბორგდა გ˜ლისწყ
 7. რომისაგ˜ნ და უზახებდა
 8. მტარვალთა რ˜ა ძრიე
 9. ლად სცემდენ მაშინ ჴო
 10. რცნი მის ახოვნისანი და
 11. იბძარვოდეს : ასონი და
 12. იჭრებოდეს : გუერდნი
 13. იხუეტებოდეს : სისხლისა
 14. მდინარენი დიოდეს ნაწე
 15. ვარნი ქედისანი შეიმუ
 16. სრვოდეს კუერებითა
 17. ბრპენის˜ჲთა : არა იყო
 18. ლხინებაჲ არცა წყალო
 19. ბ˜ჲ : ხ᷉ ქველი იგი დგა
 20. ვ˜ა გოდოლი შეურყევე
 21. ლი დაფუძნებული კლ
 22. დესა ზ˜ა სარწმუნოებისა
 23. სა : ჰმადლობდა ო˜ა და
 24. უგალობდა ანგ˜ლზებრ:
 25. ხ̃ მოუძრულდეს რაჲ მგუე
 26. მელნი და დაშურეს მტა
 27. რვალნი და საგონებელ
 28. იყო აღმოსლვად სლ˜ი
 29. ნეტარის˜ჲ მის : ძლით და
 30. მდოვრდა გ˜ლისწყრომ˜ჲ

[250v]

 1. ლიკინოზისი და ბრძანა
 2. დაცხრომაჲ მტანჯველ
 3. თ˜ჲ : ხ̃ მოიქცა რაჲ თავ
 4. ად თჳსად ქე᷉ს მწ᷉ამე და
 5. ცხოველ იყო მადლითა
 6. ღ˜თისჲთა : კლ̃დ შეუჴდა
 7. რისხვაჲ გ˜ლსა მძლავ
 8. რისასა და ჴმაყო ცოც
 9. ხალღა არსა : წუთღა
 10. სლ᷉ი უთქს მტერსა ღ˜თთა
 11. სა : იხუეტებოდენ კლ̃დ
 12. ცა ლამპრებითა და იწ
 13. უებოდინ წყლულნი იგი
 14. ასონი მისნი ესე თქ᷉ა და
 15. მეყსეულად ზოგნი ხუ
 16. ეტდეს ასოთა მისთა და
 17. ზოგ᷉ნი სწუვიდეს ლა
 18. მპრებითა : ხ̃ მოწამე
 19. იგი ცუარითა სლ᷉ისა წ˜დი
 20. საჲთა უხილავად შეი
 21. ცურვოდა : კლ᷉დცა მძლ
 22. ავრი იგი ჰბასრვიდა
 23. მჴნესა მას და იტყოდა
 24. ქვები მახჳლები გ˜ნფი
 25. ნეთ და მ˜თ ზ˜ა ითრევდით
 26. მას რ˜ა უმეტესად იხარე
 27. ბდეს რ̃ ვხედავ ვ᷉დ მო
 28. ხარულად თავსიდებს
 29. ყლ᷉სავე :
 30. და ეტყოდა მოწამ˜სა მას
 1. ქე᷉სსა : უწყი თ˜ე ვ˜დ დი
 2. დად გელმის შ˜ნ დაღაცა
 3. თუ იჩემებ ულმობელო
 4. ბასა რ˜ა მიაჩემო ესე ძა
 5. ლსა ღ˜თისა შ᷉ნისასა : საუ
 6. ცრად უგუნურთა : გარ
 7. ნა სიმახჳლემ˜ნცა ამან
 8. ქვათამ˜ნ ამხილოს ღო
 9. ნისძიებასა შ˜ნსა : ამას
 10. იტყოდა ლიკინიოზ ბო
 11. როტი იგი და ურჩულოჲ
 12. და გნ᷉შორებული ღთ᷉ისაგ˜ნ : 14
 13. ხ̃ მოწამე ქ˜ესი შემოსი
 14. ლი ძალითა ზეგარდა
 15. მოჲთა უძლეველ
 16. იყო : და თრევასა მას
 17. შ᷉ნა და დაბძარვასა
 18. ჴორცასა არცა სიტ˜ყჲ
 19. თქ᷉ა არცა კუნესოდა
 20. არცა სლ᷉ითქუმიდა :
 21. ვდ̃ს ბრძანა ლიკინიოზ
 22. ლხინებ˜ჲ მისი რეცა წყა
 23. ლობით : და ჰქ̃ა მას :
 24. ჰგიევე თ˜ე პირველსა
 25. მას გ᷉ნდგომილებასა :
 26. ანუ მოიქცა გონებ˜ჲ შ˜ი
 27. უმჯობესისა : მიუგო
 28. მოწამემ˜ნ და ჰქ̃ა მას :
 29. და ჰგონება შერყევად
 30. ჩემდა საფუძველისა

[251r]

 1. გ˜ნ ქ˜ეს სარწმუნოე
 2. ბისა : ჵ უგუნურებ˜ჲ
 3. შნ᷉ი მძლავრო : ანუ
 4. რაჲ მავნე მე ტანჯვითა
 5. ამით და წყლულებითა
 6. უფროჲსღა გ˜ნმამტკიცე
 7. და გ˜ნმაძრიელე : ხ̃ ერ
 8. თმ˜ნ ვინმე წ˜ე მდგომელ
 9. მ˜ნ მეფისამ˜ნ ჰ˜ქა წ᷉და
 10. სა მას : დაუტევე თ˜ე
 11. ფ˜დი ეგე თავჴედობ˜ჲ
 12. და ნუ ესრეთ ეტყჳ მეფ
 13. ესა : მიუგო წ᷉ნ თ˜ე და
 14. ჰქ̃ა მას ვ᷉დს სლ᷉ი ჩ᷉მი
 15. ჩემთ᷉ნა იყოს არა რ˜ლი
 16. კაცობრივი შიში შემძ
 17. ლებელ არს ჩემდა და
 18. ყენებად სიტ˜ყთაგ˜ნ ჭეშ
 19. მარიტებისათა : რ˜ი ესე
 20. თაყუანისმცემელი ვარ
 21. ჭეშმარიტისა ღ˜თისჲ : მე
 22. ფემ˜ნ თ˜ქა: უგუნურე
 23. ბა არს და სიცოფე კე
 24. თილისა რაჲსმე მოლო
 25. დებ˜ჲ უკეთურისა ამის
 26. გ᷉ნ აწ უკუე წარიყვ
 27. ანეთ ეგე და შეაყენეთ
 28. დილეგსა : აღიქუეს
 29. ყლ᷉სავე :
 30. ახოვანი იგი ქ˜ეს მჴე
 1. საპყრობილედ :
 2. და მდებარე იყო წ᷉ჲ იგი დი
 3. ლეგსა შ˜ნა და ევედრე
 4. ბოდა ღ˜თსა მტანჯვე
 5. ლთა მისთათ᷉ს რ˜ა ყოს ღ˜ნ
 6. მათ ზ˜ა წყალობ˜ჲ და წუ
 7. ეთი ღ˜თისმეცნიერების˜ჲ
 8. აწუთიოს გლ᷉თა მთ᷉თა :
 9. ხ̃ ლიკინიოზ არცა საპყ
 10. რობილესა შ˜ნა სცა მას გ᷉ნ
 11. სუენებ˜ჲ : ა˜დ უბრძანა
 12. ვიეთმე მისლვად მისა
 13. და სიტყჳთა ლიქნის˜ჲთა
 14. და ყლ᷉ითავე ღონისძი
 15. ებითა ხარკებად რ˜ა შე
 16. არყიონ აღსაარებისა
 17. გ˜ნ ქ˜ესა : ა˜დ ნეტარი
 18. გრძელთა მ˜თ და ამაო
 19. თა ზრახვათა მთ᷉თა
 20. მიმართ სიტ˜ყსა დთ᷉ისსა
 21. აღასრულებდა : იყო
 22. ვ˜ა კაცი უსმი რ˜ლისა
 23. არა არს სიტყ᷉ჲ პირსა მისსა :
 24. ხ̃ წარჴდეს რაჲ ხუთნი
 25. დღენი და ეუწყა
 26. ლიკინიოზს ვ˜დ შეუ
 27. რყეველ არს თ˜ე ქე᷉ს
 28. სარწმუნოებისაგ˜ნ :
 29. ბრძანა აღმართებაჲ
 30. ჯ˜რისჲ ადგილსა მას

[251v]

 1. რ˜ლსა ეწოდებოდა ბა
 2. სილიკე : და დამსჭუა
 3. ლვაჲ ნეტარისაჲ მის
 4. მას ზ˜ა : გ᷉ნპყრობითა
 5. ჴელთაჲთა და ძრიელ˜დ
 6. გ᷉ნრთხმითა : და ესეცა
 7. გნ᷉აჩინა უღ˜თომ˜ნ მ˜ნ რ˜ა
 8. მოისარნი დადგენ პირ
 9. ისპირ მისა და ჰგუემ
 10. დენ ისრითა : და სხ᷉ჲცა
 11. თუ ვინ მოიგონოსო
 12. ტანჯვაჲ მწარე და ტა
 13. ნჯოს იგი იყოს მეგობ
 14. არ ჩემდა და ნუღარა
 15. მცა ხილულ არს იგი ცხო
 16. ველი თუალთა ჩემთა :
 17. რ̃ საწერტელ არს გლ᷉ი
 18. სა ჩემისა ხილვაჲ მისი :
 19. ესევ˜რი რაჲ გ᷉ნჩინებ˜ჲ
 20. გამოჴდა ურჩულოჲ
 21. სა მის მეფისაგ˜ნ გამოი
 22. ყვანეს მოწამე ქ˜ესი
 23. საპყრობილით და მიჰ
 24. ყვანდა გ˜ნწესებულსა
 25. მას ადგილსა : ცემით
 26. და გუემით და ძჳრ ძჳ
 27. რად ტანჯვითა : ხ̃ მი
 28. იწინეს რაჲ ადგილსა მას
 29. აღჰმართეს ჯ˜ი და
 30. მოწამე იგი ახოვანი
 1. გ˜ნრთხეს მას ზ˜ა და დამს
 2. ჭუალეს : გუამითა ში
 3. შულითა : და იწყეს ის
 4. რითა გუემად მისა ვ˜ე
 5. ღა ყ˜ივე გუამი მისი
 6. აღავსეს ისრითა :
 7. იხილეთ გარდამატებუ
 8. ლი უწყალოებ˜ჲ : რ̃
 9. ისრები იგი ისრის პი
 10. რებითურთ აღმოსწუა
 11. დიან ჴორცთაგ˜ნ წ˜დი
 12. სა მის და ორგზის და სა
 13. მგზის კლ̃დ შემშჭუალი
 14. ან : არცა ესე კმა ეყო
 15. შვილთა მ˜თ ბნელისათა :
 16. მოქმედთა ურჩულოე
 17. ბისათა : ა˜დ ჯერიყო
 18. მთ᷉და ახლისაცა რაჲმე
 19. სატანჯველისა მოპო
 20. ვნებ˜ჲ : ბრძანებისაებრ
 21. ლიკინიოზისა რ̃ 15 მოაგონა
 22. მ˜თ პირველითგ˜ნ კაცი
 23. სმკლველმნ᷉ და მტერმნ᷉
 24. ნათესავისა კაცთაჲსა
 25. მ˜ნ სატანჯველი ბორ
 26. ოტი : სატანჯველი სა
 27. სმენელადცა 16 სასტიკი : და
 28. იხილეთ რაჲ იგი ყვეს
 29. მეგობართა და მსახუ
 30. რთა და მწ᷉ფეთა ეშმკ᷉ისა
 31. თა :

[252r]

 1. მოსძარცუეს საბლარდ
 2. ნელი იგი რ˜ი იყო წელ
 3. თა ზ˜ა მოწამისათა : და
 4. სამსჭუალი რკინისაჲ
 5. მახჳლი ფ˜დ შემსჭუა
 6. ლეს დაფარულსა
 7. მას ასოსა მისსა : ჵ
 8. ჴელნი იგი ბილწნი ჵ
 9. სლ᷉ნი იგი ცხარნი და
 10. უწყალონი რ̃ არა
 11. ერთგზის ხ̃ შემსჭუალ
 12. ეს ა˜დ მრავალგზის
 13. შემსჭუალიან და
 14. კლ̃დ აღმოსწუადიან
 15. და კლ̃დ შემსჭუალი
 16. ან ნაპრალსა მას
 17. ჴორცთასა და ესე
 18. მრავალგზის : და
 19. არა შეიკდიმეს არა
 20. შეიწყალეს არა ჰრ
 21. იდეს ესევ˜რი ტანჯ
 22. ვაჲ ნეტარისაჲ მის :
 23. ამის სატანჯველი
 24. სა გარდამატებული
 25. თა ტკივილითა ფ˜დ
 26. ელმოდა წ˜დასა მას
 27. მოწამესა უმეტესად
 28. ყ˜ლთა მ˜თ მის ზ˜ა მოსრ
 29. ულთა ტანჯვათასა :
 30. ამისთ˜ს ღაღატყო ძრი
 1. ელად : ი˜ჳ ქ˜ე 17 შემწე მეყავ :
 2. ჰხედავ ვ˜რ ესე ვი
 3. ტანჯები : და ვ˜რ ღუ
 4. აწლთა ფიცხელთა
 5. მოუცავ და შეაიწრე
 6. ბენ ს˜ლსა ჩემსა : გა
 7. რე მომადგეს მე სალ
 8. მობანი სიკდ˜ლისანი ჭი
 9. რთა ჯ˜ჯხეთისათა მო
 10. მიცვეს მე : და მომეწი
 11. ფნეს მე მახენი სიკდ῀ლი
 12. სანი : ჭირსა ჩემსა ვხა
 13. დე ო˜ა და ღ˜თისა ჩემი
 14. სა მიმართ ვღაღატვ
 15. ყავ : სახარულო ჩემო
 16. მიჴსენ მე მ˜თგ˜ნ რ˜ლთა
 17. მოუცავ მე : და მეყა
 18. ვნ მე ლხინება და
 19. გნ᷉სუენება : გამოჩი
 20. ნებითა მადლისა და
 21. ძრიელებისა შ˜ნისჲთა :
 22. ოდესმე მოვიდე და
 23. გეჩუენო პირსა შ˜ნ
 24. სა ღ˜ო ჩემო :
 25. ესრეთ ილოცა რაჲ ყლ᷉დ
 26. ქებულმ˜ნ მ˜ნ : დადუმ
 27. და და გონებითა ევ
 28. ედრებოდა ოა ᷉ : ხ̃ უღ
 29. მრთონი იგი ჰბასრობ
 30. დეს : და რჟ᷉ს იგი ფ˜დ ტან
 31. ჯეს :

[252v]

 1. და ძჳრ ძჳრად გუემეს :
 2. დადუმებასა მას მისსა
 3. ჰგონებდეს თუ მოკუ
 4. და : დაუტევეს იგი ჯ˜ა
 5. შემსჭუალული და ისრ
 6. ებითა გ˜ნგურემული :
 7. და წარვიდეს რ̃ მწუ
 8. ხრი იყო :
 9. მაშინ მოვიდა მის ზ˜ა
 10. ძალი საღ˜თოჲ : და ჴ˜ჲ
 11. ისმა სავსე სიხარული
 12. თა რ˜ი იტყოდა : გხ̃ნ
 13. ახოვანო მჴედარო
 14. ქ˜ესო : ადიდე ასოთა
 15. შ᷉ნთა ღუაწლითა შ᷉ნთ˜ს
 16. ჯ˜რცუმული იგი მეუფ
 17. ე : სრბაჲ აღგისრულე
 18. ბიეს : სარწმუნოებაჲ
 19. დაგიმარხავს : და აწ
 20. დამარხულ არს შ᷉ნდა
 21. გჳრგჳნი იგი სიმართლი
 22. საჲ : და საუკუნოჲ სი
 23. ხარული და ცხორ˜ბჲ წა
 24. რუვალი გ˜ნმზადებუ
 25. ლ არს შ᷉ნდა : ესე ჴ˜ჲ
 26. ესმა რაჲ წ˜დასა მას მო
 27. წამესა : მეყსეულად
 28. მოისპო მისგ˜ნ ყ˜ი სალ
 29. მობ˜ჲ და ყ˜ი ტკივილი :
 30. და აღიჴოცა გუამისა
 1. მისისაგ˜ნ ყ˜ი წყლულებ˜ჲ :
 2. და იქმნა ს˜დ მრთელ და
 3. უვნებელ : და არღარა
 4. იპოებოებოდა ბრძჳლი
 5. წყლულების˜ჲ ასოთა
 6. შ˜ნა მისთა : და გ᷉ნიჴსნა
 7. დამსჭუალვისა მისგ˜ნ
 8. ჯ˜რისა : და დადგა
 9. ქყ˜ნასა ზ˜ა ფლობილად
 10. და სავსე სიხარულითა
 11. და მხიარულებითა სა
 12. ღ˜თოჲთა : უგალობდა
 13. ღ˜თსა და იტყოდა : აგ
 14. ამაღლო შ᷉ნ ღ˜ო ჩემო
 15. და მეუფეო ჩ˜მო : და
 16. ვაკურთხო სახელი
 17. შ᷉ნი უკ˜ე : რ̃ მწუხრი
 18. იყო ჩემ ზ˜ა ტირილი და
 19. ცისკარსა სიხარული :
 20. დიდ არს ო˜ი და ქებულ
 21. ფ˜დ და სიმდიდრისა მი
 22. სისა არა არს დასასრ˜ლ :
 23. ხ̃ გ˜ნთიად აღდგა ლიკი
 24. ნიოზ ცხედრით თჳსით :
 25. და წარავლინნა ორ
 26. ნი ასისთავნი სახელ
 27. ით ანტიოხოზ და პა
 28. ტრიკ : და ჰქ̃ა მთ᷉ : წა
 29. რვედით გარდამოჴ
 30. სენით გუამი მაცთუ

[253r]

 1. რისა თ˜ესი : და თრევით
 2. მოიღეთ აქა რ˜ა შთა
 3. ვდვათ კიდობანსა 18 ბრ
 4. პენისასა და შთავაგდ
 5. ოთ გულსა ზღჳსასა
 6. რ˜ა ვერ პოონ უგუნ
 7. ურთა ქ˜ეანეთა :
 8. ამას იტყოდა ამაოჲ იგი :
 9. რ̃ ჰგონებდა თუ ადრე
 10. ვე მომკუდარ არს თ˜ე :
 11. და ვ˜რმცა მოიგონა ცო
 12. ცხალყოფაჲ მისი რ˜ლი
 13. იგი ყ˜ლით კერძო წყლუ
 14. ლი და დაგურემული ისა
 15. რთაგ᷉ნ : და ყლ᷉ითა სატა
 16. ნჯველითა დაბძარულ
 17. ი დაეტევა :
 18. წარვიდეს რაჲ ასისთავ
 19. ნი იგი და მიეახლნეს ად
 20. გილსა მას ძელსა მას ხე
 21. დვიდეს და წ˜ჲ იგი გუა
 22. მი მოწამის˜ჲ არასადა
 23. ჩნდა : ჰქ̃ა ანტიოხოზ
 24. პატრიკსა : ნუუკუე ვ˜ა
 25. იტყჳან ქ˜ეანენი ვ˜დ
 26. ჯ᷉რცუმული ქ˜ე აღდგა
 27. მკუდრეთით : ესეცა სად
 28. მე მსახური თჳსი აღა
 29. დგინა მ˜ნ : რ̃ მე ვიხილე
 30. გუშინ თ˜ე ძელსა ამას
 1. დამსჭუალული : და ისრი
 2. თა მრავლითა დაგურე
 3. მული : და მკუდრად შერა
 4. ცხილი რ˜ლისა თ᷉ნა არღა
 5. რაჲ 19 : იყო ცოცხლებისა სა
 6. სწაული : და აწ სადა არს
 7. გუამი მისი : ანუ თუ წა
 8. რიპარეს იგი ვიეთმე : ხ̃
 9. იგინი რაჲ ამას იტყოდეს
 10. აჰა ესერა იხილეს წ˜ჲ
 11. თ˜ე მდგომარე ლოცვა
 12. სა შ᷉ნა : და მოიქცა მ˜თდა
 13. პირითა მხიარულითა
 14. და ჰქ̃ა მათ : შვილნო
 15. ჩემნო მე ვარ თ˜ე რ˜ი მკ
 16. უდრად გეგონა : ღ˜თი
 17. შურისმეძიებელი ო˜ი ღ˜ი
 18. შურისმეძიებელი გ˜ნცხ
 19. ადნა : და უაღრეს ბუ
 20. ნებისა აღმადგინა მე ბჭ
 21. ეთაგ˜ნ სიკუდილისათა :
 22. და მკუდართა თ˜ნა შერა
 23. ცხილი გ˜ნმაცხოელა :
 24. ცხორებისათ˜ს თ˜ქნისა :
 25. აწ უკუე გრწმენეს თუ
 26. იგი უმეტესი ამისა იხილოთ :
 27. ამას იტყოდა რაჲ ნეტარი
 28. თ˜ე : იგინი გ˜ნცჳბრებულ
 29. იყვნეს და იჭუეულ : უკ˜თუ
 30. ნანდჳლვე თ˜ე არს იგი სტ
 31. რატილატი :

[253v]

 1. ხ̃წ᷉ნ მ˜ნ მოწამემ˜ნ დასწ
 2. ერა მ˜თ სასწაული ჯ˜ი
 3. საჲ : და აღივსნეს მა
 4. დლითა : და გ᷉ნეხუნეს
 5. თუალნი გ˜ლთა მთ᷉თა
 6. ნი : და ღაღატყვეს
 7. ჴმითა მაღლითა : დი
 8. დ არს ღ˜ი ქ˜ეანეთ˜ჲ : და
 9. მეყსეულად შეუვრ
 10. დეს ფერჴთა მოწამი
 11. სათა და ევედრებო
 12. დეს რ˜ა მის მ˜რ იცნან ქ˜ე :
 13. და არღარა მიაქციონ
 14. მონებად საცთურისა :
 15. ა˜დ მსახურებდენ მხ
 16. ოლოსა მას და ჭეშმა
 17. რიტსა ღ˜თსა :
 18. იხილა რაჲ წ᷉ნ თ˜ე შეუ
 19. რგულებელი გ˜ლსმო
 20. დგინებ˜ჲ და სარწმუნო
 21. ებ˜ჲ მ˜თი : შეიტკბნა
 22. და ამბორსუყო მ˜თ :
 23. და ჰ῀ქა მხიარული
 24. თა პირითა : გრწმე
 25. ნინ ჩ˜მი ძმანო თქ˜ნი
 26. სა ცხორებისა და მო
 27. ქცევისათჳს იქმნა
 28. სასწაული ესე ჩემ ზ˜ა :
 29. რ˜ა გ˜ლისჴმაჰყოთ
 30. და სთქუათ ესე არს
 1. გ˜ნახლებ˜ჲ მარჯუენი
 2. სა მის მაღლის˜ჲ : იგი სა
 3. ხიერი აწცა თ῀ქნ შ˜ს
 4. მდგომარე არს უხილა
 5. ვად და აღთქუმასა
 6. თქ˜ნსა აღსწერს : იყვ
 7. ნედ უკუე სანთელნი
 8. ს˜ლთა თ῀ქნთანი აღნთე
 9. ბულ მდ̃ს : რ˜ა ვერ უძ
 10. ლოს მტერმ˜ნ ვნებად
 11. თქ᷉ნდა : ესრეთ ასწა
 12. ვა და გ˜ნამტკიცნა ს˜ლ
 13. ნი მ˜თნი საფუძველსა
 14. მას ზ˜ა ქე᷉ს სარწმუნ
 15. ოებისასა :
 16. ხ̃ გ᷉ნითქ᷉ა რაჲ ჰამბავი
 17. ესე ვ˜დ წ˜ჲ თ˜ე ცოცხა
 18. ლ არს : შემოკრბეს სხ
 19. უანიცა კაცნი რჩეუ
 20. ლნი ოთხმეოცდახუ
 21. თნი : და იხილეს რაჲ
 22. ნეტარი იგი ჰრწმენა
 23. მ˜თ ქ˜ე და შეირაცხნეს
 24. კრებულსა მას თ˜ა მო
 25. რწმუნეთასა : და ესმო
 26. და კეთილი იგი სწავ
 27. ლაჲ სანატრელის˜ჲ მის
 28. და იხარებდეს ს᷉ლითა :
 29. ესმა ესე ყ˜ი ლიკინიოზს
 30. და უბრძანა ერთსა

[254r]

1. დიდებ˜ლსა პატრიკსა :
2. სახელით კესტოს : რ˜ა
3. წარვიდეს სიმრავლი
4. თა მჴედრებისაჲთა და
5. ყ˜ნი იგი რლ᷉თაცა ჰრწ
6. მენა ქ˜ე მოსწყჳდნეს
7. მახჳლითა : ესე გ᷉ნაჩი
8. ნა ურჩულომ˜ნ მან :
9. ხ̃კესტოს წარვიდა რაჲ
10. და იხილა წ˜ჲ თ˜ე : მეყ
11. სეულად ნათელი სა
12. ღ˜თოჲ გამობწყინდა 20 გ˜ლსა მისსა : და

35

13. ჰრწმენა მას და მისთა
14. ნათა მ˜თ მჴედართა :
15. და ზოგად ღაღატყ
16. ვეს: დიდ არს ღ˜ი ქ˜ეა
17. ნეთაჲ : ერთ არს ღ˜ი შე
18. მოქმედი ყლ᷉თჲ : და
19. იგი მხოლოჲ გურწა
20. მს : ესევ˜რი ჴ˜ჲ ისმა
21. რაჲ იქმნა კრებ˜ჲ ერი
22. ს˜ჲ ფ˜დი : და წარავლი
23. ნა მეფემ˜ნ სხუანიცა
24. მჴედარნი : და ზ˜ა მიუ
25. ჴდეს ბრძოლად : და
26. აჰა ესერა ერთმ˜ნ ვი
27. ნმე იწუადა მახჳლი
28. და მიყო ჴელი მოკლ
29. ვად წ˜დისა თ˜ესა : იხ
30. ილა იგი კესტოს პატ

1. რიკმ˜ნ და მეყსეულად
2. სცა მას მახჳლითა და
3. მოაკუდინა უკეთური იგი :
4. სხუამ˜ნ კლ̃დ ლახური
5. თა სცა კესტოს პატრიკ
6. სა და ერთითა წყლუ
7. ლებითა წარმგზავნა
8. იგი მოწამედ ო˜ისა :
9. მაშინ იქმნა შფოთი მჴ
10. ედართა მ˜თ შ˜ს და ეგუ
11. ლებოდა მოწყუედაჲ
12. ურწმუნოთაჲ მ˜თ : ა᷉დ
13. მოწამემ˜ნ ქ˜ესმ˜ნ თ˜ე და
14. აწყნარა შფოთი იგი :
15. და ასწავა მორწმუ
16. ნეთა რ˜ა არა მიაგონ
17. ბოროტი ბოროტისა წილ :
18. ა˜დ თავსიდვან ყ ˜ივე
19. ვნებ˜ჲ და სიკ᷉დილი სახე
20. ლისათ˜ს ქ˜ესა : ესე რაჲ
21. ესმა მ˜თ გ˜ლსმოდგინედ
22. მისცნეს თავნი თჳსნი სი
23. კუდილად : რ˜ა შეიწირ
24. ნენ მსხუერპლად და
25. შესაწირავად ქ˜ესა :
26. რ˜ნ იგი შეწირა თავი
27. თჳსი მ˜მისა საჴსრად ჩ˜ნდა :
28. ეუწყა ლიკინიოზს ვ˜დ
29. მრავალნი მჴედარნი
30. შეეწყნარნეს ქე᷉ს წ᷉დისა : 21 თ˜ეს მ˜რ :

[254v]

1. გამოარჩინა ს᷉ხნი მჴე
2. დარნი რ᷉ნიცა იყვნეს სა
3. საკუთარ მისა : და წარ
4. ავლინნა მოკლვად
5. წ᷉დისა და ყლ᷉დ ქებულ
6. ისა თ᷉ესი : რ̃ ცნა ვ᷉დ ე
7. რი ნეტარისაჲ მის აღორ
8. ძნდების : და ურჩულო
9. ნი იგი დააკლდებიან :
10. მიიწინეს რაჲ მჴედარნი
11. ლიკინიოზისნი მოკლვ
12. ად ნეტარისა მის : არა
13. შეუნდობდა ერი იგი მო
14. რწმუნეთ˜ჲ შეხებად მი
15. სა : ა˜დ კაცად კაცადი
16. მზა იყო თავსა თჳსსა
17. მიცემად ნაცვალად მი
18. სა სიკუდილად : ხ̃ წ᷉ნ
19. თ˜ე შეჰრისხნა მ˜თ და
20. დააყენნა გნ᷉ზრახვი
21. სა მისგ˜ნ და ჰქ̃ა მ˜თ :
22. შვილნო ჩემნო : ნუ
23. მექმნებით დამახრწე
24. ველ საწადელისა
25. ამის საქმისაგ᷉ნ : რ᷉ლი
26. სა მრავლით ჟამითგ˜ნ
27. მსურის : ნუ დამაბრკო
28. ლებთ მე დიდისა ამის კე
29. თილისაგ᷉ნ რ̃ რაჲმცა
30. იყო უკეთეს და უსა

1. წადელეს ქ˜ესთ˜ს წამები
2. სა : აწ უკუე წარმგზა
3. ვნეთ მე სიხარულით : და
4. იყავნ თქ᷉ნ თ˜ნა მშჳდობ˜ჲ
5. ქ˜ესი : რ˜ი მისცა მოწაფ
6. ეთა აღვიდოდა 22 რაჲ თჳს
7. ისა მ˜მისა : და მ˜თ 23 მ˜რ მიჰფი
8. ნა ყლ᷉თა ზ˜ა მორწმუნ
9. ეთა მისთა : რ˜ნიცა უკუ
10. ე მოქცეულხართ სა
11. ცთურისაგ᷉ნ კერპთაჲსა
12. და შეწყნარებულხართ
13. ო˜ისა :
14. დამბადებელისა ყ˜ლთ
15. აჲსა : დაიცევით
16. აღსასრულადმდე აღ
17. საარებ˜ჲ სარწმუნოე
18. ბის˜ჲ შეუცვალებელ
19. ად რ̃ რ˜ნ მოითმინოს
20. ს˜დ იგი ცხონდეს : უკ˜თუ
21. მეფეთა და მთავართა
22. წ˜ე წარგადგინონ ნუ
23. გეშინინ : რ̃ სარწმუნო
24. არს რ˜ნ აღმითქუა ჩ˜ნ
25. და თქ˜ა : არა დაგიტე
26. ო შ᷈ნ არცა დაგაგდო
27. შ᷈ნ ესრეთ გ᷈ნამტკიცნა
28. წნ᷈ მ˜ნ მწ᷈მემ᷈ნ მორწმუ
29. ნენი იგი : ხ̃ ჰქ̃ა მ˜თცა
30. რ˜ნი არღარა მოქცეულ

[255r]

1. იყვნეს საცთურისაგ᷈ნ კე
2. რპთაჲსა :
3. თქ᷈ნცა გეტყჳ რ˜ლთა არ
4. ღა მოგიძურციეს სა
5. ბურველი ურჩულოე
6. ბის˜ჲ გ˜ლთაგ˜ნ თქ᷈ნთა :
7. ა˜დ ვესავ სახიერსა
8. ღ˜თსა ვ˜დ მრავალთა
9. თქ᷈ნ შ˜ს მოჰფინოს მად
10. ლი თჳსი : და წარგიძღ
11. უეს ცხორებად საუკ
12. უნოდ : და რჟ̃ს იგი მო
13. ვიდეს თქ᷈ნ ზ˜ა მეცნიე
14. რებ˜ჲ ღ˜თის˜ჲ : შეიკრძა
15. ლეთ მშჳდობ˜ჲ ურთი
16. ერთას და სიყრ῀ლი : და
17. მოწყალებ˜ჲ გლახაკ
18. თ˜ჲ : და სიწმიდე :
19. ესე ყ˜ი რაჲ წარმოთქუა
20. ნეტარმ˜ნ მ˜ნ : და წ˜ნ ქ˜ეს
21. მოწამემ˜ნ : და აკურთხა
22. ერი იგი მორწმუნე : და
23. ურწმუნოთა ულოცა
24. მოქცევაჲ და სინანული :
25. ჰ᷈ქა მსახურსა თჳსსა
26. რ˜ი იყო მ˜დს მისთ˜ნა : რ˜ა
27. შემდგომად აღსრულები
28. სა მისისა : ყ˜ი მონაგები
29. მისი მისცეს გლახაკთა :
30. ობოლთა და ქურივთა :

1. ხ̃ პატიოსანი იგი და ღუა
2. წლით შემოსილი გუა
3. მი მისი : ბრძანა დამარხ
4. ვად ევხაინას : რ˜ი იგი
5. იყო მამული სოფ˜ლი მისი :
6. ესე ყ˜ი გ᷈ნაწესა რაჲ გ᷈ნიპ
7. ყრნა ჴელნი და მადლი
8. შეწირა ო˜ისა და თქ᷈ა :
9. ო˜ო ღ˜ო სამებით დიდბ̃ლო
10. ჴელთა შ˜ნთა შევჰვე
11. დრებ ს˜ლსა ჩემსა :
12. ესე თქ᷈ა და შუენიერად
13. მოიდრიკა თავი : და წა
14. რჰკუეთა მეჴრმლემ˜ნ
15. მახჳლითა სანატრელი
16. თავი მისი :
17. მაშინ მიიღეს გუამი მისი
18. მსახურთა მისთა და და
19. ჰმარხეს ევხაინას ბრ
20. ძანებისაებრ მისისა : სა
21. უნჯე წარუპარველი
22. სიმდიდრე წარმოუცარი
23. ელებელი : საკურნებე
24. ლი უძრულთაჲ მაოტ
25. ებელი ვნებათ˜ჲ :
26. აღესრულა წ˜ჲ და
27. ყლ̃დ ქებული მოწამე
28. თ˜ე სტრატილატი რ˜ლ
29. არს თარგმანებით მჴედა
30. რთა მფლობელი თუესა

[255v]

 1. 1. ივნისსა : ჱ᷈ : სადიდებე
 2. ლად დიდისა ღ˜თისა
 3. და მაცხოვრისა ჩ˜ნი
 4. სა ი˜ჳ ქ˜ესა : რ˜ლსა
 5. შუენის ყ˜ივე დბ̃ჲ პა
 6. ტივი და თაყუანისცე
 7. მაჲ : თ῀ნადაუსაბამო
 8. ჲთ მამით და ყლ̃დ წ˜დით
 9. სახიერით ცხოველს
 10. მყოფელით სლ᷈ითურთ
 11. აწ და მდ̃ს და უკ˜თი
 12. უკ˜ე ა˜ნ :
 13. სახელითა ქ῀ესითა :
 14. აღესრუ წამებ῀ჲ წ῀დი
 15. სა და დიდბ῀ლისა მო
 16. წამისა თ῀ესი : გამოთა
 17. რგმნილი ახლად ბერ
 18. ძულთა წიგნთაგ᷉ნ
 19. ჴელითა გლახი
 20. სა და ცოდვილისა
 21. ეფთჳმესითა :
 22. ვინცა იკითხვიდეთ :
 23. ლოცვასა მოიჴ
 24. სენეთ მ῀მჲ ივ᷉ნე : და
 25. მე ცოდვილი ესე
 26. და უღირსი ეფ
 1. თჳმე : რ῀ა თქ᷉ნცა ღ᷉ნ მო
 2. გცეს სასყიდელი სიყუ
 3. არულისაჲ : ა῀ნ :˞
 4. ითარგმანა წამ῀ბჲ წ῀ისა თ῀ესი დასა
 5. ბამითგ῀ნთა წელთა :˞ ხ᷉ ფ᷉ კ᷉ ა᷉ :˞
 6. მთასა ათონას :˞
 7. დბ῀ჲ შ῀ნდა სამებაო წ῀ო :
 8. აღმასრულებელო ყ῀ლ
 9. თა კეთილთაო :˞
 10. ესე ზემოწერილნი სიტ῀ყ
 11. ნი სიმდაბლითა სავსე
 12. ნი : თჳთ ნეტარისა მ῀მისა
 13. ეფთჳმესნია ვითა ნუ
 14. სხასა ეწერა : ეგრეთ
 15. ვე აღვწერე სიმდა
 16. ბლე მათი :
 17. ქ῀ე : შ῀ე : და ადიდე : დიდები
 18. თა მით დაუსრულებე
 19. ლითა : უსხეულოთა
 20. მიმსგავსებული : ნეტა
 21. რი მმ᷉ჲ ჩ῀ნი : ეფთჳმე :‧
 22. მოიჴსენეთ წ῀ა ლოცვა
 23. სა თქ᷉ნსა ბერი : ივ᷉ნე :
 24. გრძელისძე : და ივ῀ნე :
 25. ოქ῀პი : და საბა :‧
 26. და ივ᷉ნე ბარერჩელი :˞