cod. Ivir. georg-17: 103r-115r

ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდათა მოწამეთა ევსტათისი და

მეუღლისა მისისა თეოპისტისი და შვილთა მათთა აღაპისი და თეოპისტესი, კირიელეისონ.

103r

Ⴈ˜Ⴅ

 1. ცხრ˜ბჲ : და წმ˜ებჲ . წთ˜ა .
 2. მწმ˜თა . ევსტათისი . და მეუ
 3. ღლისა მისისა . თეოპისტისი .
 4. და შვილთა მთ˜თა. აღაპისი .
 5. და თეოპისტესი >. კს˜ნ < –
 6. არს კც˜თა თნ˜ა წინა მდე
 7. ბარე ბნ˜ბითიცა სწავ
 8. ლაჲ . გამოსარჩეველად
 9. კეთილისა და ქმნად სათ
 10. ნოებათა . რლ˜ი ასწავ
 11. ლის კც˜სა რა˜ რაჲ იგი თ
 12. ჳთ ენებოს სხჳსაგ˜ნ . იგი
 13. სხუასა უყოფდეს ეგრე
 14. თვე : და რ˜ა ესრეთ ჰმა
 15. დლობდეს ქველის მოქმე
 16. დსა ღ˜ა : ვ˜რ იგი თჳთ
 17. მოელოდის სხ˜თაგ˜ნ რ˜ლ
 18. თა თანა კეთილი ექმნას :
 19. რ˜ა ჰმადლობდენ : ხ˜ არ
 20. ს საღ˜თოთაცა წერილთა
 21. გ˜ნ წინა მდებარე სწავ
 22. ლაჲ კეთილისაჲ და სა
 23. ქმენი წთ˜ნი რ˜ნი ვ˜ა ხატ
 24. ნი სლ˜იერნი არიან და
 25. მიუწოდენ კც˜თა მსგავ
 1. სებად მათთა სათნოებ
 2. ათა . ხ˜ სწავლისა მისთ˜
 3. წერილთაგნ˜ისა არად
 4. საჴმარ არს თქუმად :
 5. ვ˜რ მრავალ და ურიც –
 6. ხუ არიან ად˜ბნბ˜ით
 7. ისათჳს ვინებე . მრავა
 8. ლთა პირველ აღწერი
 9. ლთაგ˜ნ ამისიცა აღწერ
 10. აჲ . რლ˜სა ესე ჴელ ვყავ :
 11. რლ˜ი ესე იქმნა ჟამთა ჩ˜ნ
 12. თა სარგებელად რლ˜თა
 13. ესმოდის და გლ˜ის ჴმის სა
 14. ყოფელად მათა : რნ˜ი იტ
 15. ყჳან თუ აწ ვერ შესა
 16. ძლებელ არს ქმნაჲ ესე
 17. ვრ˜თა სათნოებათა : ვ˜რ
 18. იქმოდეს პირველნი იგი :
 19. რ˜ა ცნან ყლ˜თა ვ˜რ არ
 20. ცა ჟამი არცა გნ˜საცდ
 21. ელი არცა ზრდილობაჲ
 22. სხ˜თა სახითა შემძლე
 23. ბელ არს დახრწევად
 24. კეთილთა საქმეთაგ˜ნ
 25. ა˜დ უკთ˜უ ვის ენებოს

103v

 1. შედგომაჲ ბნბ˜ითსა რჩულსა :
 2. და სწავლასა მმ˜თსა ადვილ˜
 3. პოოს გზაჲ ცხორებისაჲ . ვ˜რ
 4. ესე ქმნეს ამათცა რლ˜თათ˜ს
 5. ვიტყჳ : რლ˜თა ცხრ˜ბჲცა ვთ˜ქ˜ა .
 6. და აღსასრულცა კთ˜ლთაჲ
 7. საქმეთაჲ მიგითხრა :˞
 8. დღეთა მ˜თ ტრაიანე მეფისა
 9. თა რჟ˜ს კერპთა მსახურე
 10. ბასა დაეპყრა სფ˜ლი . დაა
 11. დგინა მეფემან სტრატილ
 12. ატი ვინმე . სახელით პალა
 13. კიდა რლ˜ი იგი იყო ჴორციე
 14. ლად . ნათესავთა დიდთაჲ .
 15. და მდიდარი ფ˜დ . უზეშთა
 16. ეს იყო ყლ˜თა მთავართა
 17. მონაგებითა ოქროჲსა და
 18. ვეცხლისა და მონათა და
 19. სხჳთა ყლ˜ითავე სიმდიდრი
 20. თა : და იყო წარმართ რჩუ
 21. ლითა ხ˜ საქმითა სიმართლი
 22. საჲთა შემკულ იყო : რ˜ ჴე
 23. ლსა აღუპყრობდა ჭირვე
 24. ულთა შეეწეოდა დაშჯილ
 25. თა . და მრავალთა იჴსნი
 1. და სამშჯავროთაგ˜ნ სა
 2. ფასითა შიშუელთა შეჰმო
 3. სდა მშიერთა ზრდიდა : ყლ˜თა
 4. რლ˜თა რაჲ ეჴმარებინ მისგ˜ნ
 5. მისცემნ : და იყო ახალი
 6. კორნილიე . მ˜თ ჟამთა შ˜ა :
 7. ˜ ესუა მეუღლე ეგევ˜რ
 8. ისავე კთლ˜ისა გნ˜ბსჲ : და ესხ
 9. ნეს მ˜თ ორნი ძენი რ˜ლთა მასვე
 10. გნ˜ბსა ზ˜ა ზრდიდეს . და იყო
 11. კც˜ი იგი გ˜ნთქუმულ და სახე
 12. ლოან გ˜ნმარჯუებასა ზ˜ა .
 13. და ბრძოლასა : ვ˜ეღა ბარ
 14. ბაროზნი სახელისაგ˜ნ ოდენ
 15. მისისა იშიშვოდეს : რ˜ გნ˜მა
 16. რჯუებულ იყო ყლ˜სა ზ˜ა :
 17. და იყო ნადირობასაცა ზ˜ა
 18. მოსწრაფე : ა˜დ კც˜თ მოყუა
 19. რემან და სხ˜რმან ღნ˜ რ˜ლი მ˜ს
 20. თჳსთა სათნოთა მოუწოდს
 21. მისა არა უგულებელს ყვ
 22. ნა მისნიცა ქველის საქმენი .
 23. არცა ინება რ˜ამცა კთი˜ლიგი
 24. გნ˜ბჲ მისი და ღირსი ღ˜ჲ დაშთა
 25. ბნელსა შ˜ა კრ˜პთ მსხ˜რბისასა :

104r

 1. შედგომაჲ ბნბ˜ითსა რჩულსა :
 2. რმართთა შ˜ს რ˜ლსა ეშინოდის მისა
 3. და იქმოდის სიმართლესა შეწყ
 4. ნარებულ არს მის მიერ და მიიწ
 5. ია მისა ზ˜ა წყლ˜ბჲ ღ˜ჲ : რ˜ნ ინება
 6. ცხორებაჲ მისი ესრე სახედ :۔
 7. რ˜ გ˜ნვიდა იგი დღესა ერთსა ნადი
 8. რობად . მჴედრებითურთ მისით
 9. ჩუეულებისაებრ მისისა : და პო
 10. ეს სიმრავლე ირემთაჲ და გან
 11. აწესნა ერნი თჳსნი წესისაებრ
 12. და სდევდა მათ : და შექცეული
 13. ყვნეს ყნ˜ი ნადირობასა მას ირე
 14. მთასა. იხილა მან ერთი ირემი
 15. დიდი და შუენიერი რ˜ლი გ˜ნეშორა
 16. სიმრავლისა მისგ˜ნ და ივლტო
 17. და მაღნარით კერძო : და იხილ
 18. ა რაჲ იგი პალაკიდა სდევდა
 19. მას მცირედთა მჴედართა თნ˜ა :
 20. ˜ ყნ˜ი მის თნ˜ა დაშურეს და მოსწ
 21. ყდეს და იგი ხ˜ სდევდა : რ˜ გ˜ნგე
 22. ბითა ღ˜ჲთა არცა ცხენი მისი დაშუ
 23. რა არცა თჳთ უდებ იქმნა სიძ
 24. ნელეთა მათ შინა . და ესრეთ დე
 25. ვნასა მას შნ˜ა გნ˜ეყო რა ერსა თ˜სსა :۔
 1. ˜ ირემმან მან პოვა კლდე ერთი .
 2. მაღალი და ავიდა მას ზ˜ა . და მი
 3. იწია სტრატილატი მახლობე
 4. ლად მისა და იგონებდა თუ რ˜ლითა
 5. ღონითა შეიპყრას იგი . ხ˜ სახ˜რმან
 6. და ყლ˜დ ბრძენმან ღ˜ნ : რ˜ნ თითო ფე
 7. რნი გზანი მოიპოვნა ცხორებისა
 8. თჳს კც˜თაჲსა . მოინადირა იგი ნა
 9. დირისა მის მ˜რ : არა ვ˜ა კორნილ
 10. იე პეტრეს მ˜რ : ა˜დ ვ˜ა პავლე
 11. თჳსითა გამოჩინებითა . რ˜ მიხედ
 12. ვიდა რაჲ პალაკიდა ირემსა მას .
 13. დაუკჳრდა სიდიდე და შუენიერე
 14. ბაჲ მისი და იგონებდა ვ˜რ სახე
 15. დმცა შეიპყრა იგი . უჩუენა
 16. მას ღ˜ნ სსწ˜ლი არაჲ შეუმს
 17. გავსებელი ძალისა მისისა :
 18. ა˜დ ვ˜ა ბაჰამის ზე მისცა ვი
 19. რსა სიტ˜ყჲ და ამხილა მას ეგ
 20. რეთვე აქა ყო . რ˜ უჩუენა
 21. რქათა ზ˜ა მის ირმისათა სახჱ
 22. პატიოსნისა ჯი˜სჲ . უბრწყინ
 23. ვალესი ნთ˜ლსა მზისასა : და
 24. შ˜ს რქათა მისთა ხატი პატიო
 25. სნისა გუამისა მისისაჲ : რ˜ი ჩნ˜ისა

104v

 1. და ჴ˜ჲ კც˜ობრივი მისცა ირე
 2. მსა მას : და უწოდდა მას
 3. და ეტყოდა ირემსა მის მ˜რ :
 4. ჵ პალაკიდა რასა მდე
 5. ვნი აჰა ესერა შ˜ნთჳს
 6. მოსრულ ვარ ცხოველსა
 7. ამას ზ˜ა . რ˜ა გეჩუენო : მე
 8. ვარ ი˜ჳ ქ˜ე რლ˜ი არა მიცი
 9. და მსახურებ . რ˜ ქველის
 10. მოქმედებანი შ˜ნნი რ˜ლსა
 11. იქმ კც˜თა მიმართ : წარ
 12. მომიდგეს წ˜ე ჩემსა : და მ
 13. ოვედ რ˜ა გიჩუენო თავი
 14. ჩემი და მოგინადირო ნადი
 15. რისა ამის წილ : რლ˜სა
 16. შ˜ნ ეძიებ და შეგაწყ
 17. უდიო ბადეთა შინა კც˜
 18. მოყუარებისა ჩემისათა :
 19. ˜ არა ჯერ არს რ˜ამცა მო
 20. ქმედი ეგე საქმეთა კთ˜ილ
 21. თაჲ ჰმონებდი ეშმაკთა :
 22. არა წთ˜ა და კერპთა
 23. მკუდართა ყრუთა და
 24. უსულოთა . რ˜ ამისთ˜ს
 1. გარდამოვჴედ ქყ˜ნად
 2. რა˜მცა ვაცხოვნე ნთ˜ესავი
 3. კც˜თაჲ . ხ˜ ესმა რაჲ ესე
 4. პლაკიდას სტრატილატ
 5. სა : შეშინდა და გარდმოვ
 6. არდა ცხენისაგ˜ნ ქყ˜ნდ :
 7. და გარდაჰჴდა რაჲ ჟა
 8. მი ერთი მოეგო გონებასა
 9. თჳსსა და აღდგა რ˜ამცა
 10. კეთილად რაჲ გნ˜იცადა
 11. ხილული იგი სსწ˜ლი და თ
 12. ქუა . რაჲ არს ჴ˜ჲ ესე
 13. რლ˜ი მესმის გამომიცხა
 14. დე თავი შნ˜ი კთ˜ლდ რლ˜
 15. ეგე იტყჳ რ˜ა მრწმენეს
 16. მე შნ˜ი . და ჰქ˜ა მას ო˜ნ .
 17. გ˜ლის ჴმა ყავ ჵ პლაკი
 18. და მე ვარ ქ˜ე რ˜ნ ცანი
 19. და ქყ˜ნაჲ არა არსისაგ˜ნ
 20. არსად მოვიყვანენ . რ˜ გ˜ნ
 21. უყოფელი იგი ნივთი გ˜ნვ
 22. ყავ რ˜ნ ნთ˜ლი გამოვაჩინე .
 23. და ბნელი უჩინო ვყავ : მე
 24. ვარ რ˜ნ ვქმენ მზჱ გნ˜მა
 25. ნათლებლად დღისა და

105r

 1. მთა˜რე და ვარსკულავ
 2. ნი მფლობელად ღამისა.
 3. მე ვარ რ˜ნ ჟამნი და დღენი
 4. და წუთნი დავჰბადენ : მე
 5. ვარ რ˜ნ ვქმენ კც˜ი ქყ˜ნისა
 6. გნ˜ რ˜ლი ცხორებისათჳს
 7. კც˜თაჲსა მოვედ ქყ˜ნად :
 8. ჴორციელად გამოვჩნდი .
 9. ჯრ˜ს ვეცჳ დავეფალ და
 10. მესამესა დღესა აღვდეგ :۔
 11. Ⴄსე რაჲ ესმა სტრატილატსა
 12. პლაკიდას დავარდა ქყ˜ნად
 13. და თ˜ქა მრწმენა შნ˜ი ო˜ო ვ˜დ
 14. შ˜ნ ხ˜რ შემოქმედი ყლ˜თაჲ .
 15. მომქცეველი შეცთომილთ˜
 16. და აღმადგინებელი დაცე
 17. მულთაჲ . და ცხოველს მყ
 18. ოფელი მკუდართაჲ . ჰქ˜
 19. მას ო˜ნ უკ˜თუ გრწამს ჩემი
 20. წარვედ და მოუჴედ ქალ
 21. აქად მღდელსა ქე˜ნეთასა
 22. და ითხოვე მისგ˜ნ მადლი
 23. ნათლის ღებისაჲ : და ჰ
 24. რქ˜ა მას პლაკიდა ო˜ო თუ
 25. ჰბრძანო მიუთხრა ესე .უ
 1. მეუღლესაცა ჩემსა და
 2. შვილთაცა ჩემთა რ˜ა მ˜თ
 3. ცა ჰრწმენე შ˜ნ . ჰქ˜
 4. მას ო˜ნ მიუთხ˜რ და მიიღ
 5. ეთ ბეჭედი იგი ნთ˜ლის ღები
 6. საჲ და წმიდა იქმნენით
 7. ცოდვათაგ˜ნ თქ˜ნთა :
 8. და კლ˜დ მოვედ აქა და
 9. გეჩუენო შ˜ნ და გითხრა
 10. ყლ˜ი მომავალი და გამო
 11. გიცხადნე საიდუმლონი
 12. ცხორებისანი . და გარ
 13. დამოჴდა პალაკიდა
 14. მთით და მწუხრსა მიუ
 15. თხრა ყლ˜ივე ცოლსა მისა :
 16. და ვ˜ა აღასრულა თხ
 17. რობაჲ იგი ხილვისა მის
 18. ჰქ˜ა მას ცოლმან მისმან :
 19. ჵ ო˜ო ჩემო ჯრც˜მით გიხი
 20. ლავს რ˜ლსა ქ˜ეანენი აღ
 21. იარებენ რ˜ იგი არს ღ˜ი
 22. ჭეშმარიტი რლ˜ი ესევ˜რ
 23. თა სსწ˜ლთა მ˜რ მოუწო
 24. დს მრ˜წმუნეთა მისთა : და
 25. იტყოდა იგი შემიწყალე მე

105v

 1. ი˜ჳ ქ˜ე და ორნი ესე ჩჩჳლნი
 2. ჩემნი : და ჰქ˜ა ქმარსა
 3. თჳსსა გარდასრულსა
 4. ამას ღამესა მეცა ვიხი
 5. ლე იგი და მეტყოდა ხვა
 6. ლე შ˜ნ და ქმარი შნ˜ი და შვ
 7. ილნი შნ˜ნი მოხჳდეთ ჩემდა
 8. და სცნათ ვდ˜ მე ვარ ო˜ი
 9. ი˜ჳ ქ˜ე . და გეჩუენა შნ˜ცა
 10. ამით საკჳრველითა ხი
 11. ლვითა რ˜ა დაგიკჳრდ
 12. ეს ძალი მისი და გრწმე
 13. ნეს მისი : მოვედ უკუე
 14. ამას ღამესა და მოვიღ
 15. ოთ ნათლის ღებაY . რ˜ მის
 16. მ˜რ შეეწყნარებიან მას
 17. ს˜დ მრ˜წმნენი მისნი . და
 18. ჰქ˜ა მას პალაკიდა ეგ
 19. რეთ არს რ˜ ეგრეცა მრ
 20. ქუა მე რლ˜ი იგი მეჩუე
 21. ნა მე : და შუვაღა
 22. მე ოდენ აღიხუნეს შვ
 23. ილნი იგი მათნი და მცირე
 24. დნი მონანი და მივიდეს
 25. მღდელისა ქ˜ეანეთაჲსა :
 1. და დაუტევნეს გარე .
 2. მონანი მათნი და მიუთხ
 3. რეს მღდელსა ყლ˜ი იგი ხი
 4. ლვაჲ . და აღიარეს ო˜ი
 5. ი˜ჳ ქ˜ე და ითხოვდეს მისგ˜ნ
 6. ნთ˜ლის ღე˜ბსა : ხ˜ მან გ˜ნი
 7. ხარა და ადიდებდა ო˜ა ი˜ჳ
 8. ქე˜ს რლ˜სა ჰნებავს ყ˜ლ
 9. თა კც˜თა ცხორებაჲ . და
 10. მეცნიერებასა ჭშმ˜რიტებ
 11. ისასა მოსლვაჲ : ˞
 12. Ⴃა ასწავა მ˜თ საიდუმლ
 13. ოჲ ქ˜ეანობისაჲ: და ნთ˜ელს
 14. ცა მათ სხ˜ლითა მმ˜ისჲთა და
 15. ძისაჲთა და სლ˜ისა წი˜სჲთა :
 16. და უწოდა პალაკიდას
 17. ევსტათი და ცოლსა მისა
 18. ს ტატიანეს თეოპისტია :
 19. და შვილთა მთ˜თა პირვე
 20. ლსა უწოდა აღაპი და
 21. მეორესა თეოპისტე : და ა
 22. ზიარნა იგინი პატიოსა
 23. ნსა ჴორცსა და სს˜ხლსა ო˜ი
 24. სა ჩ˜ნისა ი˜ჳ ქ˜ესსა : და წა
 25. რ რაჲ ვიდოდეს ჰქ˜ა მათ .

106r

 1. ქ˜ე იყავნ თქ˜ნ თნ˜ა და მო
 2. გმადლენ სსფ˜ვლი მისი
 3. და თქ˜ნ იქცეოდით რაჲ სა
 4. მოთხესა შნ˜ა მოიჴსენეთ
 5. სლ˜ი ჩემი გლახ˜კისა იოვ˜ნე
 6. სი ჰე გევედრები :۔
 7. ˜ გ˜ნთიად წარიყვანნა ე
 8. ვსტათი მცირედნი ცხენ
 9. ოსანნი მის თანა და ავი
 10. და მთად და მიეხლა ადგ
 11. ილსა მას სადა იგი ეხი
 12. ლვა ხილვაჲ იგი წა
 13. რავლინნა მჴედარნი
 14. ძიებად ნდირისა : და და
 15. შთა მხლ˜ოჲ და მიეახლა
 16. ადგილსა მას სადა ეხი
 17. ლვა ხილვაჲ იგი : და და
 18. ვარდა პირსა ზ˜ა და იტყო
 19. და გევედრები შ˜ნ ი˜ჳ ქ˜ე :
 20. მიცნობიეს ვ˜დ შ˜ნ ხ˜რ ძე ღ˜ი
 21. სა ცხოელისაჲ . და მრწამს
 22. მმ˜ჲ ძე და ს˜ლი წ ˜ჲ : და აწ მოს
 23. რულ ვარ ვედრებად ღ˜თე
 24. ბისა შ˜ნისა რ˜ა მიჩუენო რ˜ჲ
 25. იგი აღმითქუ : და ჰქ˜ა მას
 1. ო˜ნ ნეტარ ხ˜რ შ˜ნ ევსტა
 2. თი რ˜ მიიღე საბანელი
 3. მადლისა ჩემისაჲ : და შე
 4. იმოსე უკუდავებაჲ :
 5. აწ გიძლევიეს უკეთ
 6. ურისა და აწ დაგითრ
 7. გუნავს დამთრგუნ
 8. ველი შნ˜ი : აწ აღგი
 9. ძრცჳეს ხრწნილი და შე
 10. გიმოსიეს უხრწნელი . რ˜ლი
 11. ეგოს ოკ˜ნითი ოკ˜ე : აწ გა
 12. მოჩნდეს საქმე სარწმუნო
 13. ებისა შნ˜ისაჲ . რ˜ შურითა
 14. აღძრულ არს ეშმაკი შ˜ნ
 15. ზ˜ა რ˜ დაუტევე იგი : და
 16. ისწრაფის აღძრვად შ˜ნ
 17. ზ˜ა ყლ˜ისა ბოროტისა : და
 18. ჯერ არს შ˜ნ და მოთმენაჲ
 19. სატანჯველისა რაჲსამე
 20. რ˜ლ იგი უკ˜თუ მოითმინო
 21. მიიღო გრგ˜ნი ძლევისაჲ :
 22. აჰა ესერა აჰმაღლდი
 23. აწ მამდე საქმეთა შინა
 24. ამის საწუთროჲსათა :
 25. ჯერ არს უკუე დამდაბ

106v

 1. აჲ შნ˜ი სიმაღლისა მისგ˜ნ
 2. ამაოჲსა : და მეყსა შნ˜
 3. კლ˜დ ამაღლებად სიმათლ
 4. ითა მით სლ˜იერითა : ნუ
 5. უკუე შეშინდები ნუცა
 6. მიხედავ ჴორციელთა
 7. მონაგებთა შნ˜თა : ა˜დ
 8. ვ˜ა ჰბრძოდე რაჲ კც˜თა
 9. ახოვან იყავ და ისწ
 10. რაფდი სათნო ყოფად
 11. მეფისა მოკუდავისა :
 12. ეგრეთვე ისწრაფე
 13. აწ ძლევად ეშმაკისა
 14. რ˜ა სათნო მეყო მე მფ˜ესა
 15. უკდ˜ვსა : რ˜ ჯერ არს
 16. ამათცა ჟამთა გამო
 17. ჩინინებად მეორისა იობ
 18. ისი გ˜ნსაცდელთა შინა :۔
 19. მძლედ ეშმაკისა : და
 20. იხილე ნუუკუე გლ˜
 21. შ˜ნ და გლ˜ის სიტ˜ყჲ რაჲმე
 22. გმობისაჲ მოვიდეს :
 23. ˜ ოდეს დამსდაბლდე მო
 24. ვიდე კლ˜დ შ˜ნდა და პი
 25. რველსავე დიდ˜ბსა მიგ˜ქციო :
 1. აწ უკუე გნ˜ბს მოსლვ˜
 2. შ˜ნ ზ˜ა გნ˜საცდელისაჲ მის
 3. ანუ უკუანაჲსკნელ .
 4. ჰქ˜ა მას ევსტათი გევ
 5. ედრები ო˜ო უკ˜თუ არა
 6. არს თნ˜ა წარსლვაჲ
 7. გნ˜საცდელისაჲ მის აწ
 8. უფ˜რსად ბრძანე მოსლვ
 9. აჲ მისი : და მოგუეც ძა
 10. ლი მოთმინებისაჲ : რ˜ა ა
 11. რა მოვიდეს გლ˜ის სიტ˜ყჲ
 12. რაჲმე ბოროტი და შეგუ
 13. არყინეს სარწმუნოებ
 14. ისაგ˜ნ შ˜ნისა : ჰქ˜ა მას
 15. ო˜ნ მჴნე იყავ და გ˜ნძრი
 16. ელდი ევსტათი : ვ˜დ მო
 17. წევნულ არს გ˜ნსაცდ
 18. ელი იგი : და ჰმადლობ
 19. და ო˜ა და ევედრებოდა
 20. ცოლსა თჳსსა რ˜ა არა ს˜ლ
 21. მოკლე იქმნას : ˞
 22. და შემდგომად მცირე
 23. დისა შევიდა სენი იგი
 24. ცხენთა და საცხოვარ
 25. თა მისთა და ყნ˜ივე მოსწყდეს :

107r

 1. და ყლ˜ივე შეიწყნარა
 2. მადლობით : ხ˜ერთსა
 3. დღესა გ˜ნვიდა ცოლით
 4. და შვილითურთ გ˜ნ
 5. შორებულად ლოცვად
 6. ადგილსა გ˜ნშორებუ
 7. ლსა : და იხილეს კც˜თა
 8. ვიეთმე უკეთურთა
 9. და მოვიდეს და წარი
 10. პარეს ყლ˜ივე რაჲცა
 11. ედვა სახლსა მათსა
 12. ოქროჲ და ვეცხლი და
 13. სამოსელი და მცველ
 14. ნი სხ˜ლისანი მოსწყჳდნეს
 15. და არა რაჲ დარჩა სიმდი
 16. დრისა მათისაგ˜ნ გარნა
 17. რაჲ იგი ემოსა : და ესრეთ
 18. წარჴდა ყლ˜ი სიმდიდრე
 19. მ˜თი და გ˜ნეშორნეს იგინი
 20. სახლისაგ˜ნ თჳსისა : და იყ
 21. ო მათ დღეთა შინა დღესას
 22. წაული დიდი ძლევისათ˜ს
 23. სპარსთაჲსა : და იხარე
 24. ბდა მეფე და ჯერ იყო მუნ
 25. მისლვაჲ ევსტათისიცა :
 1. ˜ სტრატილატი იყო და
 2. თავი ყლ˜თა მთავართაჲ
 3. და ეძიებდეს მას და ვერ
 4. ჰპოებდეს : და ყნ˜ი გ˜ნკჳრ
 5. ვებულ იყვნეს თუ ვ˜რ
 6. ესრეთ მეყსა შნ˜ა მისი სიმ
 7. დიდრე ესრეთ წარჴდა :
 8. და არცაღა თჳთ იპოების :
 9. და შეწუხნა მეფე და ყ˜ნი
 10. მთავარნი მისნი მისთჳს :
 11. და ყნ˜ივე გ˜ნკრებ˜ლ იყვნეს :۔
 12. მაშინ ჰქ˜ა ევსტათის
 13. ცოლმან მისმან ვდ˜ის ვდ
 14. გათ აქა ო˜ო ჩემო მოვედ
 15. აღვიხუნეთ ორნი ესე
 16. ჩჩჳლნი ჩნ˜ნი რ˜ ესენიღა და
 17. რჩომილ არიან ჩნ˜და : და
 18. წარვიდეთ ამათ ქყნ˜თა
 19. გ˜ნ რ˜ საყუედრელ ვიქმ
 20. ნენით მეცნიერთა ჩნ˜თა :
 21. და ესრეთ ღამით წარე
 22. მართნეს გზასა მას ეგჳ
 23. პტისასა ორთა მ˜თ შვილ
 24. თა მთ˜თა თნ˜ა : და შემდ
 25. გომად მცირედთა დღეთა :

107v

 1. მივიდეს ზღჳს კიდედ და პოვეს
 2. ნავი და შევიდეს მას შნ˜ა :
 3. და იყო მენავეთ მოძღუ
 4. არი მის ნავისაჲ უკეთ
 5. ური და ბარბაროზი კც˜ი :
 6. და იხილა რაჲ ცოლი ევს
 7. ტათისი რ˜ შუენიერ იყო
 8. შეუჴდა ეშმაკი გ˜ლსა :
 9. და გ˜ნვლეს რაჲ ზღ˜ჲ ეძი
 10. ებდა მათგ˜ნ სსყ˜იდელსა წა
 11. რყვანებისა მათისათჳს :
 12. და ვ˜ა არა აქუნდა დაი
 13. მჭირა ცოლი ევსტათისი
 14. მიზეზითა სასყიდლისაჲთა :
 15. ˜ ყ˜ლი იყო რ˜ამცა ჰყვა იგი
 16. თავისა თჳსისა თანა რ˜
 17. ესრეთ გ˜ნეზრახა პირვ
 18. ელითგ˜ნ : ხ˜ევსტათი სი
 19. ტყუა უგებდა რაჲ წამ
 20. უყო მან მენავეთა მისი
 21. შთაგდებაჲ ზღ˜დ : და ცნა
 22. რაჲ ევსტათი გ˜ნზრახ
 23. ვაჲ მათი იძულებით
 24. დაუტევა ცოლი თჳსი და
 25. აღიხუნა ჩჩჳლნი იგი და
 1. წარვიდა და მწუხარე
 2. ბით იტყოდა ჵ მე და თქ˜
 3. ˜ დედაჲ თქ˜ნი მიეცა კ˜ცსა
 4. უცხო თესლსა : და ესრეთ
 5. ვიდოდა რაჲ სლ˜თქუმით
 6. და მწუხარებით მიემთ
 7. ხჳა მდინარესა ერთსა :
 8. და სიმდიდრისათჳს წყლისა
 9. მის შეეშინა ორთავე ტჳრ
 10. თვად და ესრეთ წიაღს
 11. ლვაჲ და დაუტევა ერ
 12. თი მუნ და აღიქუა ერთი
 13. მჴართა ზ˜ა და წაღიყვ
 14. ანა და დასუა ქყ˜ნასა ზ˜ა :
 15. და მოიქცა წარყვანებად
 16. მეორისაცა : და მოვიდა
 17. რაჲ შ˜ს მდინარესა მიხედ
 18. ნა და იხილა ვ˜დ ლომმან
 19. წარიტაცა შვილი მისი :
 20. და წარვიდა და წარიკუ
 21. ეთა მისთჳს სს˜ბჲ და მოი
 22. ქცა მეორისა მის შვილისა
 23. მიმ˜რთ და იხილა რ˜ იგიცა
 24. წარიტაცა მგელმან : ხ˜
 25. იხილნა რაჲ შვილნი თ˜სნი

108r

 1. მჴეცთა მ˜რ წარტაცებლ˜
 2. უპყრა თმათა თჳსთა და
 3. იფხურიდა და ენება შთა
 4. გდებაჲ თავისა თჳსისაჲ
 5. წყალსა მას მდინარისასა
 6. ა˜დ დაიცვა იგი გნ˜გებუ
 7. ლებამან ღთ˜ისამან : რ˜ნ
 8. იცის ყლ˜ივე მომავალი
 9. და გნ˜ვიდა იგი წყლისაგ˜ნ :۔
 10. ˜ ლომმან მან აღიღო ყრმაჲ
 11. იგი და დაიცვა უვნებელად
 12. და წიაღვლო მდინარე იგი
 13. ზემო კერძო რაჲ და მივი
 14. დოდა უდაბნოდ : და იხ
 15. ილეს მწყემსთა ვიეთმე
 16. ყრმაჲ იგი ემჭირა რაჲ
 17. ლომსა ცნეს ვ˜დ უვნებელ
 18. ად არს იგი : და გ˜ნმჴნდეს
 19. გნ˜გბლ˜ბითა ღ˜ისჲთა და მის
 20. დევდეს მას ძაღლებითა
 21. და ნებითა ღ˜ჲთა შეშინდა
 22. ლომი იგი და დააგდო ყრ
 23. მაჲ და ივლტოდა : და კლ˜
 24. რ˜ლი იგი მგელსა წარეტა
 25. ცა ეგრეთვე უვნებელ˜
 1. ეგო რ˜ლი იგი იხილეს მუ
 2. შაკთა ვიეთმე და ქმნეს
 3. ამბოხებაჲ და მისდევდ
 4. ეს მას და გამოუღეს
 5. ყრმაჲ იგი : ხ˜ორნივე მწ
 6. ყემსნიცა და მუშაკნიცა
 7. ერთისა დაბისანი იყვნ
 8. ეს : და აღიხუნეს ყრმა
 9. ნი იგი და აღზარდნეს : და
 10. ესე ევსტათი არა იცო
 11. და ად˜˜მივიდოდა გოდე
 12. ბით : და იტყოდა ვაჲმე
 13. რლი ოდეს მე შუებულ
 14. ვიყავ ვ˜ა ხჱ ხ˜˜აწ
 15. გ˜ნშიშულებულ ვარ :
 16. რლ˜ი ოდეს მე დბლ˜ ვიყ˜ვ
 17. ˜აწ ვ˜ა ტყუე ვარ :
 18. რლ˜ი ოდეს მე მჴედართა
 19. მთავარი ვიყავ და
 20. ბევრეულთა მ˜რ ვი
 21. დიდებოდე და აწ მარ
 22. ტოჲ დარჩომილ ვარ :
 23. არცა თუ შვილნი ჩემ
 24. ნი არიან ჩემთანა :
 25. ა˜დ შ˜ნ ო˜ო ო˜ო ს˜დ ნუ დამტ˜ვბ :

108v

 1. ნუ უგულებელს ჰყოფ
 2. ცრემლთა ჩემთა : მაჴს
 3. ოს ო˜ო ვ˜დ სთქუ ჯერ არს
 4. გამოცდაჲ შნ˜ი ვ˜ა იობ : და
 5. აჰა ესერა უმეტესსაცა
 6. ვხედავ : რ˜დაღაცათუ
 7. მას მონაგებნი არა აქ
 8. უნდეს ა˜დ ადგილი ერთი
 9. აქუნ და სადა ჯდა სკო
 10. რეთა ზ˜ა : ხ˜მე უცხოებ
 11. ასა ამას ამათ ბოროტ
 12. თა თავს ვიდებ : მას მე
 13. გობარნი ჰყვეს ნუგეშ
 14. ინის მცემელად : ხ˜˜მე უ
 15. დაბნოსა ამას მყვანან
 16. მჴეცნი რ˜ლთა ნუგეში
 17. ნის ცემაჲ შვილთა ჩემ
 18. თაჲ მიმიღეს : იგი დაღა
 19. ცათუ რტოთაგ˜ნ გამოე
 20. ჴუა ა˜დ ძირი ჰყვა :
 21. ˜მე ყ˜ლით კერძო აღმო
 22. ფხურილ ვარ და არც
 23. აღა კუალი ჩანს ნა
 24. თესავისა ჩემისაჲ : ა˜დ
 25. ვ˜ა რტოჲ უდაბნოსა ზ˜ა :

109r

 1. ვენაჴისა მცველად და
 2. აღიღებდა სასყიდელსა
 3. თჳსსა და დაყო ესრეთ ა
 4. თხუთმეტი წელი : და ძე
 5. ნი ვ˜ა ვთუ აღეზარდნ
 6. ეს სხუასა . მას დაბასა
 7. და არა იცოდეს თუ ძმ
 8. ანი არიან : ˞
 9. ˜უცხო თესლმან მან წა
 10. რიყვანა ცოლი მისი თჳსა
 11. ქყ˜ნსა : და ესევ˜რი მა
 12. დლი მოვიდა დედა კ˜ცსა
 13. მას ზ˜ა რ˜ლ ყლ˜დვე ვერ
 14. მიეახლა უცხო თესლი
 15. იგი : რ˜ამას ითხოვდა
 16. ღ˜თისაგ˜ნ დედა კც˜ი იგი :
 17. რ˜ა დაიცვას ზიარებისა
 18. გ˜ნ უცხო თესლისა მის :
 19. და შემდგომად ჟამისა
 20. რავდენისამე მოკუდა
 21. უცხო თესლი იგი : და იყო
 22. ცოლი ევსტათისი თავის
 23. უფლებით ⁘
 24. და მათ დღეთა შნ˜ა აღდ˜გს
 25. უცხო თესლნი იგი რლ˜თა შ˜ს
 1. იყო ცოლი ევსტათისი :
 2. და გამოვიდეს და წარტყ
 3. უენეს ქყ˜ნჲ ფდ˜ი ჰრომთაჲ :
 4. და იყო მწუხარებასა შ˜ნა
 5. მეფე და იჴსენებდა პლა
 6. კიდას ვ˜რ მრავალგზის 
 7. ეძლია უცხო თესლთადა :
 8. და უკჳრდა მისთჳს შეჰ
 9. კრებდა უკუე ერსა და
 10. გნ˜ემზადებოდა ბრძოლად .
 11. და იკითხვიდა ყლ˜თაგ˜ნ
 12. თუ ვ˜ე წარვიდა პლაკიდა
 13. გინა თუ ცოცხალ არს ან
 14. უ მოკუდა : და გ˜ნავლ
 15. ინნა კც˜ნი ყ˜ლსა სფ˜ლსა .
 16. რლ˜ი იყო სამეუფოსა მის
 17. სა ქუეშე და ეტყოდა მ˜თ
 18. რ˜ნ პოოს იგი პატივი დიდი
 19. მივსცე : და საფასე ფდ˜ი :
 20. ˜წარვიდეს ორნი მჴე
 21. დარნი ძიებად მისა . რ˜ლ
 22. თა სახელები აკაკი და
 23. ანტიოხოს : რ˜ნი ოდეს
 24. მე მსახურნი იყვნეს მის
 25. ნი და მოვლეს ფ˜დი ქყ˜ნჲ

109v

 1. და მრავალნი სოფელნი
 2. და მიიწინეს მასცა დაბ˜სა
 3. სადა იყო ევსტათი : ხ˜
 4. ვსტათი იხილნა რაჲ იგ˜ნი
 5. შორით იცნნა : და მოეჴს
 6. ენა პრვლ˜ი ცხრ˜ბჲ თჳსი
 7. და დაგა ლც˜ვდ და იტყოდა
 8. ო˜ო ი˜ჳ ქ˜ე : მოწყალეო რლ˜
 9. ყლ˜ისა ჭირისაგ˜ნ იჴსნი მვ
 10. ედრებელთა შ˜ნთა რ˜ნი შ˜ნ
 11. გესვენ : ვ˜ა ესე ვიხი
 12. ლენ მოუგონებელად
 13. ღირს მყავ ხილვად
 14. მეუღლისაცა ჩემისა : რ˜
 15. უბადრუკნი შვილნი ჩე
 16. მნი ვიცი რ˜ლ ცოდვათა
 17. ჩემთაგ˜ნ მჴეცთაგ˜ნ წა
 18. რტაცებულ იქმნნეს : ა˜დ
 19. ღირს მყავ ო˜ო ღ˜ო მოწყა
 20. ლეო ი˜ჳ ქ˜ე : მას დღესა
 21. ხილვად ასოთა ჩემთა :
 22. და ამას რაჲ იტყოდა ე
 23. სმა ჴ˜ჲ ზეცით რლ˜ი ეტყ
 24. ოდა მჴნე იყავ ევსტა
 25. თი : რ˜ამასვე საწუ
 1. იყო ცოლი ევსტათისი :
 2. და გამოვიდეს და წარტყ
 3. უენეს ქყ˜ნჲ ფდ˜ი ჰრომთაჲ :
 4. და იყო მწუხარებასა შ˜ნა
 5. მეფე და იჴსენებდა პლა
 6. კიდას ვ˜რ მრავალგზის 
 7. ეძლია უცხო თესლთადა :
 8. და უკჳრდა მისთჳს შეჰ
 9. კრებდა უკუე ერსა და
 10. გნ˜ემზადებოდა ბრძოლად .
 11. და იკითხვიდა ყლ˜თაგ˜ნ
 12. თუ ვ˜ე წარვიდა პლაკიდა
 13. გინა თუ ცოცხალ არს ან
 14. უ მოკუდა : და გ˜ნავლ
 15. ინნა კც˜ნი ყ˜ლსა სფ˜ლსა .
 16. რლ˜ი იყო სამეუფოსა მის
 17. სა ქუეშე და ეტყოდა მ˜თ
 18. რ˜ნ პოოს იგი პატივი დიდი
 19. მივსცე : და საფასე ფდ˜ი :
 20. ˜ წარვიდეს ორნი მჴე
 21. დარნი ძიებად მისა . რ˜ლ
 22. თა სახელები აკაკი და
 23. ანტიოხოს : რ˜ნი ოდეს
 24. მე მსახურნი იყვნეს მის
 25. ნი და მოვლეს ფ˜დი ქყ˜ნჲ

110r

 1. იგი მოგცეთ შ˜ნ საფასე
 2. და ჰქ˜ა მათ ევსტათი
 3. და რაჲსათჳს ეძიებთ მას :
 4. ˜ მათ ჰქ˜ს მეგობარი
 5. არს ჩნ˜ი და გჳნებს ხილვ
 6. აჲ მისი მრავლით ჟამით
 7. გ˜ნ . მიუგო მათ ევსტათი
 8. არა მინახავს ესევ˜რი
 9. კც˜ი აქა გარნა მოვედით
 10. სადგურად ჩემდა და გ˜ნ
 11. ისუენეთ . რ˜ მეცა უცხოჲ
 12. ვარ : და წარიყვანნა
 13. იგინი სადგურად თჳსად
 14. და ჰქ˜ა ო˜ა მის სახლისასა .
 15. მეცნიერნი ჩემნი არიან
 16. კც˜ნი ესე და ჩემთჳს მოსრ
 17. ულ არიან : მომეც მე ღჳ
 18. ნოჲ და სხ˜ჲ საჴმარი რ˜ა გ
 19. ანუსუენო : და მიგცე
 20. ყლ˜ივე რჟ˜ს მოვიღო სას
 21. ყიდელი საქმისა ჩემისაჲ :
 22. ˜ მან მისცა ყლ˜ივე სიხა
 23. რულით : და ჰმსახურე
 24. ბდა რაჲ ევსტათი კც˜თა
 25. მათ : ვერ მოითმენდა
 1. მოეჴსენის რაჲ პირ
 2. ველი ცხორებაჲ თჳსი :
 3. ა˜დ აღივსის ცრემლითა
 4. და გ˜ნვიდის გარე და იტ
 5. ირის : და დაიბანის პი
 6. რი და შ˜ემოვიდის და ჰმ
 7. სახურებნ : ხ˜ იგინი ხე
 8. დვიდეს რაჲ იწყეს მცი
 9. რედ მცირედ ცნობად
 10. სახესა მისა : და იტყჳედ
 11. თჳსაგ˜ნ ურთიერთას
 12. ვ˜დ მსგავს არს კც˜
 13. ესე ჩ˜ნ მ˜რ საძიებელ
 14. სა მას : და ჰქ˜ა ერთ
 15. მ˜ნ მეორესა ფ˜დ მსგავ
 16. ს არს მისა ხ˜ მე ვიცი
 17. ვ˜დ აქუნდა ქედსა მისა
 18. სსწლ˜ი წყლულებისაჲ :
 19. და გ˜ნვიცადოთ უკ˜თუ
 20. არს იგი მის თ˜ნა ესე არს
 21. რ˜ლსა ვეძიებთ და გ˜ნ
 22. იცადეს და იხილეს სას
 23. წაული იგი ქედსა მისა
 24. და მეყსეულად შეიტკბ
 25. ეს და ანბორს უყოფდეს :

110v

 1. და ეტყოდეს ვ˜დ შ˜ნ ხ˜რ პალა
 2. კიდა სტრატილატი : და უჩ
 3. უენებდეს სსწლ˜სა მას ქედი
 4. სა მისისასა რჟ˜ს იგი უვარ
 5. ჰყოფდა : და ფიცვიდეს
 6. ვ˜დ იგი არს სტრ˜ტლტი პლ˜კდა :
 7. ˜ იცნეს რაჲ იგი კეთილად მა
 8. შინ იძულებით აღიარა :
 9. და ჰკითხვიდეს ცოლისა
 10. თჳს და შვილთა მისთათჳს :
 11. და ჰქ˜ა მათ ვ˜დ ზღ˜სა შინა
 12. მოკუდეს : და შემოკრბა
 13. ყ˜ლი იგი დაბაჲ ესმა რაჲ
 14. ესე საქმე : მაშინ მჴე
 15. დართა მათ მიუთხრეს
 16. ყლ˜თა სიკეთე მისი პატ
 17. ივი და დბ˜ჲ : და ესმა რაჲ
 18. დაბისათა გოდებდეს და
 19. იტყოდეს ჵ . ვრ˜იღა კც˜
 20. მიზდურად გუყვა ჩ˜ნ : მა
 21. შინ მჴედართა გამოუც
 22. ხადეს ბრძანებაჲ მეფი˜სჲ :
 23. და შემოსეს სამოსელთა
 24. მ˜თ მ˜რ რ˜ლ აქუნდა და
 25. წარიყვანეს მათ თანა
 1. და წარჰგზავნიდეს მას
 2. ცრემლით კც˜ნი მის დაბისანი :
 3. და მი რაჲ ვიდოდეს მიუთ
 4. ხრა მჴედართა მათ ვ˜რ
 5. იხილა ო˜ი ი˜ჳ ქ˜ე და ვ˜დ
 6. ევსტათი ეწოდა ნათლის
 7. ღებისა მ˜რ : და ყლ˜ი მოწე
 8. ვნული მიუთხრა მათ :۔
 9. და ვლეს რაჲ ათხუთმეტ
 10. ი დღე მიიწინეს მეფისა :
 11. და ეუწყა რაჲ მეფესა მი
 12. სთჳს გამოვიდა შემთხ
 13. უევად მისდა და ამბორს
 14. უყოფდა მას : და ცრემლო
 15. და მის ზ˜ა : და ჰკითხვიდა
 16. მიზეზსა წარსლვისა მისი
 17. სასა : ხ˜ მან მიუთხრა მე
 18. ფესა და მთავართა მისთა
 19. ყლ˜ი მოწევნული მის ზ˜ა :
 20. და ვ˜რ წარწყმიდა ცოლი
 21. და შვილნი მისნი : და იქმნა
 22. სიხრ˜ლი დიდი პოვნასა მისა
 23. და ნუგეშინის ცა მეფემან
 24. და მისცა პირველი პა
 25. ტივი სტრატილატობისაჲ :‧

111r

 1. და მიუთუალა მჴედრობაჲ :۔
 2. ˜ მან იხილა მჴედრობაჲ
 3. ˜ არა კმა იყო ბრძოლად
 4. ბაროზთა გ˜ნავლინა ყ˜ლ
 5. თა სფ˜ეთა კრებად ერისა :
 6. ˜ მიიწინეს ამას ზ˜ა დადგი
 7. ნებულნი იგი ამასცა დაბ
 8. ასა სადა აღზრდილ იყვ
 9. ნეს ძენი ევსტათისნი : და
 10. კც˜თა მის დაბისათა მისცნეს
 11. ჭაბუკნი იგი მჴედართა მ˜თ
 12. ვ˜ა უცხონი : და შემოკრბა
 13. რაჲ ყლ˜ი ერი წ˜ე სტრატილა
 14. ტისა : გნ˜აწესნა იგინი : და
 15. იხილნა რაჲ ჭაბუკნი იგი
 16. ოფ˜რს ყლ˜თა შუენიერნი : და
 17. ადგინნა მახლობელად თ˜სა
 18. და ხედვიდა სიკეთესა მათსა
 19. და ბნ˜ბითითა სიყრლ˜ითა აღი
 20. ძრვოდა მთ˜ა მმ˜რთ : და ყვ
 21. ნა მეპურისტე ტაბლისა
 22. მისისა : და წარვიდა რაჲ
 23. ბრძოლად გ˜ნათავისუფ
 24. ლა ქყნ˜ჲ იგი რ˜ლი წარეღო
 25. ბარბაროზთა : და მათ სძლო
 1. და დევნნა და გ˜ნავლნა
 2. მდინარესა რლ˜სა ეწოდების
 3. ედასპი : და შევიდა შინა
 4. გ˜ნთა სოფელთა ბრ˜ბროზთ˜სა :
 5. და მოსწყჳდნა და აღაუ
 6. რა ქყნ˜აჲ მთ˜ი : და ინება
 7. შინაგ˜ნ შესლვაჲ გნ˜გები
 8. თა ღ˜ჲთა : სადა იგი იყო
 9. ცოლი მისი : რ˜ლი დაცვულ
 10. იყო ვ˜ა ზემო ვთქუ უცხ
 11. ო თესლისაგ˜ნ უვნებელ˜დ :
 12. და მომკუდარ იყო რაჲ იგი
 13. დაჯდომილ იყო მტილსა
 14. ერთსა შინა ტალავრითა
 15. ერთითა და სცვიდა მას :۔
 16. და მვ˜იდა რაჲ სტრატილა
 17. ტი მას სფ˜ლსა და ტყუე
 18. ყო იგი და ბრძანა მუნ
 19. დადგომაჲ ერისაჲ : და და
 20. ყო მუნ სამი დღე რ˜ა გ˜ნის
 21. უენონ მჴედართა : რ˜
 22. მარჯუე იყო ადგილი :
 23. და აღჰმართეს კარა
 24. ვი მისი მახლობელად
 25. მტილისა მის სადა იყო ცოლი მისი :۔

111v

 1. და მივიდეს ჭაბუკნი იგი ძე
 2. ნი მისნი ტალავარსა მას :
 3. სადა იყო დედაჲ მათი და ა
 4. რა იცოდეს თუ მათი დედაჲ
 5. არს : და შუადღე ოდენ სხ
 6. დეს და მიუთხრობდეს ურთი
 7. ერთას სიჩჩოჲსა მათისა სა
 8. ქმეთა რ˜ მცირედ რაჲმე აჴ
 9. სოდა : და დედასა მათსა
 10. ესმოდეს სიტ˜ყნი მთ˜ნი : რ˜ იტ
 11. ყოდა უხუცესი იგი ძმაჲ ვ˜დ
 12. მე ფ˜დ ჩჩჳლი ვიყავ და სხ˜
 13. არაჲ მაჴსოს გარნა ესე
 14. ვ˜დ მმ˜ჲ ჩემი სტრატილატი
 15. იყო და დედაჲ ჩემი შუენიე
 16. რი იყო ფ˜დ : და ვესხენით
 17. ორნი შვილნი მე და ერთი
 18. სხ˜ჲ უმრწემესი ჩემსა :
 19. მოწაბლე თმითა და შუე
 20. ნიერი ხატითა : და აღგ
 21. ჳხუნეს ჩ˜ნ ორნივე და შე
 22. ვიდეს ნავად : არა უ
 23. წყი თუ სადა ენება წა
 24. რსლვად . და გ˜ნ რაჲ ვ
 25. ედით ქყნ˜დ დედაჲ ჩნ˜ი ა
 1. რღარა ჩ˜ნ თანა იყო : არა
 2. უწყი თუ ვ˜რ დარჩა ზღ˜სა
 3. შინა : და მმ˜სა ჩნ˜სა ვეტჳრ
 4. თენით ჩ˜ნ და ვიდოდა და მიი
 5. წია მდინარესა ზ˜ა : და დამ
 6. სუა მე და აღიღო მეორე იგი
 7. ყრმაჲ და წიაღვლო : და
 8. მოიქცა რ˜ამცა მეცა წარმიყ
 9. ვანა ხ˜ ვ˜ე იგიღა მოვიდა და
 10. ლომმან წარმიტაცა მე : და
 11. წარვიდა მაღნარით კერძო
 12. და მწყემსთა მიჴსნეს მისგ˜ნ
 13. მომიყვანეს დაბასა მას
 14. სადა შნ˜ცა უწყი : ესე რაჲ
 15. ესმა უმრწემესსა უხუ
 16. ცესისაგნ˜ ახლდა და მოე
 17. ხჳა მას და ეტყოდა ვფუ
 18. ცავ ქე˜ს ძალსა ძმაჲ შნ˜
 19. ვარ მე : რ˜ ყლ˜ი ეგე რლ˜სა
 20. იტყჳ მაჴსოს მეცა და რჟ˜
 21. წიაღმიყვანა მმ˜მნ ჩემმ˜ნ
 22. მაშინ წყლ˜სა მას და მოიქ
 23. ცა შ˜ნდა მოვიდა მგელი
 24. და წარმიტაცა და რლ˜თა
 25. აღმზარდეს მითხრობდეს

112r

 1. ვ˜დ მგელისაგნ˜ გიჴსენ
 2. ით შნ˜ო : და ესრეთ ანბო
 3. რს უყოფდეს ურთიერთას :۔
 4. ˜ დედაჲ მათი იცნობდა თხ
 5. რობასა მათსა ვ˜ე ზღუად
 6. შესლვამდე : და იგონებდა
 7. ვ˜დ ნუთუ იგი არიან ძე
 8. ნი მისნი : და ესე ყ˜ლი მოიწ
 9. ია მას ზ˜ა და ელმოდა ს˜ლ
 10. სლ˜სა მისა : და ოფრ˜სდ რ˜
 11. იტყოდეს რ˜ მმ˜ჲ ჩ˜ნი სტრატი
 12. ლატი იყო და დედაჲ ჩ˜ნი ზღ
 13. უასა შნ˜ა დარჩაო : და
 14. ხვალისა დღე მოუჴდა დე
 15. დაკც˜ი იგი სტრატილატსა
 16. და ეტყოდა გევედრები ო˜ო
 17. ჩემო მე ქყ˜ნისაგ˜ნ ჰრომთა
 18. ჲსა ვარ და ტყუე ვიქმენ
 19. აქა მიმიყვანე მამულსა
 20. ვე ჩემსა : და ამას რაჲ იტ
 21. ყოდა გ˜ნიცდიდა იგი და იცნა
 22. იგი და შეეშინა კითხვად :
 23. ˜ ვერ უძლო ტჳრთვად
 24. შეუვრდა და ჰქ˜ა გევედ
 25. რები ო˜ო ჩემო ნუ გ˜ნჰრის
 1. ხნები მჴევალსა შ˜ნსა ზ˜ა :
 2. ა˜დ ტკბილად ისმინე ჩემი :
 3. ˜ ვჰგონებ თუ შ˜ნ ხარ
 4. სტრ˜ტლტი . პლაკიდა : რ˜ლ
 5. სა გეწოდა წ˜ისა ნათლის
 6. ღებისა მიერ ევსტათი : რ˜ლსა :
 7. ეჩუენა ქ˜ე ირემსა ზ˜ა : და
 8. ჰრწმენა მას იგი : და მო
 9. იწია მის ზ˜ა გ˜ნსაცდელი :
 10. და აიღო მეუღლე თჳსი
 11. რ˜ლი ესე მე ვარ : და ორნი
 12. ძენი აღაპი და თეოპის
 13. ტე : და მივიდოდეთ ეგჳპ
 14. ტით კერძო : და გ˜ნ რაჲ
 15. ვედით ქყ˜ნად დავშთი მე
 16. ნავსა მას შნ˜ა : რ˜ მენავეთ
 17. მოძღუარი იგი ბარბარო
 18. ზი იყო : და დამიმჭირა და
 19. მომიყვანა აქა : და მეწ
 20. ამების მფ˜ე ქ˜ე რ˜ლ ვერცა
 21. მან შემაგინა ვერცა სხუა
 22. მან ვინ : ა˜დ დამიმარხა
 23. ვს აქმომდე სიწმიდე ჩემი
 24. აწ უკ˜თუ შ˜ნ ხ˜რ იგი ვ˜რ
 25. მე ვჰგონებ მითხ˜რ მე ძალ
 26. სა ქე˜სსა :˞

112v

 1. ესმა რაჲ ესე ევსტათის :
 2. მანცა იცნა იგი : და აღი
 3. სო სიხარულითა და
 4. ჰქ˜ა მე ვარ რლ˜სა იტყჳ :
 5. და იცნეს ერთმანერთი და
 6. ჰმადლობდეს ქე˜სა : და
 7. ჰქ˜ა მას ცოლმან მისმან
 8. ო˜ო სადა არიან შვილნი
 9. ჩნ˜ნი : ხ˜ მან ჰქ˜ა მას მჴ
 10. ეცთა წარიტაცნეს იგინი :
 11. და მიუთხრა ყლ˜ი ვ˜რ მოი
 12. წია მ˜თ ზ˜ა : ჰქ˜ა მას ც
 13. ოლმან ვჰმადლობდეთ
 14. ქ˜ა ქველის მოქმედსა : რ˜
 15. ვ˜ა ჩ˜ნ ესე ვპოეთ ერთ
 16. მანერთი ეგრეთვე ძე
 17. ნი ჩნ˜ნი მოგუცნეს : ჰქ˜
 18. მას ევსტათი გარქუ
 19. შ˜ნ ვ˜დ მჴეცთა წარიტა
 20. ცნეს ხ˜ მან მიუგო ვ˜დ გუ
 21. შინ მესმა ორთა ჭაბუ
 22. კთაჲ რ˜ უთხრობდეს
 23. ურთი ერთას სიჩჩოჲსა
 24. მათისა საქმეთა : და ვი
 25. ცნენ ვ˜დ ძენი ჩნ˜ნი არიან :
 1. და არცა მათ იცოდეს
 2. თუ ძმანი არიან გარ
 3. ნა სიტყ˜თაგ˜ნ უხუცესი
 4. სათა იცნეს ურთი ერთ
 5. ას და უკ˜თუ დღესამა
 6. მდე უმეცარ ხ˜რ აწ ცან
 7. სახიერებაჲ ქე˜სი ვ˜რ
 8. შეგუკრიბნა : და ჰკითხე
 9. მათ და თჳთ გითხრან :
 10. და მოუწოდა ევსტათი
 11. ჭაბუკთა მათ და ჰკით
 12. ხვიდა თუ ვინანი არი
 13. ან ანუ რაჲ მოიწია
 14. მათ ზ˜ა : და მათ უთხრეს
 15. ყლ˜ივე : და იცნნა ვ˜დ იგი
 16. არიან ძენი მისნი და შეი
 17. ტკბნა და ანბორს უყოფ
 18. და მათ : და ეგრეთვე
 19. დედაჲ მათი : და დავარ
 20. დეს ქედთა ზ˜ა შვილთა
 21. მათთასა : და ცრემლით
 22. ჰმადლობდეს კც˜თ მყრ˜ესა
 23. ღ˜ა პოვნისა მისთჳს მათისა
 24. საკჳრველისა : და ორ ჟა
 25. მითგ˜ნ ვ˜ე ექუს ჟამ˜მდე .

113r

 1. გ˜ნჴდა ჴ˜ჲ ესე ყლ˜სა ერ
 2. სა ვ˜ეღა ყნ˜ი შემოკრბეს :
 3. და უხაროდა პოვნასა
 4. ზ˜ა მათსა უფრ˜ოჲსღა :
 5. ვ˜ეღა ძლევასა ზ˜ა ბა
 6. რბაროზთასა : ˞
 7. და ყო დღესსწლ˜ი დიდი ევ
 8. სტათი პოვნისა მისთ˜ს
 9. მთ˜ისა და მადლობით უ
 10. გალობდეს სხ˜რსა ქე˜ს :
 11. და ტყუეყო ყლ˜ი სფლ˜ბი გარე
 12. მოჲეს ბრბ˜როზთაჲ : და ძლე
 13. ვითა და ნატყუენავითა
 14. დიდითა მიიქცა სამეფოდ :۔
 15. ˜ პირველ მისლვისა მისისა
 16. მოკუდა მეფე ტრაიანე :
 17. და დაჯდა მის წილ სხ˜ჲ მფ˜
 18. სახელით ანდრიანე : წა
 19. რმართი იგიცა და ურჩუ
 20. ლოეს ყლ˜თა პრ˜ვლ მისა ყო
 21. ფილთა მეფეთაჲსა : ხ˜ ცნა
 22. რაჲ მოსლვაჲ ევსტათი
 23. სი ესევ˜რითა ძლევითა :
 24. მიეგება მას და ყო დღესა
 25. სწაული დიდი ძლევისა
 1. მისისათჳს რლ˜ი ექმნა : და
 2. პოვნისათჳს ცოლისა და
 3. შვილთა მისთა : და მივიდა
 4. საკერპოდ რ˜ამცა შეწი
 5. რა მსხუერპლი კერპთა :
 6. და შე რაჲ ვიდოდა იგი ტა
 7. ძრად აპოლონისსა : ევ
 8. სტათი არა შევიდა მის
 9. თანა ა˜დ გარე დადგა :
 10. და მოუწოდა მას მეფემ˜ნ
 11. და ჰქ˜ა ვ˜რ არა მოხუე
 12. დ შეწირვად მსხუერპ
 13. ლისა : ძლევისა მისთჳს
 14. რლ˜ი გაგემარჯუა : და
 15. პოვნისათჳს ცოლისა და
 16. შვილთა შნ˜თაჲსა :۔
 17. ˜ ევსტათი ჰქ˜ა მფე˜სა :
 18. მე ღ˜ისა ჩემისა ი˜ჳ ქე˜სსა
 19. შემიწირავს და შევწი
 20. რო მ˜ს ლც˜ვაჲ და მადლ
 21. ობაჲ : რ˜ შემიწყალა
 22. და შემაქცია ტყუეო
 23. ბისაგ˜ნ და მომცა მე
 24. უღლე და შვილნი ჩემ
 25. ნი : და სხ˜ჲ ღთ˜ი არა ვიცი :

113v

 1. არცა მისწავიეს : გარნა
 2. ღთ˜ი რ˜ნ სიტყჳთა შექმნა
 3. ყლ˜ივე : მაშინ ბრძანა
 4. მეფემან აღძრცუაჲ პა
 5. ტივისა მისისაჲ და დადგი
 6. ნებაჲ ვ˜ა გლახაკისაჲ
 7. მისი და ცოლისა მისისაჲ და
 8. შვილთა მისთაჲ და ესრეთ
 9. იქმოდა გ˜ნკითხვასა მთსა : ˞
 10. და იხილა რაჲ მეფემან შე
 11. უცვალებელობაჲ გნ˜ბისა
 12. მისისაჲ სრწ˜მნოებისაგ˜ნ
 13. ქე˜სისა : ბრძანა შეყვა
 14. ნებაჲ მათი ცხენთა სარ
 15. ბიელსა და გამოყვანე
 16. ბად მათ ზ˜ა ლომნი : ხ˜ მო
 17. იყვანეს რაჲ ლომნი მირ
 18. ბიოდეს და თაყ˜ნის ცეს მ˜თ
 19. ნეტართასა წ˜ე : და შე
 20. იქცეს და გ˜ნვიდოდეს მ˜რ . ̠
 21. ˜ იხილა რაჲ ესე მეფემ˜ნ
 22. ვ˜დ არა შეეხნეს მათ
 23. მჴეცნი გ˜ნკჳრდა : და ბ
 24. რძანა გ˜ნჴურვებად
 25. კუროჲ რვალისაჲ : და
 1. მუნ შეყრად წთ˜აჲ მ˜თ :
 2. და შეკრბებოდა ყლ˜ი ერი
 3. მაშინ ხილვად ღუაწლ
 4. ისა მათისა : და გნ˜აჴ
 5. ურვეს რაჲ კუროჲ იგი
 6. მანქანებით ქმნული :
 7. და მიიყვანნეს წნ˜ი მუნ
 8. შეყრად : ევედრნეს იგ˜ნი
 9. მტარვალთა რ˜ა ადრო
 10. ონ ლც˜ვდ და გ˜ნიპყრნეს
 11. ჴელნი ზეცად და ილ˜ცს და თქ˜ს :
 12. ო˜ო ღ˜ო ძალთაო : რლ˜ი ყლ˜თა
 13. მ˜რ უხილავ ხ˜რ და ჩ˜ნ გ
 14. უეჩუენე ვ˜ა ინებე ისმი
 15. ნე ვედრებაჲ ჩნ˜ი : რ˜ აჰა
 16. ესერა ლც˜ვჲ ჩ˜ნი აღსრუ
 17. ლებულ არს : რ˜ ვპოეთ
 18. და ვიხილეთ ურთი ერ
 19. თას და ღირს ვიქმნენით
 20. ნაწილსა წთ˜ა შნ˜თასა :
 21. ვ˜ა სამნი ყრმანი ბბ˜ლნს
 22. ცცხ˜ლითა გამოიცადნეს
 23. და არა უარ გყვეს : ეგ
 24. რეთვე ჩ˜ნ აღვესრ˜ლნეთ
 25. ცცხ˜ლისა ამის მ˜რ და შემცა

114r

 1. წირულ ვართ შ˜ნდა : ცეც
 2. ხლითა ამით შეწირულნი :
 3. და მოეც ო˜ო მადლი ნაწილ
 4. თა ჩ˜ნთა : რ˜ა ყლ˜ი რლ˜ი გ
 5. უაჴსენებდეს აქუნდეს
 6. ნაწილი სსფ˜ელსა ცათასა :
 7. და ქყ˜ნსა ზ˜ა მშჳდობაჲ : და
 8. უკთ˜უ ზღ˜სა შ˜ა გინა მდინა
 9. რესა გხადოს სახელითა
 10. ჩნ˜ითა იჴსენ ჭირისაგ˜ნ :
 11. და ცოდვილთა რნ˜ი ჩ˜ნისა
 12. სა სიგლახაკისა სახელ
 13. ითა შეგივრდებოდიან
 14. ეც შენდობაჲ ცოდვათაჲ :
 15. და ყნ˜ი რ˜ნი გუაჴსენებდენ
 16. ჩ˜ნ და შ˜ნ გდ˜ბდენ შემწე ეყ˜ვ :
 17. და სიმძაფრე ამის სა
 18. ჴუმილისაჲ შეცვალე ო˜ო
 19. ცუარად : და ჩ˜ნი მას შნა˜
 20. აღს˜რლ˜ბჲ სათნო იყავ :
 21. და გუამნი ჩნ˜ნი ნუმცა
 22. გ˜ნიყოფვიან : ა˜დ ზოგ
 23. ად სათნო იყავ დადებაჲ
 24. მათი : რ˜ შნ˜ი არს სუფე
 25. ვაჲ ოკ˜ნითი ოკ˜ე ა˜ნ :۔
 1. და ესე რაჲ ილოცეს მათ მო
 2. ვიდა ჴ˜ჲ ზეცით რ˜ლი ეტ
 3. ყოდა : ეგრეთ იყოს თქ˜ნდა
 4. ყლ˜ი რავდენი ითხოეთ და
 5. უმეტესიცა მაგისი რ˜ მოღ
 6. უაწე იქმნენით ყლ˜სავე ც
 7. ხორებასა თქ˜ნსა : და მრა
 8. ვალნი და დიდნი გ˜ნსაცდელ
 9. ნი მოითმინენით და არა იძ
 10. ლიენით : და აწ მოვედით
 11. მშჳდობით და მიიხუენით
 12. გრ˜გნნი ძლევისა თქ˜ნისანი :
 13. და წარმავალისა წილ
 14. ჭირისა ოკ˜ნითი ოკ˜ე იშუებ
 15. დეთ . კთ˜ლთა მათ შ˜ნა წთ˜
 16. თჳს გნ˜მზადებულთა : ˞
 17. და ესე რაჲ ესმა წთ˜ა გ˜ლს
 18. მოდგინედ მისცნეს თავნი
 19. მათნი ცცხ˜ლსა : და შე რაჲ
 20. ყარნეს იგინი რვალსა
 21. მას შნ˜ა მეყსეულად : სი
 22. მძაფრე იგი დასცხ
 23. რა : და ადიდებდეს იგ
 24. ინი დაუსაბამოსა და
 25. ყლ˜დ დიდებ˜ლსა სამბ˜სა :

114v

 1. და გლ˜ბდეს ძლევისა გა
 2. ლობასა : და ესრეთ მის
 3. ცნეს მშჳდობით ღთ˜ის მეტ
 4. ყუელნი იგი სლ˜ნი მათნი ო˜ა :
 5. და არა შეეხო ცცხ˜ლი იგი
 6. არცა თუ თმასა მათსა :۔
 7. და შემდგომად სამისა დღი
 8. სა მოვიდა ურჩულოჲ
 9. იგი მეფე ადგილსა მას :
 10. და ბრძანა გ˜ნბნევაჲ რ
 11. ვალისა მის რ˜ამცა იხი
 12. ლა თუ რაჲ იქმნეს გუა
 13. მნი იგი წ˜თნი : და პოვ
 14. ნეს მრთელად და შეუხ
 15. ებელად გუამნი მათნი
 16. და ჰგონებდეს თუ ცოცხა
 17. ლ არიან : ვ˜ე მიეახლნეს
 18. და ცნეს ვ˜დ აღსრულე
 19. ბულ არიან : და გამოიხ
 20. უნეს და დასხნეს ქყ˜ნსა ზ˜ა :
 21. და სკრვ˜ლბმ˜ნ შეიპყრნა
 22. იგინი . თუ ვ˜რ არცა
 23. თუ თმასა მათსა შეე
 24. ხო ცცხ˜ლი : ა˜დ იყვნეს გ
 25. უამნი მათნი შუენიერ და
 1. ბრწყინვალე : და შეში
 2. ნდა არა წ˜ჲ იგი მფ˜ე და
 3. და წარვიდა : ხ˜ სიმრა
 4. ვლენი იგი ღღდ˜ბდეს ჭშ˜მრი
 5. ტად დიდ არს ღთ˜ი ქე˜ნეთჲ :
 6. ერთ არს ჭშმ˜რტდ ი˜ჳ ქ˜ე და
 7. არა არს სხ˜ჲ ღთ˜ი : რ˜ნ და
 8. იცვნა წნ˜ი მისნი და არცა
 9. თმასა მათსა ეუფლა ცე
 10. ცხლი : ხ˜ ფარულად ქ˜ე
 11. ანეთა მოიპარნეს გუა
 12. მნი წთ˜ნი : და დაჰმარ
 13. ხნეს იგინი ადგილსა პა
 14. ტიოსანსა : და შემდგო
 15. მად დევნულებისა და
 16. ცხრომისა აღაშენეს
 17. ეკლ˜ესჲ და დაუსუენნეს
 18. მას შ˜ა : სადიდებელად
 19. დღესსწულისა მთ˜ისა რლ˜
 20. აღესრლე˜ბის : თ˜ა : სეკდებ
 21. ერსა : კ˜ : ˞
 22. ესე არს მქლ˜ქბაჲ წთ˜
 23. ამათ და სანატრელთა
 24. მწ˜მეთჲ : ესე არს აღს
 25. ასრული დბ˜ლისა ღუა

115r

 1. წლისა მათისაჲ : ყნი˜ რ˜ნი
 2. უკუე ღირს იქმნებიან
 3. ჴსენებისა მთი˜სა აღსრუ
 4. ლებად : და ხადიან მ˜თ
 5. შემწედ : ჰპოებენ კე
 6. თილთა მათ რ˜ნი აღთქ
 7. უმულ არიან წთ˜ა და :
 8. მადლითა ოლ˜სა ჩნ˜ისა ი˜ჳ
 9. ქე˜სითა . რლ˜ისაჲ არს დბ˜
 10. და სიმტკიცე თნ˜ა მმ˜ით და
 11. ⁜ სლ˜ით წი˜თ ოკ˜ნითი ოკ˜ე ა˜ნ :‧
 12. თ˜ა : სკდ˜ბერსა :‧ კე ; დმბ˜აჲ :
 13. ⁜ ზქ˜რჲსი : ჰპოოთ : მრვალთვ˜სა :۔
ათონის წმინდა ივირონის მონასტერი (საბერძნეთი) არის ამ ფოტოების საავტორო უფლებების კანონიერი მფლობელი. 
დაუშვებელია მათი გამოყენება ან რეპროდუქციების გადაცემა მესამე პირისთვის ივირონის მონასტრის წერილობითი თანხმობის გარეშე. 
 
Holy Monastery of Iviron, Mt. Athos, Greece, is the legal owner of the copyright of these photos.  
To no further use them internally or transfer the reproductions to third parties without the written consent of the Iviron Monastery.