A-19: 134v-146v
თუესა იანვარსა ა, საკითხავი ცხორებისათჳს და საკჳრველთმოქმედებისა წმიდისა მამისა ჩუენისა ბასილი მთავარეპისკოპოსისა, კესარია კესარიელისაჲ, თქუმული ამფილოქი მთავარეპისკოპოსისა იკონიელისაჲ

A-19:  134v 135r 135v 136r 136v 137r 137v 138r 138v 139r 139v 140r 140v 141r 141v 142r 142v 143r 143v 144r 144v 145r 145v 146r 146v

[134v]

18. ※ : თ˜ა : იანვარსა ა᷉ : სკიხ᷉ვი : ცხრ᷈ბისა :
19. ※ ※ თჳს : და სკრ᷉ვლთ : მოქმედებისა :
20. წდ᷉ისა : მამისა : ჩნ᷉ისა : ბასი :
21. ლი : მთავარ : ეპსკპ᷉სისა : კესა :
22. ※ რია : კაბადოჳკიელისაჲ : თქოჳ :
23. მოჳლი : ამფილოქი : მთავარ :
24. ეპსკპ᷉სისა : იკონიელისაჲ :
25. საყოჳარელნო არა ოჳცხო
26. არს ერთგოჳლთა შვილთაჲ
27. მამისათჳს1 . წოჳხილი ცხორები
28. საგან . განსლვასა და ცრე
29. მლნი მინიჭებად მათა . სა
30. მართალ არს . რ᷉ლ იგი ვ᷉ე აქამ
31. ომდე ყ᷉ლთა ზროჳნვით შე
32. გოჳემთხჳა : ხ᷉ ოდეს გლოვისა2

[135r]

 1. იგი სიბნელჱ . მსგავსად წერი
 2. ლისა, . განვიშოვრეთ : და მა
 3. დლობად . და ვედრებად ყ᷉ლ
 4. თა მეოჳფისა . ქ᷉ჱს ჭეშმა
 5. რიტისა ღთ᷉ისა . წარვერმართ
 6. ენით . ოჳფროჲსღა შევჰრ
 7. აცხეთ მდ᷉ს . ჴსენებოჳლსა
 8. მათა ცხორებასა :
 9. და ჭეშმარიტად დიდთა სა
 10. კჳრველებათა ჩნ᷉ისა მწყემ
 11. სისა და მოძღოჳრისა ბა
 12. სილისთა . აღწერით . მიცემად1
 13. რა არა ჟამთა თანაწარ
 14. სლვამან დავიწყებისა . სიღრ
 15. მეთა მისცეს : რ᷉ სამთა მ᷈თ
 16. ყლ᷉დ წთ᷉ა ღთ᷈ისმოშიშთა კა
 17. ცთა . ვიტყჳ გრიგოლისსა : რ᷈ი
 18. ღთ᷈ისმეტყოჳელებასა შინა
 19. განშოჳენდა . და გრიგოლისსა
 20. მდ᷉ს ჴსენებოჳლისა ნჳსაეო
 21. ნისა2 ქალაქისასა . და ეფრემი
 22. სა ყ᷈ლდ ქებოჳლისასა : რ᷈ლთა3
 23. ნი იგი სხოჳათა კაცთა ბრ
 24. წყინვალედ აღწერნეს სქმ᷈ნი :
 25. ჯერმიჩნდა მეცა . ვ᷈ა ნარჩ
 26. ევსა მცქ᷈ლისაებრ გამო
 27. ჩინებად ჴელითა მოღებოჳ
 28. ლი მრავალთა საკჳრველ
 29. თა კაცთაგან მოთხრო
 30. ბილთა . თქოჳმოჳლთა აღს
 31. როჳლებად . ვ᷈ა ერთგოჳლი
 32. შვილი მამისა ვალთა გა
 1. რდაჴდად ზეგარდამო შე
 2. მდგომითი შემდგომად გ֮ნ
 3. კრძალოჳლებით აღწერად :
 4. რ֮ იცის ღროჳბელმანცა და
 5. ფარვად მზჱ : და ჟამთა
 6. თანა წარსლვამან კეთი
 7. ლთა მითხრობათაჲ . ად
 8. ვილად შეყვანებაჲ დავი
 9. წყებისაჲ : ესე ოჳკოჳე დიდი
 10. ჩნ֮ი მწყემსი და განთქოჳმ
 11. ოჳლი სოფელსა შინა ბასილი
 12. რ֮ლ არს ბრწყინვალჱ ეკლესი
 13. ისა მოძღოჳარი :
 14. რ֮ნ ბოჳნებაჲ იგი ჭეშმარიტი
 15. განაცხადა . რ֮ნ იგი განდგ
 16. ომილი სამებისაგან ლოც
 17. ვითა დაამჴოჳა ივლიანე
 18. ოჳღმრთოჲ : რ֮ნ იგი ოჳვალენ
 19. ტოს მგმობარსა დაოჳყო
 20. პირი : რ֮ნ იგი არიოზისი დას
 21. ცა ბოროტად მადიბლობაჲ :1
 22. რ֮ნ იგი ქ֮ეანეთაჲ სიბრძნით
 23. დაამყარა მართლმად
 24. იდებლობაჲ : მწყემსი მო
 25. გებოჳლისა ერისაჲ . ეკლესი
 26. ისა სამეოჳფოჲსა . სამ
 27. ღდელოჲ ფერად ფერადი
 28. ქჱ᷈ს ცხოვართა ვერძი : რ֮ი
 29. საღმრთოჲსა სარწმოჳ
 30. ნოებისა მოძღოჳარი არს
 31. კეთილი : რ֮ი იგი ცხორებასა2
 32. დიდად გამობრწყინდა

[135v]

 1. საკჳრველებითა : რ֮ნ იგი ლოც
 2. ვითა მისითა ქმნა . ვ֮რ იგი
 3. თქოჳმოჳლ არს . ივლიანჱსი
 4. ღ֮თის შემაწოჳხებელისა გ֮ნ
 5. ხრწნაჲ რ֮ნ იგი აღიღო მა
 6. ღლად რქაჲ და იტყოდა
 7. ღ֮თისათჳს სიცროჳვესა :
 8. და ოჳვალის . ამისმან მა
 9. მის ძმამან დაიპყრა
 10. ოჳღირსმან . სამეოჳფოჲ
 11. შარავანდი და არიანო
 12. სთაჲ თანაშემწე იყო
 13. ბოროტად მადიდებლო
 14. ბასა : მოვიდა ჩ֮ნსა ამას1
 15. კესარიისა ჩინებოჳლსა ქა
 16. ლაქსა დარღოჳევად . და
 17. ვ֮რ და რაჲსათჳს . არა არს2
 18. ჟამსა ამას მითხრობ
 19. ად . ა֮დ წინამდებარჱსა
 20. მას . აღვიდეთ შობით მის
 21. ითგან და ვ֮ე აღსროჳლებად
 22. მდე . სათნოებათა მითხ
 23. რობად . ბასილი მხოლოჲ
 24. ქყ֮ნასა ზ֮ა რ֮ლ იგი აჩოჳენა .
 25. ცხორებამან სიტყჳთა შო
 26. ჳენიერად სიტყჳთა სიბრძ
 27. ნისაჲთა და ცხორებითა
 28. ბრწყინვალითა ყ֮ივე ქ֮ჱსა
 29. მისცა : სოჳლი და ჴორცნი
 30. სიტყოჳაჲ და ჴეელნი რ֮ლისა3
 31. თჳსცა წარმართთაჲ იგი
 32. საცთოჳრი ვ֮ა ქსელი დედა
 1. ზარდლისაჲ განფხოჳრა :
 2. ესე შჳდის წლის რაჲ იქმნა
 3. მიეცა მშობელთაგან სწა
 4. ვლასა წიგნთასა . და და
 5. ყვნა სწავლასა შინა ხოჳ
 6. თისა წლისა ჟამნი და არა
 7. მოოჳძლოჳრდა სწავლი
 8. თა და მოიგო მართალი
 9. ფილოსოფოსთა ჴელოვნ
 10. ებაჲ : და მოჳნქოჳესვე .
 11. დაოჳტევაჲ ქყ֮ნაჲ თჳსი :
 12. რ֮ კაბადოჳკიელ იყო ნათ
 13. ესავით და მივიდა დედა
 14. სა სიტყჳთსა ათენას ოჳბ
 15. იწოებითა და მრავლითა
 16. მარხვითა და სიწმიდითა
 17. შემკოჳლი : და დაემოწა
 18. ფა მოძღოჳარსა წარმა
 19. რთთა ფილოსოფოსთასა
 20. ევბოჳლოს სახელით :
 21. და ესრეთ თავი თჳსი მისცა
 22. სწავლასა . ვ֮ე განკჳრვებ
 23. ადმდეცა იგი მოძღოჳარ
 24. თაგან და მისთანა მო
 25. წაფეთა : რ֮ იყვნეს ამის თა
 26. ნა მოწაფენი . გრიგოლი დი
 27. დი . რ֮ი ანზიანზორს იქმნა
 28. ეპს֮კპს და სამოციქოჳლოჲ
 29. საყდარი ათორმეტისა წლი
 30. სა ჟამთა იღოჳაწა : ივლი
 31. ანე რ֮ი იგი მცირედ . პირვ
 32. ველ ქ֮ეანე იყო და ლიბანიოს :

[136r]

 1. ხ֮ ესე ყ֮ლთა მათგან საკჳ
 2. რველ იყო მამაკაცი : და
 3. დაიდვა გოჳლსა თჳსსა
 4. არამიღებად . პოჳრისა გი
 5. ნა ღჳნისა . ვ֮ე არა ზეგარ
 6. დამო ბრძანებოჳლი ცნას1
 7. ღ֮თისა სიბრძნენი გამოოჳ
 8. თქოჳმელნი : ხ֮ დაყვნა სწა
 9. ვლასა მას შინა . ათხოჳთ
 10. მეტისა წლისა ჟამნი : და
 11. ყ֮ივე წარმართთა სიბრძნჱ
 12. დაისწავა ს֮დ : ვარსკოჳლა
 13. ვთმრიცხოჳველობაჲ და
 14. სხოჳაჲ მრავალი და ვერ
 15. სადა პოვნად შემძლებელ
 16. იქმნა მათ მიერ ყ֮ლთა შემ
 17. ოქმედსა :
 18. ერთსა ღამესა მღჳძარჱ
 19. იყო რაჲ . საღმრთოჲ რაჲ
 20. მე ბრწყინვალებაჲ იქმნა
 21. მის თანა : და განიხილვიდა
 22. ყ֮ლთა წერილთა თითოეოჳ
 23. ლისა რჩოჳლისათა : და აღდ
 24. გა და წარვიდა ეგჳპტედ :
 25. და მივიდა ერთსა არქიმ
 26. ანდრიტსა თანა . პორბძი
 27. ოს სახელით . და ითხოვნა
 28. მისგ֮ნ წიგნნი საღმრთონი
 29. რ֮ა მიიხოჳნეს ბრძანებანი
 30. საღმრთონი : და ამას რაჲ
 31. მიემთხჳა . დაადგრა მოჳნ
 32. და იშოჳებდა წოჳრთითა სა
 1. ღმრთოთა სიტყოჳათაჲ
 2. თა : და წელიწადისა ჟამ
 3. ნი დაყვნა მოჳნ . და ჭეშმა
 4. რიტებისა სიტყოჳანი სარწ
 5. მოჳნოებით განიცადნა და
 6. ითხოვა განტევებაჲ თჳსი
 7. იჱმ֮დ . ლოცვისათჳს და მოჳნ1
 8. შინა საკჳრველებათ ხილვად2
 9. ხ֮ მან ოჳლოცა მას . და გან
 10. ოჳტევა . და ოჳკმოიქცა სა
 11. და იგი წარმართთა ფილო
 12. სოფოსობაჲ ესწავა : და
 13. იწყო რწმოჳნებად . მრავა
 14. ლთა ფილოსოფოსთა და
 15. სიმრავლესა წარმართთა
 16. სა მოიყვანებდა ქ֮ჱსა და
 17. ოჳჩოჳენებდა მათ გზასა ცხ
 18. ორებისასა . და ეძიებდა თჳს
 19. საცა მოძღოჳარსა . ევბოჳ
 20. ლოსს . რ֮ იგი იყო წინამძღოჳ
 21. არი სიტყჳსაჲ რ֮ამცა მია
 22. გო . ნაცვალი სწავლისაჲ რაჲ
 23. იგი შეემთხჳა მას მის მიერ
 24. და მოყვანებად ოჳბიწოსა
 25. სარწმოჳნოებასა :
 26. და ვ֮რ იგი მოსწრაფედ ვიდო
 27. და თჳსსა სარწმოჳნოება
 28. სა . ეგრჱთცა იგი ყოს . რ֮ა ყნ֮ი
 29. ერჩდენ მას . ვ֮ა მოძღოჳარ
 30. სა და ფილოსოფოსსა . პირ
 31. ველითგ֮ნ და ეძიებდა რაჲ მას
 32. ყ֮ლთა შინა სამოძღოჳროთა3

[136v]

 1. [პ]ოვა იგი აგარაკსა შინა
 2. გამო რაჲ ეძიებდა სიტყ
 3. ოჳასა სხოჳათა თანა ფი
 4. ლოფოსთა : რ֮ არაჲ იყო
 5. მათ თანა სხოჳაჲ სწავ
 6. ლაჲ . გარნა თოჳ სიტყად რას
 7. მე და სმენად . ოჳახლჱსსა
 8. და ზრახვიდეს რაჲ იგინი შე
 9. ოჳრაცხყვნა . ზრახვანი მ֮თ
 10. ნი . მი რაჲ ვიდა მათ თანა
 11. ბასილი . და მათგანმან ვინ
 12. მე ჰქ֮ა მას : შეოჳრაცხ ვინ
 13. მე გყო ჵ ფილოსოფოსო :
 14. მან ჰქ֮ა . ანოჳ ღ֮ნ ანოჳ ბასი
 15. ლი გამო რაჲ ეჩემა მას
 16. და მისთანათა მათ . წარა
 17. ვლინნა სხოჳანი იგი და
 18. იყო ბასილის თანა და სამი
 19. დღჱ ოჳზმათა დაყვეს და
 20. გამოეძიებდეს ოჳრთიერთ
 21. ას სიტყოჳასა : ჰკითხა ოჳ
 22. კოჳე ევბოჳლოს ბასილის
 23. რაჲ არს . საზღვარი სიბრძ
 24. ნისაჲ ბასილი . ხ֮ მან ჰქ֮ა :
 25. პირველი საზღვარი სიბრძნ
 26. ისაჲ წოჳრთაჲ სიკოჳდი
 27. ლისაჲ არს : ხ֮ მას განოჳკჳ
 28. რდა და ჰქ֮ა მას : რაჲ არს
 29. სამკაოჳლი . და მან ჰქ֮ა
 30. რ֮ლ ოჳფროჲს . სამკაოჳლი
 31. სა არს რ֮ლსა იგი აქოჳნდეს
 32. ოჳვნებელად . და სხოჳაჲ
 1. არს გემოჲსმოყოჳარებ֮ჲ
 2. ჴორცთაჲ . და სხოჳაჲ არს
 3. ოჳჴორცოთა1 . ბოჳნებაჲ :
 4. რ֮ ვერვინ შემძლებელ არს .
 5. ორთა ოჳფალთა მონებ
 6. ად . ოჳფროჲს რაჲ იგი ძა
 7. ლ ედვას დაოჳგოთ მშიერ
 8. თა პოჳრი მეცნიერების֮ჲ
 9. და ოჳმანკონი და ოჳსა
 10. ხლონი . სათნოებითა შე
 11. ვიყვანნეთ სართოჳლსა .
 12. ქოჳეშე : და ოჳკოჳეთოჳ ში
 13. შოჳელი ვიხილოთ . შევმო
 14. სოთ . და თჳსთაგან . თესლ
 15. თა არავინ ოჳხილველ ვყოთ:2
 16. ესე ჰქ֮ა და გამოოჳსახა მას
 17. მაცხოვრისაჲ ჩ֮ნდა მო
 18. მართ სინანოჳლითა კაცთ3
 19. მოყოჳარებაჲ . სამნი
 20. ფიცარნი მეცნიერებისა
 21. ნი დაოჳსხნა წ֮ე კართა გო
 22. ნიერებისათა : ერთი .
 23. ზ֮ა ბჭეთა . სათნოებისა
 24. მომღებელი გონიერებაჲ
 25. სიმჴნჱ . სიმართლჱ . სიწმიდჱ :
 26. ხ֮ მარცხენით კერძო ცთო
 27. მაჲ და მას თანა ოჳთმი
 28. ნოებაჲ სიბილწჱ სიმთრ
 29. ვალჱ სილაღჱ ოჳდბობაჲ
 30. შესმენაჲ ენოვნებაჲ :
 31. და სხოჳანი ესევ֮რნი ჩოჳ
 32. ეოჳლებანი ბოროტნი :

[137r]

 1. ხოლო სინანოჳლი შოჳენიერი მა
 2. რხვაჲ . სიწმიდჱ სიტკბოე
 3. ბაჲ . ქებოჳლებაჲ სირცხ
 4. ჳლი . კაცთმოყოჳარებაჲ
 5. მრავალთა კეთილთა კრ
 6. ებოჳლი : ხ֮ ამათი აღმწერ
 7. ელი გონებაჲ მხილველთა
 8. თჳს . განკრძალოჳლებაჲ . ხ֮
 9. მსმენელთა შოჳრი . ესე ოჳ
 10. კოჳე მეცა ვიხილე და გან
 11. ვნათლდი ჵ ევბოჳლე :
 12. რ֮ არიან ჩ֮ნ თანა არცა ხატ
 13. ნი . არცა სახენი . ა֮დ იგი
 14. თავადი სიბრძნჱ . ჭეშმა
 15. რიტი მიგჳძღოჳეს . ცხორებ
 16. ად . რ֮ აღვდგეთ ესე ყნ֮ი ცხ
 17. ორებად საოჳკოჳნოდ . და
 18. წარვდგეთ . დალიჭსა ქ֮ჱსსა .
 19. ვ֮ა იგი მასწავებენ ჩ֮ნ ჴმა
 20. მაღალნი წნწტ֮ყლნი :
 21. ესაია . იერემია . ეზეკიელ . და
 22. ნიელ . დავით მეფჱ . და ღთ֮ი
 23. სა მონაჲ პავლე : და ამ
 24. ათ თანა თავადი იგი . რ֮ლ
 25. ნათლისა მომცემელი არს :
 26. რ֮ნ ცხოვარი იგი მოიძია წა
 27. რწყმედოჳლი . რ֮ნ განდგომ
 28. ილი იგი ყრმაჲ წიაღთაგ֮ნ
 29. მამისათა სიმდიდრესა .
 30. თანა მრავალსა . და ესე ოჳ
 31. ძღებებით წარაგო : და მერ
 32. მე ოჳკოჳმოიქცა სიმშილითა1
 1. დამყმარი . და სიყოჳაროჳ
 2. ლით მოიკითხა . სამოსლითა1
 3. ბრწყინვალითა შეამკო .
 4. და ბეჭედი მისცა . და პოჳ
 5. რი დიდი ყო . და არწმოჳნა
 6. არაშეცოდებოჳლსა მას
 7. ყრმასა არაგანრისხებაჲ .
 8. ა֮დ ვ֮ა ძმასა შ֮ნდობისა მიცემად :2
 9. ესრჱთ ოჳშოჳრველად ო᷈ი ოჳ
 10. ფროჲს გარდაჰმატებს სა
 11. ხიერებასა . და სწორსა . სა
 12. სყიდელსა : რნ᷈ი იგი მეათერ
 13. თმეტისა ჟამისანი არიან
 14. მისცემს და შეიწყნარებს .
 15. რნ᷈ი წყლითა და სოჳლითა
 16. იშვებიან . და მიანიჭებს რ֮ი
 17. თოჳალმან არა იხილა და ყ
 18. ოჳრსა არა ესმა და გოჳლსა
 19. კაცისასა არა მოჰჴდა . რ֮ი
 20. განოჳმზადა ღ֮ნ მყრ֮ჱთა მისთა :3
 21. ესე რაჲ ესმა ცნობასა მოვი
 22. და ევბოჳლე . და4 . თქ֮ა : ბასილი ზე
 23. ცისა გამომაცხადებელო
 24. სამებისაო : შენ მიერ მრ
 25. წამს ერთი ღ֮ი მამაჲ ყლ֮ი
 26. სა მპყრობელი . და შემდგო
 27. მი . და მოველი აღდგომასა
 28. მკოჳდართასა და ცხორებ
 29. ასა საოჳკოჳნესა ამენ :
 30. ხ֮ საქმით რ֮ლ არს ჩემ თანა სა
 31. რწმოჳნოებაჲ გიჩოჳენო შ֮ნ
 32. და ყ֮ი მონაგები ჩემი ჴელთა

[137v]

 1. შენთა მიგცე და ყნ֮ი ჟამნი1 .
 2. ცხორებისა ჩემისანი შენ
 3. თანა აღვასროჳლნე . ოჳკოჳ
 4. ეთოჳ სათნო არს წ֮ე ღთ֮ისა
 5. და შეიწყნაროს . წდ֮ითა წყ
 6. ლითა და სლ᷈ითა შენდობაჲ ჩემი :
 7. ხ֮ ბასილი თქ֮ა კხ֮რს ო֮ი ღ֮ი ამიერ
 8. ითგან და ოჳკოჳნითი ოკ֮ე ა֮ნ :
 9. ევბოჳლე რ֮ნ განაბრწყინვა
 10. ნათლითა ჭეშმარიტითა გლ᷈ი
 11. შენი . და მიგცვალა შენ მრავ
 12. ალ ღთ᷈ეებისა საცთოჳრისა
 13. გან . მეცნიერებასა მისისა
 14. მოწყალებისასა :
 15. [ხ᷈] ამისთჳს რ֮ლი იგი სთქოჳ და გნ
 16. ებავს ჩემ თანა ყოფაჲ . გიჩოჳ
 17. ენო შენ . რ֮ლითა სახითა ცხ
 18. ორებისა ჩნ᷈ისაჲ წინავე ვც
 19. ნათ . და საკრველთაგან ამ
 20. ის ცხორებისათა განვთავ
 21. ისოჳფლდეთ : განვყიდოთ .
 22. ყ֮ი მონაგები ჩნ᷈ი და მივსცეთ2
 23. გლახაკთა . და ესრჱთ წდ֮ად
 24. ქლქ᷈დ წარვიდეთ. და მოჳნ შნ᷈ა
 25. მხილველ ვიქმნეთ საკჳრვე
 26. ლებათა . და ღთ᷈ისა მიმართ
 27. მოვიგოთ კადნიერებაჲ . და
 28. ესრჱთ ორთავე მონაგები
 29. მათი ღთ᷈ისმსახოჳრებით
 30. განაგეს : და წდ᷈ისა ნათლის
 31. ღებისა სამოსელი ხ֮ მით იყი
 32. დეს და იჱმ֮დ წრემ֮რთნეს :
 1. და მოაქცევდეს ო֮ლისა წა
 2. რმართთა სიმრავლჱსა
 3. მრავალსა :
 4. ხ֮ მი რაჲ იწინეს ანტიოქიას
 5. ქლქ᷈სა დაადგრეს . ოჳცხოთა
 6. სადგოჳრსა შინა ვისსამე
 7. ხ֮ ძჱ ოჳცხოთა სადგოჳრის
 8. აჲ მის სახელით ფილოქსენ
 9. თოს წ֮ე ბჭეთა ზროჳნვითა
 10. მრავლითა ჯდა . რ֮ იყო იგი
 11. მოწაფჱ ლიბანისი ფილოსო
 12. ფოსისაჲ . და მიეხოჳნეს მის
 13. გან მოჳჴლნი . ომიროსა
 14. განი . რ֮ა გარდააქცინეს იგი
 15. ნი რიტონიკად . და ჭირსა
 16. შინა მრავალსა და ოჳპო
 17. ვრებასა იყო : და იხილა ბა
 18. სილი და ჰქ֮ა მას :
 19. რაჲსათჳს ესრჱთ მწოჳხა
 20. რჱ ხარ ჵ ჭაბოჳკო ხ֮ მან
 21. ჰქ֮ა: და რაჲ არს ჩემდა სა
 22. რგებელ ოჳკოჳეთოჳ შენ გი
 23. თხრა : ხ֮ იგი დაადგრა და
 24. აღოჳთქოჳმიდა სარგებელ
 25. სა და ჰქ֮ა მას ფილოსოფო
 26. სისათჳს და მოჳჴლთა მათ
 27. თჳს . და ვ֮დ ამისთჳს და ამ
 28. ისთჳს ვიღოჳწი და ვზროჳ
 29. ნავ : ხ֮ მან მიიხოჳნა მოჳ
 30. ჴლნი იგი და იწყო სიტყოჳ
 31. ად ამათსა თარგმანე
 32. ბასა : და განკჳრდა ჭბ֮კი

[138r]

 1. იგი . და მხიაროჳლ იქმნა და
 2. ევედრებოდა მას დაწერით
 3. მიცემად მას ესე :
 4. ხ֮ მან დაწერა . ამათი იგი აღ
 5. ჴსნაჲ სამითა სახითა .
 6. და ყრმამან მან შეიწყნა
 7. რნა სიხაროჳლით : და ხვალი
 8. საგან წარვიდა ლიბანისსა
 9. და მისცა მას მოჳჴლთა .
 10. მისთა თარგმანებაჲ : ხ֮ მი
 11. რაჲ იღო ლიბანი . განკჳრდა
 12. გამოთარგმანებოჳლსა მას1
 13. ზ֮ა და თქოჳა :
 14. ვფოჳცავ ღ֮თთა წინაჲსწარ
 15. ცნობასა . რ֮ არავინ აწინდ
 16. ელთა ბრძენთაგანი ვინ .
 17. შემძლებელ არს ესევ֮რსა თა
 18. რგმანებასა : ვინ არს . რ֮ნ
 19. ესე განაახლა : მიოჳგო ყრმ
 20. ამან და ჰქ֮ა : ოჳცხოჲ ვინ
 21. მე გოჳშინმე გოჳშინ მოვი
 22. და და ოჳცხოთა . სადგოჳ
 23. რსა ჩემსა . და განმზადე
 24. ბით გამოთარგმანა ამ
 25. ათი აჴსნაჲ : და არა ოჳდ
 26. ებყო . ლიბანი. ა֮დ სრბით
 27. ოჳცხოთა სადგოჳრსა მი
 28. ვიდა და იხილა ბასილი . ევ
 29. ბოჳლჱს თანა . და იცნნა .
 30. და მხიაროჳლ იქმნა . მოოჳ
 31. გონებლსა2 მას მათსა მისლვ
 32. ასა : და ჰლოცვიდა მათ .
 1. რ֮ა დაადგრენ სახლსა შინა
 2. მათსა : და ამას რაჲ მიემ
 3. თხჳა . ევედრებოდა რ֮ა სასოჳ
 4. მელითა მიიღონ საზრდელი .
 5. ხ֮ მათ პოჳრი და წყალი ზო
 6. მით მიიღეს . და განძღეს მს
 7. გავსად ჩოჳეოჳლებისა მა
 8. თისა რ֮ლ აქოჳნდა წესი და
 9. ჰმადლობდეს ყ֮ლთა ღ֮ა მო
 10. მცემელსა კეთილისასა . და
 11. განმზადებოჳლად . ლიბან[ი]
 12. იწყო გამოძიებად მათთან[ა]
 13. და იწყო სიტყოჳათა ფილო
 14. სოფოსისათა : ხ֮ იგი ეტყოდ[ის]
 15. მას სრწმნო᷈ებისა სიტყ֮ათა :
 16. ხ֮ ლიბანი გოჳლისხმაყვნა .
 17. თქოჳმოჳლნი იგი და ჰქ֮ა არა1
 18. არს ჟამი . ესევრ᷈ისა ვაჭრ
 19. ობისაჲ . ბრძანებაჲ ხ֮ თოჳ
 20. იყოს არავინ არს წინააღ
 21. მდგომ . ა֮დ ოჳდიდჱსსა სა
 22. რგებელ მეყავ ჩ֮ნ . ჵ ბასილი
 23. და ღირსყვენ ჩემნიცა მო
 24. წაფენი ზრახვად შენ თნ᷈ა :
 25. და მოჳნქოჳესვე შეკრიბნა ყრ
 26. მანი . და მოიყვანნა და
 27. იწყო სწავლად მათა ჩნ᷈ი
 28. სა სიწმიდესა . და ოჳვნებე
 29. ლებასა ჴორცთასა . სლვა
 30. სა სიმშჳდით ჴმასა ზო
 31. მით სიტყოჳასა ჯეროვან
 32. საზრდელსა და სასოჳმელსა :2

[138v]

 1. ოჳშფოთველსა : მოხოჳცე
 2. ბოჳლთა თანა დოჳმილი :
 3. ოჳბრძნჱსთა თანა სმენ
 4. აჲ . დიდთა მორჩილებაჲ
 5. სწორთა თანა და ოჳმწამჱს :1
 6. [ს]იყოჳაროჳლი შეოჳორგოჳლ
 7. ებელი . მცირედ სიტყოჳად
 8. და ოჳფროჲს ცნობად : ნოჳ
 9. სიფიცხლით სიტყოჳად . ნოჳ
 10. მოცინარ . დედათა თანა .
 11. ოჳჯეროთა არაზრახვად
 12. თოჳალნი ქოჳედათხევად .
 13. ზეს֮ლი . სივლტოლაჲ ცილობი
 14. საგან : ნოჳ მოძღოჳრებისა
 15. სა მიდევნებად პატივსა :
 16. ნოჳცა . ძიებად ყლ᷈თაგან
 17. პატივსა :
 18. [ხ]֮ ოჳკოჳეთოჳ ვინმე თქ֮ნგანი
 19. შემძლებელ იყოს . სარგებელ
 20. ყოფად მოყოჳსისა . ღთ֮ისა
 21. გან სასყიდელსა მოელოდ
 22. ენ . და საოჳკოჳნესა კეთილი
 23. სა . მოცემასა ქ֮ე იჳ᷈ჲს მიერ
 24. ოლ᷈ისა ჩნ᷈ისა : ესე ჰქ֮ა მოწა
 25. ფეთა . ლიბანისთა ბასილი .
 26. და საკჳრველ იქმნა . ყლ᷈თაგ֮ნ
 27. და ვიდოდა . გზასა თჳსსა
 28. ევბოჳლჱს თანა : და მი რაჲ
 29. ვიდეს იეჱმ֮ს ქლ֮ქსა : ყნ֮ი იგი წნ֮ი
 30. ადგილნი . სარწმოჳნოებით
 31. მოიხილნეს . და მათ შინა ყ֮ლ
 32. თა ღ֮ა თაყოჳანის . ჰსცეს :
 1. გამოეცხადნეს . რ֮ლ იგი მაშინ
 2. ეპსკ֮პსი იყო . ქლქ֮ისაჲ . სიხარ
 3. ოჳლით მაქსიმიანე : და მას
 4. შეოჳვრდეს . და ითხოვდეს მი
 5. მთხოჳევად . საღმრთოსა ნა
 6. თლისღებასა . იორდანეს შნ᷈ა
 7. მდინარესა : რნ᷈ი იგი იხილნა
 8. წ֮ნ კაცმან სავსენი სარწმ
 9. ოჳნოებითა . აღასროჳლა თხ
 10. ოვაჲ მათი . და მორწმოჳნ
 11. ეთა თანა კაცთა მივიდა
 12. იორდანედ :
 13. ხ֮ ბასილი მახლობელად რაჲ
 14. მივიდა კბოდესა . დაიგდო
 15. თავი თჳსი ქყ֮ნსა . ცრემლით და
 16. ჴმითა დიდითა ითხოვდა
 17. სასწაოჳლსა გამოცხადებად1
 18. მისისა სარწმოჳნოებისასა :
 19. და აღდგა ძწოლით და განი
 20. ძარცოჳა სამოსელი თჳსი . და
 21. მას თანა . ჭეშმარიტად ძოჳ
 22. ელი იგი კაცი . მაშინ შთაჴდა
 23. წყალსა და ილოცვიდა . და მ
 24. ოვიდა . მღდელი და ნათელსცა
 25. მას : და აჰა ელვაჲ ცეცხლი֮სჲ
 26. მოვიდა მის ზ֮ა . და ტრედი მის
 27. გან გამოვიდა . და შთაჴდა
 28. იორდანესა . და აღძრა წყლ᷈ი
 29. და აღფრინდა ზეცად :
 30. ხ֮ რნ᷈ი იგი დგეს . შეძრწოჳნებოჳლ
 31. იქმნეს . და ადიდებდეს ღ֮თსა .
 32. და ნათელიღო ბასილი . და

[139r]

 1. გამოვიდა მიერ წყლით :
 2. ხ֮ ოჳკჳრდა მაქსიმიანჱს ბა
 3. სილისი იგი . ღთ᷈ისა მიმართ სი
 4. ყოჳაროჳლი : და ოჳლოცა მს
 5. და შეჰმოსა მას ქ֮ჱსმიერი
 6. იგი სამოსელი : ნათელსცა
 7. ევბოჳლოსსცა . და ჰცხო მას
 8. წ֮ჲ ნელსაცხებელი . და მისცა
 9. მათ ცხოველსმყოფელი იგი
 10. ზიარებაჲ : ხ֮ ითხოვა ბასილი
 11. ღთ᷈ისა მღდელისაგან ლოცვ
 12. ითა . რ֮ა ოჳბრძანოს . მას
 13. მოღებად საზრდელისა რ֮ლ
 14. ცა იგი ყო : ხ֮ ბასილი თქოჳა :
 15. ო᷈ო ი᷈ჳ ქ֮ე ღ֮ო ჩ֮ნო . ესრე მრწამს1
 16. სხრბ᷈ისა შენისა ჴ֮ჲ . და
 17. ვესავ შ֮ნსა სხრ֮ბსა . ვ֮დ ჭამ
 18. ით და სოჳმით ვსძლო წნ᷈ა
 19. აღმდგომსა ჩემსა ეშმაკსა2
 20. შეწევნითა წდ᷈ისა სოჳ֮ლისჲ
 21. თა : განკჳრდა ღთ᷈ისა მღდ
 22. ელი სარწმ᷈ნობსა მისსა ზ֮ა .
 23. და ოჳკმოიქცა მათ თანა
 24. წდ᷈ად ქლქ֮დ . და წელიწდისა
 25. ჟამნი მოჳნ დაყვნა ევბოჳ
 26. ლჱს თანა . და ორთავე გან
 27. ზრახვითა მოიქცეს . ანტიო
 28. ქიად : და ბასილი მელეტის მ֮რ
 29. რ֮ი იგი მოჳნ ეპსკ᷈პსი იყო :
 30. ჴელნი დაესხნეს წესსა დკ֮ნები
 31. სასა და იგავთა სიტყოჳანი
 32. გამოთარგმნნა . და საკჳრ
 1. ველ იქმნა : დ
 2. არამრავალ
 3. რვიდა ევბოჳლ
 4. ადოჳკიას სოფ
 5. ლებოდა რაჲ მათ :
 6. კესარია ქალაქად :
 7. ჩოჳენებასა შინა ღამისას
 8. გამოეცხადა რ֮ლ იგი მაში
 9. ეპს֮კპსი იყო მის ქლქ᷈ისაჲ
 10. ონტი სახელით . ეოჳწყა ამ
 11. ათი მისლვაჲ . ვ֮დ ჰნებავნ
 12. სილის მსტორად მისდა ყო
 13. ფად : ხ֮ გან რაჲ იღჳძა მოო
 14. ოდა მთავარსა სამღდე
 15. ოჲსა მსახოჳრებისასა დ
 16. ვიეთმე ღთ᷈ისმოშიშთა მღ
 17. ელთა და წარავლინნა იგინ
 18. აღმოსავალითსა ბჭესა ქ
 19. ლაქისასა . და ჰქ֮ა მათ ჩოჳე
 20. ნებაჲ იგი . და წარვიდეს ბჭე
 21. თა თანა : და შეემთხჳნეს მ֮
 22. შემომავალნი იგი რნ᷈ი იხი
 23. ნეს და იცნნეს იგინი : და ჰლო
 24. ცვიდეს მათ . რ֮ა მიიყვანნენ
 25. იგინი ეპისკ֮პსისა .
 26. ხ֮ შე რაჲ ვიდეს და იხილნა იგი
 27. ნი ეპსკპ֮სმან . და განკჳრ
 28. და მსგავსებასა მას ჩოჳე
 29. ნებისასა . და ღ֮ა ჰმადლობ
 30. და და ჰკითხა მათ . ვინაჲ
 31. მოხოჳალთ . და ვ֮ე ხოჳალთ :
 32. და რაჲ არს სახელი მათი :

[139v]

 1. ქ֮ა დკ֮ნთა გ֮ნ
 2. მათი მიცემად1
 3. ანნეს იგინი ჩი
 4. ადგილსა . და ყ֮ი
 5. ახოჳრებელი მათი
 6. : და მასვე ჟამსა შნ᷈ა
 7. ოოჳწოდა წ֮ნ კაცმან . მღ
 8. ელთა და მყოფთა ქლქ᷈ისა
 9. ა . და მიოჳთხრა მათ . რ֮ლ იგი2
 10. ხილა მან : ხ֮ მათ ერთითა
 11. მითა თქ֮ეს : ჭეშმარიტად ესე
 12. ა . ცხორებასა შენსა ღირს
 13. რს ღთ᷈ისა გამორჩევითა გა
 14. ოცხადებად ჩნ᷈და . რლ᷈სა
 15. გი შემდგომად შენსა . ეგ
 16. ოჳლების მღდელთმოძღოჳ
 17. რებისა იგი საყდარი განშოჳ
 18. ენებად . რლ᷈ისათჳსცა ნოჳრ
 19. ას დროჰყოფ . ა֮დ ყავ რ֮ლ იგი3
 20. სათნო არს შენდა :
 21. მან მოოჳწოდა ბასილის
 22. და ევბოჳლეს და იწყო მათ
 23. თანა გამოძიებად წერილ
 24. თა . და განკჳრდა სიღრმ
 25. ესა ზ֮ა სიბრძნისასა . რ֮ი
 26. იყო მის თანა . და ჰყვეს იგი
 27. ნი მარჯოჳენით მდგომა4
 28. რჱ . და განვიდა ცხორები
 29. საგან ეპს֮კპსი : და შეკრბ
 30. ეს ეპსკპ᷈სნი . და სოჳლისა .
 31. წდ᷈ისა წინამძღოჳრებითა
 32. გამოარჩიეს ბასილი საეპ
 1. ისკოპოსოსა საყდარსა
 2. და ჴელნი დაასხნეს . და იღ
 3. ოჳწიდა ეკლესიასა ღთ᷈ისა
 4. განგებითა და სიბრძნითა :
 5. და შემდგომად რავდენისა
 6. მე ჟამისა ითხოვა ღთ᷈ისა
 7. გან . რ֮ა მოჰმადლოს . მას
 8. მადლი სიბრძნისაჲ და მ
 9. ეცნიერებისაჲ . რ֮ა თჳსითა
 10. თქოჳმოჳლითა . შეწიროს ოჳ
 11. სისხლოჲ მსხოჳერპლი ღთ᷈ი
 12. სა და მოვიდეს მის ზ֮ა წდ᷈ი
 13. სა სოჳლისა დანერგვაჲ :
 14. და შემდგომად ექოჳსისა დღ
 15. ისა . ვ֮ა განკჳრვებოჳლ იქმ
 16. ნა . დანერგვითა წდ᷈ისა სლ֮ი
 17. საჲთა . და ესრჱთ მეშჳდე
 18. სა დღესა იწყო გამოთქოჳ
 19. მად . ლოცვათა ღთ᷈ისა თით
 20. ოეოჳლისა ჟამისათა დღისა1
 21. და ღამისათა : და შემდგომ
 22. ად რავდენისამე ჟამისა
 23. სარწმოჳნოებითა და ლოც
 24. ვითა მრავლითა : და იწყო
 25. თჳსითა ჴელითა წერად ჟა
 26. მისწირვისა საიდოჳმლოთა
 27. და მას ღამესა დაადგრა მას
 28. ო֮ი ჩოჳენებით მცქ֮ლთა თნ᷈ა
 29. და წინადაგებაჲ იგი პოჳრი
 30. საჲ და სასოჳმლისაჲ ყო
 31. ზ֮ა წს᷈ა საკოჳრთხეველსა .
 32. და აღადგინა ბასილი და ჰქ֮ა :2

[140r]

 1. მსგავსად თხოვისა შენი
 2. სა აღივსენ პირი შენი ქები
 3. თა . რ֮ა შენითა თქოჳმოჳლი
 4. თა . შესწირო ოჳსისხლოჲ
 5. მსხოჳერპლი : ხ֮ ვერ დაითმე
 6. ნდა იგი თოჳალითა მიხედ
 7. ვად . აღდგა ძწოლით . და მ
 8. ოოჳჴდა წს᷈ა საკოჳრთხეველ
 9. სა . და იწყო სიტყოჳად . და
 10. წერდა ქარტასა შინა ესრჱთ :
 11. აღავსე . პირი ჩნ᷈ი ქებითა . რ֮ა
 12. ოჳგალობდეთ დბ֮სა შენსა :
 13. ო֮ო ღ֮ო ჩნ᷈ო . რ֮ნ დაგოჳბადენ
 14. ჩ֮ნ და მოგჳყვანენ ჩ֮ნ ცხორე
 15. ბასა ამას . და სხ֮თა ლც֮ვთა
 16. წდ᷈ისა ჟამისწირვისათა და
 17. შემდგომად აღსროჳლებისა
 18. ლც֮ვისა აღიპყრა პოჳრი და
 19. ვედრებით ილოცვიდა და იტ
 20. ყოდა : მოიხილე ო֮ო ი֮ჳ ქ֮ე ღ֮ო
 21. ჩნ᷈ო . წდ᷈ით სამკჳდრებელ
 22. ით შენით . და მოედ განწ
 23. მედად ჩნ᷈და . რ֮ი ზე მამისა
 24. თანა მჯდომარჱ ხარ .
 25. და აქა ჩ֮ნთანა ოჳხილავად ხ֮რ :
 26. ღირსყავ მტკიცე შენი ჴელი .
 27. მოცემად ჩ֮ნდა . და ჩ֮ნ მიერ
 28. ყ֮ლსა ერსა : წ᷈ჲ წთ᷈ჲ . ერმან
 29. ერთ არს წ֮ჲ . ერთ არს ო֮ი ი֮ჳ ქ֮ე
 30. სადიდებელად ღთ᷈ისა მამი
 31. სა ა֮ნ : და განტეხა პოჳრი იგი
 32. სამად ნაწილად . ერთი იგი
 1. ნაწილი მიიღო და ეზიარა ში
 2. შითა მრავლითა . და ერთი
 3. იგი დაჰმარხა . რ֮ა მის თ᷈ნა
 4. დაეფლად : ხ֮ სხოჳაჲ იგი შთა
 5. დვა ტრედსა შინა ოქროჲ
 6. სასა . და დაჰკიდა ზ֮ა წს᷈ა
 7. საკოჳრთხეველსა :
 8. ხ֮ ევბოჳლე და მღდელნი და მ
 9. თავარი დგეს წ֮ე ბჭეთა ტაძ
 10. რისათა . და ხედვიდეს . ნათ
 11. ელსა საცნაოჳრსა ტაძარსა
 12. შინა . და კაცთა დიდებოჳლთა
 13. ბრწყინვალითა . და ჴ֮ჲ ერისაჲ
 14. რ֮ნი იგი ადიდებდეს ო֮ა . და
 15. ბასილის საკჳრველსა წ֮ე მდგო
 16. მარესა : და დაოჳკჳრდა ხილ
 17. ვაჲ იგი . და დაეცნეს პირსა
 18. ზ֮ა თჳსსა და ცრემლოოდეს .
 19. და ადიდებდეს ო֮ა :
 20. ხ֮ გამო რაჲ ვიდა ბასილი და
 21. ეცნეს პირსა ზ֮ა თჳსსა . და
 22. თაყოჳანისსცა მას . და ჰკით
 23. ხა მათ . მიზეზი იგი მათისა
 24. მოსლვისაჲ : ხ֮ მათ ჰქ֮ეს მას
 25. დიდებოჳლი იგი ხილვაჲ რ֮ი
 26. იხილეს ტაძარსა მას შინა .
 27. მაშინ ბასილი ჰმადლობდა1
 28. ვედრებით ო֮ა : და მიოჳთხრა2
 29. მათ დიდებოჳლებაჲ იგი :
 30. და მოოჳწოდა ოქროჲს მჭ
 31. ედელსა . და შექმნა . ტრედი
 32. ოქროჲსაგან წდ᷈ისა . და მას3

[140v]

 1. შინა დადვა ნაწილი იგი და
 2. შთამოჰკიდა წს᷈ა ზ֮ა ტრ
 3. აპეზსა მსგავსად და ნა
 4. ცვალად წდ᷈ისა მის ტრედი
 5. სა . რ֮ი გამოჩნდა
 6. იორდანესა ზ֮ა ო֮ლისა ნა
 7. ნათლისღებასა :
 8. ხ֮ ესე რაჲ იქმნა და მიოჳთხრნა1
 9. მან სიტყოჳანი ნოჳგეშინ
 10. ისცემისანი ერსა მას : შე
 11. მოკრბა სიმრავლჱ ერისაჲ
 12. ეკლესიას . რ֮ლთა თანა იყო
 13. დიდიცა მოღოჳაწჱ ეფრემ
 14. რლ᷈ისაჲ ოჳკოჳანაჲს2 მიგითხრა3
 15. თოჳ ვ֮რ ღთ᷈ისა გამოცხადები
 16. თა თჳთმხილველცა იქმნა
 17. მდ֮ს ჴსენებოჳლისა მამისა .
 18. ჩნ᷈ისა ბასილისა :
 19. ხ֮ საღმრთოსა რაჲ ჟამის
 20. წირვასა აღასროჳლებდა
 21. ჰოჳრიამან ვინმე თავი თჳ
 22. სი ვ֮ა ქ֮ეანემან ერსა თნ᷈ა
 23. შეჰრთო წესსა ჟამისწირვი
 24. სასა . და ძღოჳნისა მისგან
 25. და ზიარებისა მსტოჳრობაჲ
 26. ეგოჳლებოდა : და ხედვიდა
 27. ჩჩჳლსა ყრმასა გან რაჲ იყ
 28. ოფდა ჴელთა შინა ბასილის
 29. თა . და ეზიარნეს რაჲ ყნ᷈ი
 30. მოვიდა იგიცა . და მიეცა მას4
 31. ჭეშმარიტად ჴორცი და მე
 32. რმე მოვიდა ბარძიმსა სის
 1. ხლითა სავსესა . და ვ֮რ მას
 2. ცა იქმნა ზიარ . და ორთა
 3. განვე დაჰმარხა ნაწილი
 4. და წარვიდა და ოჳჩოჳენა
 5. მეოჳღლესა თჳსსა დასა
 6. მტკიცებელად თქოჳმოჳლთა
 7. მათ და მიოჳთხრა . რ֮ი იგი
 8. თოჳალითა1 თჳსითა იხილა . ჰრ
 9. წმენა ოჳკოჳე ვ֮ა ჭეშმარი
 10. ტად შესაძრწოჳნებელი . და
 11. დბ֮ლი არს ქ֮ეანეთა სიდმ֮ლოჲ
 12. ხ֮ ხვალისაგან მოვიდა ბასი
 13. ლისა ევედრებოდა მას თჳნი
 14. ერ დროჲსა მიღებად ქ֮ჱს ბე
 15. ბეჭედი : ხ֮ მან არა ოჳდებყო2
 16. ა֮დ ჩოჳეოჳლებისაებრ მა
 17. დლობაჲ . რ֮ლსა ჰნებავს
 18. ყ֮ლთა კაცთა ცხორებაჲ
 19. შეწირა . და ნათელსცა და
 20. ყ֮ლსა სახლსა მისსა ჰრწმ
 21. ენა ო֮ი : და გამო რაჲ ვიდო
 22. და წ֮ჲ იგი . მოოჳჴდა მას
 23. დედაკაცი . და შეწევნასა
 24. ითხოვდა მისგან . ვ֮ა შემ
 25. ძლებელსა მთავრისა თნ᷈ა
 26. მის სოფლისა :
 27. ხ֮ მან მოიღო ქარტაჲ . და მც
 28. ირედ მიოჳწერა მთავარსა
 29. მას ესრჱთ : დედაკაცი გლ
 30. ახაკი . მოვიდა ჩემდა . და
 31. მრქოჳა მე თოჳ შემძლებე
 32. ლ ვარ შენ თანა თხოვისა

[141r]

 1. მისისა აღსროჳლებად :
 2. აწ ოჳკოჳეთოჳ შემძლებელ
 3. ვარ აჩოჳენე : და მისცა
 4. დედაკაცსა მას ქარტაჲ
 5. იგი ხ֮ იგი წარვიდა და მისცა1
 6. ებისტოლე იგი მთავარსა . ხ֮ მ֮ნ
 7. წარიკითხა და მიოჳწერა ნა
 8. ცვალად ესრე თქ֮ნთჳს ჵ წ֮ო
 9. მამაო . ვინებე შენდობაჲ
 10. დედაკაცისაჲ . ა֮დ ვერ შე
 11. ოჳძლჱ . რ֮ ხარკი მას თანა აც
 12. ხ֮ მან კლ֮დ მიოჳწერა მას :
 13. ოჳკოჳეთოჳ ინებე და ვერ შე
 14. ოჳძლე კეთილ : ხ֮ ოჳკოჳეთ
 15. ოჳ შეოჳძლებ და არა ინებე
 16. მიგიყვანენ შენ ღ֮ნ . კრებოჳ
 17. ლსა მას მთხოველთასა
 18. რ֮ა ოდეს ინებო ვერ შეოჳძ
 19. ლო . და ექმნა მას საქმით
 20. წერილი იგი : რ֮ არა მრავლისა
 21. ჟამისა შემდგომად მე
 22. ფისა რისხვასა მიეცა და
 23. მიმოიყვანებდეს კრ᷈ბ..ის : ე᷈ კროჳლსა2
 24. და გარდაიჴდიდა რ֮ლთა
 25. და ევნო მას :
 26. მაშინ ითხოვდა საწყალო
 27. ბელი ბასილისგან რ֮ა ლოცვ
 28. ითა მისითა დაოჳტკბოს
 29. მეფჱ . რ֮ლ იგი იქმნა : რ֮ შემდ
 30. გომად ექოჳსისა დღისა გა
 31. რდამოვიდა სახჱ განთა
 32. ვისოჳფლებისა მისისაჲ . მი
 1. სისაჲ მიმოყვანებისაგან :
 2. ხ֮ რ֮ლ იგი იქმნა მის ზ֮ა კაცთმო
 3. ყოჳარებაჲ . არა ოჳმეცარ
 4. ყო . მოვიდა ბასილისა . და
 5. ჰმადლობდა . და მოოჳწო
 6. და . დედაკაცსა მას . და მის
 7. ცა მას რაჲ იგი თანაედვა
 8. მრჩობლ : მათ ჟამთა შინა
 9. ივლიანე გ֮ნდგომილი მეფჱ . წა
 10. რემართა სპარსეთა და მო
 11. ვიდა კერძოთა კესარია ქა
 12. ლაქისათა : ხ֮ ბასილი მის თანა
 13. თა მათ თანა მიეგება მას .
 14. და იხილა იგი მეფემან და ჰქ֮ა
 15. გძლე შენ ბასილი . ხ֮ მან მიოჳგო
 16. მას . რ֮ა მძლე : და წ֮ნ მიართ
 17. ოჳნა მას სამნი პოჳრნი რ֮ლი
 18. საგან ჭამდა . ხ֮ მეფემან გინ
 19. ებად შეჰრაცხა სიმცირჱ იგი
 20. ძღოჳნისაჲ : და ოჳბრძანა .
 21. მსახოჳრთა თჳსთა მიხოჳმ
 22. ად პოჳრნი იგი და ნაცვალ
 23. ად მიცემად მისა თივაჲ :
 24. ხ֮ მან მიიღო და ჰქ֮ა მას : ჩ֮ნ O
 25. მეფეო რ֮ლსა ვჭამთ მოგა
 26. რთოჳთ შენ . ხ֮ შენ რ֮ლისაგან შჭ
 27. ამ ნაცვალად მოგოჳეც ჩ֮ნ
 28. ხ֮ ივლიანჱს რაჲ ესე ესმა . განრის
 29. ხნა და ჰქ֮ა მას საძოვარი
 30. ეგე თივის თიბისაჲ ჩნ᷈ისა
 31. მეფობისაგან მინიჭებოჳლ
 32. არს შენდა . ხ֮ რჟ֮ს სპარსნი

[141v]

 1. დავიმორჩილნე და მოვიქცე
 2. დავარღჳო ქლ֮ქი შენი . რ֮ არა
 3. ოჳმეცარ ვარ განდგომილებ
 4. ასა რ֮ნი შენ მიერ ცთომილ
 5. არიან ერნი : რ֮ა რ֮ლსა იგი მე
 6. თაყოჳანისვსცემ ღ֮ა და ოჳ
 7. ზორებ . არა შეოჳრაცხჰყოფ
 8. შენ . და დააწოჳლილებდეს ს֮დ
 9. და ესე თქ֮ა და წარვიდა სპა
 10. რსთა სოფელსა :
 11. ხ֮ შევიდა ქლ֮ქდ ბასილი . და მო
 12. ოჳწოდა ყ֮ლსა სიმრავლე
 13. სა . და მიოჳთხრნა მათ მე
 14. ფისა თქოჳმოჳლნი და გამზ
 15. რახ კეთილის მათა იქმნა .
 16. და ჰქ֮ა საჴმარნი ძმანო
 17. არად შერაცხილ1 არიან ცხორ
 18. ებისა თქ֮ნისა . განგებოჳლებ
 19. აჲ ყავთ : რ֮ა ოჳკოჳეთოჳ ეც
 20. ეს ჟამი მძლავრსა მეფჱ
 21. სა ძღოჳნითა დავამშჳდოთ2
 22. ხ֮ იგინი წარვიდეს სახიდ თჳ
 23. სა და რაჲ იგი ედვა თითო
 24. ეოჳლსა მათსა სახლსა ში
 25. ნა მათსა . მოაქოჳნა მისა3
 26. ოქროჲ და ვეცხლი და თოჳ
 27. ალი მრავალფასისა ოჳრი
 28. ცხჳ სიმრავლჱ . ხ֮ მან იხილა
 29. გოჳლსმოდგინებაჲ და მო
 30. რჩილებაჲ მათი : დადვა იგი
 31. ჭოჳრჭერის საცავსა შნ᷈ა
 32. დაწერა თითოეოჳლსა ზ֮ა
 1. სახელი და ჰქ֮ა მათ : ვ֮დ გოჳ
 2. ლსმოდგინებისაებრ თქ֮ნისა
 3. ო᷈ი შემძლებელ არს მისდა
 4. მოსრვად და თქ֮ნდა მიცე
 5. მად თჳსი იგი საფასჱ :
 6. და მოჳნქოჳესვე ოჳბრძანა
 7. მღდელთა და ყ֮ლსა ერსა
 8. ქლქ᷈ისასა დედებითოჳრთ
 9. და ყრმებით . აღსლვად მთ
 10. ასა დიდჳმოსა . სადა იგი
 11. პატივცემოჳლ არს და თაყ
 12. ოჳანისიცემების ღთ᷈ისმშო
 13. ბლისაჲ ყ֮დ ქებოჳლი ტაძარი
 14. და სამსა დღესა მარხვი
 15. თა ლოცვასა დაადგრეს
 16. და ითხოვდეს ღთ᷈ისაგან რ֮ა
 17. განაქარვოს ოჳშჯოჳლოჲ
 18. სა მის მეფისაჲ განზრახ
 19. ვაჲ : ხ֮ იგინი ევედრებოდეს
 20. რაჲ და იღჳძებდეს შემოჳ
 21. სრვილითა გოჳლითა :
 22. იხილა ბასილი ჩოჳენებით სიმ
 23. რავლჱსა მჴედრობასა
 24. ზეცისასა იმიერ და ამიერ
 25. მთასა მას და შ֮ს მათსა
 26. საყდართა ზ֮ა მჯდომა
 27. რჱსა ვისმე დედაკაცისა1 ხა
 28. ტითა და ესრჱთ ჰქ֮ა რნ᷈ი
 29. იგი მახლობელად მისა დგ
 30. ეს დიდ დიდნი კაცნი :
 31. მოოჳწოდეთ ჩემდა მერ
 32. კჳრის . და წარვიდეს და .

[142r]

 1. მოკლას ივლიანე . რ֮ნ იგი ძი
 2. სა ჩემისა და ო֮ლისა ი֮ჳ ქ֮ჱსა1
 3. ოჳრჩოჳლოებაჲ ქმნა :
 4. ხ֮ წ֮ჲ იგი საჭოჳრველითოჳრთ
 5. თჳსით მოვიდა და ბრძანე
 6. ბაჲ მიიღო მისგან . და მწ
 7. რაფლ წარვიდა . და მო
 8. ოჳწოდა ბასილის და მის
 9. ცა მას წიგნი . რ֮ლსა შინა
 10. იყო წერილ ყ֮ი დაბადებოჳ
 11. ლი და მერმე კ֮ცისა შექმნ
 12. აჲ ღთ᷈ისა მიერ . და თავსა
 13. წიგნისასა წერილ იყო თქოჳ
 14. და დასასროჳლსა მისსა
 15. სადა იგი დაიბადებოდა
 16. კაცი ჰრიდე :
 17. და მი რაჲ იღო წიგნი წ֮ე მის
 18. სა . აღმოიკითხა ვ֮ე წერი
 19. ლისა მის თოჳ ჰრიდე : და მე
 20. ყსეოჳლად განღჳძებოჳლ იქმ
 21. ნა შიშისაგან . და სიხაროჳ
 22. ლითა შეპყრობილი : ამისი
 23. ვე მსგავსი ჩოჳენებაჲ იხი
 24. ლა მასვე ღამესა ლიბანი
 25. ფილოსოფოსმან იყო რაჲ
 26. ივლიანჱს თანა სპარსეთს
 27. და კჳსტორებისა პატივი
 28. თა შემკობილ იყო :
 29. განოჳკჳრდა ბასილის ჩოჳე
 30. ნებაჲ ესე . და ევბოჳლე . ოდ
 31. ენ განაღჳძა და ვიეთნი
 32. მე მისთანანი ქლქ᷈ისანი :
 1. და მივიდა სამარტჳლჱსა
 2. წდ᷈ისა მოწამისა მერკჳლჱ
 3. სა სადა იგი თჳთ დადებოჳ
 4. ლ არს . და საჭოჳრველი მისი
 5. მის ზ֮ა იდვა რ֮ლ იგი ითხოვა
 6. და არა . პოვა .
 7. და მოოჳწოდა მლოცველ
 8. სა და ჰკითხვიდა მისთჳს
 9. თოჳ სადა არს ესე რ֮ლისა
 10. თჳს ფიცით იტყოდა მწოჳ
 11. ხრსა . მოჳნ იყვნეს სადა
 12. იგი ყ֮დვე დაცვოჳლ არს .
 13. ჰრწმენა ხ֮ შეოჳორგოჳლებ
 14. ელად ბასილის . ვ֮დ ჭეშმა
 15. რიტ არს ჩოჳენებაჲ იგი და
 16. ადიდებდა ღ֮ა რ֮ი არა ოჳგ
 17. ოჳლებელსჰყოფს მოსავ
 18. თა თჳსთა : და მოსწრაფ
 19. ებითა დიდითა . და სიხა
 20. როჳლითა გამოოჳთქოჳმ
 21. ელითა . აღვიდა მთად .
 22. ვ֮ე ეძინაღა ყ֮ლთა რ֮ნი იგი
 23. აღადგინნა ლოცვად : ოჳ
 24. ბრძანა ჴმითა სიხაროჳ
 25. ლისაჲთა ახარებდა მ֮თ
 26. ღთ᷈ისა მიერ ქმნოჳლსა გა
 27. მოცხადებასა :
 28. და ამას ღამესა მოიკლა
 29. მძლავრი იგი და ყ֮ლ
 30. თა მათ თანა ჰმადლო
 31. ბდა ღ֮ა . და ოჳკმოიქცა
 32. ქლქ֮დ : და ოჳბრძანა ყ֮ლთა :1

[142v]

 1. რ֮ა იპოვნენ დიდსა ეკლე
 2. სიასა და მოღებად ღთ᷈ისა
 3. საიდოჳმლოსა :
 4. ხ֮ ესე რაჲ იქმნა . და სიწმიდჱ
 5. აღიპყრა მან . სასწაოჳლი .
 6. არაჲ იქმნ . ვ֮ა იგი ჩოჳეოჳლე
 7. ბაჲ იყო . ძრვაჲ ტრედის֮ჲ
 8. მის : და განიზრახვიდა თა
 9. ვით თჳსით . რაჲ არს ესე : და
 10. იხილა : ერთი მამწერობელ
 11. თაგანი . დიაკონი თოჳალ
 12. ოჳყოფდა : დედაკაცსა
 13. რ֮ი გარდამოიხედვიდა ზჱთ1
 14. და განაშორა იგი საკოჳრ
 15. თხევლისაგ֮ნ და შინა ეკლე
 16. სიასა დაცვაჲ მისი ოჳბრ
 17. ძანა . და ესრჱთ იხილა .
 18. წმიდისა სოჳლისა . დანერ
 19. გვაჲ . და ოჳბრძანა ყ֮ლ
 20. სა ერსა შჳდ დღე დადგრ
 21. ომად . ეკლესიასა შინა :‧
 22. ხ֮ დკ֮ნი . მარხვასა . და მღ
 23. ჳძარებასა შეაგდო . და
 24. . მისისაგან . ნამეტნავისა
 25. გლახაკთა . ნაკლოჳლევანე
 26. ბასა . მიცემაჲ ბრძანა
 27. და ესრჱთ . ღ֮ი მოწყალე
 28. ყოფად მისდა . და მე
 29. რმეღა კადრებადა
 30. მღდელობასა . და ეზოე
 31. ბისაჲ. მოჳნთქოჳესვე . ბრ
 32. ძანა დამოკიდებ֮ჲ
 1. პატრონიკეთა . და ამცნო
 2. დედათა . რ֮ი გარეშე ეზოსა იხ
 3. ილონ . შთამხედველი საღმრ
 4. თოსა . ჟამისწირვასა . გან
 5. ვარდეს : ეკლესიისაგან . და ოჳ
 6. ზიარებელი . დაადგრეს .
 7. ხ֮ ერმან მან . დიდი . დღესასწა
 8. ოჳლი . აღასროჳლეს . შჳდთა მ֮თ
 9. დღეთა . და ყნ᷈ი ეკლესიასა შინა
 10. შეკრებოჳლიყვნეს . და აჰა ლი
 11. ბანი . ივლიანჱს კჳესტორმან
 12. სივლტოლაჲ . იჴმია : და შევიდა
 13. ქლ֮ქად . და ისწავა . ერისა . კრე
 14. ბაჲ . ეკლესიასა შინა :
 15. მოვიდა . და მიოჳთხრა . გან
 16. დგომილისაჲ მის . სიკოჳდილი
 17. ივლიანე . მძლავრისაჲ : და შე
 18. ოჳრდა : ფერჴთა . მღდელთ
 19. მოძღოჳრისათა . და ევედრე
 20. ბოდა . აღღებად ქჱ᷈ს ბეჭედსა
 21. და ამას რაჲ : მიემთხჳა თა
 22. ნა მოსახლე იქმნა . ბასილისა :
 23. და ევბოჳლჱესა . და ხვალისა
 24. გან : ოჳბრძანა . ყ֮ლთა მიღებ֮დ
 25. თჳსი იგი ხოჳასტაგი : ხ֮ ერთითა
 26. ჴმითა . ჰრქ֮ეს მას
 27. ოჳკოჳეთოჳ . მოკოჳდავისა
 28. მის მეფისა . მინიჭებაჲ : გან
 29. ვიზრახე : რ֮ა არა . აღაოჴრ
 30. ოს . ქ᷈ლქი ჩნ᷈ი . ოჳ᷈ფსღა . ფ֮დ
 31. ჯერარს : ოჳკოჳდავისა მეოჳ
 32. ფისა . შეწირვად ესე : .1

[143r]

 1. რ֮ნ ესევ֮რისაგან სიკოჳდილისა
 2. მიჴსნნა ჩ֮ნ : და აჰა ესერა .
 3. ჴელთა შ֮ნთა შ֮ნა არს . ვ֮ა იგი
 4. ო֮ნ გიბრძანოს ყავ : ხ֮ გ֮ნოჳკ
 5. ჳრდა მრწმნ᷈ისა მის ერისა
 6. დიდი იგი გოჳლსმოდგინებ֮ჲ
 7. და ნაწილი მისცა მათ . და
 8. რ֮ლ იგი დაშთა შემოსა . ყ֮ი ეკ
 9. ლესიისაჲ : და კოჳბაჲ ხ֮ საკ
 10. ოჳრთხეველი . ოქროჲთა წ֮ი
 11. თა და ქვითა პტს֮ნითა შეამ
 12. კო . და მოოჳწოდა სიმრავ
 13. ლესა ერისასა : და გნ᷈წმიდა
 14. საღმრთოჲ იგი ტრაპეზი და
 15. სამსა დღესა ბრძანა დღჱ
 16. სასწაოჳლობაჲ :
 17. ხ֮ ესე რაჲ ესრჱთ აღესროჳლა .1
 18. ვიეთნიმე იყვნესღა საცთოჳ
 19. რსა მას შინა წარმართთა
 20. სა . მოვიდეს . და ეტყოდეს .
 21. მას : აჰა ესერა . ლც᷈ვითა შნ᷈ი
 22. თა ქლ֮ქი ჩნ᷈ი . რლ֮ისაჲ წარტყოჳ
 23. ენვაჲ ეგოჳლებოდა . გ֮ნერა
 24. და ტაძარი ღთ᷈ისა შენისაჲ ოჳ
 25. ზეშთაჱს შეამკვე : ხ֮ მაკლს
 26. ღა ჩ᷈ნ რწმოჳნებად ძალსა
 27. ღთ᷈ისას . და მან . მცირედითა2
 28. სიტყჳთა . ოჳჩოჳენა მათ გზ
 29. აჲ იგი ცხორებისაჲ არწმ
 30. ოჳნა და ასწავა და ნათელ
 31. სცა : ხ֮ შე რაჲ ვიდა . წთ᷈ა მა
 32. რხვათა . სღმ֮რთოჲ იგი ექოჳსთა
 1. გ֮ნ რლ᷈ იგი პტვ᷈ითა სმცქ֮ლოჲ
 2. თა იყო ბასილი კც֮ნ სკრვ֮ლნ
 3. და სათნომან და მადლითა1
 4. შემკოჳლმან მითხრა მე :
 5. ვ֮დ მთავარი ვინმე მორწ
 6. მოჳნჱ სახელით : პროტერი
 7. ოს მოვიდა თჳსისა ასოჳლი
 8. სა თანა წთ᷈ა და პტსნთა ად
 9. გილთა . და მოჳნ ასოჳლისა
 10. მოკოჳეცაჲ მონასტერსა
 11. შინა დიდსა ეგოჳლებოდა :
 12. და მსხოჳერპლად ღთ᷈ისა შე
 13. სწირვიდა : ხ֮ დსბ֮ამითგან კა
 14. ცის მკლველმან ეშმაკმან
 15. შეიშოჳრვა საღმრთოჲ იგი
 16. გ᷈ნზრახვაჲ მისი :
 17. და წარჰმართა ერთი მისთა
 18. მონათაგანი . და აღაგზნა
 19. ტრფიალებითა ქალისა სიყოჳა
 20. როჳლსა : ხ֮ იგი არა ღირს იყო
 21. ჴელყოფად . ესევ֮რსა . და
 22. ვერ იკადრებდა მიახლებად
 23. ნი2 კალამნი . შემოჳსრნა და
 24. ეგოჳლებოდა ექოჳსორიობისა
 25. ჩემისა დაწერაჲ . და ჭეშმა
 26. რიტისა დაბნელებასა ეძიებს
 27. და მო რაჲ ვიდა ანტიოქიად
 28. მთავრისასა . მიიყვანეს სა
 29. მშჯავროსა . და ჰკითხა მას
 30. რაჲსათჳს მეფისასა არა
 31. მოიკითხავ . სარწმ֮ნოებასა

[143v]

 1. [და ჰქ᷈ა: ვიძლევით მეფე ოჳმ]ა
 2. ღლჱს ქადებისა არს კაცი და
 3. მოოჳდრეკელი და ფიცხელი მო
 4. ოჳგია გონებაჲ : მშ֮ნ მეფჱ
 5. რისხვითა გ᷈ნჴოჳრდა . და გ֮ნიზ
 6. რახვიდა . რ֮ლითა სიკოჳდილითა1
 7. იგი მოაკოჳდინოს : და შეემ
 8. თხჳა ძესა მეფისასა ღთ᷈ისა
 9. მიერ . სენსა შევრდომაჲ ვ֮ე
 10. გ֮ნწირვამდე მკრ֮ნლთაგან :
 1. ხ֮ დედაჲ მისი მეფესა ეშჯო
 2. და და ეტყოდა ვ֮ა ბოროტ
 3. ად ად֮ბ ღ֮ა აჰა ყრმაჲ მო
 4. კოჳდების ამისთჳს . რ֮ ბასილი
 5. სი ღთ᷈ისა მღდელისაჲ ჰქმენ
 6. გინებაჲ : ესმა რაჲ მეფესა
 7. მოოჳწოდა ბასილის და ჰქ֮ა
 8. მას : ოჳკოჳეთოჳ ჭეშმარიტ ა
 9. რს მოძღოჳრებაჲ შენი და
 10. ღ֮ი მას შინა იხარებს . ძისა
 11. ჩემისა სენი ლოცვითა გან
 12. დევნე . ხ֮ მან ჰქ֮ა . ოჳკოჳეთოჳ
 13. გრწმენეს ჵ მეფეო მართლ
 14. მადიდებელი სარწმ᷈ნოებაჲ
 15. და შეერთო ღთ᷈ისა ეკლესიასა
 16. ცხონდეს ძჱ შენი : ხ֮ მან აღ
 17. ოჳთქოჳა და არა ოჳდებყო
 18. დიდმან ბასილი . ა֮დ მოჳნ
 19. ქოჳესვე წ֮ე მისა სენი იგი გნ᷈ა
 20. შორა : ხ֮ რნ᷈ი იგი მის თანა იყ
 21. ვნეს ბოროტად მადიდებ
 22. ელნი ეპსკ֮პსნი სირცხჳლსა
 23. მას ძლევისასა ვერ დაოჳთმ
 24. ეს . არწმოჳნეს მეფესა რ֮ა
 25. არა არა გარდაჰჴდეს თჳსისა1
 26. შჯოჳლისაგან . ად მასვე რბი
 27. ოდის და მის გამო ყრმისა
 28. კოჳრნებაჲ მოირეწოს :
 29. და ესე რაჲ იქმნა მეყსეოჳლად
 30. ყრმაჲ იგი ჴელთა შინა მის
 31. თა მოკოჳდა : ესე რაჲ იხილა2
 32. პროტიკტორმ֮ნ შემდგომად3

[144r]

 1. აღსროჳლებისა ოჳვალისსა
 2. მიოჳთხრა მეფესა ოჳვა
 3. ლენტიანოს სათნოებანი ამ
 4. ის კაცისანი :
 5. ხ֮ მას დაოჳკჳრდა და ად֮ბდა1
 6. ღ֮ა . და მისცა საჴმარი მრ
 7. ავალი პროტიკტორსა მას
 8. და წარავლინა ბასილისა . სა
 9. ჴმარად გლახაკთა : ხ֮ მ֮ნ
 10. დიდი იგი ნიჭი მეფისაჲ მი
 11. რაჲ იღო . აღაშჱნა სახლები
 12. სასნეოჳლოჲ ქლქ֮სა შნ᷈ა და
 13. თითოეოჳლისა გარემოჲს სა
 14. მთავროსა გ֮ნსასოჳენებელ
 15. ად სნეოჳლთა და მიწვებოდ
 16. ეს სიმრავლჱ მამათა . და
 17. დედათაჲ და ყრმათაჲ და
 18. მრავალსა ღოჳწოლასა და
 19. გ᷈ნსოჳენებასა მათსა ჰყოფ
 20. და : ესე რაჲ ესმა მეფესა .
 21. საჴმარსა მრავალსა მია
 22. ნიჭებდა საზრდელად მა
 23. თა . და პტ֮ვსა მამობი֮სსა
 24. მიოჳძღოჳანებდა მღდელთ
 25. მოძღოჳარსა ქ֮ჱსსა :
 26. : ბ : ელადიოს ღირსად მოჴსენე
 27. ბოჳლი თჳთმხილველ და მსა
 28. ხოჳრქმნოჳლი მის მიერ . აღ
 29. სროჳლებოჳლთა სკრვ֮ლბთა
 30. რ֮ლ იგი მსახოჳრცა საყდრისა2
 31. მისისა იქმნა შემდგომად
 32. გ֮ნსლვისა მისისა ცხორებისა3
 1. გ֮ნ რლ᷈ იგი პტვ᷈ითა სმცქ֮ლოჲ
 2. თა იყო ბასილი კც֮ნ სკრვ֮ლნ
 3. და სათნომან და მადლითა1
 4. შემკოჳლმან მითხრა მე :
 5. ვ֮დ მთავარი ვინმე მორწ
 6. მოჳნჱ სახელით : პროტერი
 7. ოს მოვიდა თჳსისა ასოჳლი
 8. სა თანა წთ᷈ა და პტსნთა ად
 9. გილთა . და მოჳნ ასოჳლისა
 10. მოკოჳეცაჲ მონასტერსა
 11. შინა დიდსა ეგოჳლებოდა :
 12. და მსხოჳერპლად ღთ᷈ისა შე
 13. სწირვიდა : ხ֮ დსბ֮ამითგან კა
 14. ცის მკლველმან ეშმაკმან
 15. შეიშოჳრვა საღმრთოჲ იგი
 16. გ᷈ნზრახვაჲ მისი :
 17. და წარჰმართა ერთი მისთა
 18. მონათაგანი . და აღაგზნა
 19. ტრფიალებითა ქალისა სიყოჳა
 20. როჳლსა : ხ֮ იგი არა ღირს იყო
 21. ჴელყოფად . ესევ֮რსა . და
 22. ვერ იკადრებდა მიახლებად
 23. წინამდებარჱსა . და ეზრახა2
 24. ერთსა ოჳკეთოჳრსა გრძნ
 25. ეოჳლსა და აღოჳთქოჳა მრ
 26. ავალი მიცემად ოქროჲ .
 27. ოჳკოჳეთოჳ რაჲთ ეოჳფლოს
 28. მას . ხ֮ მწამლველმან მან
 29. მიოჳგო და ჰქ֮ა მას :
 30. ჵ კაცო მე ამას ვერ შემძლე
 31. ბელ ვარ : ა֮დ ოჳკოჳეთოჳ გნ
 32. ებავს . წარგავლინო…

[144v]

 1. თანა წინაჲსწარმცნო
 2. ბელისა ეშმაკისა და მან
 3. ყოს შენი ნებაჲ . ოჳკოჳ
 4. ეთოჳ შენ ხ֮ ჰყო პირველ֮დ
 5. მისი ნებაჲ : ხ֮ მან ჰქ֮ა მას1
 6. ვყო რ֮იცა მრქოჳას მე და
 7. მან ჰქ֮ა იჯმნია ქ֮ჱსგან
 8. წერით . ხ֮ მან ჰქ֮ა ჰჱ :
 9. ხ֮ ოჳშჯოჳლოებისა მოჳშაკ
 10. მან ჰქ֮ა მას . ოჳკოჳეთოჳ
 11. ამას მზაჲ ხარ . შემწეე გეყო
 12. შენ . ჰქ֮ა მას მზა ვარ : ხ֮ თოჳ
 13. მივემთხჳო გოჳლისთქოჳმ
 14. ასა : და შექმნა ბოროტისა
 15. მსახოჳრმან წიგნი2 ეშმაკსა3
 16. თანა . და განოჳტევა4 იგი . რ֮ლ
 17. სა წერილ იყო ესრე :
 18. ვ֮ა ჩემი ო֮ი და წინამცნობე
 19. ლი და კეთილისმყოფელი
 20. ხარ . ჯერარს ჩემდა სწრა
 21. ფით ქ֮ეანეთა . რჩოჳლისაგ֮ნ
 22. აღმოფხოჳრად . და შენსა
 23. მოღებად მორჩილებასა
 24. რ֮ა განმრავლდეს შენი ნა
 25. წილი : მოვავლინე შენდა
 26. რ֮ლსა აქოჳს ჩემი წიგნი :
 27. ტრფიალებოჳლ არს ქალსა და
 28. გევედრები რ֮ა ესე საქმით მი
 29. ემთხჳოს . რ֮ა ამითცა ვექ
 30. ადო და მრავლითა გოჳლს
 31. მოდგინებითა შევჰკრებ
 32. დე შენთა სათნოთა . და
 1. მისცა მას წიგნი და ჰქ֮ა :
 2. წარვედ რ֮ლსამე ჟამსა
 3. ღამისასა . და დადეგ ზ֮ა
 4. საფლავსა საწარმართ
 5. ოსა . და აღიპყარ ქარტ
 6. აჲ ჰაერთა ზ֮ა . და წარ
 7. მოგიდგენ შენ რ֮ლთა ეგოჳ
 8. ლების მიყვანებაჲ შენი
 9. ეშმაკისა : ხ֮ მან გოჳლსმო
 10. დგინედ ესე ყო . და განოჳ
 11. ტევა საწყალი იგი ჴ֮ჲ . და
 12. ჰხადოდა ეშმაკისა შეწე
 13. ვნასა . და მოჳნქოჳესვე წა
 14. რმოოჳდგეს მას მთავარ
 15. ნი ჴელმწიფებისა ბნელი
 16. სანი სოჳლნი ბოროტნი
 17. და წარიყვანეს შეცთომ
 18. ილი იგი ყრმაჲ სიხაროჳ
 19. ლითა დიდითა :
 20. და ოჳჩოჳენეს მას . საყდა
 21. რთა ზ֮ა მჯდომარჱ მა
 22. ღალთა . და გარემოჲ მისა
 23. ბოროტნი ეშმაკნი მდგ
 24. ომარენი . და მიიღო მწა
 25. მლველისა იგი წიგნი . და
 26. ჰქ֮ა ოჳბადროჳკსა მას .
 27. გრწამს ჩემდამო . ხ֮ მ֮ნ
 28. ჰქ֮ა ჰე მრწამს : ოჳვარჰყ
 29. ოფა ქ֮ჱსა შენსა . და მან
 30. ჰქ֮ა ოჳვარვჰყოფ : ჰქ֮ა
 31. მას ეშმაკმან . ოჳგოჳნ
 32. ოჳრნი ხართ : ოდეს გეჴმ

[145r]

 1. არები მე მოხოჳალთ ჩემდა
 2. ხ֮ ოდეს მიემთხჳნეთ გოჳლ
 3. ისთქოჳმასა ოჳვარმყო
 4. ფთ მე . და მიხოჳალთ თქ֮ნი
 5. სა ქ֮ჱსა : და არს იგი სახიერ
 6. და კაცთმოყოჳარჱ . და შე
 7. გიწყნარებს თქ֮ნ : ა֮დ შემიქმენ
 8. მე წერით ქ֮ე შენისაჲ და ნათ
 9. ლისღებისაჲ ნეფსით ჯმნაჲ
 10. და ჩემ თანა ოკ֮ე ყოფაჲ :
 11. და დღესა მას სრჩ֮ლისასა ჩემ .
 12. თანა შოჳებად ჩემთჳს გ֮ნ
 13. მზადებოჳლსა სატანჯვ
 14. ელსა . და მე მეყსეოჳლად
 15. გოჳლისთქოჳმაჲ შენი აღვა
 16. სროჳლო : ხ֮ მან დაწერა თჳ
 17. სითა ჴელითა წიგნი ვ֮ა იგი
 18. სთხოვა მას : მოჳნქოჳესვე
 19. სლ֮ისა გ֮ნმხრწნელმან ვეშა
 20. პმან წარავლინნა სიძვი
 21. სა ეშმაკნი და გააჴოჳრვეს1
 22. ქალი იგი სიყრ֮ლითა მის კც᷈ისჲთა :2
 23. და დაიგდო თავი თჳსი ქყ֮ნდ .
 24. და იწყო ჴმობად მამისა
 25. თჳსისა : შემიწყალე მე ოჳბად
 26. როჳკი რ֮ი ბოროტად ვიტანჯე
 27. ბი რლ᷈ისამე ყრმისათჳს თა
 28. ნამზროჳნველ : იქმენ : ნაწლე
 29. ვთა შ֮ნთა აჩოჳენე . ჩემდა
 30. მო : მამოჳლი სიყ᷈რლი მხო
 31. ლოდშობილსა შ֮ნსა და შემ
 32. აოჳღლე მე ყრმასა რ֮ი მთნავს3
 1. ხოლო ოჳკ֮თოჳ ესე არა ინებო ყოფად
 2. მიხილო მე მცირედ შგ֮დ მო
 3. მკოჳდარი მწარითა სიკდ֮ილითა1
 4. და სიტ֮ყჲ მისცე ჩემთჳს დღესა2
 5. მას სარჩლ֮ისსა ღ֮ა : ხ֮ მმ֮ჲ მისი
 6. ცრემლით ეტყ֮და . ვაჲ მე ცო
 7. დვილსა ამას რაჲ შეემთხჳა3
 8. საწყალსა შვილსა ჩემსა :
 9. ვინ ჩემი საოჳნჯჱ გ֮ნიპარა . ვინ
 10. ჩემსა ავნო შვილსა . ვინ ტკბი
 11. ლი იგი ნთ᷈ლი ჩემთა თლ֮თჲ და
 12. შრიტა : მე ზეცისა სიძისა ქ֮ჱსა
 13. მეგოჳლებოდა მითხოვაჲ და
 14. ანგ᷈ლზთა სყფლსა დადგი᷈ნბჲ
 15. ფნ֮ითა და გლ֮ბითა და შესხმითა4
 16. სლ᷈იერითა გლბ֮დ ღ֮თისა ვისწრ֮ფდი5
 17. და შ֮ნ მ֮რ ცხრ֮ბსა ვესევდი და შ֮ნ
 18. არაწდ֮ებსა და სიძვასა აჰბო
 19. რგდი მაცადე მე და მიგათხოო
 20. ვ֮რ იგი ჰნებავს ღ֮ა . და ნოჳ შთა
 21. იყვანებ სიბერჱსა ჩემსა მწ
 22. ოჳხარებით ჯჯხ֮ეთა ნოჳცა აზ
 23. ნაოჳრებასა შ֮ნთა მშობ֮ლთასა
 24. სირცხვილითა დაჰფარავ
 25. ხ֮ ქალმ֮ნ მ֮ნ არად შეჰრაცხნა მა
 26. მისა თჳსისა თქ֮მლნი ა֮დ დაად
 27. გრა . და ჴმობდა მმ֮ო ჩემო
 28. ყავ გლ֮ისთქ֮მჲ ჩემი ოჳკ֮თოჳ არა
 29. მცირედ შგ֮დ მიხილო მკდ֮რი : ხ֮
 30. მმ֮ჲ მისი დიდად გლ֮კლებლ იქმნა .6
 31. და ოჳზომოჲთა მწხრ֮ბითა
 32. დაითქა . და მეგობართა გნ᷈ზრხვასა7

[145v]

 1. ერჩდა რნ᷈ი ეტყდ֮ეს მას ოჳმჯ᷈ბჱს
 2. არს რ֮ა ნებაჲ მისი იქმნეს ვ֮ეღა არა1
 3. თვისა მკლ֮ვჲ : და მიერჩდა მმ֮ჲ
 4. და ბრძანა გლ֮ისთქოჳმაჲ ქლ֮ისჲ
 5. ყოფად . ვ֮ეღა არა სიკდ֮ლი მისი :
 6. და მოიყვანა რ֮ლსა ითხოვდა ყრ
 7. მასა და თჳსი შვილი და მისცა
 8. მ֮თ ყ֮ი მონაგები თჳსი და ჰქ֮ა მშ
 9. ჳდობით შვილო ჩემო წარვედ
 10. და ღ֮ი იყავნ შ֮ნ თ֮ნა . ჭშმრ᷈იტად
 11. ოჳბადროჳკო ფ֮დ სტიროდი და
 12. ინანდე ოჳკოჳანაჲსკნელ ოდ
 13. ეს არღარა სარგებელ გეყოს :
 14. ხ֮ ოჳჯეროჲ იგი შეერთებაჲ იქმნა
 15. და საეშმაკოჲ საქმჱ აღესრ֮ლა
 16. და მცირედნი რაჲ ჟამნი : წა
 17. რჴდეს . ეოჳწყა ვიეთგ֮ნმე ვ֮დ
 18. მონაჲ იგი არა შევალს ეკლესი
 19. ად . და არცა მიეახლების წთ᷈ა
 20. ადგილთა . არცა ოჳკოჳდავსა2
 21. და ცხოველსმყოფელსა ეზიარე
 22. ბის საიდოჳმლოსა . და ჰქ֮ეს სა
 23. წყალსა მას მეოჳღლესა მისსა :
 24. ესე ოჳწყოდე ვ֮დ ქმარი შნ᷈ი რ֮ი გთ
 25. ნდა არა არს ქ֮ეანჱ ა֮დ ოჳცხო .
 26. არს სრწმნ֮ოებისაგ֮ნ და გ֮ნდგო
 27. მილ : ბნელითა და ტკივილითა აღ
 28. ივსო და დააგდო თვ᷈ი თჳსი ქყ֮ნსა
 29. ზ֮ა და იწყო დაბძარვად თვ֮სა
 30. თჳსსა ფრჩხილითა და იცემდა
 31. მკერდსა და იტ᷈ყდა არავინ ოჳ
 32. რჩი მშბ֮ლთჲ ცხონდეს : რასა
 33. მოველოდე . ვინ მიოჳთხრას მა
 1. მასა ჩემსა ჩემი ესე სირცხჳლი
 2. ვაჲმე ოჳბდ֮რკსა ამას ვ֮რსა
 3. სიღრმესა წრსწყ֮მედლსა შთა
 4. ვჴედ . რაჲსათჳს მე ვიშევ რად
 5. არა მოჳნქოჳესვე აღტაცებოჳლ
 6. ვიქმენ : ესევ֮რსა რაჲ გოდებდა
 7. იგი . ცნა შეცთომილმ֮ნ ქმრ֮მან
 8. მისმ֮ნ . მოვიდა მისა და არწმ
 9. ოჳნებდა ვ֮დ ნოჳ გაქოჳს ესე ჭეშმ
 10. არიტად : ხ֮ იგი გნ֮სნე֮ბდ მოვიდა
 11. მცთ֮რთა მისთა სიტყ֮თაგ֮ნ და
 12. ჰქ֮ა მას : ოჳკთ֮ოჳ გნებავს დაჯ
 13. ერებაჲ ჩემი და სწყ֮ლი სლ֮ი ჩემი
 14. ხვალე მე და შ֮ნ ერთად წარვი
 15. დეთ წს᷈ა ეკლესიასა და ჩემ წნ᷈ა
 16. მიიღე ოჳხრწნელი საიდმ֮ლოჲ
 17. და მშ֮ნ დავიჯერო : მშნ იძოჳ
 18. ლებით თქ֮ა სქმ֮ისა მის თვ֮ი . მოჳნ
 19. ქოჳესვე დაოჳტევა დედობრივი
 20. ოჳძლოჳრებაჲ და ზრახვაჲ .
 21. კეთილი გ֮ნიზრახა და რბიოდა
 22. ჩნ᷈ისა თ֮ნა მწყემსისა და მოწ
 23. ფისა ოლ֮ისა ბასილისა და ყო იგი
 24. ზ֮ამდგომელ და შემწე ოჳღმრ
 25. თოებისა მისთჳს და ჴმობდა :
 26. შემიწყ֮ლე მე წ֮ო ღთ᷈ისაო სწყლ֮ბლი
 27. შ[ემიწყალე] მწფ֮ეო ქ֮ჱსო რ֮ი ესე ეშ
 28. მაკთა შევემზახე შმი֮წყლე რ֮ნ თ֮ს
 29. სა მმ֮სა არა ოჳსმინე და ოჳთ
 30. ხრა მას სქ֮მჱ იგი : ხ֮ წ֮ნ ღთ᷈ისამან
 31. მოოჳწოდა ყრ֮მასა მას და
 32. გმო᷈იკითხვიდა მისგ֮ნ ოჳკთ֮ოჳ ესე
 33. ესრჱთ არს : ხ֮ მ֮ნ ჰქ֮ა ცრემლით ჰე

[146r]

 1. წ֮ო ღთ֮ისო დაღათოჳ მე ვდოჳმნე
 2. საქმენი ღღდ֮ბნ : და მ֮ნცა მიოჳთხ
 3. რა პირვ֮ელითგ֮ნ ვ֮ე დსს֮რლდმდე :
 4. შმდგმ֮ითი შგ֮დ ეშმ֮კისა იგი ბრო֮ტს
 5. ყოფაჲ მშ֮ნ ჰქ֮ა მას წ֮ნ ბასილი მო
 6. იქეც ოლ֮ისა ღ֮თისა ჩნ᷈ისა ჰქ֮ა მას
 7. მნებავს ა֮დ ვერ შეოჳძლებ :
 8. ჰქ֮ა მას წ֮ნ რაჲსათჳს ჰქ֮ა ყრმამ֮ნ
 9. დაწერით ვიჯმენ მე ქ֮ჱსგ֮ნ და შე
 10. ოჳდეგ ეშმაკთა : ჰქ֮ა მას წ֮ნ . ნოჳ
 11. შ֮ნ გეოჳრვების . სახიერ არს ღ֮ი ჩნ᷈ი
 12. და შეგიწყნარებს შ֮ნ სინნ֮ლითა . რ֮
 13. შეინ֮ნბს ბრ᷈ტთა ჩ֮ნთა ზ֮ა : და და
 14. იგდო თვ᷈ი თჳსი ქალმ֮ნ მ֮ნ ფერჴ
 15. თა თნ֮ა მისთა . სახიერებისაებრ
 16. ევედრებოდა მას და ეტყოდა :
 17. მწფ֮ეო ქ֮ჱსო . რაჲ ძალგიც შემეწიე .
 18. ჩ֮ნ . და ჰქ֮ა ყრმასა წ֮ნ გრწამსა .
 19. ცხორებად : ხ֮ მ֮ნ ჰქ֮ა . მრწამს ო֮ო
 20. შემეწიე ოჳრწმოჳნოებასა ჩემსა
 21. და მეყსეოჳლად ოჳპყრა მას ჴელი
 22. მისი . და დასწერა მას ქ֮ჱს ბეჭედი
 23. და ოჳლოცა . და შეაყენა იგი ერთ
 24. სა ადგილსა შნ֮ა ეკლესიისა ეზო
 25. სა . და მისცა მას კან֮ნი და თა
 26. ნაშეეწეოდა მას . სამ დღჱ და
 27. მივიდა ხილვად მისა და ჰქ֮ა მას
 28. ვ֮რ ხარ შვილო . ხ֮ მ֮ნ ჰქ֮ა დიდსა ჭი
 29. რსა შ֮ნა ვარ წ֮ო ღთ֮ისო . ვერ დავი
 30. თმენ ჴმათა მ֮თთა დაშინება
 31. სა და ისრისა ტყორცებასა და
 32. ქვათა დასხმასა : რ֮ აქოჳს ჴლითწერი
 33. ჩემი მერჩიან და იტყჳან შ֮ნ მოხოჳედ
 1. ჩ֮ნდა არათოჳ ჩ֮ნ შ֮ნდა . ჰქ֮ა მას წ֮ნ
 2. ნ გ֮შნნ შვ֮ლო ა֮დ გრწმ֮ენნ ხ֮ : და მისცა
 3. მას მც֮რდ სზრ֮დლი და დასწერა ჯ֮ი
 4. და ოლ֮ცა და შე᷈აყნა . და შგ֮დ მცირდ1
 5. თა დღეთა მივიდა მისა და ჰქ֮ა მ֮ს :
 6. ვ֮რ ხ֮რ შვ֮ლო . ჰქ֮ა მან წ֮ო მმ֮ო შორით
 7. ჴ֮ჲ ქადებისაჲ მესმის ხ֮ არა ვხე֮დვ
 8. მ֮თ . და კლ֮დ მისცა სზრ֮დლი და ოჳლ
 9. ოცა და დაჰჴშა კარი და წრვიდა :
 10. მეორმეოცესა დღესა მივიდა მი
 11. სა და ჰქ֮ა ვ֮რ ხ֮რ ძმაო [ოჳ]გო მას კეთ
 12. ილ ვარ წ֮ო ღთ᷈ისაო . რ֮ გიხილე შ֮ნ დღეს
 13. ჩოჳენებით . რ֮ ჰბრძოდე ჩემთჳს და
 14. სძლე ეშმ֮კსა . მყს֮ეოლდ ოჳკოჳე წ֮ნ
 15. მსგ֮ვსდ ჩოჳეოჳლებისა თჳსისა ყო
 16. ლ᷈ცჲ გმოი֮ყვნა და მოიყ᷈ვნა2 სასოჳ
 17. ენებელსა თჳსსა : ხ֮ გ֮ნ რაჲ თენა მო
 18. ოჳწოდა ყ֮ლთა მღდელთა და ქ֮ჱს .
 19. მყრ֮ესა ერსა და ჰქ֮ა მ֮თ . შვილნო
 20. ჩემნო . ყნ֮ი ვჰმ֮დლბდთ ღ֮ა . რ֮ აჰა
 21. ესერა ცხვ֮რისა მის წრწ֮ყმდ֮ლისჲ
 22. ეგოჳლების მწყემსსა კთლ֮სა მჴა
 23. რთა ზ֮ა დადებად და მოყვანებ
 24. ად ეკლესიად . და ჯერარს ჩნ֮დაცა
 25. ღამისთევად ამას3 ღამესა და ვედ
 26. რებაჲ მისსა . რ֮ა არა სძლოს გან
 27. მხრწნ֮ელმან ს֮ლთამ֮ნ :
 28. და ესე რაჲ იქმნა გ֮ლსმოდგინედ
 29. ერი იგი შეკრბა და ღამე ყ֮ლ ევედ
 30. რებოდეს ღ֮ა კთ֮ლსა მას თ֮ნა მწყ
 31. ემსსა . ცრემლითა ჴმობდეს მისთ᷈ს
 32. კს֮ნსა და გ֮ნთიად ყ᷈ლსა მას თნ᷈ა სი
 33. მრვ֮ლესა ერისასა . წრიყ֮ვნა იგი წ֮ნ

[146v]

 1. და ოჳპყრა მარჯოჳენჱ ჴელი
 2. მისი . და მოიყვანა წ֮სა ღთ֮ისა ეკ
 3. ლესიასა ფნ֮ითა და გლბ֮ითა :
 4. და აჰა ესერა ეშმაკი რ֮ლსა ჩ֮ნ
 5. ყლ֮თაჲ ჰნებავს წრწყმედაჲ
 6. ყლ֮თა მისთ֮ნა მომსრველთა
 7. ძალთა მოვიდა და ოჳხილა
 8. ვად შეიპყრა ყრმაჲ იგი და
 9. ეგოჳლებოდა შეპყრობაჲ მისი
 10. ჴელთაგ֮ნ წი֮სათა : და იწყო ჴმ
 11. ობად ყრმამ֮ნ წ֮ო ღთ᷈ისო შემე
 12. წიე მე : და ესოდენსა ოჳრცხჳ
 13. ნოებასა მოვიდა . ვ֮ე წ֮ისა მის
 14. ცა მონისა ღთ֮ისა ბასილისა
 15. ჭენებად და გარემოქცევად :
 16. მიექცა წ֮ჲ იგი ეშმაკსა და ჰქ֮ა
 17. ოჳრცხჳნოო და სლ᷈ისა გ֮ნმხრწნ
 18. ელო . მამაო ბნელისა და წარ
 19. წყმედისაო . არა კმა არსა შ֮ნ
 20. და შნ֮ი წარწყმედაჲ . რ֮ი თავ
 21. სა თჳსსა და რ֮ნი შენთნ֮ა არი
 22. ან ოჳყავ მათ : არა დასცხრე
 23. ბი ღთ᷈ისა ჩნ᷈ისსა ბრძოლად და
 24. ბადებლსა : ხ֮ ეშმაკმ֮ნ ჰქ֮ა მას
 25. მავნებ ბს᷈ილი . ვ֮ს მრვ֮ლთა ჩ֮ნგ֮ნ
 26. თა ესმოდა ჴ֮ჲ მისი : ხ֮ წ֮ნ ჰქ֮ა მ֮ს
 27. შეგრისხენინ შ֮ნ ო֮ნ ეშმ֮კო . ხ֮ ეშმ֮კნ
 28. ჰქ֮ა მას ბს֮ილი მ[ავნებ] მე . არა მი
 29. ვედ მე მგი֮სა ა֮დ ეგე ჩემდა მო
 30. ვიდა და იჯმნა ქ֮ე შნ֮ისაგ֮ნ და შე
 31. მომიდგა მე . და აჰა ჴლ֮ით წ֮რლი
 32. მისი ჴლ֮თა მქოჳს და დღესა მას
 33. სრჩ᷈ლისსა ყ֮ლთა მსჯ᷈ლისა მიოჳ
 34. ღო ესე :‧
 1. ხ֮ წ֮ნ ბს֮ლი ჰქ֮ა . კხრ֮ს ღ֮ი ჩნ֮ი არა შთა1
 2. მოიღოს ერმან ამან ჴელი
 3. თჳსი სიმაღლისაგ֮ნ ცთ֮ჲსა ვ֮ს
 4. მოგოჳცე ჴელითწერილი : და
 5. მოიქცა და ჰქ֮ა ერსა . აღიპყრ
 6. ენით ჴელნი თქ֮ნნი სიმაღლესა
 7. ცისასა . და ყნ֮ი ჴმბ֮დთ ცრ᷈მლთ
 8. კს֮ნსა . და დგა ერი იგი ჟ֮მსა მრ֮ვლ
 9. სა გნ֮ეპყ᷈რნს ჴლ֮ნი ზც֮დ და აჰა
 10. ჴლით֮წრლი იგი ყრმი֮სჲ მაქნდა აერ
 11. თა ზ֮ა . და ყთ֮ა იხ֮ლეს . მოვიდა და
 12. იდვა ჴ֮ლ᷈თა წ֮ისა ბს֮ლისთა და მო
 13. რაჲ იღო ჰმდ֮ლბდა ღ֮ა . და მხ֮რლ
 14. იქმნა ყ֮ლსა მას ერსა თ֮ნა და ჰქ֮ა ყრ
 15. მასა მას იც֮ნბ წრი֮ლსა შს᷈ა ძმაო :
 16. ხ֮ მ᷈ნ ჰქ֮ა ჰე წ֮ო ღი֮სო ჩემია წრ֮ლი ესე და
 17. გ֮ნხეთქა წრ֮ლი იგი და შ᷈იყვანა ეკ᷈ლისდ .
 18. და ღრ֮სყო წ֮ა ზიარ᷈ბისა2 ნჭ֮სა ქ֮ა და
 19. ყო პრ֮ი დ֮დი და გს֮ნა ყ᷈სა ერსა და
 20. მიყ֮ვნა ყრ֮მჲ იგი და ასწ֮ვა და მის
 21. ცა კნ֮ნი რ֮ი შჰგვ֮ნდა და მისცა იგი3
 22. ღ֮ა ა֮ნ
 23. ცოლსა თჳსა და ადბ֮და და აქბ֮და :