Georgian 2. Lives of Saints. 11th cent. 269 f. Pg. 45 ft. (Jer-2)

თუესა სეკტემბერსაგ̃ წამებაჲ წმიდისა და ნეტარისა ანთიმოს ნიკომიდიელ მთავარეპისკოპოსისაჲ გუაკურთხენ, უფალო!