Jer-2 (Georgian-2) მარცხნეა
ცხორებაჲ და ღუაწლნი წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩუენისა ათანასი მთავარეპისკოპოსისა ალექსანდრიელისაჲ

115v

 1. ※ ცხორებაჲ : და : ღუაწლნი : წ᷈ისა : და : ნეტარისა : მ᷈მისა :
 2. ※ ჩ᷈ნისა : ათანასი მთავარეპისკ᷈პსსა : ალქ̃სნ᷈დრლის᷈ჲ : 1
 3. ※ მრავალნი წ᷈ნი შეიწუნეს და გ᷈ნიგუმირნეს . სურვი
 4. ლითა მით ზეცისაჲთა : და გ᷈ნიცადეს ბრწყინვალბ᷈ჲ იგი
 5. მეუფისაჲ მის . მადლთა მომნიჭებ᷈ლისა ქ᷈ესი : და ჭშ᷈რტი
 6. სა მის მ᷈რ ნათლისა გ᷈ნბრწყინდეს : და ამისთჳსცა ვ᷈ე
 7. სიკუდილადმდჱ . ქადაგებისა მისთ᷈ს სახარებისა . და
 8. მსახურებისათჳს ო᷈ისა . ზეცისა იგი გჳრგჳნი მიიღეს :
 9. რ̃ შეიყუარეს უფრ᷈ჲს ხილულთა ამათ კეთილთა .
 10. უხილავნი იგი : და უფროჲს წარმავალისა ამის ცხო
 11. რებისა საუკ᷈ნჲ და უფრ᷈ჲს წ᷈ემდებარისა ამის
 12. დბი᷈სა მომავალი იგი :‧ :‧
 13. ხ᷈ უმეტესად აღივსო მადლითა მით სამოციქ᷈ლოჲთა
 14. დიდი ათანასე : რ᷈ი იგი ეპისკოპოსთა შ᷈ს . დიდისა მის
 15. და სახელოვნისა ქლ̃ქისა ალექსანდრიისა : თ᷈ჱ ვ᷈ა 2 მთიე
 16. ბი გამობრწყინდა : რ᷈ი იგი მჴურვალე იყო სლ᷈ითა .
 17. და ფრთოვან იქმნა სურვილითა მით ზ᷈ცისაჲთა :
 18. და ფ᷈დ მრავ᷈ლთა ჟ᷈მთა ებრძოლა მეფეთაცა მდე
 19. ვართა მართლისა სარწმ᷈ნბისათა და ყ᷈ლსავე სიმ
 20. რავლესა მწვალებ᷈ლ᷈თსა : და მიიღო ძლევაჲ ძალი
 21. თა მით საღ᷈თოჲთა . ყ᷈ისავე კრებულისა ზ᷈ა ბორო
 22. ტად მორწმუნისა : ამისთჳსცა უკუჱ ღუაწლთა
 23. მათ მისთა მრავალთა . და ფ᷈დსა მას სიბრძნესა :
 24. რ᷈ლ . აქუნდა სიტ᷈ყსა მისსა . და რ᷈ლსა მისთა მ᷈თ
 25. წერილთა ძალი გამოაჩინებს . ვჰგონებ თუ
 26. ვერვის ძალუც ღირსად აღწერაჲ . ვ᷈ა ჯერარს :‧
 27. აწ უკუჱ პ̃ლდ ჴს᷈ნებ᷈ჲ მცირედისა რაჲსმე . სიყრ
 28. მისა მისისა საქმეთათჳს ვთქ᷈თ :‧შ᷈დ წამებისა
 29. და ღ᷈თისა მისლვისა . ნეტარისა პტ᷈რე ებისკოპო
 30. სისა ალექსანდრიელისა . მიიღო პატივი იგი
 31. მღდ᷈ლთმოძღურების᷈ჲ წ᷈ნ ალექსანდრჱ : და
 32. ბრძანა ყ᷈ლთავე მღდ᷈ლთა ეკლესიისათა შემოკ
 33. რებაჲ . და ელოდა რ᷈ა შემოკრბენ ყ᷈ნივე : და მეყ
 34. სეულად მას ჟამსა ოდენ . გარდაიხედნა სარკუ

[116r]

 1. მელთაგ᷈ნ საეპისკოპოსოჲსათა . და მიხედნა ზღჳთ
 2. კერძო . და იხილნა კიდესა მას ზღჳსასა ყრმანი რ᷈ნი
 3. იმღერდეს კანონითა საეკლესიოჲთა : რ̃ სახლი იგი
 4. მარჯუჱ იყო სახილველად ზღჳსა მიმ᷈რთ . რ᷈ი
 5. საცა კიდესა იმღერდეს უმანკონი იგი ყრმანი .
 6. რ᷈ლთა შ᷈ს იყო პ᷈ლ მოჴსენებული ესე . დიდი
 7. ათანასე . და სხ᷈ნი მოჰასაკენი მისნი : და ყრმათა
 8. მათ მღერასა შ᷈ა . შექმნეს ათანასე ეპისკპ̃სდ :
 9. და რ᷈ნიმე ხუცად . და რ᷈ნიმე დიაკონად . და მოჰ.
 10. გუარნიან ყრმანი ნათლისცემად . რ᷈ნიცა წესითა
 11. მით საეკლესიოჲთა . აკ᷈ხნის და ულოცის ათანა
 12. სე : და ვ᷈ა ეპიკოპოსმ᷈ნ ნა᷈ლი სცის ზღ᷈სა მას შ᷈ა :‧
 13. ესე რაჲ იხილა ნეტ᷈რმ᷈ნ ალექსანდრე . მოუწოდა
 14. ორთა მღდ᷈ლთა . და უჩუენნა მთ᷈ ყრმ᷈ნი იგი . და
 15. უბრძანა რ᷈ა მოიყვანნენ იგ᷈ნი მისა : და გ᷈ლის
 16. ხმაყო რ̃ ყ᷈ივე სლ᷈იერად იქმნა : და ნათ᷈ლღე
 17. ბულთა მათ ყრმ᷈თა სცხო წ᷈ჲ მიჰრონი . და დას
 18. წერა ჯ᷈ი . და ესრეთ სრულყვნა იგ᷈ნი : ხ̃ მშო
 19. ბელთა ნეტარისა ათანასესთა მოუწოდა და
 20. ჰქ̃ა მათ . ესე ყრმ᷈ჲ ო᷈ისა მ᷈რ წარემატებოდენ :
 21. ხ᷈ გარდაჴდეს ჟამნი რაოდენნიმე . მოჰგუარეს
 22. იგი ეპისკოპოსსა ალექსანდრეს : და მეყსე
 23. ულად მისცა მას პატივი იგი სამღდელოჲ ეკ
 24. ლესიისაჲ : და შეიყვანებდა მას ბრძოლ᷈დ მტ᷈რთა :‧
 25. და მრავალნი ღუაწლნი მოითმინნა მან მწვა
 26. ლებელთაგ᷈ნ . ვ᷈ა იგი ო᷈ნ თქ᷈ა : ვ᷈დ მე უჩუენო
 27. მას . რაოდენი უღირს ვნებად სახელისა ჩემისა
 28. თ᷈ს : ხ̃ ვინაჲთგ᷈ნ ყ᷈თავე ღუაწლთა მისთა ვერ
 29. ძალგჳც აღრაცხვად : რ̃ ურიცხუნი ბოროტნი
 30. თავსისხნა დევნულებათა მათ მისთა შ᷈ა .
 31. ამისთ᷈ს ვთქუნეთ საჩინონი იგი და ცხადნი საქ
 32. მენი მისნი : და მას ზ᷈ა კმა ვყოთ :‧
 33. ხ̃ რ᷈ნიცა იცნობენ კც᷈სა მას . მათ უწყნიან მისნი იგი
 34. ღუაწლნი : რ̃ რჟ̃ს არიოზ უშჯულოჲ ექსო

[116v]

 1. რიობასა იყო . და მუნცა არა დასცხრა ბორო
 2. ტისა მისგ᷉ნ . ა᷉დ მისთა მ᷉თ მეგობართა მ᷉რ . რ᷉ლთა
 3. აქუნდა მისივე სარწმუნოებაჲ . შეუძლო ცთუ
 4. ნებაჲ კოსტანტინე მეფისაჲ : და ბრძანა მოყვანებ᷉ჲ
 5. მისი ექსორიობისა მისგ᷉ნ : და წარმოათქმია მ᷉ნ წ᷉ე
 6. მისა . ზაკუვით სარწმუნოებაჲ მისი : რ᷉ი სიტყჳთ
 7. ჩ᷉ნისავე სარწმუნოებისა მსგავსი იყო . ხ̃ ჭშ̃ტე
 8. ბით ფ᷉დ შორს იყო ჩ᷉ნისა სარწმ᷉ნოებისაგ᷉ნ : და
 9. ამას ზ᷉ა გ᷉ნკჳრდა მეფჱ . და მეყსეულად წარგზავ
 10. ნა იგი პატივით ალექსანდრიად : და მი რაჲ იწია
 11. იგი ალექსანდრიად . არა შეიწყნარა იგი წ᷉ნ ების
 12. კოპოსმ᷉ნ ალექსანდრე . მცნებისა მისთ᷉ს რ᷉ი მიეცა
 13. პეტრეს ებისკოპოსსა და მწ̃მესა : და ნეტარი ათანა 3
 14. სეცა აყენებდა შეწყნარებად მისა : რ̃ იყო იგი მა
 15. შინ მთავ᷉რდიაკონი . და უწყოდა უკეთურებ᷉ჲ
 16. არიოზისი რ᷉ლსა ეგულებოდა ზაკუვით შესლვ᷉ჲ
 17. ეკლესიად . და მერმე 4 მცირედ მცირედ აღძრვაჲ წვალ᷉ბისა
 18. თჳსისაჲ : ამისთჳს უკუჱ კლ̃დ ეგჳპტე აღძრ
 19. ვასა და შფოთსა შ᷉ა იყო :‧
 20. მაშინ ევსები ნიკომიდიელი . და მისთანანი იგი მიუ
 21. წერდეს მეფესა . და მისგ᷉ნ პასუხსა მოიღებდეს .
 22. დამტკიცებისათ᷉ს არიოზისა : ხ̃ დიდმ᷉ნ ათანასე . და
 23. ებისკოპოსმ᷉ნ ალექსანდრე . მიუწერეს . მეფესა და
 24. ეტყოდეს : ვ᷉დ არა ჯერარს რ᷉ნ იგი ერთგზის
 25. სარწმუნოებაჲ ჩ᷉ნი უგ᷉ლებ᷉ლსყო . ესრეთ მეყსე
 26. ულად არა შევიწყნაროთ . ა᷉დ ს᷉ლგრძელ ვიქ
 27. მნნეთ : მაშინ მფ̃ე კოსტანტინე აღიძრა . რისხვით
 28. მძიმედ : და მიუწერა ნეტარსა ათანასეს . გ᷉ლის
 29. წყრომით : ებისტოლე ესევ᷉რი : ისმინე გ᷉ნზრახვაჲ
 30. ჩემი . და ნუ აყენებ ეკლესიად შესლვად . რ᷉ლთაცა
 31. ენებოს : რ̃ უკ᷉თუ ვცნა ვ᷉დ და ვიეთმე აყენებ
 32. ეკლესიისაგ᷉ნ . მთავარდიაკონობისა შ᷉ნისათ᷉ს : უწ
 33. ყოდე ვ᷉დ წარმოვავლინო . და გ᷉ნგიყვანო შ᷉ნ
 34. პატივისა შ᷉ნისაგ᷉ნ და მაგათცა ადგილთაგ᷉ნ . და

[117r]

 1. გევნოს შ᷉ნ ფ᷉დ ეგრეთვე ალექსანდრეს ეპის
 2. კოპოსსა მიუწერა მეფემ᷉ნ : ვ᷉დ: მოქცეულ არს
 3. იგი . და არღარა ჰნებავს ერისა გ᷉ნწვალებაჲ . ა᷉დ
 4. ეკლესიისა მშჳდობაჲ : ხ̃ მიიღო ეპისკოპოსმ᷉ნ ალე
 5. ქსანდრე წიგნი იგი მეფისაჲ : და შ᷉დ მცირედისა ჟა
 6. მისა აღესრულა აღსასრულითა ნეტარითა . და
 7. არა შეიწყნარა არიოზ : და მიიღო პატივი
 8. მღდელთმოძღურებისაჲ დიდმ᷉ნ ათანასე :‧
 9. მაშინ მწვალებ᷉ლთა გ᷉ლისხმაყვეს რაჲ ვ᷉დ უძ
 10. ღჳს იგი ეკლესიასა . პ᷉ლდ იგინიცა ეწამნეს : ხ̃ მეყ
 11. სეულად შ᷉დ მცირედისა ჟამისა . ესრეთ აღუდგეს
 12. ბრძოლად . რ᷉ლ უ᷉კთუმცა ძალედვა . საჴსენე
 13. ბელიმცა მისი აჴოცეს ყ᷉ისაგ᷉ნ ქყ̃ნისა : რ̃ ვ᷉ა მიიღო
 14. მ᷉ნ ეკლესიისა უფლებაჲ . მეყსეულად ევსები ნი
 15. კომიდიელმ᷉ნ . იწყო ბრძოლად ათანასესა : და პო
 16. ვეს მაშინ მწუხარებაჲ იგი მეფისაჲ შემწედ თჳსი
 17. სა ნებისა : და მისთ᷉ს ყ᷉ლსა ღონესა ეძიებდეს . რ᷉ამცა
 18. გარდააგდეს იგი საეპისკოპოსოჲსაგ᷉ნ თჳსისა :
 19. და იტყოდეს . ვ᷉დ უღირსებით დადგომილ არს იგი
 20. ეპისკოპოსად : და ესვიდეს ვ᷉დ უკ᷉თუ იგი გარ
 21. დააგდონ ებისკოპოსობისაგ᷉ნ . მაშინ შეუძლონ
 22. დამტკიცებად წვალებისა მის არიოზისა :‧
 23. მაშინ ეძიებდეს მისთ᷉ს ღონეთა . ევსები ნიკომიდიე
 24. ლი და მსგავსნი მისნი : და მოიქრთამნეს 5 კ᷉ცნი ვინმე .
 25. წვალებისა მისგ᷉ნ მელიდიტესა . სისონ . ევდემონ .
 26. და კალინიკე . და სხ᷉ნი მრავალნი : და იწყეს შესმენად
 27. მისა : პ᷉ლდ თქუეს : შე რაჲ ვიდა იგი საებისკოპო
 28. სოსა . მეყსეულად დააწესა . რ᷉ა სელისა სამოსელ
 29. სა მისცემდენ ხარკად ეკლესიასა ყ᷉ნი მეგჳპტელნი :
 30. და კლ̃დ თქ᷉ეს მეორეცა შესმენაჲ უაღრესი პ᷉ლისაჲ .
 31. ვ᷉დ ათანასე მტერ მეფისა არის : რ̃ მოძულისა
 32. ვისმე თანა მეფისა . და მბრძოლისა . წარსცა 6 მოთ
 33. ხჱ ერთი დიდი . სავსე ოქროჲთა . და მოყუარე არს
 34. იგი მისა : კ᷉დ მესამედ შესმენად ესე გამოიღეს : რ̃

[117v]

 1. იყო კ᷉ცი ვინმე . სახელით ისიქორა . რ᷉ნ ქმნა
 2. საქმჱ ფ᷉დ ბოროტი . და ღირსი სიკუდილისაჲ : რ̃
 3. არა მიეღო მას პატივი მღდელობისაჲ . და წარ
 4. ვიდა სოფელთა მათ . რ᷉ლთა ეწოდების მარე
 5. ოდისაჲ . და იწყო მუნ ჟამისწირვად :‧
 6. ხ̃ ნეტარი დიდი ათანასე მივიდა მარიოდსა . და
 7. მოჰნახვიდა მუნ მყოფთა მათ : და ცნა საქ
 8. მჱ იგი ისიქორისი : და წარავლინა მაკარი
 9. ხუცესი . რ᷉ა იხილოს უკ᷉თუ ჭშ᷉ტ არიანა საქ
 10. მენი იგი : ამისთ᷉სცა გამოცხადნეს 7 რაჲ საქმენი იგი
 11. ისიქორაჲსნი . გამოიპარა მიერ . და მ᷉ვიდა ნიკო
 12. მიდიას . და შეეჭრა ევსების და მისთანათა მ᷉თ :
 13. ხ̃ მ᷉თ შეიწყნარეს იგი ვ᷉ა მღდ᷉ლი . და აღუთქუეს
 14. მას ებისკოპოსობ᷉ჲ . სიძულილისათჳს და მტე
 15. რობისა ნეტარისა ათანასესა . უკ᷉თუ ოდენ
 16. თქ᷉ას რაჲ შესმენაჲ ათანასესთ᷉ს : და მან გა
 17. მოთქუა ესევ᷉რი . ვ᷉დ მაკარი ხუცესი მიივ
 18. ლინა ათანასეს მ᷉რ . და ზ᷉ა მოუჴდა ეკლესია
 19. სა ჩ᷉ნსა . და შეხლდნა საკურთხეველსა . და და
 20. აქცია საკურთხევ᷉ლი . და ბარძიმი სამეუფოჲ
 21. თა სისხლითა დასთხია 8 . და ოცი წიგნი საღთ᷉ოჲ
 22. დაწუა : და ესევ᷉რი მრავალი მიუთხრეს მეფე
 23. სა . უკეთურმ᷉ნ ევსები ნიკომიდიელმ᷉ნ და მსგ
 24. ავსთა მისთა : ვ᷉დ წიგნი მეფობისა მისისაჲ უ
 25. გულებ᷉ლსყო და არა შეიწყნარა : ხ̃ ვ᷉ა ესმა
 26. მეფესა . გ᷉ნკჳრვებასა შთავარდა : და ბრძანა
 27. რ᷉ა იქმნას კრებ᷉ჲ : რ̃ დაღაცათუ სარწმუნოე
 28. ბისა მის მართლისა ძალი არა 9 აქუნდა მტკიცედ .
 29. ა᷉დ ვინაჲთგ᷉ნ აგონებდა . ვ᷉დ წინააღმდგ
 30. ომთა მათ ზ᷉ა იქმნების საქმჱ უსამართ
 31. . ლოჲ . ამისთ᷉ს თავსიდვა კლ̃დ ამის საქმისა
 32. და შრომისა ქმნაჲ : ხ̃ რჟ̃ს მოიწია ენკენიაჲ
 33. იჱ᷉ლმისაჲ . შეკრბებოდეს ებისკოპოსნი ყ᷉ით
 34. ⁘ კერძოვე :‧ :‧ 10

[118r]

 1. და მიწერა მეფემ᷉ნ რ᷉ა კეთილად გამოიძი
 2. ონ . ყ᷉ივე ათანასესთ᷉ს თ᷉ქმ᷉ლი : და არი
 3. ოზისთ᷉სცა რ᷉ა კეთილად გამოიწულილონ
 4. თუ ვ᷉ა იგი მან უთხრა მას . არს ძი მას
 5. ვე სარწმუნოებასა ზ᷉ა მართ᷉ლსა : და
 6. შურითა გ᷉ნგდებულ არს იგი ეკლესიისა
 7. გ᷉ნ . რ᷉ა ისწრაფონ მშჳდობისა ყოფაჲ :‧
 8. ოჳკ᷉თუ კულა ზაკუვით შეაჩუენა არი
 9. ოზ თჳსი იგი სარწმუნოებაჲ . რ᷉ა მივიდენ
 10. ალექსანდრიად . და მუნ გ᷉ნიკითხოს . ამის
 11. თ᷉ს . და ბრძანა რ᷉ა აღ რაჲ ვიდოდინ ი᷉ჱმს . პ᷉დ
 12. მივიდენ ტჳროსს . და საჯონ მუნ დიდისა ათა
 13. ნასესთ᷉ს . და არიოზისთ᷉ს : რ᷉ა ესრეთ ყ᷉ივე ბრ
 14. ძოლაჲ გ᷉ნქარდეს . და იქმნას მშჳდობაჲ ეკლე
 15. სიისაჲ . და კეთილად . აღასრულონ დღჱ კურთ
 16. ხევისაჲ :‧ და მეოცდაათესა მას წელსა კოს
 17. ტანტინე მეფისასა . იქმნა კრებაჲ იგი ტჳროზს :
 18. და შემოკრიბნა ყ᷉ლნი ებისკოპოსნი თევდოსი
 19. იპატი კომონ . რიცხჳთ სამეოცნი : და მოიყვა
 20. ნეს მაკარიცა ხუცესი ანტიოქიით . შეკრული
 21. ჯაჭჳთა მჴედართა : და შემოკრბეს სამშჯავ
 22. როსა 11 მას . მთვ̃რიცა იგი მის ქყ̃ნისაჲ . და სხ᷉ნი რ᷉ნი
 23. ცა წარჩინებულნი იყვნეს პატივითა : და მერმე
 24. მოუწოდეს ნეტარსა ათანასესცა :‧
 25. და მეყსეულად შემასმენელთა მისთა იწყეს
 26. შესმენად . სამოსლისა მისთ᷉ს სელისა : ა᷉დ მა
 27. თი იგი სიტ᷉ყჲ გ᷉ნაქარვეს . აღაპი და მაკარი
 28. ხუცესთა ალექსანდრიელთა . რ̃ ნიკომიდიას მო
 29. ვიდეს . და მტყუვრად გამოაჩინეს სიტ᷉ყჲ იგი .
 30. რ᷉ი თქ᷉ეს . ურჩ̃ლთა მ᷉თ . მართლისა და წ᷉ისა
 31. ათანასესთ᷉ს : და ესე მეფესაცა მიუთხრეს . ხ̃
 32. მ᷉ნ მიუწერა წიგნი რისხვით შემასმენელთა
 33. მისთა : ხ̃ ათანასეს უბრძანა მისა მისლვაჲ :‧
 34. და ვ᷉ა იწყეს სარჩლად . მეყსეულად მოიწია

[118v]

 1. წიგნი იგი მეფისაჲ : ხ̃ ესე იქმნა გ᷉ნგებითა ღ᷉ჲთა : და
 2. ევსები მის თანაშემწითურთ სირცხჳლეულ იქმნა : და
 3. ვ᷉ა ამის კერძისაგ᷉ნ დაეცნეს შემასმენელნი მისნი . მერმე
 4. წარმოიღეს მაკარისიცა იგი საქმჱ .
 5. და პ᷉ლდ დიდი ათანასე რჩულიერად და კეთილად წინა
 6. აღუდგებოდა მტერთა მ᷉თ . ევსების და მისთანათა . და
 7. ეტყოდა მათ . რ᷉ა გამოაჩინონ თუ ისიქორე ჭშ̃ტდ ხუ
 8. ცესი იყო : რ̃ ესრეთ წერილ იყო წიგნსა მას შესმენი
 9. სასა . ვ᷉დ ხუცესი იყოვო : ხ̃ მსაჯულთა ამისთ᷉ს
 10. არარაჲ გამოიძიეს . ა᷉დ ეძიებდეს საქმესა მას მაკა
 11. რისსა : ხ̃ ვ᷉ა ვერ უძლეს მხილებად . დააცხრვეს სამ
 12. შჯავროჲ იგი : [ვ᷉ე] 12 ჟ᷉მ რავდენმე . რ᷉ა წარვიდენ ვიეთნი
 13. მე და გამოიწულილონ საქმჱ იგი . თუ ვ᷉რ ძი ყოფილ არს 13 :‧
 14. ხ̃ წ᷉ნ ათანასე ვ᷉ა იხილა . რ̃ მტერთა მისთა წარავლენ
 15. დეს . თეოღნიას . მარისს . თ᷉ეს . მაკიდონს . და ორსაკის .
 16. ღაღადებდა და იტყოდა : ზაკუვით იქმნების საქმჱ
 17. ესე . რ̃ არა სამართალ არს რ᷉ამცა მაკარი ხუცესი
 18. საკრველითა იყო . და შემასმენელნიმცა მისნი მტერთა
 19. წარავლენდეს . ხილვად საქმეთა მათ . და აღწერად
 20. ნებისაებრ თჳსისა : ამას რაჲ ღაღადებდა დიდი ათანა
 21. სე და ყ᷉ივე 14 კრებული ეწამებოდა მას : და ვ᷉ა იხილა
 22. ესე დიონოსი იპატიკომან . არარაჲ საჯა . ა᷉დ და
 23. უტევნა ყ᷉ნივე და მივიდა იგი მეფისა : ხ̃ რ᷉ნი იგი მარი
 24. ოდსა წარივლინნეს . აღწერეს მ᷉თ საქმე იგი ვ᷉ა ენე
 25. ⁘ ბა . და ესრეთ მოიქცეს :‧
 26. ხ̃ ვ᷉ე იგინი მოვიდოდეს ვერარაჲ საჯა კრებამ᷉ნ . რ᷉
 27. არა იყვნეს ორნივე კერძნი . და მისთ᷉ს მსაჯულმ᷉ნ
 28. ვერარაჲ სამართალი გ᷉ნსცა : და ესრეთ დაუტევეს
 29. წ᷉ჲ ათანასე : ხ̃ მო რაჲ იწინეს მარიოტით . და გამოი
 30. ღეს წერილი იგი მათი . მერმე საჯეს ათანასეს გარდა
 31. გდებაჲ : და დაწერეს საშჯელი იგი გარდაგდ᷉ბისა მისის᷉ჲ :
 32. და მრავალი ბრ̃ტი დაწ᷉რეს საშჯ᷉ლსა მ᷉ს შ᷉ა ნტ̃რისა ათ᷉ნსსთ᷉ს :‧
 33. და მეყსეულად წარვიდეს ტჳროსით იჱ᷉მდ . კურთხევა
 34. სა მას სახლისა ი᷉ჱმისასა : და მი რაჲ ვიდა მუნ არიოზ .

[119r]

 1. შეიწყნარეს ებისკოპოსთა მათ . რ᷉ლთა კრებასა მას
 2. ნიკიისასა დაწერეს ჴელით წერილი . სარწმუნოება
 3. სა მას შ᷉ა ერთარსებისასა : ევსები და მსგ᷉ვსთა მისთა :‧
 4. ხ̃ მართლისა მის სარწმუნოებისა წინამძღ᷉რთა გარჱ
 5. მიაქციეს არიოზ . და ბრძანეს რ᷉ა კრებასა მას ალექ
 6. სანდრიისასა ისმინონ მისი : და მი რაჲ ვიდა იგი კრება
 7. სა მას . მუნცა ემხილა ბორიტი სარწმ᷉ნ᷉ბჲ მისი : ამით
 8. ესევ᷉რითა საქმითა . ზ᷉ა მოიწია სხ᷉ჲცა წიგნი მეფისაჲ .
 9. რ᷉ი ბრძანებდა რ᷉ა აღვიდეს მისა ათანასე . და რ᷉ა იგი
 10. ნიცა მიიწინენ კოსტანტინეპოლედ :‧ ებისტ᷉ლე კს᷉ტ᷉ნე მ᷉ფის᷉ჲ :‧
 11. ძლიერი და დიდი მეფჱ კოსტანტინე მორწმუნე . მიუწერ
 12. ეპისკოპოსთა მ᷉თ ტჳროსს შეკრებ᷉ლთა . არა უწყნი
 13. საქმენი თქ᷉ნისა მაგის შეკრებისანი . რ᷉ნი იქმნებიან ამ
 14. ბოხებითა და ლალვითა : ა᷉დ ვჰგონებ თუ შფოთი
 15. სა და აღძრვისა რაჲს᷉გნმე ჭშტ̃ბჲ გარდაქცეულ
 16. არს . ვინაჲთგ᷉ნ გაქუს თქ᷉ნ შური და ჴდომაჲ ერთ
 17. მანერთისა მიმართ : და გნებავს რ᷉ამცა თქ᷉ნი ნებაჲ
 18. უძლეველ იყო . და ღ᷉თისა ნებასა არა ეძიებთ : ა᷉დ
 19. ღ᷉ნ გ᷉ნგებულებითა თჳსითა სიბოროტეცა თქ᷉ნისა
 20. ცილობისაჲ დაჰჴსნას . და ცხადად გ᷉ნდევნოს : და ჩ᷉ნ
 21. ცა გჳჩუენოს კეთილად . უკ᷉თუ გიზრუნავს ძი საქ
 22. მჱ ჭშ᷉ტბისაჲ კრებასა მაგას თქ᷉ნსა : და უკ᷉თუ ყ᷉ვე
 23. საშჯელი გ᷉ნგიშჯია თუალუხუავად . და თჳნიერ
 24. ყ᷉ისავე შურისა და მტერობისა : ამისთ᷉ს უკუჱ მნე
 25. ბავს რ᷉ა ყ᷉ნივე ჩემისა მეფობისა მომართ მოხჳდეთ .
 26. რ᷉ა თქ᷉ნი თქ᷉ნ მითხრათ კეთილად . ყ᷉ივე თქ᷉ნ მიერ .
 27. კრებასა მაგას თქუმული :‧
 28. ესე რაჲ ებისტოლჱ მოიწია მეფისაჲ . შთავარდეს ყ᷉ნივე
 29. შიშსა დიდსა : ამისთ᷉ს უფრ᷉ჲსნი ეპისკ᷉პსნი გ᷉ნიყარნ᷉ს
 30. თ᷉სთავე საყდართა : ხ̃ ევსები . და თეოღნია . და მ᷉თ
 31. თანანი იგი . ოდენ ისწრაფდეს ჟამისა გარდაჴდასა :
 32. და მიუწერეს მეფესა . ვ᷉დ აჰა ესერა მოვიწევით :
 33. ხ̃ წ᷉ნ ათანასე დაარწმუნა მეფესა ყ᷉ივე ჭშ᷉ტი : და ოქ
 34. როჲსა მისთ᷉ს თქ᷉ა ჭშ᷉ტი : და დაარწმუნა კეთილად

[119v]

 1. ვ᷈ა ენება : და იყო იგი მეფისა თანა . დაბასა მას
 2. რ᷈ი იგი არს მახლობელად ნიკომიდიისა . და ეწო
 3. დების ფსამათა : ხ̃ და რაჲ ეყოვნა ევსების და
 4. მისთანათა მათ . მაშინ პატივითა დიდითა წარგზა
 5. ვნა მეფემ᷈ნ ნეტარი ათანასე . თჳსსავე საყდარსა
 6. ალექსანდრიას : და მიუწერა ეკლესიასა ალექ
 7. სანდრიისასა . ვ᷈დ ეპისკ᷈პსი თქ᷈ნი ათანასე შე
 8. იწყნარეთ . რ̃ ცუდად შესმენილ იყო :‧
 9. ხ̃მი რაჲ ვიდა ნეტარი ათანასე ალექსანდრიად . და
 10. იწყეს გ᷈ნკითხვად საქმეთა არიოზისთა . მაშინ
 11. ფ᷈დი ერი შემოკრბა : ხ̃ იხილა რაჲ წ᷈ნ ათანასე . ყ᷈ი
 12. ვე ალექსანდრიაჲ . და ეგჳპტე შემოკრებ᷈ლი .
 13. ამას ზ᷈ა არა დაიდუმა . ა᷈დ გამოუცხადა იგი
 14. მეფესა : და ვ᷈ა ცნა მეფემ᷈ნ ვ᷈დ არიოზის გონებაჲ კ̃დ
 15. გარდაქცეულ არს . მიავლინა და ბრძანა მოყვანე
 16. ბაჲ მისი კოსტანტინეპოლედ . რ᷈ა მისცეს სიტ᷈ყჲ შფოთი
 17. სა მისთ᷈ს . რ᷈ლსა იქმოდა ერსა შ᷈ს : და მი რაჲ იყვანებ
 18. დეს არიოზს ალექსანდრიაჲთ სამეუფოდ . პოვნა
 19. კესარიას . ევსები . და თეოღნია . და მარი . და სხ᷈ნი იგი
 20. შემწენი მისნი . და უთხრნა 15 მ᷈თ ყ᷈ნივე საქმენი თჳსნი .
 21. და დაყუნა მათთანა დღენი მრავალნი : და წარიგზავ
 22. ნა მათ მ᷈რ მეფისა . რ᷈ა მივიდეს და მიუგოს მას სიტყ᷈ჲ
 23. საქმეთა მისთათ᷈ს : ხ̃ ევსები და მისთანანი იგი . მეყ
 24. სეულად წარვიდეს კოსტნ᷈ტნეპოლეს . და ყ᷈ლსავე
 25. ღონესა ეძიებდეს . რ᷈ამცა შეუძლეს ათანასეს
 26. ებისკ᷈პსბისაგ᷈ნ გარდაგდებაჲ :‧
 27. რ̃ მიუწოდა მათ მეფემ᷈ნ . და ჰკითხვიდა მ᷈თ საქმ᷈თა 16 მათთ᷈ს .
 28. რ˜ნი იქმნნეს 17 კრებასა . რ᷈ამცა უთხრნეს : ხ̃ მ᷈თ ჰქ̃ეს
 29. მას . ვ᷈დ: არარაჲსა სხჳსა საქმისათ᷈ს ვისწრაფეთ
 30. გამოძიებად . ვ᷈რ იგი საკურთხეველისა მისთ᷈ს . რ᷈ი
 31. 31. ათანასეს მივლინებულმ᷈ნ ხუცემ᷈ნ დააქცია . და ბარ
 32. 32. ძიმი იგი წ᷈ჲ დასთხია : და კლ̃დ რ̃ იფქლსა მას . რ᷈ი
 33. 33. ჩუეულებისაებრ მოვალს . ალექსანდრიით კოს
 34. 34. ტანტნეპოლედ . ათანასე არა უტევებს მოღებ᷈დ :

[120r]

 1. და ამას ზ᷈ა მოწ᷈მე არიან . ანდამანტი და ათვიპონ .
 2. და არბეთიონ . და პ᷈ტრე ებისკოპოსი : რ̃ მათ თჳთ
 3. ასმია მისი ვ᷈რ დააყენებდა კრებასა მას : და რ̃ წარ
 4. მოდგეს . ამხილეს და შესწამეს მას : ხ̃ იგი გ᷈ნიპარა და
 5. წარვიდა . რ̃ შეეშინა სატანჯველისაგ᷈ნ :‧
 6. ესრეთ არიოზის შემწეთაგ᷈ნ სცთა მეფჱ კოსტნ̃ტნე : გ᷈ნ
 7. რისხნა და ბრძანა ათანასეს ექსორიობაჲ . კერძო
 8. თა ღალიისათა . ბერიადეს შ᷈ა . ხ̃ იტყჳან ვიეთნიმე
 9. ვ᷈დ ესე ამისთ᷈ს ქმნა მეფემ᷈ნ . რ̃ ენება ეკლესიისა
 10. ერთობაჲ : რ̃ ათანასეს არა ენება ზიარებაჲ არიო
 11. ზისი : მაშინ მოიწია ამბოხებაჲ და შფოთი . არათუ
 12. ალექსანდრიასა ზ᷈ა ოდენ . ა᷈დ ყ᷈ლსა ეგჳპტესა : რ̃
 13. არიოზის საქმჱ ყუაოდა . ხ̃ ეკლესიაჲ იღელვებოდა 18 :۔
 14. ხ̃ამ᷈ს შ᷈ა კს᷈ტნტნე მეფჱ აღესრულა . სოფლსა ერთსა
 15. შ᷈ა ნიკომიდიისასა : რ̃ დაეყო მეფობასა შ᷈ა ოცდაათ
 16. ერთმეტი წელი : ხ̃ ყ᷈ნი დღენი ცხოვრებისა მისისანი
 17. იყვნეს . სამეოცდახუთ წელ : და დაუტევნა მეფედ
 18. ძენი მისნი : და მიანდო ანდერძი თჳსი ხუცესსა ვის
 19. მე . რ᷈ლსა აქუნდა სარწმნბ̃ჲ არიანოზთაჲ : და ეს
 20. რეთ ამცნო . ვ᷈დ კოსტანტინესვე მისცეს მეფობაჲ
 21. რლ᷈სა ჰქჳან ჩემივე სახელი : ხ̃ მრავალი ძებნაჲ
 22. ყვეს თუ და ძი უტევობია ანდერძი . მაშინ ხუ
 23. ცესმ᷈ნ მ᷈ნ უარყო : და ჰყვეს 19 თ᷈ნაშემწედ ყუერ᷈ლნი იგი პალ᷈ტსნი 20 :‧
 24. და შ᷈დ მცირედისა ჟამისა მოიწია კს᷈ტნტნე : და ფარუ
 25. ლად მისცა მას ანდერძი იგი მ᷈მისა მისისაჲ . და ერთი
 26. საქმჱ ითხოვა მისგ᷈ნ . რ᷈ა არიოზის ოდენ სარწმუ
 27. ნოებაჲ აქუნდეს : მაშინ ვინაჲთგ᷈ნ კოსტნ̃ტნე
 28. აღესრულა . პოვა ევსები ნიკომიდიელმან ჟამი .
 29. და ისწრაფდა რა᷈მცა დაამტკიცა არიოზის სარწ
 30. მუნოებაჲ : ხ̃ ამას ყ᷈ლსა იქმოდა შეწევნითა მით
 31. ხუცისაჲთა . რ̃ მიზეზითა მის ანდერძისაჲთა აქუნ
 32. და კადნიერებაჲ წ᷈ე მეფისა : და პროპოსიტიცა 21 მეფი
 33. საჲ სახელით ევსები . იგიცა გარდააქცია და ასწა 22
 34. ვა სარწმუნოებაჲ არიოზისი : და ესრეთ ს᷈ხთა

[120v]

 1. მათცა ყუერულთა . იგივე სარწმნბ᷈ჲ მიიღეს :‧
 2. მერმე ცოლმ᷈ნცა მეფისამ᷈ნ სცთა და იგივე სარწ
 3. მუნოებაჲ მიიღო : და შ᷈დ მცირედისა მეფემ᷈ნცა . და
 4. მასვე გონებასა შთავარდა : და მეყსეულად ბრ
 5. ძანა . რ᷈ა ჩ᷈ნთაცა ებისკ᷈პსთა იგივე სარწმუნოებ᷈ჲ
 6. შეიწყნარონ : ხ̃ მას ჟამსა დიდისა მის ზამთრისასა .
 7. რ᷈ი მოიწია ს᷈ლთა ზ᷈ა . იყო ი᷈ჱმს მწყემსად და წინა
 8. მძღურად ეკლესიისა წ᷈ჲ მაქსიმჱ : და ალექსანდ
 9. რიას დიდი ათანასე . და კოსტნ᷈ტნეპოლეს ნ᷈ტრი ალქ̃სნდრე :‧ 23
 10. ა᷈დ ევსები პ᷈ლმოჴსენებული . შეწევნითა მით ხუცის᷈ჲ
 11. თა . ისწრაფდა რ᷈ა არიოზ დაადგინოს კოსტნ᷈ტნეპო
 12. ლეს ებისკპს̃დ : და ჰგონებდა ვ᷈დ ჴელმწიფებითა
 13. მეფისაჲთა და ს᷈ხთა მ᷈თ რ᷈ლთა იგი სარწმუნბ᷈ჲ აქუნ
 14. და . მოისპოს ს᷈დ მართლმადიდბ̃ლობისგ᷈ნ მამთ̃ჲსა . აღსაა
 15. რებაჲ ერთარსებისაჲ :‧ :‧
 16. მაშინ არიოზ . ჭურჭელი იგი ეშმაკისაჲ მოიწია კოს
 17. ტანტინეპოლედ . და ჰგონებდა ეკლესისა მის ღ᷈თისა
 18. დაპყრობასა : ა᷈დ მიიღო აღსასრული ღირსი საქმე
 19. თა მისთაჲ . ლოცვითა წ᷈ისა ალექსანდრჱ კოსტან
 20. ტინეპოლელ ეპისკ᷈პს᷈ისჲ᷈თა : რ̃ გარე გ᷈ნსავალთა შ᷈ა
 21. წელნი მისნი ქუჱ გ᷈ნკრბეს : და იქმნა იგი გმობისა მის
 22. თჳს საჩუენებ᷈ლ წ᷈ე ყ᷈ლთასა :‧
 23. ა᷈დ შ᷈დ მისისა სიკუდილისაცა . ვ᷈ა გარდაჴდა ჟ᷈მი რაოდე
 24. ნიმე . ევსები ნიკომიდიელი და მსგავსნი მისნი იხარებდ᷈ს
 25. ვინაჲთგ᷈ნ იხილეს ათანასეს გ᷈ნძებაჲ ეპს̃კპს̃ბისგ̃ნ :
 26. და ისწრაფდეს რ᷈ამცა დაადგინეს ეპ̃სკ᷈პსი მ᷈თი მიმდ
 27. გომი ეკლესიასა ალექსანდრიისასა : ხ̃ ღ᷈თი გ᷈ნაგებდა
 28. ყ᷈ლსავე . კეთილად . რ᷈ა დაემტკიცოს ჭშ̃ტბ̃ჲ :‧
 29. რ̃ იგ᷈ნი რაჲ ამას იგონებდეს . მოიწია დიდი ათანასე ექ
 30. სორიობისაგ᷈ნ დამტკიცებული წიგნითა სამეუფოჲთა .
 31. კოსტნ̃ტნ̃ეს მ᷈რ ძისა დიდისა კოს᷈ტნტ̃ნესა : და მოეწერა მას
 32. ებისტოლე დასავალით . ერისა მომ᷈რთ ალექსანდრი
 33. ელთაჲსა . და წარმოეცა იგი პროტიკორთა მ᷈რ : რ᷈ლსა
 34. ⁘ შ᷈ა წერილ იყო ესრეთ :‧ :‧

[121r]

 1. მძლჱ კოსტანტინე მიუწერ კათოლიკე ეკლესიასა .
 2. და ყ᷈ლსავე ერსა ალექსანდრიისასა : ვჰგონებ თუ
 3. არარაჲ დაფარულ არს თქ᷈ნისა გონებისადა . ა᷈დ
 4. ყ᷈ივე გ᷈ლისხმაგიყოფიეს 24 : ვ᷈დ ამისთ᷈ს წარივლინა მცი
 5. რედ ჟამ ათანასე . თაყუანისსაცემელისა მის სამე
 6. ბისა მართლიად ქადაგი . კერძოთა უალისათა .
 7. რ᷈ა ვინაჲთგ᷈ნ აღძრულ იყო მის ზ᷈ა გ᷈ლისწყრომაჲ .
 8. მბრძოლთა მათ მისთა უკეთურთა მტ᷈რთაჲ . და ეგო
 9. იგი ბოროტისათ᷈ს მისისა : ამისთ᷈ს რ᷈ა არარაჲ მოიწიოს .
 10. მის ზ᷈ა მ᷈თ მ᷈რ ძჳრი . ა᷈დ გ᷈ნქარდეს სიბოროტე მთ᷈ი . გა
 11. მოვიყვანეთ იგი ჴ᷈ლთაგ᷈ნ ბოროტთა მ᷈თ კ᷈ცთსა :‧
 12. და მე ვბრძანე ყოფაჲ მისი ყ᷈ითავე უნაკლულევა
 13. ნებითა . ვ᷈ა ენებოს : და უფროჲსად წ᷈ნი და პატიო
 14. სანნი სათნოებანი მისნი . ძნელოვანთაცა საქმეთა
 15. მისთა ადვილჰყოფენ . სასოებითა და შეწევნითა
 16. ღ᷈ჲთა : ხ̃ მამასაცა ჩ᷈ნსა ნეტარსა კოსტ᷈ნტნე მეფესა
 17. ენება . რ᷈ა მიავლინოს ღ᷈თისმოყუარე ესე კც᷈ი თჳსსა
 18. ვე საყდარსა : ა᷈დ ვინაჲთგ᷈ნ მოიწია მის ზ᷈ა .
 19. ბუნბ᷈ისაებრ კც᷈თჲსა სიკუდილი . და ვერ
 20. ეწიფა აღთქ᷈მისა მის თჳსისა აღსრულ᷈ბად .
 21. ⁘ ა᷈დ შეისუენა :‧
 22. ამისთ᷈ს ვინებე მე . რ᷈ა ნებაჲ იგი ნეტარისაჲ მის აღვას
 23. რულო . რ᷈ლმ᷈ნ ესე შ᷈დ მისა მივიღჱ მეფობაჲ : და
 24. წარმომივლენია ესე თჳსსავე საყდარსა : და რჟ̃ს
 25. გიხილნეს თქ᷈ნ . მან თჳთ გაუწყოს თუ რაჲზომი პა
 26. ტივი პოვა ჩემ მ᷈რ . ანუ ვ᷈რი სიყ᷈რლი ვაჩუე
 27. ნჱ სიწმიდესა მისსა : და არა საკჳრველ არს რაჲ
 28. ცა მისთ᷈ს მიქმნია . რ̃ ს᷈ლი ჩემი თქ᷈ნისა სიყრ̃ლისა სურ
 29. ვილმ᷈ნ . და ეგევ᷈რისა მის დიდისა კ᷈ცისა სათნოებამ᷈ნ .
 30. აღძრა და აიძულა ამის საქმისა მიმართ : და აწ
 31. ესე პატივითა მით რ᷈იცა შუენოდა წარმომიგზავ
 32. ნა . ვ᷈ა კეთილი მწყემსი . სლ᷈იერისა მაგის ქე᷈ს სამ
 33. წყსოჲსა მიმართ : ხ̃ გ᷈ნგებულებამ᷈ნ ღ᷈თისამ᷈ნ . დაგიც
 34. ევინ თქ᷈ნ ძმანო ჩემნო საყ᷈რლნო :‧

[121v]

 1. ამით ესევ᷈რითა წიგნითა მოიქცა ნეტარი ათანასე .
 2. ჰრომით ალექსანდრიად . და შეიწყნარეს იგი სი
 3. ხარულით ალექსანდრიისა ერმ᷈ნ . ხ̃ არიანოზნი
 4. ეძიებდეს მის ზ᷈ა შესმენასა . და ამისთ᷈ს მისა მიმართ 25 მრავ᷈ლ
 5. ნი ბრძოლანი და შფოთნი ყვნეს : და ამით ესევ᷉რი
 6. თა საქმითა პოვა მიზეზი ევსები . და მისთანათა მ᷈თ
 7. შესმენად მეფისა . და იტყოდეს : თჳნიერ სიტყჳსა შეკ
 8. რებულთა მათ ეპს᷈კპს᷈თჲსა უკითხავად მოიქცა
 9. და შეიპყრა ეკლესიაჲ : და მეყსეულად შეაგინნეს
 10. ყურნი მეფისანი . და აიძულებდეს მას რ᷈ა გ᷈ნუ
 11. კითხველად ბრძანოს ექსორიობ᷈ჲ ათანასესი :‧
 12. ხ̃ ამას ამისთ᷈ს იქმოდეს . რ̃ ეშინოდა . ნუუკუჱ ქმ
 13. ნას მეფემ᷈ნ მამისაებრ თჳსისა . და ინებოს ნახვაჲ
 14. ათანასესი . და ცნობად სარწმუნოებისა . და შთა
 15. ვარდენ იგინი ღელვასა : და ესრეთ გარდაემატა
 16. გ᷈ლისწყრომაჲ უკეთურებისა მ᷈თისაჲ . ვ᷈ეღა
 17. პოვეს ჴელი მკუდრისა ვისიმე . და იტყოდეს .
 18. ვ᷈დ: ჴელი ესე არს ათანასეს საგრძნებე
 19. ლი . რ᷈ი მოჰკუეთა კ᷈ცისა ვისგნ᷉მე ალექ
 20. სანდრიელისა . რ᷈ლსა ეწოდების არსენი : ხ̃
 21. მეფემ᷈ნ ექსორიობაჲ მისი ვ᷈რ იგინი ითხოვდეს
 22. არა ბრძანა . ა᷈დ თქ᷈ა : ვ᷈დ არა კეთილ არს .
 23. რ᷈ა გ᷈ნუკითხველად დავწერო შესმენაჲ სისხ
 24. ლისაჲ მღდ᷉ლთა ზ᷈ა : ა᷈დ გ᷈ნაგო რ᷈ა გამოიკითხონ
 25. საქმჱ ესე ტჳროსს :‧ :‧
 26. მაშინ წარავლინა მეფემ᷈ნ კც᷉ი ერთი . სახელით
 27. არქელაოზ . მეპურისტე და ერთგ᷈ლი თ᷈სი . მთა
 28. ვარსა თ᷈ა ფინიკიისასა . რ᷈ა ისმინოს საქმჱ იგი მა
 29. თი : და იქცეოდა რაჲ ნეტარი ათანასე ტჳროზს .
 30. და მოელოდა შემასმენელთა მათ მისთა . რ᷈ნი გრძ
 31. ნებასა სწამებდეს : ხ̃ მაშინ არაჲ გ᷈ნსაჯეს . ა᷈დ
 32.  მოელოდეს . რ᷈ა მოვიდენ ალექსანდრიით კც᷉ნი
 33.  მეცნიერნი არსენისნი : ა᷈დ მე ვაგონებ თუ ყ᷈ივე
 34.  იგი გ᷈ნგებულებითა ღ᷈თისჲთა იქმნა :‧

[122r]

 1. რ̃ იყო არსენი წიგნის მკითხველი ალექსანდრიელ
 2. თა ეკლესიისაჲ : რ᷈ი იგი ცთომისა რაჲსათჳსმე ბო
 3. როტისა მიეცემოდა საშჯელსა . ა᷈დ წ᷈ნ და სანატრელ
 4. მან ათანასე ღონისძიებით გ᷈ნიყვანა მ᷈რ . და ამცნო
 5. რ᷈ა დაიმალოს : ხ̃ შემასმენელნი იგი ათანასესნი უზ
 6. რუნველ იყვნეს . ვ᷈დ არსენი არა გამოჩინებად
 7. არს შიშისა მისგ᷈ნ . და ამისთ᷈ს ღაღადებდეს ცხადად
 8. სახელსა არსენისსა : მაშინ მიუთხრა ვინმე არ
 9. სენის . ვ᷈დ შ᷈ნთ᷈ს ათანასე ეპ᷈სკპ᷈სი მოუყვანებია
 10. ტჳროსს . და სწამებენ გრძნებასა : მაშინ მოეჴ
 11. სენა კეთ᷈ლი იგი . რ᷈ი ეყო მისთანა ნეტარსა ათანა
 12. სეს . და უნდა რა᷈მცა მიაგო მას ნაცვალი ქველის
 13. მოქმედებისა მისისაჲ ⁖ გ᷉ნიწირა თავი თჳსი . და მი
 14. იწია ტჳროსად ქლ̃ქდ . რ̃ იტყოდა . ვ᷉დ უმჯობეს
 15. არს ჩემდა სიკუდილი . ვ᷉ეღა ყ᷉ი სოფელი დაბრ
 16. კოლდეს ეგევ᷉რისა კც᷉ისა მიმართ : და მივიდა რაჲ
 17. ტჳროსად . გამოეცხადა წ᷉ა ათანასეს ფარუ
 18. ლად : ხ̃ წ᷉ნ ათანასე გ᷉ნაზრახა და ჰქ᷉ა მას . ვ᷉დ
 19. არა ჯერარს რ᷉ა აწ გამოუცხადო თავი შ᷉ნი
 20. უწინარეს საშჯელისა : მაშინ დაადგრა არსენი
 21. მუნ ფარულად : ხ̃ ხვალისაგ᷉ნ დასხდეს მსაჯ᷉ლ
 22. ნი საყდ᷉რთა ზ᷉ა . და ბრძანეს მოყვანბ̃ჲ ათანასესი .
 23. და შემასმენ᷉ლთა მისთაჲ : მაშინ იწყეს პლ̃დ . წამე
 24. ბად მისა მრუშებისათ᷉ს . და წარმოადგინეს დედა
 25. კც᷉ი ვინმე ურცხჳნოჲ . რ᷉ი იგი მტკიცედ წამებდა და
 26. იტყოდა . ვ᷉დ შევიწყნარე ათანასე ღ᷉თისმოშიშე
 27. ბისათ᷉ს . და შემემთხჳა მის მ᷉რ ხრწნილბ᷉ჲ . რ̃ აღდგა
 28. ღამით ჩემზ᷉ა და გ᷉ნმხრწნა მე :‧
 29. ხ̃ წ᷉ა ათანასეს თანა შემოსრულიყო ტიმოთეცა
 30. ხუცესი . მიუგო მან ათანასეს წილ დედაკაცსა
 31. მას და ჰქ᷉ა . მითხარ მე ჵ დედაკ᷉ცო . ოდეს მოვედ
 32. სახლსა შ᷉ნსა . ანუ ოდეს შემიწყნარჱ მე . ანუ
 33. ოდეს აღგიძულჱ შ᷉ნ . ვ᷉რ ეგე შ᷉ნ შემასმენ : ხ̃ ვ᷉ა
 34. უწყით საქმჱ დედაკც᷉ისა ურცხჳნოჲსაჲ . რ᷉ლსა

[122r]

 1. მიეღო ამას ზ˜ა ვეცხლი დიდძალი . ჰგონებდა ვ᷉დ
 2. იგი არს ათანასე : მაშინ მიიქცა მისა ურცხუენელი
 3. თა პირითა . და აღიმაღლა ჴ᷈ჲ და ღაღდ᷈ბდა ტიმოთეს მი
 4. მართ : შ᷈ნ ხარ რ᷈ნ იძულებით ღამით გ᷈ნმხრწენ მე :
 5. და სიწმიდე ჩემი შეაგინე : და მიიქცა მსაჯულთა მიმა
 6. რთ და კლ̃დ ღაღადებდა უკეთურებით . ესე არს გ᷈ნ
 7. მხრწნელი ჩემი და სხ᷈ჲ არავინ . ამან ქმნა ჩემთ᷈ა საქმე იგი ბრ̃ტი : 26
 8. მაშინ გ᷈ლისხმაყვეს მსაჯულთა მათ უშჯულოე
 9. ბაჲ იგი მათი . და მეძვისაჲ მის . და მჴედართა მათ .
 10. თანა იღიმვოდეს :‧ რ̃ დუმილით საქმჱ იგი ათანასეს
 11. ზ᷈ა დაწამებული გამოჩნდა ტყუვილად . და წინა
 12. აღმდგომნი იგი იძლინეს . რ̃ საქმჱ იგი მ᷈თი სამღერელ
 13. სა მიემსგავსა . ათანასეს შეასმენდეს და ტიმოთეს
 14. სწამებდეს : და სირცხჳლითა აღივსნეს მბრძოლნი
 15. იგი . რ̃ დედაკც᷈ი იგი რ᷈ი მოეყიდა მრავლითა საფასი
 16. თა დიდად სარგებელად . ექმნა მათ იგი საჭურვე
 17. ლად უჴმ᷈რად და ხენეშად : რ̃ უგულისჴმოებითა
 18. მისითა . რ᷈ლთა შეწევნაჲ ენება . მათვე მბრძოლ᷈დ
 19. აღუდგა : ამისთჳსცა დაუტევეს მათ სიფიცხლე
 20. იგი სარჩელისაჲ . და გარდააქციეს სიცილად : რ̃ თჳთ
 21. იგინი იყვნეს მსაჯულნი და შემასმენელნი . და ამისთ᷈ს
 22. დედაკაცისა იგი ცთომაჲ დაფარეს :‧
 23. და იწყეს შესმენად გრძნებისათ᷈ს . და ჰგონებდეს თუ
 24. მეორისა მისგ᷈ნ პ᷈ლიცა იგი დაამტკიცონ . ა᷈დ მოინა
 25. დირნეს იგინი თჳსითა ურჩ᷈ლოებითა :‧
 26. გამოიღეს ჴელი იგი მკუდრისაჲ . და უჩუენებდეს
 27. მსაჯულთა მათ და მთავართა სოფლისათა . და იტ
 28. ყოდეს : კ᷈ცნო მსაჯულნო აჰა მკლავი რ᷈ისაგ᷈ნ სი
 29. ჴელოვნისა თჳსისაგ᷈ნ ვერარაჲ დაემალვის . ვ᷈ა იგი
 30. დედაკაცსა მას უგუნურსა უყო : და ეტყოდეს ნეტ᷈რ
 31. სა ათანასეს . ესე ჴელი დუმილით შეგასმენს შ᷈ნ ჵ
 32. ათანასე . რ᷈ი ესე არსენისდა მოგიკუეთია . თანაგაც
 33. ამისთ᷈ს სიტყჳს მიცემაჲ თუ რ᷈ლისა საქმისათ᷈ს მოგი
 34. კუეთია ესე . ანუ რად გეჴმარებოდა ესე შ᷈ნ :‧

[123r]

 1. ხ̃ნეტარმ᷈ნ ათანასე უშფოთველად და დაწყნარე
 2. ბულად ჰქ᷈ა მათ : და ვინ იცნობს თქ᷈ნგ᷈ნი არსე
 3. ნის . ანუ ვინ იცნობს : ჴ᷈ლსა ამას თუ მისი არს :‧
 4. და აღდგეს ვიეთნიმე და იტყოდეს . ვ᷈დ კეთილად
 5. ვიცნობთ ჩ᷈ნ არსენის : მაშინ წ᷈ნ ათანასე ჰქ᷈ა მსა
 6. ჯულთა მათ . ვინაჲთგ᷈ნ წ᷈ე თქ᷈ნსა აღუარებია
 7. ვ᷈დ იცნობენ არსენის : აწ ბრძანეთ რ᷈ა შემოიყ
 8. ვანონ იგი წ᷈ე სამშჯავროსა . რ̃ აჰა ესერა აქა
 9. არს არსენი : ხ̃ ვ᷈ა შემოიყვანეს არსენი . მაშინ
 10. ჰქ᷈ა მსაჯულთა და მბრძოლთა მათ წ᷈ნ ათანა
 11. სე : არა ესე არსა არსენი 27 არა ამისთ᷈ს შემასმენთა . აჰა ესერა აქა არს
 12. კც᷈ი იგი . რ᷈ი მეცნიერ არს თქ᷈ნდა . და ყ᷈ისავე ერისა
 13. ალექსანდრიელთაჲსა : და უპყრა ჴელთა მისთა .
 14. და უბრძანა რ᷈ა აღიპყრნეს იგი ზჱ : და ღაღადებდა
 15. წ᷈ჲ ათანასე სამშჯავროსა მას . აჰა არსენი ჵ კ᷈ც
 16. ნო მოქალქ᷈ენო . აჰა ორნივე ჴელნი მისნი ჵ საკჳრ
 17. ველნო მსაჯულნო : აწ ჯერარს რ᷈ა გამოიძი
 18. ოთ . თუ ვინაჲ არს ჴელი ეგე . რ᷈ი წინააღმდგო
 19. მთა მათ მსაჯულთა ჩემთა მოუღებია : ანუ ვისგ᷈ნ
 20. მოუკუეთია მაგათ ეგე . და მოუღებია შესმენ᷈დ ჩემდა :‧
 21. ხ̃ ამას რაჲ ღაღადებდა წ᷈ჲ ათანასე . მიეფინა პირსა
 22. ზ᷈ა მთ᷈სა ალმური და სიბნელე . არა ამისთ᷈ს ოდენ
 23. რ̃ ათანასე სძლია 28 მ᷈თ . ა᷈დ რ̃ შესმენასა შ᷈ა გამოჩნ
 24. დეს გრძნეულად : და აღესრულა სიტყ᷈ჲ იგი წერილი
 25. საჲ . ვ᷈დ ჴნარცჳ თხარა აღმოჰკუეთა . შთავარ
 26. და იგი მთხრებლსა რ᷈იცა ქმნა :‧
 27. ა᷈დ ვინაჲთგ᷈ნ მსაჯულთა მათ ბრძანებაჲ მოეღო .
 28. რ᷈ა არა : ჭშ̃ტისათ᷈ს . იზრუნონ . ა᷈დ რ᷈ა ყ᷈ითავე ღონი
 29. თა ისწრაფონ . და შეჰჴადონ ბრალი ათანასეს ზ᷈ა :
 30. ამისთ᷈ს . ადრე აღდგეს . სამშჯავროჲთ . და ისწრაფდეს
 31. დაწერად ბრძანებისაებრ მეფისა . რ᷉ა არა მოიწიოს
 32. მათ ზ᷉ა გ᷉ლისწყრომაჲ მეფისაჲ : ხ̃ . წარ რაჲ ვიდეს 29 მ᷉რ
 33. მსაჯულნი : მეყსეულად იწყეს წინააღმდგომთა
 34. მათ . ათანასეს ზ᷉ა აღძრვად . რ᷉ლ არავის უნახავს

[123V]

 1. ჩ᷉ნგ᷉ნსა ესევ᷉რი შფოთი :‧ რ̃ რ᷉ნ᷉იმე 30 სიტყჳთა აში
 2. ნებდეს . და რ᷉ნ᷉იმე ჴელითა აჭენებდეს მას . და
 3. მტყუვრად . და გრძნეულად ხადოდეს მას . და
 4. ბევრეულთა ბორ᷉ტთა 31 იტყოდეს მის ზ᷉ა :‧
 5. სხ᷉ნი ექადოდეს . ვ᷉დ შ᷉დ მცირედისა ჟამისა მოწევნ᷉დ
 6. არს შ᷉ნ ზ᷉ა სიკუდილი ბოროტი მეფისა მ᷉რ : ხ̃ სხ᷉ნი
 7. ექადოდეს მოკლვად . და აგინებდეს მსაჯულთა
 8. მათ და ეტყოდეს . ეჰა საქმე ესე გმობისაჲ . რა
 9. და რა მოკუდა ვე᷉ღა ცხონდა ეგე . და ტყუვილი
 10. თა თჳსითა გ᷉ნერა საშჯელისაგ᷉ნ საქმეთა მისთ᷉ჲ
 11. სა : და ესეზომსა მას შფოთსა ზ᷉ა . რ᷉ი იქმნებოდა
 12. წ᷉ისა ათანასესთ᷉ს . არაჲ ეურვებოდა მთავარსა
 13. მის ქლ̃ქისასა . ღაღადებდეს რაჲ იგინი და მტუერ
 14. სა დიდსა აღადგინებდეს . და ერთბამად იტყოდეს :
 15. აღიღე აღიღე ათანასე და მოაკუდინე . რ̃ არა
 16. ჯერარს მაგისი ცხოვრებაჲ :‧ :‧
 17. ხ̃ ვ᷉ა ეგულებოდა მათ წ᷉ისა ათანასეს მოკლვაჲ .
 18. გარდამოჴდა არქელაოზ . და აღიტაცა იგი მ᷉თგ᷉ნ .
 19. რ̃ იყო იგი წინამძღუარ სამშჯავროჲსა . და ყ᷉ლი
 20. თურთ მარჯუე : და შემძლებელ იყო სიტყჳს მი
 21. ცემად მეფისა . და სიკუდილადცა მზა იყო ათანა
 22. სესთ᷉ს : და გ᷉ნიყვანა იდუმალ 32 წ᷉ჲ ათანასე . და გ᷉ნაზრახა
 23. რ᷉ა გ᷉ნეშოროს ქლ̃ქისა მისგ᷉ნ . და უკ᷉თუ სადა
 24. ცა იპოვოს . არა შეიწამოს ვ᷉დ მე ვარ ათან᷉სე :‧
 25. მერმე კლ̃დ წინააღმდგომთა მათ ყვეს კრებაჲ .
 26. და დაწერეს შესმენაჲ წ᷉ისა ათანასესი ტყუვი
 27. ლით . ვ᷉დ ათანასეს შევსწამეთ . და ვამხილენით
 28. საქმენი იგი რლ᷉თა ვიტყოდეთ . ამისთ᷉სცა გ᷉ნგუე
 29. პარა და წარვიდა : და მრავალი წიგნები და
 30. წერეს და წარსცეს ყ᷉ლსავე სოფელსა .
 31. რა᷉მცა შეაგინნეს გ᷉ლნი ყ᷉ლთანი . და იჭუეულ
 32. მცა იყვნეს წ᷉ისა მის კ᷉ცისა მიმართ :‧
 33. წარსცეს ესევ᷉რი წიგნი მეფისაცა კოსტანტინეს
 34. თანა :‧ ამის ესევ᷉რისა უკეთურებისა მის

[124r]

 1. გ᷉ნ არიანოზთაჲსა ივლტოდა წ᷉ჲ ათანასე ყ᷉თავე
 2. ადგილთა : რ̃ ფიცხლად ეძიებდეს მას . ყ᷉ლთავე
 3. ⁖ ქ᷉ლ᷉აქთა და სოფელთა შ᷉ა :‧
 4. და ბრძანებაჲ გ᷉ნავლინეს . რ᷉ა სადაცა იპოვოს შე
 5. იპყრან იგი : და ესრეთ მის ზ᷉ა აღიძრნეს ყ᷉ნი : ქლ̃ქნი :
 6. და კლ̃დ მთ᷉ვრთა რ᷉ნიცა ძებნად მისდა წარავლინ
 7. ნიან გ᷉ნაწესიან სიკუდილი მათი . უკ᷉თუ ათანა
 8. სე პოვონ და არა მოიყვანონ : ხ̃ უკ᷉თუ მოყვა
 9. ნებად ვერ შეუძლონ . წარჰკუეთონ თავი მისი .
 10. და მოართუან იგი . რ᷉ა ს᷉ცნაურ იყოს ვ᷉დ ჭშ̃ტდ მისი
 11. არს : მაშინ დაყო წ᷉ნ ათანასე ექუსი დღჱ მღჳმე
 12. სა შ᷉ა ურწყულსა . რ̃ ვერ ძალედვა ქალაქსა
 13. გინა დაბასა შინა გამოჩინებად :‧
 14. ხ̃ უწინარეს დღისა ერთისა ცნა ღ᷉თისა მ᷉რ ჩუენე
 15. ბით . ვ᷉დ ეგულების მასცა მღჳმესა გამოცხადებ᷉დ .
 16. გ᷉ნვიდა მიერ და დაიმალა სხუაგ᷉ნ : მერმე მოიგონა
 17. ნუუკუჱ სხ᷉თაცა ბორტის მიზეზ ექმნას . რ᷉ნი იგი ის
 18. წრაფდეს შეწევნად მისა : ამისთ᷉ს დაუტევნა კერძო
 19. ნი აღმოსავალისანი . და მივიდა დასავალად რ᷉ისა მე
 20. ფჱ იყო კოსტა . ძმაჲ კოსტნ᷉ტნესი : და მას ჟ᷉მსა მიეღო
 21. მეფობაჲ . რ̃ კოს᷉ტნტი მოკუდა ბრძოლასა შ᷉ა . კერძო
 22. თა აკჳლიისათა . მახლობელად მდინარისა რ᷉ლსა
 23. ჰრქჳან ალოსია : ხ̃ ათანასე მივიდა რაჲ ჰრომს .
 24. პოვა მუნ ნეტარი პავლჱ ებისკპ᷉სი . კოსტანტი
 25. ნეპოლელი . გ᷉ნგდებული საებისკოპოსოჲსა
 26. თჳსისაგ᷉ნ : და მიუთხრნეს ერთმ᷉ნერთსა ჭირნი
 27. იგი წინააღმდგომთაგ᷉ნ მათ ზ᷉ა მოწევნულნი :
 28. და მივიდეს ორნივე ზოგად იოლის მიმართ . მთა
 29. ვარებისკოპოსისა ჰრომისა . და უთხრეს ყ᷉ივე
 30. მათ ზ᷉ა მოწევნული : და მთვ̃რეპს᷉კპ̃სისა იოლის
 31. თანა მიუთხრეს მეფესა კოსტას . ყ᷉ივე გ᷉ნსაცდელი
 32. მათი : და იქცეოდა რაჲ ნეტარი ათანასე ჰრომს შ᷉ა .
 33. ცნა ვ᷉დ ანტიოქიას შ᷉ა 33 ქმნილ არს კრებაჲ . გარდაქ
 34. ცევისათჳს მართლისა სარწმუნოებისა :‧

[125r]

 1. ნა იყოფების : რ̃ ვინმცა სადა აგონებდა . თუ ათა
 2. ნასე დამკჳდრებულ არს დედაკაც᷉სა თანა ესევ᷉რსა
 3. მოყმესა : და აღესრულა მეფჱ კოს᷉ტნტნე : ცნა ესე
 4. ნეტარმ᷉ნ და წ᷉ნ ათანასე : გამოვიდა და მივიდა
 5. ღამით ალექსანდრიად . და შევიდა ეკლესიად . და
 6. დადგა ღამე ყ᷉ლ საკურთხეველსა შ᷉ა და ილოცვი
 7. და : და ვ᷉ა შევიდეს მღდელნი და ერი ლოცვად ჟ᷉ა
 8. ცისკრისასა : იხილეს იგი ყ᷉ლთავე და გ᷉ნკჳრდეს . რ̃
 9. ჰგონებდეს თუ მომკუდარ არს იგი დევნასა მას
 10. არიანოზთასა : და ვ᷉ა იხილეს იგი . მადლი შეწირ᷉ს
 11. ღ᷉თისა . რ̃ იქმნა ქლ̃ქსა მას სიხარული დიდი
 12. მოსლვასა მისსა . და ყ᷉ლთავე დაუტევეს სახლები
 13. თჳსი და ეკლესიად მირბიოდეს . კ᷉ცისა მის ღ᷉თისა ხილ᷉ვდ :‧
 14. ხ̃ არად საჴმარ არს მრავლისმეტყუელებაჲ . ვინ᷉ჲთ
 15. გ᷉ნ ვერ შემძლებელ არს ენაჲ არცა გონებაჲ მის
 16. წუდების ღირსებით ქებასა მოთმინებისა მისისასა :
 17. რ̃ შ᷉დ ამისა მიიღო მეფობაჲ ივლიანე : მას ჟამსა
 18. არათუ მართლმადიდებელთა ოდენ სდევნიდეს .
 19. ა᷉დ ყ᷉ლსა ქ᷉ეანობასა : ზ᷉ა 35 გამოიღეს დევნაჲ . რ᷉ისა
 20. თჳს მრავალ არს სიტ᷉ყჲ . და ვ᷉ა გარდაჴდა ჟამი
 21. რაოდენიმე . მოიწია ბრძოლაჲ 36 იგი სპარსთაჲ : და
 22. ვ᷉ა მიიწია ივლიანე მეფე ანტიოქია ქლ̃ქდ მრავ᷉ლ
 23. ნი წ᷉ნი მოსრნა მუნ . და ესრეთ წარემართა სპარ
 24. სეთით კერძო : და შე რაჲ ვიდოდა ბრძოლად . მოი
 25. წია მის ზ᷉ა ისარი . და წარჰჴდა სლ᷉ი მისი . და მუნ
 26. აღესრულნეს დღენი იგი ბოროტნი ცხოვრებისა მისის᷉ნი :‧
 27. და ესრეთ პოვა მშჳდობაჲ ღ᷉თისა ეკლესიამ᷉ნ . დევ
 28. ნულებისა მისგ᷉ნ წარმართთაჲსა : შ᷉დ ამისა დაიპყ
 29. რა კლ̃დ მეფობაჲ უალის . და მოიწია უფიცხლესი
 30. ღელვაჲ . და ზამთარი დიდი მართლმადიდებელთა ზ᷉ა .
 31. და უძჳრეს პ᷉ლისა მის : რ̃ არა მცირედ აღძრნა მან
 32. ღ᷉თისა ეკლესიანი : და მერმჱ კლ̃დ პოვეს ჟ᷉მი არია
 33. ნოზთა . და არა დაწყნარდებოდეს . ა᷉დ ყ᷉ლსავე ღო
 34. ნესა ეძიებდეს . რ᷉ამცა ოდენ ათანასე მოკლეს : და

[125v]

 1. ასწავეს მეფესა სწავლაჲ ბოროტი . და ითხოვ
 2. დეს მისგ᷉ნ ბრძანებასა . რ᷉ა მოკლან ათანასე . და
 3. ეტყოდეს მას : ვ᷉დ ესე უწყოდე: უკ᷉თუ ათანა
 4. სე ცოცხალ იყოს . არიოზის სარწმუნოებაჲ არა
 5. დამტკიცნების : ხ̃ იგი შეპყრობილ იყო სენითა მით
 6. არიოზისითა : ამისთჳსცა მიუწერა დუქსსა მას
 7. ალექსანდრიისასა . რ᷉ა ყ᷉ლსავე ადგილსა დაამტკი
 8. ცონ სარწმუნოებაჲ არიოზისი . ხ̃ რ᷉ლთა არა ირწ
 9. მუნონ შეყარნენ იგ᷉ნი სატანჯველთა . და ექსორია
 10. ყვნენ იგინი თჳსით ქ᷉ყნით უცხოსა :‧
 11. ხ̃ ათანასე ახოვანი იგი შემწე ერთარსებისაჲ . და
 12. მბრძოლი ჩ᷉ნი . ჯდა თანამდები შფოთთა მრავალთაჲ .
 13. შეიპყარ და წამოეც ჩემ წ᷉ე ადრე : და უკ᷉თუ წარ
 14. მოვლენაჲ მისი ვერ შეუძლო . თავი მისი წარჰკუე
 15. თე მანდა და წამოეც აქა . რ᷉ა ესრეთ დასცხრეს კად
 16. ნიერებაჲ მბრძოლთაჲ . რ᷉ნი მეფეთა წინააღუდგე
 17. ბიან : ხ̃ მო რაჲ იწინეს ალექსანდრიად მეფისა მ᷉რ
 18. მოვლინებულნი იგი : და მისცეს ებისტოლე იგი დუქს
 19. სა . მეყსეულად ვ᷉ა მჴეცნი ველურნი დაესხნეს სამ
 20. წყსოსა ქ᷉ესსა . რ᷉ამცა გ᷉ნაბნიეს იგი : ეძიებდეს
 21. რაჲ ათანასეს შფოთი დიდი ქმნეს ქლ᷉ქსა მას შ᷉ა .
 22. რ̃ ერი იგი წინააღუდგებოდა მწყემსისა თჳსისათ᷉ს .
 23. და ფდ᷉ი სისხლი დაითხია ერისა მისგ᷉ნ : ხ̃ ნეტარმ᷉ნ ათა
 24. ნასე ვ᷉ა ესე ცნა იდუმალ გ᷉ნვიდა . შეიმოსა სამოსე
 25. ლი სამუშაკოჲ . და დაირქუა თავსა თ᷉სსა ქუდი .
 26. და ამით სახითა გ᷉ნვლო ბჭჱ ქლ᷉ქისაჲ და გ᷉ნერა : და
 27. აღვიდა კერძოთა ზემოჲსა თებაიდისასა . და შე
 28. ვიდა უშინაგ᷉ნესსა მას უდაბნოსა : და პოვნა 37
 29. მუნ ხუთნი მონაზონნი . რლ᷉თა აქუნდა ცხოვრე
 30. ბაჲ იწროჲ და ჭირვეული ფ᷉დ : და უზომოჲსა მის
 31. მარხვისა მათისგ᷉ნ ჭამდეს თივასა : და მრავლით
 32. ჟამითგ᷉ნ არა ეხილვა კც᷉ი : ხ̃ რჟ̃ს იხილეს იგი . ჰგო
 33. ნებდეს ვ᷉დ უცნებაჲ რაჲმე არს . და ამისთ᷉ს არა
 34. გ᷉ნუღეს მას კარი : ხ̃ იგი ევედრებოდა მათ რ᷉ა გ᷉ნუ

[126r]

 1. ღონ მას კარი . და იგინი არა გ᷉ნუღებდეს : უკ
 2. უანაჲსნელ უნდა და თუ არა ჭირისა მისგ᷉ნ
 3. აღიარა . ვ᷉დ მე ვარ ათანასე ებისკოპოსი ალექ
 4. სანდრიისაჲ . და მეძიებენ მე არიანოზნი მოკლვად .
 5. . :‧ და ამისთ᷉ს მოვედ მე აქა :‧
 6. ესე რაჲ ესმა მონათა მათ ღ᷉თისათა . ვ᷉დ იგი არს
 7. ათანასე . შეიწუა სლ᷉ი მათი სიყ᷉რლითა მისითა .
 8. გ᷉ნვიდეს და იხილეს იგი . და გ᷉ლისხმაყვეს ვ᷉დ იგი
 9. არს ჭ᷉ტდ ათანასე : და შეუვრდეს ფერჴთა მისთა
 10. და ითხოვდეს მისგ᷉ნ ლოცვასა : ხ̃ მან აღადგინნა იგ᷉ნი
 11. ქყ᷉ნისაგ᷉ნ . და შევიდა მათთანა . და მიუთხრნა ყ᷉ნი
 12. ვე საქმენი არიანოზთანი . და მარადღჱ დაამტკი
 13. ცებდა მათ სარწმუნოებასა ქ᷉ესსა : და ვ᷉ა დაყო
 14. მათთანა ნეტარმ᷉ნ ათანასე ჟ᷉მი რაოდენიმე . და ხედ
 15. ვიდეს თითო . სახესა მოქალაქობასა მისსა . რ᷉ლ
 16. იგ᷉ნიცა თჳთ გ᷉ნკჳრვებულ იქმნნეს და იტყოდეს . ნუ
 17. უკუჱ არა ათანასე არს ესე . ა᷉დ უჴორცოჲ ვინ
 18. მე არს : რ̃ საქმეთა უჴორცოჲსათა იქმოდა . და
 19. ჴორციელისა კც᷉ისა ბუნებასა გარეგ᷉ნ იყვნეს
 20. საქმენი მისნი : ესრეთ დაყო ფიცხელსა მას შ᷉ა უდ᷉ბ
 21. ნოსა . ზემოჲსა თებაიდისასა 38 . კც᷉თა მათთანა მოღუა
 22. წეთა : და ვ᷉ა გარდაჴდეს ჟამნი რაოდენნიმე . მი
 23. იღო უალი მეფემ᷉ნ აღსასრული ღირსი გმობისა
 24. მისისაჲ : რ̃ იძლია იგი ბრძოლასა შ᷉ა . და შევიდა საბ
 25. ზელსა შ᷉ა და დაიმალა : ხ̃ მბრძოლთა მათ შეუდ
 26. ვეს საბზელსა მას ცეცხლი . და მუნ დაიწუა იგი .
 27. და ესრეთ დასცხრა ეკლესიათაგ᷉ნ ღ᷉თისათა . უშ
 28. ჯულოთა : არიანოზთა დევნულებაჲ :‧
 29. და ნეტარმ᷉ნ ათანასე ჩუენებითა საღ᷉თოჲთა ცნა
 30. უალის აღსასრული . და უთხრა ჩუენებაჲ იგი
 31. ძმათა მათ . და ახარებდა მათ მშჳდობასა ეკლე
 32. სიათასა : და ევედრებოდა რ᷉ა წარგზავნონ
 33. იგი ლოცვითა თჳსსავე ეკლესიასა : და შეუვრდ᷉ს
 34. ურთიერთას . და მოიკითხეს ერთმ᷉ნერთი ამბო

[126V]

 1. რისყოფითა წ᷉ითა და ესრეთ წარგზავნეს იგი
 2. მძოვართა მათ : ხ̃ მი რაჲ იწია ალექსანდრიად .
 3. ცნეს ყ᷉ლთავე მოსლვაჲ მისი . ვ᷉დ მწყემსი ჩ᷉ნი ათა
 4. ნასე ცოცხალ არს და მოვალს : და მიეგება ერი იგი
 5. მცირითგ᷉ნ ვ᷉ე დიდადმდჱ. ექუსით მილიონით კიდე
 6. ქალქ̃ისგ᷉ნ . და აქუნდა სანთლები და რტოები ბაი
 7. აჲსაჲ : და შემოიყვანეს იგი დბი᷉თა დიდითა ალექ
 8. სანდრიად . და შეიყვანეს იგი ეკლესიასა . და დასუეს
 9. იგი საყდარსა ღ᷉თისასა . და იყო სიხარული დიდი და
 10. მხიარულებაჲ მართლმადიდებელთაჲ : ხ̃ არიანოზ
 11. თა ზ᷉ა მიეფინა ბნელი საუკუნოჲ : და დაყო ნეტარ
 12. მ᷉ნ და წ᷉ნ და ღ᷉თშემოსილმ᷉ნ მამამ᷉ნ ათანასე . მიერით
 13. გ᷉ნ რვაჲ წელი . და შემოკრიბნა ცხოვარნი იგი მჴეც
 14. თა მ᷉რ გ᷉ნბნეულნი . და აღაორძინა სამწყსოჲ იგი ქ᷉ესი :
 15. და ესრეთ ქ᷉ეს მ᷉რ დაიძინა ძილი იგი მართალთაჲ .
 16. და მიიცვალა მმ̃თა თანა საშუებელსა მას საუ
 17. კუნესა : და პოვა მოსაგებელი მრავალთაჲ მ᷉თ
 18. და ურიცხუთა ღუაწლთა მისთაჲ სასუფევე
 19. ლი ცათაჲ : და აწ მეოხ არს ჩ᷉ნდა მისთა მათ სამ
 20. წყსოთა : რ᷉ა ლოცვითა მისითა ყ᷉ლთა ვპოოთ
 21. წყალობაჲ დღესა მას საშინელსა . ქ᷉ე იჳ᷉ჲს მ᷉რ ო᷉ი
 22. სა ჩ᷉ნისა . რ᷉ლსა შუენის დბ᷉ჲ სიმტკიცჱ და ჴელ
 23. მწიფებაჲ : თანა მამით და ს᷉ლით წ᷉ითურთ .
 24. . : აწ და მდ᷉ის და უკ᷉თი უკ᷉ე ა᷉ნ :‧

[124v]

 1. რ̃გორგს დაადგენდეს ადგილსა მისსა ეპს᷉კპ᷉სად . და რ̃
 2. მოიწევოდა ერსა მას ზ᷉ა წყლულებაჲ დიდი : მიიღო
 3. წიგნი მეფისაგ᷉ნ . და მთავ᷉რეპს᷉კპსისა იულისგ̃ნ . და
 4. მოიქცა ალექსანდრიად : ხ̃ ცნეს რაჲ არიანოზთა მოს
 5. ლვაჲ მისი . შემოკრბა სიმრავლჱ ურიცხჳ მოკლვად მისა :
 6. იხილა რაჲ წ᷉ნ ათანასე თავი თჳსი შეიწრებულად უწე
 7. სოჲსა მისგ᷉ნ სიმრავლისა : მაშინ გამოვიდა ეკლესი
 8. ით და იწყო სივლტოლად : ხ̃ მი რაჲე წეოდეს მას . და
 9. იხილა რ̃ შეიპყრობენ : გ᷉ნიძარცუა ზეწარი თჳსი რ᷉ი
 10. ემოსა . და გ᷉ნგებითა ღ᷉ჲთა პოვა ქწ̃ლი ვინმე მოყ
 11. მე . რ᷉ლსა ედგა მჴართა ზ᷉ა კოკითა წყალი . და ჰქ᷉ა
 12. მას : მომეც კოკაჲ ეგე წყლითა . და ვიდოდე წ᷉ე ჩემსა
 13. სახიდ შ᷉ნდა . და მოსტაცა მას კოკაჲ იგი : ხ̃ ქწ̃ლმ᷉ნ მ᷉ნ
 14. იხილა რაჲ იგი შეშფოთნა : რ̃ იცნა ვ᷉დ იგი არს ების
 15. კოპოსი ათანასი : ხ̃ მან ჰქ᷉ა მას . მშჳდობაჲ შ᷉და ვიდო
 16. დე წ᷉ე ჩემსა . რ̃ მდევენ მე არიანოზნი . და ამით ესე
 17. ვ᷉რითა სახითა ჯერარს დამალვაჲ ჩემი : ხ̃ მდე
 18. ვარნი იგი მისნი მიეწინეს . და თანაწარჰჴდეს მას .
 19. და ვერ იცნეს იგი შეცვალებისა მისთ᷉ს ხატისა მისი
 20. სა : რ̃ ვინმცა ჰგონებდა თუ ათანასეს ედგას კო
 21. კითა წყალი მჴართა ზ᷉ა . და 34 შედგომილიყოს ქწ̃ლისა
 22. მოყმისა : ხ̃ შე რაჲ ვიდეს სახიდ მისა . მიუთხრა მას
 23. ყლ᷉ივე . და ამცნო მას რ᷉ა არავინ ცნას ესე : ხ̃ ჭშ᷉ტდ
 24. სარწმუნომ᷉ნ მ᷉ნ ქწ̃ლმ᷉ნ ესრეთ დაიცვა სიტ᷉ყჲ მისი . ვ᷉ა
 25. მცნებაჲ ღ᷉ჲ : რ̃ სფურიდსა იქმოდა . და მიიღებდა ქალა
 26. ქად და ჰყიდდა მას . და მისგ᷉ნ მოართუმიდა მას საზ
 27. რდელსა : და ყ᷉ლთა მწუხრთა დაჰბანნის ფერჴნი
 28. მისნი . და ნაბანი იგი მისი კმა ეყოფოდა მას სასუმ
 29. ლად : ხ̃ წ᷉ჲ ათანასე ლოცვასა შ᷉ა იყოფოდა დღჱ და
 30. ღამჱ : და ასწავლიდა მას და დაამტკიცებდა შიშსა შ᷉ა
 31. ღ᷉თისასა : და ესრეთ წ᷉და ყო მ᷉ნ ქწ̃ლი იგი . რ᷉ლ სას
 32. წაულთაცა იქმოდა :‧
 33. და დაყო მისთანა რვაჲ წელი . და ამით სახითა გა
 34. ნერა არიანოზთაგ᷉ნ . და ვერვინ ცნა თუ მისთა