ცხორებაჲ და წამებაჲ წმიდათა მოწამეთა ევსტათისი და მეუღლისა მისისა თეოპისტისი და შვილთა მათთა აღაპისი და თეოპისტესი, კირიელეისონ.

cod. Ivir. georg-17: 1r – 7v