წინამდებარე ელექტრონული აკადემიური გამოცემა ეძღვნება საქართველოში ამ საქმის ერთ-ერთი პიონერის,
პროფესორ ზურაბ სარჯველაძის, ნათელ ხსოვნას. 
 
Present electronic  scholarly edition is dedicated to the vivid memory of one of the pioneers of this business in Georgia,

ათონი

Athos

ათონის მწიგნობრულ-ლიტერატურული სკოლის ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიული მემკვიდრეობა

Translated Hagiographic Heritage of the Athos Scribal-Literary School

TRIIH (1)

ა(ა)იპ ინტერდისციპლინური ჰუმანიტარიის სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტი

Teaching-Research Institute for Interdisciplinary Humanities

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

ექვთიმე ათონელის მიერ ნათარგმნი ჰაგიოგრაფიული მემკვიდრეობა